Vyhláška č. 99/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách

Čiastka 54/1962
Platnosť od 23.10.1962
Účinnosť od 07.11.1962
Uzavretie zmluvy 12.05.1961
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 vstúpila Dohoda v platnosť 19. augustom 1962.

99

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. septembra 1962

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách


Dňa 12. mája 1961 bola v Bejrúte podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách.

Vláda Československej socialistickej republiky schválila Dohodu 25. októbra 1961. Schválenie Dohody vládou Československej socialistickej republiky bolo oznámené nótou z 22. novembra 1961 a jej schválenie príslušnými libanonskými orgánmi nótou z 20. júla 1962.

Podľa svojho článku 17 vstúpila Dohoda v platnosť 19. augustom 1962.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Libanonskej republiky

prajúc si podporovať pravidelnú leteckú dopravu medzi Československom a Libanonom sa dohodli takto:

Článok 1

Pre účely tejto Dohody a jej Prílohy výraz:

a) „letecké úrady“ znamená:

- pokiaľ ide o Československo, Ministerstvo dopravy a spojov - letecký odbor alebo ktorýkoľvek orgán poverený vykonávaním úloh tohto odboru

- pokiaľ ide o Libanon, Ministerstvo verejných prác a dopravy - generálne riaditeľstvo pre dopravu alebo ktorýkoľvek orgán poverený vykonávaním úloh tohto riaditeľstva;

b) „dohodnuté služby“ znamená:

- medzinárodné letecké služby uvedené v Prílohe k tejto Dohode;

c) „určený podnik“ znamená:

- podnik pre leteckú dopravu, ktorý označili letecké úrady jednej zo zmluvných strán písomne leteckým úradom druhej zmluvnej strany ako podnik, ktorý hodlajú poveriť podľa ustanovení článkov 2 a 3 tejto Dohody vykonávaním dohodnutých služieb.

Článok 2

Podnik alebo podniky určené jednou zo zmluvných strán budú požívať na území druhej zmluvnej strany právo preletu a právo na neobchodné pristátie, budú môcť taktiež používať letiská a ostatné zariadenia určené pre medzinárodnú dopravu.

Ďalej budú mať na území druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o služby uvedené v Prílohe, právo nakladať a vykladať v medzinárodnej preprave a za podmienok určených touto Dohodou cestujúcich, poštové zásielky a tovar.

Článok 3

1. Vykonávanie dohodnutých služieb na tratiach určených v Prílohe k tejto Dohode sa bude môcť začať kedykoľvek, len čo:

a) zmluvná strana, ktorej sú poskytované práva uvedené v článku 2, určí písomne jeden alebo viac podnikov na vykonávanie dohodnutých služieb;

b) zmluvná strana, ktorá tieto práva poskytuje, vydá tomuto podniku alebo týmto podnikom oprávnenie na vykonávanie dohodnutých služieb.

2. S výhradou ustanovení tejto Dohody vydá zmluvná strana, ktorá práva poskytuje, bez odkladu oprávnenie na vykonávanie dohodnutých služieb.

3. Každá zo zmluvných strán môže požadovať od podniku určeného druhou zmluvnou stranou doklad o jeho spôsobilosti plniť podmienky ustanovené zákonmi a predpismi prvej zmluvnej strany, ako aj ustanoveniami tejto Dohody o vykonávaní medzinárodných leteckých služieb.

4. Každá zo zmluvných strán si vyhradzuje právo odmietnuť vydať prevádzkové oprávnenie podniku určenému druhou zmluvnou stranou alebo toto oprávnenie odvolať, ak nemá doklady o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola tohto podniku náleží štátnym príslušníkom tejto zmluvnej strany, alebo ak sa tento podnik nespravuje zákonmi a predpismi uvedenými v článku 4, alebo ak neplní záväzky, ktoré mu ukladá táto Dohoda.

Ak nebude bezpodmienečne potrebné oprávnenie odvolať preto, aby sa zabránilo ďalšiemu vážnemu porušovaniu zákonov a predpisov, toto právo sa použije len po konzultácii s druhou zmluvnou stranou.

Článok 4

a) Zákony a predpisy každej zo zmluvných strán, ktorými sa na jej území upravuje vstup, pobyt a výstup lietadiel používaných na medzinárodné lietanie alebo ktorými sa upravuje prevádzka, lietanie a riadenie týchto lietadiel, pokiaľ sú na jej území, budú platiť pre lietadlá podniku určeného druhou zmluvnou stranou.

b) Cestujúci, posádky a odosielatelia tovaru sa musia podrobiť buď osobne alebo prostredníctvom tretej osoby konajúcej v ich mene a na ich účet zákonom a predpisom, ktoré na území každej zo zmluvných strán upravujú vstup, pobyt a výstup cestujúcich, posádok alebo tovaru, najmä pokiaľ ide o formality týkajúce sa vstupu, výstupu, prisťahovalectva, cestovných pasov, cla a zdravotníctva.

Článok 5

Osvedčenie o spôsobilosti lietadla na lietanie, diplomy a letecké legitimácie vydané alebo uznané za platné jednou zo zmluvných strán budú uznané druhou zmluvnou stranou za platné pre prevádzku dohodnutých služieb. Každá zo zmluvných strán si však vyhradzuje právo neuznať za platné pre lety nad svojím územím diplomy a letecké legitimácie vydané druhou zmluvnou stranou jej vlastným príslušníkom.

Článok 6

a) Každá zo zmluvných strán bude môcť ukladať alebo dovoliť ukladať rozumné a primerané poplatky za používanie letísk a iných zariadení; bude dbať na to, aby tieto poplatky neboli vyššie, než aké sa platia za lietadlá štátu požívajúceho najvyššie výhody, ktoré konajú podobné medzinárodné služby.

b) S pohonnými hmotami, mazacími olejmi, náhradnými súčiastkami, obvyklou výstrojou a palubnými zásobami, ktoré sa dovezú alebo vezmú na palubu lietadla na území jednej zmluvnej strany podnikom určeným druhou zmluvnou stranou alebo na jeho účet a ktoré sú určené výlučne pre potrebu lietadiel používaných týmto podnikom na prevádzku dohodnutých služieb, sa bude zaobchádzať, pokiaľ ide o clo, kontrolné poplatky alebo iné domáce dane a dávky, nie menej výhodne než v prípade, ak ide o podnik štátu požívajúceho najvyššie výhody.

c) Všetky lietadlá používané na prevádzku dohodnutých služieb, ako aj pohonné hmoty, mazacie oleje, náhradné súčiastky, obvyklá výstroj a palubné zásoby, ktoré sú v lietadlách pri ich prílete na územie druhej zmluvnej strany alebo pri ich odlete, budú oslobodené od cla, kontrolných poplatkov alebo iných domácich daní a dávok, aj keď sa uvedené veci použijú alebo spotrebujú týmito lietadlami alebo v týchto lietadlách za letu nad uvedeným územím.

d) Pohonné hmoty, mazadlá a špeciálne výrobky môžu byť uskladnené na letiskách, používaných každým z určených podnikov za účelom zabezpečenia prevádzky dohodnutých služieb.

e) Veci oslobodené od poplatkov podľa vyššie uvedených ustanovení nesmú byť vyložené z lietadla bez súhlasu colných úradov druhej zmluvnej strany. Ak by sa tieto veci nemohli použiť alebo spotrebovať, musia sa v predpísaných lehotách vyviezť. Dokiaľ sa nevyvezú, zostávajú pod kontrolou týchto úradov, pričom sa ponechávajú k dispozícii určenému podniku.

Článok 7

1. Určené podniky každej zo zmluvných strán budú mať rovnaké možnosti na vykonávanie dohodnutých služieb.

2. Pri vykonávaní dohodnutých služieb bude podnik určený jednou zo zmluvných strán prihliadať na záujmy podniku určeného druhou zmluvnou stranou, aby sa nepriaznivo neovplyvnili služby vykonávané týmto podnikom na celkom alebo sčasti zhodných tratiach.

3. Dohodnuté služby na tratiach ustanovených v Prílohe k tejto Dohode budú mať ako hlavný cieľ poskytovanie dopravnej kapacity zodpovedajúcej dopytu, ktorý možno predpokladať v doprave z územia zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik, alebo na jej územie. Právo tohto podniku vykonávať dopravu medzi miestami trate ustanovenej podľa Prílohy k tejto Dohode ležiacimi na území druhej zmluvnej strany a miestami ležiacimi v tretej krajine sa budú vykonávať v súlade so záujmami usporiadaného rozvoja medzinárodnej leteckej dopravy, a to tak, aby kapacita zodpovedala:

a) dopytu po preprave určenej na území alebo vychádzajúcej z územia zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik,

b) dopytu po preprave v prelietavaných oblastiach s prihliadnutím na miestne a oblastné služby,

c) požiadavkám hospodárnej prevádzky.

Článok 8

1. Podniky určené jednou zo zmluvných strán oznámia leteckým úradom druhej zmluvnej strany najneskoršie 30 dní pred začatím prevádzky na tratiach ustanovených v Prílohe k tejto Dohode uvažovaný druh služby a typ lietadiel, letový poriadok, ako aj všetky neskoršie zmeny.

2. Letecké úrady jednej zmluvnej strany poskytnú na žiadosť leteckých úradov druhej zmluvnej strany všetky normálne štatistické údaje alebo iné údaje, ktoré sa môžu od určených podnikov rozumne požadovať, aby bola kontrolovaná dopravná kapacita poskytovaná podnikom určeným prvou zmluvnou stranou na linkách ustanovených v prílohe k tejto Dohode. Tieto údaje budú obsahovať v najvyššej možnej miere oznámenia potrebné na zistenie objemu, ako aj pôvodu a určenia prepravy.

Článok 9

1. Tarify pre prepravu cestujúcich a tovaru, ktoré sa majú použiť pre trate uvedené v Prílohe k tejto Dohode, sa ustanovia s prihliadnutím na všetky skutočnosti, ako sú prevádzkové náklady, rozumný zisk, zvláštne podmienky jednotlivých tratí, ako aj tarify iných podnikov, ktoré majú celkom alebo sčasti zhodnú trať. Pri určení taríf sa bude postupovať podľa ustanovení nasledujúcich odsekov.

2. Tarify budú určené pre každú dohodnutú trať pokiaľ možno medzi zúčastnenými určenými podnikmi. Určené podniky budú prizerať na postup odporúčaný pre určenie taríf Medzinárodným združením leteckých dopravcov (IATA) alebo sa o týchto tarifách dohodnú priamo medzi sebou, a to pokiaľ možno po konzultácii leteckých podnikov tretích štátov, ktoré majú v prevádzke celkom alebo sčasti zhodné trate.

3. Takto dohodnuté tarify budú predložené na schválenie leteckým úradom každej zo zmluvných strán najmenej 30 dní pred tým, než majú vstúpiť v platnosť. Táto lehota môže byť v niektorých prípadoch skrátená, ak s tým súhlasia tieto úrady.

4. Ak určené podniky nedosiahnu dohodu v zmysle odseku 2 alebo ak jedna zo zmluvných strán vyhlási, že nemôže súhlasiť s tarifami, ktoré jej boli predložené podľa ods. 3, určia tieto tarify spoločnou dohodou letecké úrady obidvoch zmluvných strán pre trate alebo ich úseky, o ktorých nedošlo k dohode.

5. Ak medzi leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán nedôjde k dohode podľa odseku 4, použije sa ustanovenie článku 15 tejto Dohody. Až do rozhodnutia bude mať zmluvná strana, ktorá na tarifu nepristúpila, právo žiadať druhú zmluvnú stranu, aby bola ponechaná v platnosti doterajšia tarifa.

Článok 10

a) Ak dôjde k nehode lietadla jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, upovedomí o tom zmluvná strana, na území ktorej k nehode došlo, ihneď druhú zmluvnú stranu. Urobí aj vhodné opatrenia na začatie vyšetrovania o okolnostiach nehody a na požiadanie druhej zmluvnej strany povolí zástupcom tejto zmluvnej strany voľný vstup na svoje územie, aby sa im umožnilo zúčastniť sa ako pozorovateľom na vyšetrovaní príčin nehody.

b) Zmluvná strana, na území ktorej k nehode došlo, urobí bez meškania všetky opatrenia potrebné na poskytnutie pomoci a záchrany posádke a cestujúcim, ktorí sa stali obeťou nehody, a na zabezpečenie pošty, batožín a tovaru, ktoré sú na palube tohto lietadla.

c) Zmluvná strana, ktorá vyšetrovanie vykonáva, podá druhej zmluvnej strane zprávu o jeho výsledkoch.

Článok 11

Určený podnik bude oprávnený udržiavať na území druhej zmluvnej strany s výhradou zákonov a predpisov platných na tomto území odborný technický a obchodný personál potrebný na vykonávanie dohodnutých služieb.

Článok 12

Ak obidve zmluvné strany pristúpia k tomu istému všeobecnému mnohostrannému dohovoru o leteckej doprave, budú mať ustanovenia mnohostranného dohovoru prednosť pred ustanoveniami tejto Dohody. Rokovania o tom, do akej miery mnohostranný dohovor ruší, nahrádza, pozmeňuje alebo doplňuje túto Dohodu, povedú sa v zhode s článkom 13.

Článok 13

Ak jedna zo zmluvných strán považuje za žiadúce zmeniť ktorékoľvek ustanovenia tejto Dohody alebo jej Prílohy, budú sa o tom konzultovať letecké úrady zmluvných strán. Táto konzultácia sa musí uskutočniť do šesťdesiatich dní odo dňa, keď sa o ňu požiadalo. Zmeny, na ktorých sa uvedené úrady dohodnú, vstúpia v platnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót.

Článok 14

Zmluvné strany sa pokúsia vyriešiť všetky spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody a jej Prílohy priamym rokovaním medzi príslušnými leteckými úradmi, alebo ak toto rokovanie nebude úspešné, diplomatickou cestou.

Článok 15

1. V prípade, že by sa spor o vykonávanie alebo výklad tejto Dohody nemohol vyriešiť podľa článku 14, bude predložený rozhodcovi určenému spoločnou dohodou obidvoch zmluvných strán; jeho rozhodnutie bude záväzné pre obidve zmluvné strany.

2. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú pri výbere rozhodcu, bude spor predložený rozhodcovskému tribunálu zloženému tak, že každá zo zmluvných strán určí jedného rozhodcu a títo rozhodcovia sa dohodnú na predsedovi, ktorým bude príslušník tretieho štátu. Rozhodcovský tribunál sa v tomto prípade uznáša väčšinou hlasov. Každá zo zmluvných strán bude znášať náklady spojené s činnosťou rozhodcu, ktorého určila, ako aj polovicu ostatných nákladov. Rozhodcovský tribunál určí sám spôsob konania.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú podriadiť sa dočasným opatreniam nariadeným v priebehu rozhodcovského konania, ako aj konečnému rozhodcovskému nálezu.

Článok 16

Táto Dohoda, jej prípadné zmeny, ako aj každá výmena diplomatických nót, ku ktorým dôjde podľa článku 13 tejto Dohody, sa oznámia na registráciu Medzinárodnej organizácii civilného letectva (ICAO).

Článok 17

1. Táto Dohoda sa bude predbežne vykonávať po uplynutí 15 dní od jej podpisu a vstúpi v platnosť 30 dní po výmene diplomatických nót vzájomne potvrdzujúcich jej schválenie podľa ústavných predpisov zmluvných strán.

2. Každá zo zmluvných strán bude môcť kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoj úmysel vypovedať túto Dohodu. Oznámenie o tom sa súčasne oznámi Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Táto Dohoda stratí platnosť dvanásť mesiacov po tom, keď druhá zmluvná strana toto oznámenie dostane, ak nebude oznámenie na základe spoločnej dohody pred ukončením tejto lehoty odvolané. Ak druhá zmluvná strana opomenie potvrdiť príjem oznámenia, bude sa mať za to, že oznámenie bolo prijaté štrnásť dní po jeho doručení Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Dané v Bejrúte 12. mája 1961 vo dvoch vyhotoveniach v jazyku českom, arabskom a francúzskom, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť s výnimkou prípadu rozporu, keď je rozhodujúce francúzske znenie.

Za Československú socialistickú republiku

Jaroslav Tomek v. r.

Za Libanonskú republiku

Fouad Ammoun v. r.

PRÍLOHA

Oddiel I

Libanonské linky

Československá vláda udelí podnikom určeným libanonskou vládou oprávnenie potrebné na prevádzku leteckých liniek:

1. - Bejrút - Ankara alebo Istambul - Belehrad - Praha - Frankfurt alebo Hamburg - Paríž alebo Amsterdam a ďalej do miest, ktoré budú určené spoločnou dohodou leteckých úradov.

2. - Bejrút - Atény - Praha - Frankfurt alebo Zűrich - Londýn a ďalej do miest, ktoré budú určené spoločnou dohodou leteckých úradov.

Oddiel II

Československé linky

Libanonská vláda poskytne podnikom určeným československou vládou oprávnenie potrebné na prevádzku leteckých liniek:

1. - Praha - Sofia alebo Bukurešť - Ankara alebo Istambul - alebo Praha - Tirana alebo Belehrad alebo Atény - Káhira - Bejrút - Damašek - Bagdad - Teherán - Kabul alebo Kandahár a ďalej do miest, ktoré budú určené spoločnou dohodou leteckých úradov.

2. - Praha - Sofia alebo Bukurešť alebo Istambul alebo Praha - Tirana alebo Belehrad alebo Atény alebo Káhira - Bejrút - Bagdad - Kabul alebo Kandahár - Bombay - Rangún - Phnom Penh - Djakarta alebo do ďalších miest za Indiou, ktoré budú určené spoločnou dohodou leteckých úradov.

Poznámky:

1. Určené podniky môžu dočasne alebo trvale vynechávať jedno alebo niekoľko uvedených pristátí.

2. Obchodná doprava (piata sloboda) nie je povolená - pokiaľ ide o oddiel II. Prílohy - medzi miestami:

Bejrút/Ankara, Bejrút/Istambul, Bejrút/Atény, Bejrút/Káhira, Bejrút/Bagdad, Bejrút/Teherán, Bejrút/Damašek.

3. Frekvencia prevádzky služieb dohodnutých určenými podnikmi sa určí spoločnou dohodou leteckých úradov obidvoch zmluvných strán.

4. Miesta, do ktorých určené podniky budú dopravu skutočne vykonávať, budú určené po vzájomnom súhlase leteckých úradov obidvoch zmluvných strán na základe tejto Prílohy.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené