Vyhláška č. 95/1962 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v roku 1963

Čiastka 51/1962
Platnosť od 05.10.1962 do31.12.1963
Účinnosť od 05.10.1962 do31.12.1963
Redakčná poznámka

Vyhláška č. 95/1962 Zb. zmenila uznesenie vlády z 12. septembra 1962 č. 869 o presune pracovného času v roku 1963, uverejnené touto vyhláškou a určila presuny pracovného času v období Vianoc 1963 a Nového roku 1964.

95

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

z 22. septembra 1962

o presune pracovného času v roku 1963

V záujme hospodárnejšieho rozloženia pracovného času, ako aj preto, aby pracujúci mohli lepšie využiť súvislé dni pracovného voľna na svoj oddych, ustanovila

vláda Československej socialistickej republiky na návrh Ústrednej rady odborov (§ 11 zákona č. 45/1956 Zb. o skrátení pracovného času) uznesením zo dňa 12. septembra 1962 č. 869, že

1. v roku 1963 sa uskutočnia tieto presuny pracovného času:

a) utorok 30. apríla bude dňom pracovného pokoja a pracovný čas, ktorý pripadá na tento deň, sa presunie na nedeľu 28. apríla;

pracovný čas pripadajúci na sobotu 27. apríla sa presúva na pondelok 29. apríla a naopak pracovný čas pripadajúci na pondelok 29. apríla presúva sa na sobotu 27. apríla;

b) piatok 10. mája je dňom pracovného pokoja a pracovný čas, ktorý pripadá na tento deň, sa presúva na nedeľu 5. mája;

sobota 11. mája bude dňom pracovného pokoja a pracovný čas pripadajúci na tento deň sa presúva na stredu 8. mája;

pracovný čas pripadajúci na stredu 8. mája sa presúva na nedeľu 12. mája;

c) pondelok 23. decembra je dňom pracovného pokoja a pracovný čas pripadajúci na tento deň sa presúva na sobotu 21. decembra;

pracovný čas pripadajúci na sobotu 21. decembra sa presúva na nedeľu 22. decembra;

utorok 24. decembra je dňom pracovného pokoja a pracovný čas pripadajúci na tento deň sa presúva na nedeľu 29. decembra;

d) pracovný čas pripadajúci na sobotu 28. decembra sa presúva na utorok 31. decembra a naopak pracovný čas pripadajúci na utorok 31. decembra sa presúva na sobotu 28. decembra;

2. presuny pracovného času sa netýkajú pracovísk s nepretržitou prevádzkou.

Vláda ďalej uložila

1. radám krajských a okresných národných výborov zabezpečiť autobusovú a miestnu dopravu pracujúcich a žiakov a prevádzku jaslí, materských škôl, školských družín a klubov;

2. ministrovi dopravy a spojov zabezpečiť železničnú dopravu pracujúcich a žiakov a službu spojov;

3. ministrom vnútorného obchodu a potravinárskeho priemyslu, radám krajských a okresných národných výborov a odporúča predsedovi Ústredného sväzu spotrebných družstiev urobiť opatrenia potrebné na zabezpečenie plynulého zásobovania a niektorých služieb pre pracujúcich, najmä vymedziť primeraný čas predaja v uvedených dňoch pracovného pokoja a zabezpečiť v týchto dňoch dodávku mäsa, mlieka, masla, chleba a pečiva pre obchod, so zreteľom na úpravu pracovného času podľa tohto uznesenia;

4. všetkým ministrom, vedúcim ústredných úradov (orgánov) a radám krajských a okresných národných výborov, ktorých podriadené organizácie uplatňujú nároky na prepravu, urobiť potrebné opatrenia, aby nakladanie a vykladanie železničných vagónov v uvedených dňoch pracovného pokoja nekleslo pod 90 % mesačného priemeru dennej nakládky a vykládky;

5. ministrovi palív a energetiky zabezpečiť v dňoch pracovného pokoja plynulé zásobovanie podnikov s nepretržitou prevádzkou, ktoré sú zásobované priamo jednotlivými baňami pomocou transportných zariadení.

Súčasne vláda splnomocnila všetkých ministrov, vedúcich ústredných úradov (orgánov) a rady krajských národných výborov povoliť po prerokovaní s ústredným výborom príslušného odborového sväzu, prípadne s príslušnou krajskou odborovou radou, pre výrobné podniky a závody výnimku z úpravy presunu pracovného času podľa tohto uznesenia, ak to bude hospodársky nevyhnutné.

Predseda:
Zupka v. r


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené