93

VYHLÁŠKA

ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní

z 21. septembra 1962

o štátnej službe pre drahé kovy

Minister hutníckeho priemyslu a rudných baní ustanovuje v dohode so zúčastnenými členmi vlády podľa § 13 ods. 1 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 2/1955 Zb. o štátnej službe pre miery a váhy, o štátnej službe pre drahé kovy a o skúšaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu:


Prvá časť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Úlohou štátnej služby pre drahé kovy je riadiť a kontrolovať obeh drahých kovov, zabezpečovať hospodárne nakladanie s nimi, zvyšovať technickú úroveň výroby a chrániť záujmy spotrebiteľov.

§ 2

Rozsah platnosti

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú na zlato, striebro, platinu a kovy platinovej skupiny: paládium, irídium, ródium, ruténium a osmium v stave rýdzom alebo v materiáloch tieto kovy obsahujúcich (ďalej len „drahé kovy“).

Druhá časť

ORGÁNY ŠTÁTNEJ SLUŽBY PRE DRAHÉ KOVY

§ 3

(1) Ústredným orgánom štátnej služby pre drahé kovy je Ministerstvo hutníckeho priemyslu a rudných baní.

(2) Ministerstvu hutníckeho priemyslu a rudných baní je podriadená Štátna skúšobňa pre drahé kovy v Prahe s pobočkami v Jablonci nad Nisou, Brne, Ostrave a Bratislave (ďalej len „štátna skúšobňa“).

§ 4

Úloha ústredného orgánu štátnej služby pre drahé kovy

Ministerstvo hutníckeho priemyslu a rudných baní plní najmä tieto úlohy:

a) organizuje a riadi štátnu službu pre drahé kovy a kontroluje ju,

b) rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam štátnej skúšobne,

c) schvaľuje a prideľuje výrobné značky a etikety.

§ 5

Úlohy štátnej skúšobne

Štátnej skúšobni prislúcha najmä

a) vykonávať dozor v odbore kontroly a skúšania drahých kovov tým, že

1. preveruje, či sa plnia predpisy o používaní drahých kovov, a robí opatrenia na odstránenie zistených závad,

2. navrhuje kompetentným orgánom opatrenia zabezpečujúce úsporné hospodárenie s drahými kovmi,

3. dozerá na dodržiavanie rýdzosti zliatin pri razení zlatých a strieborných československých mincí a na dodržiavanie rýdzosti zliatin na zubolekárske účely,

4. vykonáva rozbory drahých a prídavných kovov metódou chemicko-analytickou alebo fyzikálno-chemickou a vykonáva skúšobné práce; o výsledkoch skúšania a vyšetrovania dáva posudky alebo osvedčenia (ďalej len „osvedčenia“),

b) vykonávať skúšobné rozbory a rozhodcovské skúšky na platinu, platinové kovy, zlato a striebro a vydávať o nich osvedčenia,

c) úradne skúšať rýdzosť a predpísaný stav výrobkov zlatníckych, strieborníckych a klenotníckych z platiny, zlata a striebra (ďalej len „tovar z drahých kovov“) a úradne ich označovať,

d) úradne skúšať a označovať zlatotepecké výrobky a zliatky zlaté, strieborné, platinové alebo z platinových kovov, ak boli predložené na kontrolu,

e) vykonávať bezprostrednú kontrolu v podnikoch, ktoré vyrábajú, opravujú, nakupujú, skladujú alebo predávajú tovar z drahých kovov,

f) nariadiť zabezpečenie tovaru z drahých kovov, ktorý unikol povinnej kontrole, a odoberať vzorky materiálov, polotovarov a výrobkov z drahých kovov za účelom ich chemického vyskúšania,

g) preberať staré zlato a striebro, tento materiál taviť a po zistení množstva zlata a striebra vydávať po dohode s bilančným miestom drahé kovy v rýdzom stave,

Tretia časť

RIADENIE A KONTROLA OBEHU DRAHÝCH KOVOV

§ 6

Povinné skúšanie a overovanie

(1) Povinnému preskúšaniu a overeniu podliehajú:

a) platinový, zlatý a strieborný tovar

1. vyrobený v tuzemsku a určený pre obeh v tuzemsku,

2. vyrobený v tuzemsku a určený na vývoz do cudziny,

3. dovezený z cudziny,

4. starý, úradne neoznačený, scudzovaný za odplatu z majetku občanov,

b) zliatiny určené na výrobu polotovarov pre zubolekárske účely.

(2) Za preukaz overenia sa považuje trvanlivé označenie predmetu úradnou značkou alebo znakom úradu alebo zavesená úradná plomba alebo osvedčenie svedčiace o tom, že štátny orgán predmety preskúšal a zistil, že vyhovujú predpisom.

§ 7

Odborný dozor v závodoch

(1) Orgány štátnej skúšobne pre drahé kovy poverené výkonom odborného dozoru v podnikoch (ďalej len „dozorné orgány“) kontrolujú dodržiavanie predpisov o používaní drahých kovov

a) na pracoviskách, na ktorých sa tavia, afinujú alebo vymieňajú drahé kovy alebo vyrábajú, opravujú, nakupujú, skladujú alebo predávajú materiál, polotovary a výrobky z drahých kovov,

b) vo všetkých závodoch, ústavoch a laboratóriách a pod., ktoré pri svojej prevádzke používajú drahé kovy alebo predmety z nich vyrobené; pritom tiež po technickej stránke zisťujú, či spotreba drahých kovov a ich využitie zodpovedá požiadavkám hospodárnosti a či je zabezpečená bezpečná úschova, evidencia a zber odpadov drahých kovov.

(2) Dozorné orgány majú pri plnení svojich úloh právo vstupovať do závodov, prevádzkárni a skladov podľa príslušných smerníc pre vstup do závodov a nazerať do príslušných záznamov; pracovníci týchto organizácií sú povinní umožniť im vykonávať kontrolu a oznámiť im potrebné údaje.

(3) Dozorné orgány sú povinné zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo. Preukazujú sa osobitným preukazom vydaným štátnou skúšobňou.

§ 8

Vybavovanie závad

(1) Dozorné orgány sú povinné kontrolovať, či boli vykonané opatrenia na odstránenie závad, a pôsobiť na to, aby sa predchádzalo stratám na drahých kovoch.

(2) Dozorný orgán spíše o zistených závadách úradný nález, pričom postupuje podľa platných predpisov o kontrolnej službe.

(3) Dozorný orgán môže nariadiť zabezpečenie závadných predmetov.

(4) Ak sa odstránia závady, pre ktoré boli predmety zabezpečené, môže sa uskutočniť úradné konanie (označenie úradnou značkou a pod.). Ak odstránenie závad nie je možné, predmet sa rozbije a vráti sa tomu, u koho bol nájdený, pokiaľ to nebránia iné predpisy.

Výskumné a skúšobné práce

§ 9

Pri výskumných a skúšobných prácach štátna skúšobňa najmä

a) sleduje nové objavy a skúšobné metódy v odbore drahých kovov a overuje ich,

b) uskutočňuje samostatný výskum v odbore analytiky drahých kovov,

c) vykonáva dokumentačnú činnosť v odbore drahých kovov,

d) spolupracuje pri určovaní nových skúšobných a kontrolných noriem a stará sa o zavádzanie vhodnejších metód,

e) dbá, aby sa výsledky skúšobnej činnosti využili v praxi,

f) poskytuje odborné rady a znalecké posudky v odbore aplikovanej chémie drahých kovov a klenotníckej výroby,

g) spolupracuje s inými skúšobnými, kontrolnými, vývojovými a výskumnými ústavmi a útvarmi.

§ 10

Osvedčenia vydané o výsledkoch vyšetrovania a skúšania materiálov, polotovarov a výrobkov z drahých kovov sú verejnými listinami.

§ 11

Dozor nad razením zlatých a strieborných československých mincí

(1) Štátna skúšobňa zisťuje, či váha a rýdzosť zlatých a strieborných československých mincí vyhovuje platným predpisom o vydávaní mincí.

(2) Dokiaľ štátna mincovňa nedostane zprávu o priaznivom výsledku skúšok, nesmie rozoslať mince príslušnej razby.

Štvrtá časť

PREDPÍSANÉ RÝDZOSTI

§ 12

(1) Tovar z drahých kovov a zlatotepecké výrobky vyrobené v tuzemsku i dovezené z cudziny možno prepustiť do voľného obehu v tuzemsku, len ak majú predpísanú rýdzosť a vyhovujú ostatným ustanoveniam tejto vyhlášky.

(2) Výrobky z drahých kovov uvedené v odseku 1 s nižšou rýdzosťou, ako je najnižšia predpísaná rýdzosť, nesmú sa pre obeh v tuzemsku vyrábať ani dovážať.

§ 13

(1) Obsah drahých kovov v zliatinách (rýdzosť) sa vyjadruje v tisícinách (1/1000).

(2) Predpísané rýdzosti pre tovar z drahých kovov sú:

a) pre tovar platinový ...................................... 950

b) pre tovar zlatý:

zlato číslo 1 ............................................ 986

zlato číslo 2 ............................................ 900

zlato číslo 3 ............................................ 750

zlato číslo 4 ............................................ 585

zlato číslo 5 ............................................ 375.

c) pre tovar strieborný:

striebro číslo 1 ......................................... 959

striebro číslo 2 ......................................... 925

striebro číslo 3 ......................................... 900

striebro číslo 4 ......................................... 835

striebro číslo 5 ......................................... 800

striebro číslo 6 ......................................... 750

(3) Zlatotepecké výrobky (lístkové zlato a striebro) smú sa vyrábať v rýdzostiach od 910 do 1000.

§ 14

Množstvo a druh drahých kovov v zliatinách, z ktorých sa vyrábajú prístroje a nástroje alebo iné predmety pre účely vedecké, vyučovacie, laboratórne, liečebné alebo technické a výrobky z drahých kovov pre zubné lekárstvo, určí Ministerstvo hutníckeho priemyslu a rudných baní po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

Piata časť

TOVAR PLATINOVÝ, ZLATÝ A STRIEBORNÝ

Oddiel I

Výroba v tuzemsku

A. OBEH TOVARU V TUZEMSKU

§ 15

Kontrola tovaru

(1) Každý novovyrobený tovar z drahých kovov, s výnimkou tovaru uvedeného v § 30, musí byť predložený štátnej skúšobni na vyšetrenie rýdzosti a predpísaného stavu a na označenie úradnou značkou.

(2) Tovar predložený na kontrolu musí byť úplný so všetkými ozdobami a súčiastkami a dohotovený do tej miery, aby po úradnom skúšaní a označení nebola úradná značka pri konečnom spracovaní poškodená a aby tovar už nemohol byť zmenený. Ak sa predkladá pred konečnou úpravou, musí byť riadne očistený.

(3) Tovar úplne dohotovený smie sa predkladať len vtedy, ak ho možno skúšať na kameni bez poškodenia a s náležitou presnosťou.

(4) Výrobné organizácie sú povinné označiť tovar z drahých kovov, ktorý dodávajú pre obeh v tuzemsku, úradne schválenou výrobnou značkou a číslicou vyznačujúcou rýdzosť.

§ 16

Predpísaný stav tovaru

(1) Tovar z drahých kovov nesmie mať nikdy vcelku menšiu rýdzosť, než akou je označený. Táto rýdzosť nesmie byť menšia ani v jednotlivých častiach tovaru bez spájky ani pri tovare spájkovanom.

(2) Ak nemá tovar aspoň najnižšiu predpísanú rýdzosť alebo ak sa nedá závada odstrániť, rozbije sa a vráti sa podávateľovi (§ 8 ods. 4).

§ 17

Odchýlky od predpísanej rýdzosti

Vo zvlášť odôvodnených prípadoch môže štátna skúšobňa povoliť odchýlku od predpísanej rýdzosti, a to pri predmetoch z platiny do 10/1000, zo zlata do 5/1000 a zo striebra do 10/1000.

§ 18

Použitie iného drahého kovu

(1) Pri výrobe tovaru z drahých kovov možno použiť iný drahý kov pre niektoré súčiastky za účelom ozdoby z technických alebo iných dôvodov.

(2) O prípustnosti a rozsahu použitia iného drahého kovu podľa odseku 1 rozhoduje štátna skúšobňa.

§ 19

Spojenie s obyčajnými kovmi

(1) Na získanie potrebnej pevnosti a pružnosti je dovolené pri tovare platinovom, zlatom a striebornom použiť cudzie telesá z obyčajného kovu (ako perá, vzpruhy, vložky, ktoré sa dajú vybrať a pod.), ak možno takéto telesá ako nepravé ľahko poznať.

(2) Mechanické spojenie súčiastok z obyčajných kovov s tovarom platinovým, zlatým alebo strieborným je dovolené len po predchádzajúcom písomnom povolení štátnej skúšobne. Nepravé súčiastky musia byť ľahko poznateľné a ako nepravé označené.

(3) Štátna skúšobňa môže výnimočne povoliť odchýlky od ustanovenia odseku 1 alebo 2.

§ 20

Spájka

Z technických dôvodov sa povoľuje používať na spájkovanie tovaru z drahých kovov tieto spájky:

a) pri tovare platinovom - spájka z bieleho zlata s obsahom najmenej 585/1000 zlata,

b) pri tovare zlatom - spájka zodpovedajúca predpísanej rýdzosti,

c) pri tovare striebornom - spájka s obsahom najmenej 600/1000 striebra.

Skúšanie tovaru

§ 21

(1) Rýdzosť tovaru z drahých kovov sa spravidla určuje skúškou na skúšobnom kameni porovnaním so skúšobnými ihlami za použitia skúšobných kyselín.

(2) Každá oddeliteľná súčasť (skrutkou, nitom alebo ináč pripevnená), ako aj každá súčasť spájkou spojená musí sa osobitne skúšať.

(3) Pri tovare z drahých kovov, ktorý je pokovovaný iným drahým kovom, sa nezisťuje rýdzosť povrchovej vrstvy drahých kovov, ale skúša sa jadro.

(4) Ak treba rýdzosť presnejšie určiť, je štátna skúšobňa oprávnená roztaviť predmet alebo jeho časť a podrobiť ho presnému chemickému skúšaniu; tak treba postupovať najmä pri predmetoch spájkovaných.

§ 22

(1) Ak je výsledok chemickej skúšky pre účastníka priaznivý, môže mu štátna skúšobňa poskytnúť náhradu skutočnej škody vzniknutej porušením skúšaného predmetu, ak požiada o to do 3 dní po tom, čo sa dozvedel o výsledku skúšky. Náhrada sa neposkytuje, ak je predmet len nepatrne poškodený alebo ak má len nepatrnú cenu.

(2) Ak nie je účastník s úradným nálezom rýdzosti spokojný, vykoná sa nová skúška, ak o to požiada do 3 dní. Ak je aj pri tejto opakovanej skúške nález pre účastníka nepriaznivý, zašle sa skúšaný predmet na jeho žiadosť na konečné vyskúšanie rýdzosti; skúšku vykoná trojčlenná komisia vymenovaná Ministerstvom hutníckeho priemyslu a rudných baní.

Označenie tovaru úradnou značkou

§ 23

(1) Tovar z drahých kovov vyhovujúci platným predpisom označuje sa úradnými značkami.

(2) Ak je predmet príliš malý alebo ak je vôbec takého rázu, že by úradná značka nemohla byť na jeho hlavnej časti umiestnená, zavesí sa na predmet úradná pečať s vyrazenou úradnou značkou.

(3) Oddeliteľné súčasti tovaru z drahých kovov alebo súčasti spojené spájkou môžu sa označiť znamienkom štátnej skúšobne pre drahé kovy v Prahe alebo príslušnej pobočky.

(4) Úradné značky drahých kovov a úradné znamienka štátnej skúšobne pre drahé kovy a jej pobočiek sa vyhlasujú v prílohe.

§ 24

(1) Tovar z drahých kovov iných dovolených rýdzostí, než rýdzostí určených v § 13 ods. 2 pre príslušný druh tovaru, označí sa stupňom najbližšie nižším.

(2) Strieborný tovar pozlátený alebo zlatom potiahnutý musí byť púhou skúškou na kameni ľahko poznateľný ako strieborný; označí sa úradnou značkou pre striebro.

(3) Ak sa použije na niektoré súčiastky tovaru z drahých kovov iný drahý kov, označí sa tovar značkami určenými pre použité kovy, a to na príslušných častiach; ak to nie je možné, vyrazia sa značky čiastočne cez seba, a to najprv značka kovu, ktorého je menej.

(4) Ak sa použilo iného drahého kovu menej než 0,5 g, označí sa predmet len značkou drahého kovu, z ktorého je vyrobený.

B. TOVAR URČENÝ NA VÝVOZ DO CUDZINY

§ 25

(1) Rýdzosť a stav tovaru z drahých kovov možno pri dodávkach pre vývoz dohodnúť odlišne od ustanovení tejto vyhlášky.

(2) Každý taký tovar vyvážaný do cudziny musí byť pred dodaním na colné konanie predložený na preskúšanie štátnej skúšobni, či rýdzosť a stav tovaru súhlasí s objednávkou zahraničného dovozcu.

(3) Dokladom o preskúšaní je úradné tlačivo podpísané štátnou skúšobňou, ktoré musí odosielateľ pri colnom konaní predložiť.

§ 26

(1) Na tovar z drahých kovov určený na vývoz do cudziny sa nevzťahuje povinnosť označovať výrobky výrobnou značkou alebo číslicou vyznačujúcou rýdzosť.

(2) Ak o to požiada vývozca, môže byť tovar z drahých kovov vyvážaný do cudziny označený vývoznou značkou; tovar označený vývoznou značkou sa považuje pre obeh v tuzemsku za neoznačený.

(3) Výrobné alebo obchodné podniky sú povinné držať tovar určený na vývoz v osobitných schránkach, a to oddelene od tovaru určeného pre obeh v tuzemsku.

Oddiel II

Tovar dovezený z cudziny

§ 27

(1) Tovar z drahých kovov dovezený z cudziny je podrobený tej istej kontrole ako tovar vyrobený v tuzemsku; preskúšanie a overovanie vykonávajú Štátna skúšobňa pre drahé kovy v Prahe a jej pobočky v Brne a v Bratislave.

§ 28

(1) Tovar z drahých kovov dovezený z cudziny musí mať aspoň najnižšiu predpísanú rýdzosť (§ 13 ods. 2).

(2) Ak vyhovuje taký tovar aj ináč ustanoveniam tejto vyhlášky, skúšobňa na ňom označí jeho cudzozemský pôvod úradnou značkou; ináč nie je dovolené v tuzemsku s ním obchodovať.

Oddiel III

Starý platinový, zlatý a strieborný tovar

§ 29

(1) Úradne neoznačený tovar platinový, zlatý alebo strieborný z majetku občanov, ktorý prichádza do obchodu alebo sa predáva na verejnej dražbe alebo ináč za odplatu scudzuje, je taktiež podrobený preskúšaniu rýdzosti a predpísaného stavu a označeniu úradnou značkou. Ak nevyhovuje ustanoveniam tejto vyhlášky, môže sa scudzovať len ako zlomky.

(2) Vlastníci platinového, zlatého alebo strieborného tovaru, ktorý slúži ich osobnej potrebe, môžu žiadať štátnu skúšobňu o overenie rýdzosti, a ak tovar vyhovuje ustanoveniam tejto vyhlášky, o jeho označenie úradnou značkou; ustanovenie § 16 ods. 4 sa nepoužije.

Oddiel IV

Platinový, zlatý a strieborný tovar oslobodený od povinnej kontroly

§ 30

(1) Od povinného preskúšania a označovania sú oslobodené

a) všetky štátne mince a československé pamätné peniaze, aj keď sú súčasťou predmetov z drahých kovov a sú s nimi voľne spojené;

b) predmety staršieho pôvodu, ktoré majú vedeckú, umeleckú alebo kultúrno-historickú cenu;

c) predmety úplne potiahnuté smaltom;

d) púhe obruby kameňov, periel, smaltov alebo mozaiky, pri ktorých váha zlata, striebra alebo platiny má len podradný význam;

e) tovar z drahých kovov prijatý na opravu; ak však bol tovar opravou podstatne zmenený alebo ak bola niektorá jeho časť novonahradená, je podrobený preskúšaniu, aj keď bol úradne označený;

f) tovar z drahých kovov dovezený z cudziny, pokiaľ bol oslobodený od dovozného cla alebo prepustený do záznamného obehu v tuzemsku; také predmety musia byť však predložené na úradné preskúšanie a označenie, ak majú byť scudzené.

(2) Štátna skúšobňa rozhoduje v pochybnostiach o tom, či tovar podlieha kontrole.

Šiesta časť

POVINNÉ SKÚŠANIE ZUBOLEKÁRSKYCH ZLIATIN

§ 31

(1) Výrobná organizácia, ktorá vyrába zubotechnické polotovary, musí predložiť v zapečatenej obálke štátnej skúšobni vzorku zliatiny z každej tavby na chemické preskúšanie.

(2) Štátna skúšobňa skúškou zistí, či rýdzosť zliatiny zodpovedá určenej norme.

(3) Ak nevyhovuje zliatina čo do rýdzosti, vykoná štátna skúšobňa z tej istej vzorky novú skúšku. Ak nevyhovie zliatina ani v tomto prípade, môže podnik žiadať o konečné vyskúšanie rýdzosti (§ 22 ods. 2).

(4) Kým podnik nedostane zprávu o priaznivom výsledku skúšky, nesmie zliatinu spracovať na zubotechnické polotovary.

Siedma časť

ZLATOTEPECKÉ VÝROBKY

§ 32

(1) Zlatotepecký podnik je povinný opatriť knižky tepaného zlata alebo striebra schválenou etiketou s menom a sídlom podniku, na ktorej vyznačí druh drahého kovu, jeho rýdzosť a hrubú váhu; môže požiadať o úradné označenie zlatotepeckých výrobkov.

(2) Ak podnik predloží zlatotepecké výrobky na úradné označenie, je povinný zároveň pripojiť vzorku materiálu, z ktorého boli výrobky zhotovené. Ak má tepané zlato alebo striebro predpísanú rýdzosť (§ 13 ods. 3), štátna skúšobňa preskúša či zistená rýdzosť tepaného zlata alebo striebra sa zhoduje s rýdzosťou uvedenou na etikete a v kladnom prípade overí knižku úradnou pečiatkou na etikete.

(3) Ak predložené zlatotepecké výrobky nemajú predpísanú rýdzosť, zničia sa a vrátia výrobcovi. Ustanovenia § 22 ods. 2 platia tu obdobne.

Ôsma časť

INÉ VÝROBKY Z DRAHÝCH KOVOV

§ 33

(1) Prístroje, nástroje a iné predmety z drahých kovov určené pre účely vedecké, vyučovacie, liečebné, laboratórne alebo technické a výrobky z drahých kovov pre zubné lekárstvo podliehajú dozoru štátnej skúšobne; dozorné orgány pri revíziách zisťujú, či rýdzosť týchto výrobkov zodpovedá určeným normám.

(2) Také predmety sa môžu uvádzať do obehu, ak sú opatrené úradne schválenou výrobnou značkou a údajmi o obsahu drahých kovov. Ak tieto označenia nemôžu byť trvale umiestnené na predmete, uvedie ich výrobca na osvedčení (certifikáte), ktoré pripojí k predmetu.

(3) Minister hutníckeho priemyslu a rudných baní môže po dohode so zúčastnenými členmi vlády rozšíriť povinné preskúšanie a overenie aj na predmety uvedené v odseku 1 alebo na niektoré z nich.

Deviata časť

NESPRACOVANÉ DRAHÉ KOVY

§ 34

(1) Nespracované drahé kovy, ako zliatky, prúty, granálie, zlomky, staré drahé kovy, odpadky zliatin a polotovary z drahých kovov, ako platne, plechy, drôty, pletivá, tkanivá, metrové retiazky a pod., môžu byť predložené štátnej skúšobni na overenie rýdzosti, prípadne aj váhy.

(2) Výrobné organizácie sú povinné označiť novovyrobené polotovary z drahých kovov alebo pripojenú etiketu výrobnou značkou a číslicou vyznačujúcou rýdzosť.

§ 35

Úradné označovanie zliatkov

(1) Zlaté a strieborné zliatky skúša a úradne označuje Štátna skúšobňa pre drahé kovy v Prahe alebo jej pobočka v Bratislave.

(2) O vykonanej skúške musí byť spísaný zápis a opatrený bežným číslom. V zápise sa uvedie dátum, meno podniku, ktorý zliatky predložil, váha zliatku a rýdzosť drahých kovov v zliatku. Ustanovenie § 22 ods. 2 platí tu obdobne.

(3) Štátna skúšobňa vydá žiadateľovi skúšobný list a na zliatku vyrazí bežné číslo zliatku, váhu zliatku v gramoch, rýdzosť drahých kovov v tisícinách a úradný znak úradu.

Desiata časť

TOVAR Z OBYČAJNÝCH KOVOV

§ 36

(1) Tovar z obyčajných kovov sa nepovažuje za tovar platinový, zlatý alebo strieborný, ani ak je potiahnutý drahými kovmi.

(2) Na takom tovare musí byť vždy označená zliatina, z ktorej je zhotovený (pakfong, alpaka a pod.); v jeho označení alebo pomenovaní sa nesmie uvádzať slovo platina, zlato alebo striebro alebo skratky týchto slov ani názov, ktorý by mohol spotrebiteľa uviesť do omylu (napr. americké zlato, dublé zlato, čínske striebro, strieborná alpaka a pod.).

(3) Pre predmety z obyčajných kovov nie je dovolené používať značky alebo znaky, ktoré by sa podobali úradným značkám určeným pre predmety z drahých kovov, ani výrobné značky alebo etikety schválené pre predmety z drahých kovov.

(4) Predmety z obyčajných kovov musia byť v skladoch, predajniach a ich výkladoch oddelené od tovaru z drahých kovov a označené zreteľným nápisom.

Jedenásta časť

USTANOVENIA PRE PODNIKY

Oddiel I

Osobitné povinnosti podnikov

§ 37

(1) Podniky, ústavy a iné organizácie, ktoré podliehajú odbornému dozoru (§ 7 ods. 1), sú povinné, skôr než začnú prevádzku, podať hlásenie štátnej skúšobni a oznámiť jej miesto, kde výroba alebo predaj sa bude vykonávať, alebo prevádzkové miestnosti, v ktorých budú drahé kovy alebo výrobky z drahých kovov v prevádzke používané. Každé presídlenie, zmena názvu alebo zrušenie činnosti musia byť hlásené štátnej skúšobni najneskoršie do 14 dní.

(2) Tovar z drahých kovov musí byť predložený Štátnej skúšobni pre drahé kovy v Prahe alebo jej pobočke, v obvode ktorých má organizácia sídlo.

(3) Tovar z drahých kovov sa predkladá s písomným oznámením počtu kusov, druhu, váhy a rýdzosti na predpísaných tlačivách. Tlačivá potvrdené štátnou skúšobňou alebo príslušnou pobočkou sú dokladom o vykonanom kontrolnom konaní a súčasne potvrdenkou o zaplatení poplatkov.

Označovanie výrobkov

§ 38

(1) Výrobná značka alebo etiketa musí obsahovať plný alebo skrátený názov organizácie alebo aspoň jej začiatočné písmená. Označovať výrobky výrobnou značkou alebo etiketou je oprávnená len organizácia, ktorej boli pridelené. Predmety zložené z častí vyrobených niekoľkými organizáciami označuje výrobnou značkou tá, ktorá vyrobila výsledný výrobok. Ak organizácia zanikne alebo zastaví výrobu, musí vrátiť výrobnú značku.

(2) Ak nie je výrobná značka alebo číslica vyznačujúca rýdzosť na predmete dostatočne zreteľná, odmietne štátna skúšobňa príjem takého tovaru na kontrolu.

(3) Obe tieto značky musia byť na predmete umiestnené tak, aby úradná značka mohla byť vyrazená v ich blízkosti.

(4) Číslicou vyznačujúcou rýdzosť nemusí byť opatrený platinový, zlatý alebo strieborný tovar do 2 g váhy zliatiny.

§ 39

Organizácie, ktoré sa zaoberajú výrobou, opravami alebo predajom tovaru z drahých kovov, sú povinné vyvesiť vyobrazenie úradných značiek na mieste zákazníkom ľahko prístupnom a viditeľnom a predložiť im na požiadanie na nahliadnutie túto vyhlášku.

Oddiel II

PREBERANIE DRAHÝCH KOVOV

§ 40

Určovanie váhy

(1) Hospodárske, rozpočtové a iné organizácie, ktoré preberajú nespracované drahé kovy na overenie ich rýdzosti a váhy alebo na výmenu a prepracovanie alebo drahé kovy nakupujú, určujú ich váhu

pri platine a platinových kovoch a zlate s presnosťou najmenej na .................................. 0,05 g
pri striebre s presnosťou najmenej na ................................................................................... 1,0 g;

s touto presnosťou určujú váhy aj pri vydávaní drahých kovov alebo pri výpočtoch obsahu drahých kovov.

(2) Drahé kovy prevzaté na výmenu alebo prepracovanie sa tavia do zliatku, ktorého hrubá váha (váha po tavení) a rýdzosť sú základom pre výpočet obsahu drahých kovov po odpočítaní zrážok uvedených v § 41.

§ 41

Výrobné zrážky

Na krytie straty pri ďalšom tavení a lúčení materiálu prevzatého na výmenu alebo na prepracovanie povoľujú sa zrážky v tejto maximálnej výške:

1. z váhy zliatku po tavení

a) pri zliatkoch zlatých, platinových alebo z platinových kovov do 1000 g 1 g z 1 kg váhy zliatku

b) pri zliatkoch zlatých, platinových alebo z platinových kovov nad 1000 g 0,3 g z 1 kg váhy zliatku

c) pri zliatkoch strieborných 1 g z 1 kg váhy zliatku;

2. z rýdzosti určenej presným chemickým vyskúšaním

a) pri platine a platinových kovoch ..................... 10/1000

b) pri zlate ............................................ 1/1000

c) pri striebre ......................................... 10/1000


Dvanásta časť

ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 42

Konanie

(1) Pre konanie pred orgánmi štátnej služby pre drahé kovy platia predpisy o konaní vo veciach správnych, pokiaľ táto vyhláška neustanovuje iné.

(2) Proti rozhodnutiam a opatreniam štátnej skúšobne možno sa odvolať na nadriadený orgán (§ 3 ods. 1).

§ 43

Úradný znak orgánu štátnej služby pre drahé kovy obsahuje štátny znak Československej socialistickej republiky a názov a sídlo orgánu.

§ 44

Za úkony uskutočnené orgánmi štátnej služby pre drahé kovy vyberajú sa náhrady podľa sadzobníka vydaného Ministerstvom hutníckeho priemyslu a rudných baní po dohode s Ministerstvom financií.

§ 45

Zrušuje sa vyhláška ministra financií č. 123/1955 Ú. l. (Ú. v.) o štátnej službe pre drahé kovy v znení vyhlášky č. 88/1960 Zb. a vyhláška ministra financií č. 88/1957 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa určujú úradné značky drahých kovov a znamienka štátnych skúšobní pre drahé kovy.

§ 46

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1962.


Minister:

inž. Krejčí v. r.


Príloha vyhlášky č. 93/1962 Zb.

ČESKOSLOVENSKÉ ÚRADNÉ ZNAČKY pre platinový, zlatý a strieborný tovar

Vzor 01

Československá úradná značka pre zlatý tovar o rýdzosti 375/1000


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené