Vyhláška č. 88/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o zdaňovaní prémií a odmien

Čiastka 46/1962
Platnosť od 05.09.1962 do31.03.1967
Účinnosť od 01.01.1963 do31.03.1967
Zrušený 24/1967 Zb.

88

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 22. augusta 1962

o zdaňovaní prémií a odmien

Prémie a odmeny, ktoré sa poskytujú v súvislosti s pracovným pomerom, sú významnou zložkou miezd a účinným nástrojom pri uplatňovaní hmotnej zainteresovanosti pracujúcich. Vzhľadom na ich rôzny charakter možno od dane zo mzdy oslobodiť iba také prémie a odmeny, ktoré majú mimoriadny význam z celospoločenského hľadiska. Ministerstvo financií preto podľa § 22 ods. 3 č. 2, 3 a 10 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. 1

(1) Odmeny za vynálezy a zlepšovacie návrhy sú podľa § 4 písm. a) zákona oslobodené od dane zo mzdy až do sumy 20 000 Kčs za každý vynález alebo zlepšovací návrh.

(2) Odmeny za objavy, na ktoré sa vydal diplom, ako aj odmeny za návrhy na nové spôsoby liečenia chorôb a ochrany pred chorobami, na nové odrody semien a rastlín a na nové plemená zvierat, na ktoré sa vydalo osvedčenie o pôvodcovstve, oslobodzujú sa podľa § 22 ods. 3 č. 3 zákona až do sumy 20 000 Kčs od dane zo mzdy za každý objav alebo návrh.

(3) Odmeny uvedené v odseku 1 a 2 vyplácané osobám, ktoré voči platiteľovi nie sú v pracovnom pomere, vyhlasujú sa za príjmy vyplývajúce zo zamestnania vykonávaného v pomere podobnom pracovnému pomeru a oslobodzujú sa od dane zo mzdy v rozsahu určenom v predchádzajúcich odsekoch.

Čl. 2

Od dane zo mzdy sú oslobodené ďalej iba

1. podľa § 4 písm. a) zákona až do úhrnnej výšky 2000 Kčs ročne

a) odmeny priznané pri vyhodnocovaní všetkých foriem súťaží organizovaných podľa uznesenia vlády a Ústrednej rady odborov z 11. decembra 1958 o rozvoji socialistického súťaženia v novej organizácii národného hospodárstva a smerníc Ústrednej rady odborov o organizácii socialistického súťaženia,

b) odmeny za priamu záchranu majetku v socialistickom vlastníctve,

c) odmeny za záchranu života,

d) odmeny za odvrátenie bezprostredného nebezpečenstva, ktoré by mohlo spôsobiť vecné škody alebo ohroziť ľudské zdravie alebo život;

2. podľa § 22 ods. 3 č. 3 zákona až do úhrnnej výšky 20 000 Kčs

a) prémie a odmeny za každú vyriešenú úlohu, priznané podľa zásad Štátnej mzdovej komisie o poskytovaní prémií a odmien za plnenie úloh technického rozvoja tým pracovníkom, ktorí sami priamo riešia úlohy technického rozvoja; oslobodenie sa však nevzťahuje na prémie a odmeny poskytované vedúcim pracovníkom v priemyslových podnikoch a organizáciách, stavebných organizáciách, organizáciách dopravy a spojov, v poľnohospodárskych organizáciách a organizáciách miestneho hospodárstva, ktoré sa priznávajú za štvrťročné a celoročné komplexné hospodárske výsledky podniku a za celoročné splnenie plánu technického rozvoja,

b) odmeny za každú vyriešenú tematickú úlohu vyhlásenú celoštátnym, príp. rezortným plánom tematických úloh a za tematickú úlohu obsiahnutú v celoročných podnikových plánoch tematických úloh.

Čl. 3

(1) Dani podrobená časť odmien uvedených v článku 1 a v článku 2 č. 2 sa zdaní ako celoročný príjem, osobitne od ostatnej mzdy príjemcu odmeny a s prihliadnutím na ustanovenia o daneprostom minime podľa § 11 ods. 1 zákona a o znížení a zvýšení dane podľa § 7 až 9 zákona tak akoby poplatník inú mzdu nepoberal.

(2) Odmeny za účasť na rozpracovaní, vyskúšaní, zavedení alebo rozšírení vynálezov a zlepšovacích návrhov, odmeny za spoluprácu navrhovateľa, ktorý nie je v pracovnom pomere, a odmeny za expertízy členov komisie expertov (§ 37, 39, § 40 ods. 3 a § 44 zákona č. 34/1957 Zb. o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch) podliehajú dani zo mzdy úplne. Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa na ne nevzťahuje.


Čl. 4

(1) Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1963 a platí pre zdaňovanie všetkých prémií a odmien vyplatených po 31. decembri 1962 bez rozdielu, za ktorú dobu sa vyplácajú.

(2) Dňom 1. januára 1963 sa zrušujú

vyhláška Ministerstva financií č. 169/1957 Ú. l. (Ú. v.) o zdaňovaní odmien za vynálezy, objavy a zlepšovacie návrhy,

§ 29 ods. 1 vyhlášky predsedu Štátnej plánovacej komisie a ministra financií č. 196/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zvýšení hmotnej zainteresovanosti na rozvoji a zavádzaní novej techniky,

a všetky dosiaľ vydané úpravy Ministerstva financií*) upravujúce zdaňovanie prémií a odmien odchylne od tejto vyhlášky.


Prvý námestník ministra:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Úprava Ministerstva financií
z 13. januára 1954 č. 152/4 668/54 uverejnená v čiastke 7 z roku 1954 Ú. l. (v čiastke 9 z roku 1954 Ú. v.),
z 28. januára 1957 č. 153/5 584/57 uverejnená vo Vestníku Ministerstva financií č. 2 z r. 1957.
z 24. februára 1959 č. 153/7 577/59 uverejnená vo Vestníku Ministerstva financií č. 3 z r. 1959.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené