Vyhláška č. 86/1962 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška o metodike tvorby cien

Čiastka 45/1962
Platnosť od 31.08.1962 do28.02.1966
Účinnosť od 01.09.1962 do28.02.1966
Zrušený 8/1966 Zb.

OBSAH

Čl. I (§ 117a - § 117b)

86

VYHLÁŠKA

Štátnej plánovacej komisie

z 11. augusta 1962,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška o metodike tvorby cien

Štátna plánovacia komisia v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 10 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


Čl. I

Vyhláška Štátnej plánovacej komisie č. 187/1959 Ú. l. (Ú. v.) o metodike tvorby cien v znení vyhlášky č. 229/1959 Ú. l. (Ú. v.) sa mení a doplňuje takto:

1. § 26 znie:

㤠26

(1) Súčasťou veľkoobchodnej ceny nového výrobku sú, pokiaľ nie je technickými podmienkami alebo všeobecnými podmienkami cenníka ustanovené inak, aj

a) náklady na výskum, na vývoj a na technologickú prípravu výroby, pokiaľ nie sú uhradzované z iných zdrojov,

b) náklady na kompletáciu, na licencie, na patenty, na odmeny za vynálezy a na garančné opravy,

c) hodnota projektových prác,

d) hodnota montážnych prác, pokiaľ ich dodávateľ aj vykonáva,

e) náklady na obaly a na balenie.

(2) Dodávateľ predloží odberateľovi zároveň s návrhom veľkoobchodnej ceny nového výrobku špecifikáciu súčastí veľkoobchodnej ceny, uvedených v odseku 1, len ak je špecifikácia potrebná na účely kalkulačného porovnania, alebo ak by v dôsledku započítania súčastí veľkoobchodnej ceny, uvedených v odseku 1, mala byť určená vyššia cena.

(3) Pri zlepšovaní balenia spotrebného tovaru sa do veľkoobchodných cien premietajú všetky ďalšie náklady podniku spojené so zaobstaraním obalov a balením, pokiaľ zlepšovanie spotrebiteľského balenia neodporuje ustanoveniu § 32g.“

2. Za § 26 sa vkladá § 26a tohto znenia:

㤠26a

Započítanie nákladov na obaly do maloobchodných cien

(1) Cena obalu výrobkov, ktoré sa predávajú len balené a obal ktorých sa nevracia, započítava sa do maloobchodnej ceny výrobkov.

(2) Pri tvorbe cien výrobkov, ktoré sa predávajú nebalené a pri ktorých sa zavedie spotrebiteľské balenie, ktoré sa nevracia, sa postupuje ako pri tvorbe cien nového výrobku.

(3) Cena obalu výrobkov, obal ktorých sa vracia, sa buď

a) nezapočítava do maloobchodnej ceny, ale platí sa osobitne ako preddavok, ktorý spotrebiteľ dostane späť pri vrátení obalu, alebo sa

b) započítava do maloobchodnej ceny a súčasne sa určí výkupná cena tohto obalu.

(4) Preddavok sa určí vyššou sumou, ako je veľkoobchodná cena obalu. Výkupná cena obalu sa určí najvyššie na úrovni veľkoobchodnej ceny obalu po odrátaní nákladov na vrátenie obalu.

(5) Pri zmene spotrebiteľského balenia sa postupuje obdobne ako pri tvorbe ceny nového výrobku, prípadne ako pri nahrádzaní doterajších, menej kvalitných výrobkov výrobkami kvalitnejšími (§ 32g).“

3. § 30 znie:

㤠30

Maloobchodná cena

Pokiaľ ide o výšku maloobchodnej ceny nových výrobkov, skúma sa najmä, aký vplyv by mala maloobchodná cena navrhovaná na úrovni vyplývajúcej zo sústavy cien

a) na dopyt po novom výrobku a na zmenu v dopyte po porovnateľných výrobkoch, ktorá vzniká zavedením nového výrobku na trh,

b) na ekonomicky zdôvodnené rozširovanie sortimentu.“

4. § 32 znie:

㤠32

Výška navrhovaných cien na úrovni vyplývajúcej zo sústavy cien

Ak výška ceny zistená cenovým porovnaním vyhovuje podľa výsledkov rozboru podmienok výroby a realizácie nového výrobku (§ 29 a 30) potrebám národného hospodárstva, vypracúva sa návrh ceny nového výrobku vo výške vyplývajúcej zo sústavy cien a postupuje sa ďalej podľa ustanovení § 42 až 78.“

5. Za § 32 vkladajú sa § 32a až 32ch tohto znenia:

„Výnimky z cenového porovnania

§ 32a

Spoločné ustanovenia

(1) Ak výška ceny, zistená cenovým porovnaním podľa výsledkov rozboru podmienok výroby a realizácie nového výrobku, nevyhovuje potrebám národného hospodárstva, vypracúva sa návrh ceny nového výrobku ako návrh na zmenu ceny. Pre ďalší postup prerokúvania návrhu platia ustanovenia o prerokúvaní návrhu na zmeny cien (§ 104 a nasledujúce).

(2) Návrhy cien nových výrobkov, prechodne či trvale nižších alebo vyšších ako ceny, ktoré vyplývajú zo sústavy cien, sa považujú tiež za návrhy na zmenu ceny.

§ 32b

Návrh veľkoobchodnej ceny

(1) Podľa výsledkov rozboru podmienok výroby a realizácie nového výrobku sa navrhne nižšia veľkoobchodná cena nového výrobku alebo prechodne vyššia veľkoobchodná cena alebo zvýšenie veľkoobchodnej ceny zastaralého výrobku formou dane z obratu alebo sa navrhnú rozdielne veľkoobchodné ceny pre výrobcu a pre odberateľa.

(2) Nižšiu veľkoobchodnú cenu, ktorá by zainteresúvala odberateľa na odbere nového výrobku, možno navrhnúť najmä pri výrobkoch, ktoré dosahujú vynikajúcu technicko-ekonomickú úroveň, pri nových hmotách a materiáloch a pod., a to v takej výške, aby súčasne výrobca nestratil záujem na výrobe nového výrobku.

(3) Prechodne vyššiu veľkoobchodnú cenu pri súčasnom riešení zainteresovanosti odberateľa na používaní výrobku, ďalej čas, na ktorý sa určenie prechodne vyššej veľkoobchodnej ceny uvažuje, a spôsob prechodu na veľkoobchodnú cenu, vyplývajúcu zo sústavy cien možno navrhnúť, ak by určenie ceny na úrovni vyplývajúcej zo sústavy cien s ohľadom na ekonomicky zdôvodnené vyššie náklady v prvom období výroby nezainteresúvalo dostatočne výrobcu na výrobe nového výrobku.

(4) Zníženie veľkoobchodnej ceny zastaralého výrobku pre výrobcu (cenové znevýhodnenie) a zvýšenie veľkoobchodnej ceny tohto výrobku pre odberateľa formou dane z obratu možno navrhnúť, len ak ide o prechodný nesúlad medzi potrebami národného hospodárstva a záujmami výrobcu alebo odberateľa a ak

a) s technicky zastaralými výrobkami sú súčasne vyrábané alebo vyvinuté plne zastupiteľné výrobky, alebo

b) je vyrábaný technicky zastaralý výrobok a zavedenie výroby nového výrobku je uložené plánom technického rozvoja, pričom sa ukázala naliehavá potreba urýchliť vývoj a zavedenie pokrokového výrobku do výroby, alebo

c) je vyrábaný výrobok, ktorý je v porovnaní s bežne vyrábanými zahraničnými výrobkami zastaralý, a ak vývoj technicky pokrokového výrobku možno uskutočniť v krátkom čase.

Cenové znevýhodnenie zastaralého výrobku sa uplatní na základe návrhu dodávateľa alebo odberateľa predovšetkým u toho, kto je v rozpore s potrebami národného hospodárstva zainteresovaný na výrobe alebo odbere technicky zastaralého výrobku. V prípadoch uvedených pod písmenom a) sa toto opatrenie navrhne tak, aby zmenená veľkoobchodná cena mohla pôsobiť už v období vypracúvania návrhu plánu na budúci rok. V prípadoch uvedených pod písmenom b) sa zvýšenie veľkoobchodnej ceny zastaralého výrobku navrhne tak, aby veľkoobchodná cena mohla byť zmenená od začiatku roku, v ktorom sa má osvojenie výroby technicky pokrokového výrobku podľa plánu technického rozvoja skončiť. V prípadoch uvedených pod písmenom c) sa zvýšenie veľkoobchodnej ceny zastaralého výrobku navrhne tak, aby veľkoobchodná cena mohla byť zmenená v termíne dohodnutom medzi dodávateľom a odberateľom.

Výrobky, veľkoobchodné ceny ktorých boli zmenené podľa ustanovení tohto odseku, nemožno pre tvorbu cien nových výrobkov použiť ako výrobky porovnateľné (§ 14).

(5) Rozdielne veľkoobchodné ceny pre výrobcu a odberateľa možno navrhnúť v prípadoch, v ktorých

a) ide o prechodný nesúlad medzi záujmami národného hospodárstva a záujmami výrobcu a odberateľa (oboch alebo niektorého z nich) a

b) nemožno dosiahnuť súlad medzi záujmami výrobcu, odberateľa a národného hospodárstva iným opatrením.

(6) Pri navrhovaní výšky veľkoobchodnej ceny podľa ustanovení odsekov 4 a 5 možno vychádzať

a) z podielu výrobcu a odberateľa na celkovej hospodárskej úspore vzniknutej zavedením výroby nového výrobku, alebo

b) z prechodného zvýšenia nákladov na začiatku výroby.

Z toho vyplývajúce prechodné zvýšenie veľkoobchodných cien musí byť obmedzené na určitú, vopred určenú lehotu, aby sa dosiahla výrazná zainteresovanosť na maximálne urýchlenom dosiahnutí priemerných výrobných podmienok a tým i úspora spoločenskej práce.

Návrh maloobchodnej ceny

§ 32c

Spoločné ustanovenia

(1) Podľa výsledkov rozboru podmienok výroby a realizácie nového výrobku sa navrhne prechodne či trvale nižšia alebo vyššia maloobchodná cena, a to najmä pri technických novinkách a technických zlepšeniach, módnych novinkách, výrobkoch mimoriadnej kvality, pri nahradzovaní doterajších porovnateľných výrobkov výrobkami novými, pri zmenách technických a materiálových noriem, pri zvýhodňovaní nových výrobkov atď.

(2) V ostatných prípadoch sa postupuje obdobne, ak sa ukáže nutným navrhnúť inú maloobchodnú cenu, než aká vyplýva zo sústavy cien.

§ 32d

Technické novinky a technické zlepšenia

(1) Za technické novinky sa považujú výrobky, pri ktorých bolo úplne novým technickým riešením (napr. použitím nových konštrukčných princípov, novej výrobnej technológie alebo nových materiálov) dosiahnuté podstatné zlepšenie niektorých dôležitých vlastností. Za technické zlepšenia sa považujú obdobné zlepšenia, ak sa týkajú len niektorých častí výrobku a ak je výrobok v základe vyhotovený doterajším spôsobom.

(2) Prechodne vyššie maloobchodné ceny technických noviniek a výrobkov s technickým zlepšením (ďalej len “technické novinky„) sa navrhnú v prípadoch, ak by pri maloobchodných cenách určených na úrovni vyplývajúcej zo sústavy cien

a) výroba nemohla uspokojiť počiatočný dopyt obyvateľstva, alebo

b) zavedením nového, dokonalejšieho výrobku bol nepriaznivo ovplyvnený odbyt a dopredaj menej dokonalých porovnateľných výrobkov.

(3) Súčasne s návrhom prechodne vyššej maloobchodnej ceny technickej novinky sa vypracúva a prerokúva návrh maloobchodnej ceny na úrovni vyplývajúcej zo sústavy cien.

§ 32e

Módne novinky

(1) Za módne novinky sa považujú výrobky v novom vyhotovení (z hľadiska tvaru, strihu, povrchovej úpravy, dezénu, používaného módneho materiálu a podobne), zavádzané na trh pre overenie nových módnych smerov, a to ešte pred zavedením ich hromadnej výroby a predaja.

(2) Prechodne vyššie maloobchodné ceny módnych noviniek, predávaných výlučne v určených predajniach, sa navrhnú tak, aby

a) zodpovedali veľkosti dodávok módnych noviniek na trh a aby

b) výška čistého dôchodku pre spoločnosť bola relatívne vyššia ako pri porovnateľných štandardných výrobkoch.

(3) Súčasne s návrhom prechodne vyššej maloobchodnej ceny módnej novinky sa vypracúva a prerokúva návrh maloobchodnej ceny na úrovni vyplývajúcej zo sústavy cien.

§ 32f

Výrobky mimoriadnej kvality

(1) Za výrobky mimoriadnej kvality sa považujú výrobky tuzemskej výroby i výrobky dovážané (najmä z jednorazového dovozu), ktoré sa vyhotovením výrazne odlišujú od porovnateľných výrobkov štandardných (použitím zvlášť kvalitnej suroviny, mimoriadne dokonalým spracovaním a pod.) a pri ktorých nie je predpoklad na hromadnú výrobu. Za výrobky mimoriadnej kvality sa považujú tiež modely a unikáty.

(2) Vyššie maloobchodné ceny výrobkov mimoriadnej kvality, predávaných výlučne v určených predajniach, sa navrhnú tak, aby

a) zodpovedali množstvu výrobkov dodávaných na trh a aby

b) výška čistého dôchodku pre spoločnosť bola spravidla vyššia ako pri štandardných výrobkoch a módnych novinkách.

§ 32g

Nahrádzanie doterajších porovnateľných výrobkov výrobkami novými

(1) Pri nahrádzaní doterajších porovnateľných výrobkov výrobkami novými sa maloobchodná cena nového výrobku navrhuje na úrovni vyplývajúcej zo sústavy cien.

(2) V prípade nepodstatného zlepšenia výrobkov možno výnimkou z ustanovenia odseku 1 navrhnúť rovnakú maloobchodnú cenu pre kvalitnejší výrobok ako pri výrobku nahradzovanom len vtedy, ak bude i veľkoobchodná cena určená na rovnakej úrovni, ako je veľkoobchodná cena porovnateľného výrobku.

Ak je však navrhovaná veľkoobchodná cena nepodstatne kvalitnejšieho výrobku na vyššej úrovni, ako je veľkoobchodná cena výrobku porovnateľného, možno navrhnúť rovnakú maloobchodnú cenu nepodstatne kvalitnejšieho výrobku ako pri výrobku nahradzovanom len vtedy, ak

a) ide o výrobok každodennej potreby (najmä základnú potravinu) alebo o výrobok nižšej cenovej skupiny, ktorý je predmetom bežných nákupov a má mimoriadny význam vo výdavkoch širokých vrstiev obyvateľstva,

b) by bol po nahrádzanom výrobku dopyt i po zavedení výrobku nového,

c) na trhu nie sú výrobky v rovnakých cenových polohách.

§ 32h

Zmeny technických a materiálových noriem

(1) Ak dôjde k zmene technických alebo materiálových noriem, k zmene skladby použitých surovín alebo k zmene konštrukcie výrobku a pod., určí sa maloobchodná cena nového výrobku na úrovni vyplývajúcej zo sústavy cien.

(2) Výnimkou z ustanovenia odseku 1 možno navrhnúť rovnakú maloobchodnú cenu nového výrobku ako výrobku porovnateľného (výrobku pred zmenou technických alebo materiálových noriem),

a) ak ide o trvalé zmeny a ak možno použiť ustanovenia tejto vyhlášky o nahrádzaní doterajších výrobkov kvalitnejšími výrobkami (§ 32g); ponechanie ceny sa pritom považuje za zníženie ceny, alebo

b) ak ide o dočasné zlepšenie alebo zhoršenie výrobkov; ponechanie ceny sa pritom považuje za určenie prechodne nižšej alebo prechodne vyššej ceny.

§ 32ch

Zvýhodňovanie nových výrobkov

Nižšie maloobchodné ceny možno navrhnúť pre výrobky, pri ktorých je potrebné vytvoriť podmienky pre rozšírenie spotreby, ktoré nemožno dosiahnuť iným spôsobom, a to najmä v prípadoch, ak

a) by pri cenách určených na úrovni vyplývajúcej zo sústavy cien došlo k trvale nízkemu využitiu výrobných kapacít alebo k nepriaznivému ovplyvneniu zamestnanosti obyvateľstva v mieste výrobného podniku, alebo

b) určením nižších maloobchodných cien budú vytvorené podmienky pre optimálne využitie surovinových zdrojov, alebo

c) určenie nižšej maloobchodnej ceny bude pôsobiť na zníženie nákladov výroby; podiel čistého dôchodku má byť pritom spravidla rovnaký ako pri porovnateľných štandardných výrobkoch, alebo

d) určenie nižšej ceny je vhodné z hľadiska cieľov kultúrnej politiky, zdravotníckych cieľov a i.“

6. § 104 znie:

㤠104

Návrhy na zmeny cien

(1) Systém riadenia, plánovania a financovania národného hospodárstva vyžaduje stabilitu cenovej sústavy v období medzi celkovými úpravami cien, uskutočňovanými na základe politicko-hospodárskych smerníc vlády.

(2) Veľkoobchodné ceny v období medzi celkovými úpravami veľkoobchodných cien sa preto môžu meniť len vtedy, ak

a) v dôsledku vývoja hmotných proporcií alebo rozvoja novej techniky sa zmenili alebo majú zmeniť podmienky, za ktorých boli cenové relácie a úroveň cien pri celkovej úprave určené, a keď

b) ponechanie doterajších veľkoobchodných cien by mohlo viesť k nežiadúcim hospodárskym alebo spoločenským dôsledkom, najmä by nepriaznivo pôsobilo na štruktúru výroby a výrobnej spotreby a na zavádzanie novej techniky, a keď nemožno takýmto nežiadúcim dôsledkom zabrániť iným spôsobom, alebo keď zmena veľkoobchodnej ceny je ich najvhodnejším riešením.

(3) Maloobchodné ceny alebo ceny predaja sa v období medzi celkovými úpravami cien maloobchodných (cien predaja) môžu zmeniť len vtedy, ak by ich ponechanie bolo v rozpore so záujmami národného hospodárstva.

(4) Za zmeny cien sa považuje aj určenie cien odchyľujúcich sa od sústavy cien (§ 32a až 32ch).“

7. § 105 znie:

㤠105

Náležitosti návrhu

(1) Návrh na zmeny veľkoobchodných cien musí obsahovať náležitosti uvedené v § 33 a ďalej podrobné odôvodnenie navrhovanej zmeny veľkoobchodných cien. Toto odôvodnenie musí obsahovať

a) číselné údaje o vplyve, ktorý bude mať cena určená na inej úrovni, než aká vyplýva zo sústavy cien, a to podrobne podľa dôvodov, pre ktoré sa taká cena navrhuje,

b) vyčíslenie vplyvu zmeny na ukazovatele finančného plánu dodávateľa a odberateľa a na odvody dane z obratu.

(2) Návrh na zmeny maloobchodných cien musí obsahovať náležitosti uvedené v § 34 a ďalej

a) celkové zdôvodnenie požiadaviek na úpravu maloobchodných cien a predpokladaný vplyv zmeny cien na kúpyschopný dopyt,

b) zabezpečenie navrhovanej zmeny cien vo výrobe, údaje o množstve výroby (pri významnejších jednoduchých sortimentoch podľa typov),

c) vplyv navrhovanej zmeny maloobchodných cien a nových cenových relácií na zastupiteľné výrobky,

d) zmeny, ktoré nastanú v metodike pre tvorbu cien, a porovnanie doterajších a navrhnutých cien podľa predstaviteľov skupín výrobkov,

e) celkovú sumu zmeny cien (z toho sumu týkajúcu sa obyvateľstva) aj v prepočte na celý rok a vplyv na výnos dane z obratu.

(3) Ak má byť cena určená na inej úrovni, než aká vyplýva zo sústavy cien (§ 32), musí návrh obsahovať aj podrobné odôvodnenie navrhnutej úrovne. Toto odôvodnenie musí obsahovať číselné údaje o vplyve, ktorý bude takáto cena mať, a o dôvodoch, pre ktoré sa cena navrhuje. Rozbor musí ďalej obsahovať najmä

a) rozbor pôsobenia navrhovanej ceny na hlavné ukazovatele výrobného plánu podniku, na náklady odberateľa, na dopyt obyvateľstva atď.,

b) dôsledky zmeny ceny na ďalšie nové porovnateľné výrobky, prípadne na čas platnosti zmeny, pokiaľ má prechodný charakter.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia primerane aj pre ceny výrobkov miestneho hospodárstva (§ 81 až 97).“

8. § 106 znie:

㤠106

Postup pri prerokúvaní návrhu

(1) O prerokúvaní návrhu na zmeny veľkoobchodných cien a cien predaja platia primerane ustanovenia o prerokúvaní návrhov veľkoobchodných cien (§ 43 až 45).

(2) Návrhy na zmeny maloobchodných cien vypracuje ústredný orgán, ktorý maloobchodné ceny určí v spolupráci s výrobným ústredným orgánom. Ak má byť cena znížená z iniciatívy a v záujme výroby, najmä na zabezpečenie odbytu, vypracuje návrh na zníženie výrobný ústredný orgán.

Návrh prerokúva ústredný orgán, ktorý maloobchodnú cenu určí za účasti výrobného ministerstva, Ministerstva financií a v dohode so Štátnou plánovacou komisiou.

(3) Návrhy na zmeny veľkoobchodných cien (s výnimkou zmien veľkoobchodných cien podľa § 104 ods. 4 a prípadných jednotlivých zmien veľkoobchodných cien) predkladajú ústredné orgány najneskoršie 4 mesiace pred termínom určeným na predloženie ich návrhu štátneho plánu na budúci rok.“

9. § 107 znie:

㤠107

Určenie zmeny

Štátna plánovacia komisia určí zmenu veľkoobchodnej ceny výrobku do 30 dní odo dňa, keď jej bol celkový návrh predložený, a to s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho roku; do ďalších 5 dní ju oznámi navrhujúcemu ústrednému odberateľskému orgánu.“

10. V § 108 v odseku 1 sa za písmeno d) vkladá písmeno e) tohto znenia:

e) prechodne platné ceny“

11. Za § 117 sa vkladajú šiesty a siedmy oddiel s § 117a a 117b tohto znenia:

„Šiesty oddiel

Zmeny prechodne platných cien

§ 117a

(1) Zmenu prechodne platných cien vykonáva až na úroveň cien, vyplývajúcu zo sústavy cien, ústredný orgán, ktorému patrí určiť cenu podľa cenového porovnania, a to v dohode s dodávateľským ústredným orgánom a s Ministerstvom financií, alebo poverené orgány alebo organizácie, ak na ne bola prenesená rozhodnutím Štátnej plánovacej komisie pôsobnosť pri tvorbe cien.

(2) Prechodne vyššie maloobchodné ceny technických noviniek sa znižujú

a) v súlade s rastom dodávok výrobkov na trh,

b) po dopredaji starých porovnateľných výrobkov.

(3) Prechodne vyššie maloobchodné ceny módnych noviniek sa znižujú v súlade s rozširovaním ich predaja.

Siedmy oddiel

Súhrnné správy o ostatných zmenách maloobchodných cien

§ 117b

Ministerstvo vnútorného obchodu v spolupráci so Štátnou plánovacou komisiou a s Ministerstvom financií vypracúva a vláde polročne predkladá správy o zmenách maloobchodných cien a o maloobchodných cenách určených na inej úrovni, než aká vyplýva zo sústavy cien, spolu so zhodnotením stavu a prípadnými návrhmi opatrení. Ostatné ústredné orgány, ktoré vykonali zmeny maloobchodných cien alebo určili maloobchodné ceny na inej úrovni, než aká vyplýva zo sústavy cien, odovzdajú Ministerstvu vnútorného obchodu potrebné podklady, vrátane vyčíslenia zmien cien v prepočte na bežný rok, a to v termíne určenom Ministerstvom vnútorného obchodu.“

12. Za § 126 sa vkladá § 126a tohto znenia:

㤠126a

Kontrola dodržiavania a zmeny úrovne cien

(1) Zmeny cien a určenie cien na inej úrovni, než aká vyplýva zo sústavy cien (§ 32a až 32ch), premieta Ústredný úrad štátnej kontroly a štatistiky do indexu cien. Orgány, ktoré určili zmenu (alebo ju vláde navrhli), prípadne určili cenu na inej úrovni, než aká vyplýva zo sústavy cien, oznamujú zmeny cien Ústrednému úradu štátnej kontroly a štatistiky spolu s údajmi o začiatku účinnosti, množstve výrobkov podľa cenového návrhu (i pre budúce obdobie) a výšku zmeny cien.

(2) Ústredný úrad štátnej kontroly a štatistiky premieta do indexu cien i výsledky vlastnej kontroly tvorby cien.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1962.


Minister-predseda Štátnej plánovacej komisie:

Indra v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené