84

VLÁDNA VYHLÁŠKA

z 8. augusta 1962

o organizácii a pôsobnosti užších dávkových komisií a užších komisií sociálnej starostlivosti

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 45 zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch a na vykonanie § 53 ods. 4 vládneho nariadenia č. 71/1960 Zb. o rozšírení právomoci a zodpovednosti národných výborov a o usporiadaní a činnosti ich orgánov:


§ 1

Účel vyhlášky

Národné výbory sa starajú, aby rozhodovanie vo veciach sociálneho zabezpečenia sa neustále približovalo pracujúcim a aby sa zvyšovala účasť pracujúcich na tomto rozhodovaní. Preto sa v rámci doterajšej pôsobnosti národných výborov rozširuje právomoc mestských národných výborov a upravuje priberanie ďalších pracujúcich pre priamu účasť na rozhodovaní v užších dávkových komisiách a užších komisiách sociálnej starostlivosti, ktoré národné výbory zriaďujú pri komisiách sociálneho zabezpečenia.

§ 2

Zriadenie dávkových komisií a komisií sociálnej starostlivosti

(1) Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Prahy (ďalej len „krajské národné výbory“) a okresné národné výbory, obvodné národné výbory v Prahe a mestské národné výbory v Bratislave, Brne, Ostrave a v Plzni (ďalej len „okresné národné výbory“) zriaďujú dávkovú komisiu a komisiu sociálnej starostlivosti ako užšie komisie pri komisii sociálneho zabezpečenia a poverujú ich pôsobnosťou vo veciach sociálneho zabezpečenia jednotlivých občanov; ak to odôvodňuje menší počet prejednávaných vecí, môže sa výnimočne zriadiť spoločná komisia dávková a sociálnej starostlivosti.

(2) Ostatné mestské národné výbory a obvodné národné výbory v Bratislave, Brne, Ostrave a v Plzni (ďalej len „mestské národné výbory“) môžu taktiež zriadiť užšie komisie uvedené v odseku 1.

§ 3

Rozšírenie právomoci mestských národných výborov

Mestské národné výbory rozhodujú okrem prípadov uvedených v § 10 vládneho nariadenia č. 71/1960 Zb. aj

a) o dávkach zabezpečenia nepracujúcich dôchodcov v chorobe s výnimkou kúpeľnej starostlivosti*), a o pohrebnom pri úmrtí následkom pracovného úrazu jednotlivo hospodáriacich roľníkov, spolupracujúcich členov ich rodiny alebo rodinných príslušníkov,

b) o sociálnom dôchodku, o výchovnom k sociálnemu dôchodku a o zvýšení sociálneho dôchodku (výchovného) pre bezvládnosť,

c) o poskytovaní zaopatrovacích príspevkov (prídavkov) rodinným príslušníkom osôb povolaných na službu v ozbrojených silách.

§ 4

Voľba členov užších komisií

(1) Predsedu a ostatných členov užšej komisie volí a odvoláva národný výbor.

(2) Predseda je volený z poslancov národného výboru, ktorí sú členmi komisie sociálneho zabezpečenia. Ak nemôže zvolený predseda komisie vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho niektorý z poslancov národného výboru, ktorý je členom komisie sociálneho zabezpečenia.

(3) Za ďalších členov užšej komisie národný výbor volí:

a) zástupcov - funkcionárov Revolučného odborového hnutia na návrh okresných (krajských) odborových rád,

b) členov jednotných roľníckych družstiev na návrh pôdohospodárskej komisie národného výboru,

c) pracovníkov, ktorí majú úzky vzťah k sociálnemu zabezpečeniu, najmä z radov členov spoločenských organizácií a priemyselných robotníkov, na návrh komisie sociálneho zabezpečenia národného výboru podaný na základe odporúčania príslušných orgánov spoločenských organizácií,

d) pracovníkov odboru sociálneho zabezpečenia národného výboru na návrh komisie sociálneho zabezpečenia národného výboru.

(4) Na členov užšej komisie sa vzťahujú predpisy vládneho nariadenia č. 66/1960 Zb. o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov v znení vládneho nariadenia č. 189/1960 Zb.

§ 5

Zloženie užších komisií

(1) Užšia komisia rokuje a uznáša sa za účasti predsedu alebo jeho zástupcu a najmenej dvoch ďalších členov komisie, z ktorých jeden je pracovníkom odboru sociálneho zabezpečenia a pôsobí ako tajomník komisie a druhý je zástupcom Revolučného odborového hnutia; ak je účastníkom konania roľník (jeho rodinný príslušník alebo spolupracujúci člen rodiny), je druhým členom komisie člen jednotného roľníckeho družstva.

(2) Na rokovanie užšej komisie môže byť pozvaný zástupca závodného výboru ROH organizácie (podniku, závodu), v ktorej účastník konania je alebo naposledy bol zamestnaný, a ak ide o družstevníka, zástupca jednotného roľníckeho družstva alebo výrobného družstva, v ktorom účastník konania je alebo naposledy bol činný, ako aj zástupca miestneho národného výboru, v obvode ktorého účastník konania má bydlisko; ak o to žiada príslušný závodný výbor, predstavenstvo družstva alebo miestny národný výbor, musí sa jeho zástupca prizvať. Pozvaní zástupcovia, ktorí nie sú členmi komisie, majú pri rokovaní komisie poradný hlas.

(3) Osoby pozvané na rokovanie užšej komisie podľa odseku 2 majú rovnako ako členovia komisie nároky na všetky požitky, ktoré im ušli následkom účasti, a na náhradu nutných výdavkov, ktoré im vznikli. Náhradu nutných výdavkov poskytujú a vyplácajú pracovníkom štátnych orgánov a zariadení ich osobné úrady a ostatným osobám národné výbory.

(4) Na rokovaní užšej komisie sa môžu zúčastniť aj členovia komisie sociálneho zabezpečenia alebo užšej komisie národného výboru vyššieho stupňa, ako aj zástupca Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia.

Pôsobnosť užších komisií

§ 6

Okresný národný výbor poveruje dávkovú komisiu spravidla touto pôsobnosťou:

1. rozhodovať

a) vo veciach zabezpečenia v chorobe (nemocenského poistenia)

- o sporných otázkach vzniku a zániku sociálneho zabezpečenia družstevných roľníkov,

- o odvolaní proti rozhodnutiam sociálnej komisie jednotného roľníckeho družstva, komisie sociálneho zabezpečenia miestneho (mestského) národného výboru alebo dávkovej komisie mestského národného výboru o peňažných dávkach zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa podľa predpisov o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov,

- o povinnosti jednotného roľníckeho družstva nahradiť škodu spôsobenú nesprávnou výplatou dávky zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa, ak sociálna komisia družstva, na ktorú sa rozhodovanie o dávkach prenieslo, porušila alebo zanedbala povinnosti vyplývajúce z tejto pôsobnosti a tým došlo k poskytnutiu dávky neprávom alebo vo vyššej výmere ako patrila,

- o odstraňovaní tvrdostí, ktoré by sa vyskytli pri poskytovaní dávok zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa podľa predpisov o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov,

- o dávkach nemocenského poistenia spisovateľov, hudobných skladateľov, výtvarných umelcov, architektov, vedeckých bádateľov, výkonných umelcov a artistov podľa vyhlášky č. 50/1960 Zb.,

- o dávkach zabezpečenia nepracujúcich dôchodcov v chorobe, s výnimkou kúpeľnej starostlivosti, a o pohrebnom pri úmrtí následkom pracovného úrazu jednotlivo hospodáriacich roľníkov, spolupracujúcich členov ich rodiny alebo rodinných príslušníkov, prípadne o odvolaní proti rozhodnutiu komisie mestského národného výboru o týchto dávkach,

b) vo veciach dôchodkového zabezpečenia (poistenia)

- o sociálnom dôchodku, o výchovnom k sociálnemu dôchodku a zvýšení sociálneho dôchodku (výchovného) pre bezvládnosť, prípadne o odvolaní proti rozhodnutiu komisie mestského národného výboru o týchto dávkach,

- o priznaní dávok dôchodkového zabezpečenia, na ktoré nie je právny nárok, spisovateľom, hudobným skladateľom, výtvarným umelcom, architektom, vedeckým bádateľom, výkonným umelcom a artistom podľa vyhlášky č. 50/1960 Zb.,

- o poskytovaní doplnku k prídavkom na deti na podklade návrhu príslušného odborového orgánu v prípadoch hodných osobitného zreteľa, v ktorých by prídavky na deti patrili pracujúcemu požívateľovi invalidného dôchodku alebo jeho manželke v nižšej výmere ako výchovné poskytované k invalidnému dôchodku,

- o žiadostiach, aby bolo pre účely dôchodkového zabezpečenia vyslovené, že zamestnanie (dôchodkové zabezpečenie družstevných roľníkov) bolo prerušené z vážnych dôvodov,

- o tom, či sa pre účely dôchodkového zabezpečenia započítajú kalendárne roky, v ktorých člen jednotného roľníckeho družstva nesplnil pracovný úväzok podľa uznesenia členskej schôdze družstva,

- o započítaní doby činnosti bývalým členkám rádov (kongregácií) do doby zamestnania pre účely dôchodkového zabezpečenia podľa uznesenia vlády,

- o sporných otázkach vzniku a zániku dôchodkového poistenia jednotlivo hospodáriacich roľníkov a ostatných osôb samostatne hospodáriacich a spolupracujúcich členov rodín,

c) o povinnosti vrátiť dávku poskytnutú neprávom alebo vo vyššej výmere ako patrila a o povinnosti zamestnávateľa (družstva) nahradiť dávku, ak zavinil, že dávka bola vyplatená neprávom alebo vo vyššej výmere ako patrila, pokiaľ rozhodnutie o dávke patrí do pôsobnosti národných výborov;

2. schvaľovať rozhodnutia sociálnej komisie jednotného roľníckeho družstva o preplatku na dávke zabezpečenia v chorobe alebo zabezpečenia matky a dieťaťa;

3. zaujímať stanovisko v prípadoch, v ktorých ekonóm (účtovník) jednotného roľníckeho družstva nevykoná rozhodnutie o dávke zabezpečenia v chorobe alebo zabezpečenia matky a dieťaťa preto, že nie je v súlade so zákonom, a odbor sociálneho zabezpečenia súhlasí s názorom ekonóma (účtovníka);

4. navrhovať

a) Štátnemu úradu sociálneho zabezpečenia, aby rozhodol o povinnosti vrátiť dávku poskytnutú neprávom alebo vo vyššej výmere ako patrila, a o povinnosti zamestnávateľa (družstva) nahradiť dávku, ak zavinil, že dávka bola vyplatená neprávom alebo vo vyššej výmere ako patrila, pokiaľ rozhodnutie o dávke patrí do pôsobnosti Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia,

b) finančnej komisii okresného národného výboru, aby v jednotlivých prípadoch hodných zreteľa sa upustilo od vymáhania dlžného poistného, prípadne, aby dlžné poistné sa sčasti alebo celkom odpustilo.

§ 7

Ak bola zriadená dávková komisia pri komisii sociálneho zabezpečenia mestského národného výboru, môže byť poverená rozhodovaním vo veciach uvedených v § 3, ako aj rozhodovaním o peňažných dávkach zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa podľa predpisov o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, pokiaľ sa táto pôsobnosť neprenesie na sociálnu komisiu jednotného roľníckeho družstva.

§ 8

Okresný národný výbor poveruje komisiu sociálnej starostlivosti, aby spravidla rozhodovala

a) vo veciach ústavnej sociálnej starostlivosti

- o prijatí do ústavu sociálnej starostlivosti, o prepustení z neho, o poradí nástupu do ústavu a o premiestnení do iného ústavu,

- o príspevku na zaopatrenie a vreckovom v ústave sociálnej starostlivosti a o tom, či a v akom rozsahu sa má požadovať, prípadne súdne vymáhať plnenie zákonnej vyživovacej povinnosti voči obyvateľom ústavu,

b) vo veciach doplnkovej starostlivosti

- o poskytnutí starostlivostnej služby a o podmienkach za ktorých sa poskytne,

- o účasti na spoločnom stravovaní a o poskytnutí príspevku naň,

- o poskytnutí vecnej pomoci,

- o existenčnom príspevku nevidomým pracujúcim,

- o jednorazovom a opakujúcom sa peňažnom príspevku,

- o detskom príspevku,

- o príspevku chorým na tuberkulózu,

- o príspevku na pomôcky pre nevidomých,

- o príspevku na zakúpenie motorových vozíkov,

c) o poskytovaní zaopatrovacích príspevkov (prídavkov) rodinným príslušníkom osôb povolaných na službu v ozbrojených silách,

d) o povinnosti vrátiť neprávom poskytnutú dávku sociálnej starostlivosti, prípadne nahradiť neprávom poskytnutú službu,

e) o odvolaní proti rozhodnutiam vo veciach sociálnej starostlivosti vydaným komisiou mestského (obvodného, miestneho) národného výboru.

§ 9

Ak bola zriadená komisia sociálnej starostlivosti pri komisii sociálneho zabezpečenia mestského národného výboru, môže byť poverená rozhodovaním vo veciach uvedených v § 8 písm. a), pokiaľ ide o zaopatrenie v ústavoch sociálnej starostlivosti miestneho významu, ako aj rozhodovaním vo veciach pod písm. b) až d).

§ 10

Krajský národný výbor poveruje dávkovú komisiu, aby rozhodovala o odvolaní proti rozhodnutiam dávkových komisií okresných národných výborov vydaným v prvej stolici.

§ 11

Krajský národný výbor poveruje komisiu sociálnej starostlivosti, aby rozhodovala

a) o odvolaní proti rozhodnutiam komisií sociálnej starostlivosti okresných národných výborov vydaným v prvej stolici,

b) vo veciach uvedených v § 8 písm. a) a d), pokiaľ ide o zaopatrenie v ústavoch sociálnej starostlivosti krajského významu. O odvolaní proti týmto rozhodnutiam rozhoduje komisia sociálneho zabezpečenia krajského národného výboru.

Konanie pred užšími komisiami

§ 12

Podklady pre rokovanie užšej komisie pripravuje odbor sociálneho zabezpečenia národného výboru, prípadne poverený pracovník národného výboru; zabezpečuje najmä, aby na rokovanie boli včas pozvaní členovia komisie a mali možnosť sa vopred oboznámiť s obsahom materiálu pripraveného na prejednanie v komisii a aby boli prizvané osoby, ktoré sa majú zúčastniť na rokovaní s poradným hlasom. Pre rokovanie komisie včas obstaráva vyjadrenie závodného výboru ROH organizácie (podniku, závodu), v ktorej účastník konania je alebo naposledy bol zamestnaný, prípadne správu príslušného miestneho národného výboru o pracovnej morálke a zásluhách účastníka konania.

§ 13

Užšie komisie sú povinné dbať na pokyny komisie sociálneho zabezpečenia, pri ktorej sú zriadené. Komisia sociálneho zabezpečenia môže si v jednotlivých prípadoch vyhradiť, že sama vydá rozhodnutie namiesto užšej komisie.

§ 14

(1) Užšia komisia sa uznáša prostou väčšinou hlasov prítomných členov komisie; pri rovnosti hlasov je prijatá mienka, pre ktorú hlasoval predseda komisie. Ak má predseda závažné pochybnosti o správnosti uznesenia komisie, ktoré sa má vydať, môže navrhnúť, aby ho pred vydaním preskúmala komisia sociálneho zabezpečenia, pri ktorej je užšia komisia zriadená.

(2) Ak závisí rozhodnutie užšej komisie na riešení otázok patriacich do pôsobnosti posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia (vyhláška č. 151/1960 Zb.), je užšia komisia viazaná rozhodnutím, prípadne vyjadrením (posudkom, návrhom) príslušnej posudkovej komisie; ak nebolo také rozhodnutie (vyjadrenie) doteraz vydané, navrhne užšia komisia jeho vydanie.

§ 15

(1) Účastník konania môže byť prítomný na rokovaní užšej komisie, nie však na jej uznášaní; na rokovanie komisie musí byť pozvaný, ak je potrebná jeho prítomnosť pre objasnenie významných okolností prípadu.

(2) Ak užšia komisia vydáva rozhodnutie písomne, odošle ho účastníkovi konania najneskoršie do troch dní od uznesenia komisie.

§ 16

Ak je nevyhnutné, aby dávka alebo služba sociálnej starostlivosti, o ktorej patrí rozhodnúť užšej komisii, bola poskytnutá bez odkladu, môže vedúci odboru sociálneho zabezpečenia okresného národného výboru urobiť potrebné opatrenie v nevyhnutnom rozsahu; o svojom opatrení podá správu príslušnej užšej komisii na najbližšej schôdzi.


Záverečné ustanovenia

§ 17

(1) Ustanovenia vyhlášky č. 226/1957 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa prenáša rozhodovanie o niektorých dávkach dôchodkového zabezpečenia na výkonné orgány národných výborov, a vyhlášky č. 133/1958 Ú. l. (Ú. v.) o zložení, organizácii, pôsobnosti a spôsobe rokovania komisií sociálneho zabezpečenia rád národných výborov, sa zrušujú, pokiaľ nestratili platnosť už skôr; nedotknutá zostáva právomoc národných výborov rozhodovať o pohrebnom pri úmrtí následkom pracovného úrazu jednotlivo hospodáriacich roľníkov, spolupracujúcich členov ich rodiny alebo rodinných príslušníkov.

(2) Opatrenia, ktoré boli vykonané, a rozhodnutia vydané v súlade s predpismi tejto vyhlášky pred začiatkom jej účinnosti sa považujú za urobené podľa nej.

(3) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Poznámky pod čiarou

*) O poskytnutí kúpeľnej starostlivosti rozhodujú posudkové komisie sociálneho zabezpečenia (vyhláška č. 151/1960 Zb.).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené