Opatrenie č. 77/1962 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa doplňuje a mení zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc

Čiastka 41/1962
Platnosť od 21.08.1962
Účinnosť od 21.08.1962

OBSAH

77

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 8. augusta 1962,

ktorým sa doplňuje a mení zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc sa doplňuje a mení takto:

1. § 1 ods. 1 znie:

(1) Chmeliarske výrobné oblasti sú „Žatecko", „Úštěcko", „Tršicko", „Piešťany-Topoľčany" a „Trebišov".“.

2. § 2 ods. 2 znie:

(2) Povinným známkovaním chmeľu sa rozumie:

a) u chmeľu vypestovaného v chmeliarskych výrobných oblastiach „Žatecko", „Úštěcko" a „Tršicko"

1. povinné označovanie chmeľu podľa miestneho pôvodu (ďalej len „označovanie chmeľu") a

2. povinné overovanie miestneho pôvodu chmeľu (ďalej len „overovanie chmeľu");

b) u chmeľu vypestovaného v chmeliarskych výrobných oblastiach „Piešťany-Topoľčany" a „Trebišov" len označovanie chmeľu.“

3. § 2 ods. 3 znie:

(3) Povinnému známkovaniu nepodlieha chmeľ brakový a chmeľ, ktorý nemá typické znaky chmeľu odrody „Červeňák".“

4. § 3 ods. 1 veta prvá znie:

„Označovanie chmeľu vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Prahe (ďalej len „Ústav") pomocou chmeliarskych dôverníkov.“

5. § 3 ods. 2 znie:

(2) Označenie chmeľu musí obsahovať tieto údaje:

a) Československá socialistická republika;

b) „Chmeľ" s udaním ročníka, pričom u chmeľu vypestovaného v českých chmeliarskych výrobných oblastiach sa uvedie za slovom „chmeľ" slovo „český", u chmeľu vypestovaného v moravskej chmeliarskej výrobnej oblasti slovo „moravský" a u chmeľu vypestovaného v slovenských chmeliarskych výrobných oblastiach slovo „slovenský";

c) výrobnú oblasť;

d) výrobnú obec.“

6. § 4 ods. 2 znie:

(2) Ústav vylúči z overenia chmeľ nezodpovedajúci československej štátnej norme akosti, chmeľ, ktorý nemá typické znaky chmeľu odrody „Červeňák" a chmeľ, pri ktorom nemožno spoľahlivo preukázať, že bol vypestovaný v chmeliarskych výrobných oblastiach „Žatecko", „Úštěcko" a „Tršicko".“

7. § 5 ods. 2 veta prvá znie:

„Zakazuje sa miešať chmeľ zodpovedajúci československej štátnej norme akosti s chmeľom jej nezodpovedajúcim, chmeľ cudzozemský s chmeľom domácim a chmeľ odrody „Červeňák" s chmeľom, ktorý nemá typické znaky chmeľu tejto odrody.“


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.