Opatrenie č. 63/1962 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení § 2 ods. 4 zákona o Štátnej plánovacej komisii

Čiastka 33/1962
Platnosť od 11.07.1962 do16.07.1963
Účinnosť od 11.07.1962 do16.07.1963
Zrušený 52/1963 Zb. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 125/1962 Zb. zo dňa 19. 12. 1962.

OBSAH

63

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 11. júla 1962,

ktorým sa mení § 2 ods. 4 zákona o Štátnej plánovacej komisii

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1961 Zb. sa mení takto:

Prvá veta § 2 ods. 4 sa mení a znie:

(4) Štátna plánovacia komisia sa skladá z predsedu Štátnej plánovacej komisie, ktorým je člen vlády, a z členov, ktorými sú námestníci predsedu Štátnej plánovacej komisie, niektorí hospodárski ministri a významní predstavitelia hospodárskeho života, vedy a techniky.“


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

v. z. Valo v. r.

Široký v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené