Vyhláška č. 61/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o rozšírení turistickej oblasti a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu, podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 a pozmeneného výmenou nót 20. mája 1961 (vyhláška ministra zahraničných vecí z 28. júna 1956, č. 29/1956 Zb. a vyhláška ministra zahraničných vecí zo 4. júla 1961 č. 80/1961 Zb.)

Čiastka 32/1962
Platnosť od 09.07.1962 do19.08.1977
Účinnosť od 24.07.1962 do19.08.1977
Uzavretie zmluvy 01.06.1962
Zrušený 59/1977 Zb. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 1962.

61

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. júna 1962

o dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o rozšírení turistickej oblasti a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu, podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 a pozmeneného výmenou nót 20. mája 1961 (vyhláška ministra zahraničných vecí z 28. júna 1956, č. 29/1956 Zb. a vyhláška ministra zahraničných vecí zo 4. júla 1961 č. 80/1961 Zb.)

Výmenou nót, schválenou vládou Československej socialistickej republiky z 25. apríla 1962, bola dojednaná a 1. júna 1962 nadobudla platnosť dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o rozšírení turistickej oblasti a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu, podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 a pozmeneného výmenou nót 20. mája 1961 (č. 29/1956 Zb. a č. 80/1961 Zb.).

Znenie nóty ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky z 3. mája 1962, ktoré obsahuje i český preklad nóty veľvyslanca Poľskej ľudovej republiky v Československej socialistickej republike, sa vyhlasuje súčasne.

David v. r.

NÓTA
ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky z 3. mája 1962

V Prahe 3. mája 1962

Vážený súdruh veľvyslanec,

mám česť potvrdiť príjem Vašej nóty z 3. mája 1962 tohto znenia:

„Mám česť potvrdiť, že pri rokovaniach, ktoré prebiehali vo Varšave v dňoch 30. januára až 3. februára 1962 v duchu plného vzájomného porozumenia a bratského priateľstva medzi národmi Poľskej ľudovej republiky a Československej socialistickej republiky, bolo dohodnuté ďalej rozšíriť turistické oblasti Dohovoru o pohraničnom turistickom ruchu, podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 a pozmeneného výmenou nót 20. mája 1961, a preto zmeniť články 2 a 3 uvedeného Dohovoru podľa jeho článku 14 takto:

„Článok 2

Pre pohraničný turistický ruch sa vymedzujú tieto územia (ďalej len „turistické oblasti“):

V Poľskej ľudovej republike:

I. Turistická oblasť Dukla:

zahŕňa územie pozdľž cesty od Dukelského priesmyku cez Barwinek, Tylawu, Trzcianu a Lipowiec do Dukly, vrátane Dukly s okolitými obcami Teodorówkou, Nadolom, Zboiskami, Cergowou a Zakluczynom.

II. Turistická oblasť Tatry:

územie vymedzené čiarou začínajúcou v bode, v ktorom cesta z Bobrova do Jablonky pretína štátne hranice a prebiehajúcou ďalej po ceste cez Jablonku, Podwilk, Spytkowice, Rabku, Dolnú Mszanu, Tymbark, Tegoborze, Limanowú, Wytrzyszczku, Rozkotu, Dabrowú, Nowy Sacz, Stary Sacz, Golkowice a ďalej pozdľž Dunajca k štátnym hraniciam.

III. Turistická oblasť Klodzko:

územie vymedzené čiarou začínajúcou v bode, v ktorom cesta z Božanova do Radkówa pretína štátne hranice, a prebiehajúcou ďalej po ceste cez Radków do Scinawky Šrední a ďalej pozdľž železnice cez Klodzko, Bardo, Kamieniec Zabkowicki do Otmuchowa a z Otmuchowa po ceste cez Paczków, Zloty Stok, Klodzko, Bystrzycu Klodzkú, Domaszków, Rózanku a Koloniu Lesica na štátne hranice.

IV. Turistická oblasť Krkonoše:

územie vymedzené čiarou prebiehajúcou od hraničného prechodu v Jakuszyciach pozdľž železnice cez Szklarskú Porebu, Piechowice, Cieplice Zdrój a Jeleniu Góru a ďalej po ceste cez Kowary až k bodu, kde sa s ňou stýka cesta z Przeleczy Okraj, a potom po tejto ceste do Przeleczy Okraj.

V Československej socialistickej republike:

I. Turistická oblasť Dukla:

zahŕňa územie pozdľž cesty od Dukelského priesmyku cez Vyšný a Nižný Komárnik, Krajnú Poľanu, Hunkovce a Ladomírovú do Svidníka, vrátane dukelského pamätníka a cintorína, vyhliadkovej veže pri kameni 153/3, stanovište I. a III. československej brigády a vyhliadkovej plošiny pri Nižnom Komárniku a územie pozdľž cesty od križovatky medzi Ladomírovou a Svidníkom cez Kapišovú do Nižnej Pisanej a odtiaľ jednak do Vyšnej Pisanej a jednak cez Dlhoňu do Havranca.

II. Turistická oblasť Tatry:

zahŕňa územie vymedzené čiarou prebiehajúcou od bodu, kde cesta z Jablonky do Bobrova pretína štátne hranice, po tejto ceste do Bobrova a odtiaľ po ceste vedúcej južne od Zubrohlavy do Námestova a ďalej cez Ústie, Tvrdošín, Trstenú, Oravský Podzámok, Dolný Kubín, Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš - s prístupom po ceste do Demänovských jaskýň a výstupom na Chopok - ďalej z Liptovského Mikuláša pozdľž cesty a železnice cez Liptovský Hrádok, Važec - vrátane Važeckých jaskýň - a Tatranskú Štrbu do Popradu a odtiaľ po ceste cez Veľký Slavkov, Dolný Smokovec, Starý Smokovec, Tatranskú Lomnicu, Tatranskú Kotlinu, Spišskú Belú, Slovenskú Ves, Reľov a Spišské Hanušovce do Spišskej Starej Vsi a potom po ceste k štátnym hraniciam vrátane Červeného Kláštora.

III. Turistická oblasť Krkonoše:

územie vymedzené čiarou prebiehajúcou od bodu, kde cesta z Jakuszyc do Harrachova pretína štátne hranice, po ceste vedúcej cez Nový Svět, Dolnú Rokytnicu, Přívlak, Hrabačov, Vrchlabí, Čistú, Leopold, Mladé Buky, Svobodu nad Úpou, Dolný a Horný Maršov, Malú Úpu a cez Pomezné boudy k štátnym hraniciam v priesmyku.

Článok 3

1. V turistickej oblasti Krkonoše sa otvára Cesta poľsko-československého priateľstva vedúca po hrebeňoch Krkonôš pri poľsko-československých štátnych hraniciach od miesta, kde cesta Krzaczyna - Pomezné boudy pretína štátne hranice, cez Sněžku, Malý a Velký Šišák a Sněžné Jámy k Szrenici. Občania obidvoch štátov môžu používať túto cestu na občiansky preukaz a pokiaľ ide o školskú mládež aj na iný preukaz totožnosti.

2. Z poľskej turistickej oblasti Tatry môžu sa podnikať československé organizované autobusové zájazdy na základe dohôd príslušných organizácií obidvoch krajín do Oswiecima po ceste z Chabówky cez Jordanów, Suchú, Wadowice a Zator, alebo do Krakowa a Wieliczky po ceste z Chabówky cez Myslenice. Trvanie každého takéhoto zájazdu nemôže prekračovať jeden deň."

Mám česť oznámiť, že vláda Poľskej ľudovej republiky vyjadruje súhlas s tým, čo bolo hore uvedené.

Súčasne mám česť navrhnúť, aby v prípade, že vláda Československej socialistickej republiky bude s uvedenými zmenami Dohovoru súhlasiť, táto nóta a Vaša odpoveď na ňu tvorili dohodu obidvoch našich vlád v tejto veci a aby tieto zmeny nadobudli platnosť 1. júnom 1962.

Využívam túto príležitosť, aby som Vás, vážený súdruh minister, uistil svojou najhlbšou úctou.“

Mám česť oznámiť, že vláda Československej socialistickej republiky vyjadruje súhlas s uvedenými zmenami Dohovoru a s tým, aby Vaša nóta a táto odpoveď na ňu tvorili dohodu obidvoch našich vlád v tejto veci a aby uvedené zmeny nadobudli platnosť 1. júnom 1962.

Využívam túto príležitosť, aby som Vás, vážený súdruh veľvyslanec, uistil svojou najhlbšou úctou.

Súdruh
Franciszek Mazur
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Poľskej ľudovej republiky v Prahe

David v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené