Vyhláška č. 56/1962 Zb.Vyhláška ministra vnútra o Pomocnej stráži verejnej bezpečnosti

Čiastka 30/1962
Platnosť od 03.07.1962 do29.08.1971
Účinnosť od 01.07.1962 do29.08.1971
Zrušený 76/1971 Zb.

56

VYHLÁŠKA

ministra vnútra

z 28. júna 1962

o Pomocnej stráži verejnej bezpečnosti

Minister vnútra ustanovuje podľa § 15 ods. 3 zákona č. 286/1948 Zb. o národnej bezpečnosti a podľa § 4 vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách:


§ 1

Pomocná stráž verejnej bezpečnosti je jednou z foriem priamej účasti občanov na ochrane verejného poriadku.

§ 2

(1) Do radov Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti sa prijímajú dobrovoľne sa hlásiaci občania, starší ako 18 rokov, ktorí požívajú všeobecnú vážnosť a dôveru a ktorí sú ostatným príkladom v práci, vo verejnej činnosti i v osobnom živote. Členovia Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti vykonávajú svoje povinnosti vyplývajúce z ich funkcie mimo pracovného času; ich funkcia je funkciou čestnou.

(2) Členov Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti ustanovuje na odporúčanie štátnych, hospodárskych a spoločenských orgánov alebo organizácií oddelenie Verejnej bezpečnosti, ktoré ustanoveným členom vydá preukaz člena Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti.

§ 3

Pri výkone svojej funkcie sú členovia Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti navonok označení žltou páskou 105 mm širokou, na ktorej je modrou farbou vytlačený nápis „PS-VB“; písmená sú 35 mm vysoké a 20 mm široké. Páska sa nosí na ľavom zálaktí.

§ 4

(1) Členovia Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti pomáhajú pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku; najmä iniciatívne pôsobia na to, aby nedochádzalo k porušovaniu verejného poriadku a aby boli včas odstraňované príčiny, ktoré k jeho porušovaniu vedú.

(2) Členovia Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti sú povinní pri výkone svojej funkcie prísne zachovávať zákony a iné právne predpisy. Pri konaní musia vystupovať rozvážne a zdvorile. Voči tým, ktorí porušujú verejný poriadok, pôsobia predovšetkým výchovne.

§ 5

Členovia Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti, ak sú navonok označení, sú pri výkone svojej funkcie oprávnení

a) na mieste napomenúť občana, ktorý porušil verejný poriadok, a ak mu nestačí dohovárka, zistiť jeho totožnosť a podať o tom oznámenie orgánom Verejnej bezpečnosti;

b) zastavovať vozidlá a vyžadovať príslušné doklady predpísané pre vedenie a prevádzku vozidla a doklady k nákladu, vrátane potvrdenia o zaplatení poistného za poistenie zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla; pri zistenom dopravnom priestupku napomenúť vodiča a ak nestačí dohovárka, podať o tom oznámenie orgánom Verejnej bezpečnosti;

c) zakázať jazdu vodičovi, ktorého schopnosť na vedenie je znížená vplyvom alkoholu;

d) zadržať osobu, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, na zamedzenie úteku alebo na zabezpečenie dôkazov. Sú však povinní odovzdať zadržaného ihneď prokurátorovi alebo vyšetrovaciemu alebo bezpečnostnému orgánu; zadržaného príslušníka ozbrojených síl môžu odovzdať aj najbližšiemu útvaru ozbrojených síl alebo správcovi posádky. Ak nemožno zadržaného takto odovzdať, treba niektorému z uvedených orgánov zadržanie aspoň ihneď oznámiť (§ 76 ods. 2 tr. por.).

§ 6

Každý je povinný uposlúchnuť pokyny a výzvy členov Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti, ktoré vydajú pri plnení svojej funkcie. Na požiadanie občanov sa členovia Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti pri plnení svojej funkcie preukážu svojím preukazom.

§ 7

Členovia Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti budú pozbavení funkcie, ak nebudú plniť svoje povinnosti, alebo ak sa dopustia konania, ktoré je s ich funkciou nezlúčiteľné.


§ 8

(1) Zrušujú sa

a) nariadenie ministra národnej bezpečnosti č. 31/1952 Zb. o vonkajšom označení členov Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti,

b) opatrenie Ministerstva vnútra z 1. marca 1955 o pomocnej službe dopravných inšpektorátov Verejnej bezpečnosti, uverejnené v čiastke 17 Úradného listu (Úradného vestníka) z roku 1955.

(2) Zároveň zanikajú oprávnenia občianskych dopravných inšpektorov pri zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy podľa opatrenia Ministerstva vnútra z 5. júna 1959, uverejneného v čiastke 50 Úradného listu (Úradného vestníka) z roku 1959.*)

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1962.


Minister:

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Nové úlohy občianskych dopravných inšpektorov upraví Ústredná rada odborov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené