Vyhláška č. 53/1962 Zb.Vyhláška ministra dopravy a spojov o zmene Prílohy I (Predpisy o látkach a predmetoch vylúčených z prepravy alebo pripustených na prepravu za osobitných podmienok - RID) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952

Čiastka 28/1962
Platnosť od 15.06.1962 do31.03.1967
Účinnosť od 01.06.1962 do31.03.1967
Zrušený 62/1967 Zb.

OBSAH

53

VYHLÁŠKA

ministra dopravy a spojov

z 1. júna 1962

o zmene Prílohy I (Predpisy o látkach a predmetoch vylúčených z prepravy alebo pripustených na prepravu za osobitných podmienok - RID) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952

Minister dopravy a spojov vyhlasuje podľa § 47 zákona č. 97/1950 Zb. o dráhach:


§ 1

Dňom 1. júna 1962 nadobúda účinnosť nové znenie Prílohy I (Predpisy o látkach a predmetoch vylúčených z prepravy alebo pripustených na prepravu za osobitných podmienok - RID) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952. Týmto dňom stráca platnosť doterajšie znenie tejto Prílohy, ktoré bolo vydané ako samostatná publikácia podľa § 2 nariadenia ministra dopravy č. 2/1959 Zb.

§ 2

Nové znenie Prílohy I (RID) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 vydá Ministerstvo dopravy a spojov ako samostatnú publikáciu; jej odovzdanie do predaja oznámi v Tarifnom vestníku.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1962.


Minister:

Vlasák v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené