Vyhláška č. 52/1962 Zb.Vyhláška Ministra všeobecného strojárstva o skúšaní a overovaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu

Čiastka 28/1962
Platnosť od 15.06.1962 do31.03.1968
Účinnosť od 01.07.1962 do31.03.1968
Zrušený 30/1968 Zb.

52

VYHLÁŠKA

Ministra všeobecného strojárstva

z 31. mája 1962

o skúšaní a overovaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu

Minister všeobecného strojárstva ustanovuje podľa § 12 a § 13 ods. 3 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 2/1955 Zb. o štátnej službe pre miery a váhy, o štátnej službe pre drahé kovy a o skúšaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu:


Oddiel I

Základné ustanovenia

§ 1

Skúšanie zbraní a streliva a ich overovanie skúšobnou značkou

(1) Zbrane a strelivo, ktoré sú určené pre civilnú potrebu, a ich hlavné časti môžu sa uvádzať do obehu a používať len vtedy, ak sú vyskúšané a overené predpísanou skúšobnou značkou podľa tejto vyhlášky.

(2) Účelom skúšky je zabezpečiť technickú spoľahlivosť a akosť zbraní, streliva a ich hlavných častí, a tým i bezpečnosť pri ich používaní.

§ 2

Rozsah platnosti

(1) Za zbrane sa podľa tejto vyhlášky považujú:

a) ručné palné zbrane, a to:

brokovnice,

guľovnice,

malokalibrovky,

pušky guľobrokové,

flóbertky,

pušky pre streľbu v miestnostiach,

pištole,

revolvery;

b) ručné plynové zbrane (vzduchovky, plynovky, vetrovky) okrem vzduchoviek, ktoré majú hladký vývrt a strednú počiatočnú rýchlosť strely menšiu ako 100 m/sec.;

c) balistické zbrane určené na zisťovanie balistických hodnôt (tlaku, rozptylu, rýchlosti) streliva a sledovanie jeho funkcie v zbrani;

d) expanzné prístroje, pri ktorých zdrojom energie je strelný prach alebo nárazová zlož, najmä:

štartovacie pištole a iné poplašné zbrane, avšak s výnimkou tých, ktorých kaliber je menší ako 7 mm,

bitúnkové a omračovacie prístroje,

vstreľovacie prístroje,

palné lisy, priebojníky a pod.

(2) Strelivom sa rozumejú:

náboje a nábojky pre ručné palné zbrane a expanzné prístroje,

strelivo pre ručné plynové zbrane.

(3) Hlavnými časťami zbraní a streliva podľa tejto vyhlášky sú hlavne, závery, strely, nábojnice a zápalky.

§ 3

Československá skúšobňa zbraní a streliva pre civilnú potrebu

(1) Pôsobnosť vo veciach skúšania a overovania zbraní a streliva vykonáva Československá skúšobňa zbraní a streliva pre civilnú potrebu v Prahe (ďalej len „skúšobňa“).

(2) Úlohou skúšobne je najmä

a) vykonávať skúšky zbraní a streliva;

b) vydávať osvedčenia o výsledku skúšok a posudky zo svojej pôsobnosti;

c) overovať zbrane a strelivo predpísanými skúšobnými značkami;

d) urobiť natrvalo nespôsobilými na používanie tie časti zbraní, ktoré pri skúškach nevyhoveli a ktoré nemožno opraviť;

e) starať sa o vývoj skúšobných metód, prístrojov a pomôcok a zostavovať metódy merania zo svojej pôsobnosti;

f) obstarávať pre študijné účely zbierku zbraní a streliva a zhromažďovať odbornú dokumentáciu vo svojom odbore.

§ 4

Skúšobné značky

(1) Skúšobnú značku možno udeliť len zbraniam, strelivu a ich hlavným častiam, ktoré vyhoveli pri skúške vykonanej skúšobňou.

(2) Skúšobné značky sú:

(3) Skúšobnými značkami sa overujú:

značkou č. 1: expanzné prístroje a samostatne dodávané hlavne a závery k týmto zbraniam;

značkou č. 2: ručné plynové zbrane a strelivo pre tieto zbrane;

značkou č. 3: polotovary hlavní brokovníc;

značkou č. 4: brokovnice, flóbertky a ostatné zbrane na flóbertkové náboje, pušky pre streľbu v miestnostiach, pištole na brokové náboje alebo pre streľbu v miestnostiach a samostatne dodávané hlavne a závery k týmto zbraniam;

značkou č. 5: guľovnice, malokalibrovky, pištole a revolvery, s výnimkou druhov overovaných značkou č. 4, a samostatne dodávané hlavne a závery k týmto zbraniam;

značkou č. 4 i 5: pušky guľobrokové a samostatne dodávané hlavne a závery k týmto zbraniam;

značkou č. 6: náboje, nábojky a samostatne dodávané strely, nábojnice a zápalky.

(4) Balistické zbrane a ich samostatne dodávané hlavne a závery sa overujú skúšobnými značkami č. 1, 2, 4 alebo 5, prípadne č. 4 i 5, podľa toho, ktorému z ostatných druhov takto overovaných zbraní (hlavní, záverov) zodpovedá príslušná balistická zbraň (jej hlaveň, záver).

(5) Pri zbraniach sa skúšobná značka vyrazí na hlaveň a záver; tak isto sa vyrazí aj na samostatne dodávané hlavne a závery. Pri strelive a samostatne dodávaných strelách, nábojniciach a zápalkách sa skúšobná značka vytlačí na najmenšom spotrebiteľskom obale.

(6) Výška skúšobných značiek č. 3 a 4 je vždy 5 mm, výška značiek 1, 2 a 5 je 3 alebo 5 mm, podľa veľkosti hlavní a záverov.

(7) Výrobné, továrenské alebo obchodné značky na zbraniach, strelive a ich hlavných častiach sa nesmú podobať predpísaným skúšobným značkám.

§ 5

Predkladanie zbraní a streliva na vyskúšanie a overenie

(1) Zbrane, strelivo a ich hlavné časti, ktoré nie sú overené predpísanou skúšobnou značkou, sú povinní predložiť skúšobni na vyskúšanie a overenie:

a) výrobca;

b) dovozca do 30 dní po ich dovezení z cudziny;

c) opravovňa alebo predajňa, ak ide o ručnú palnú zbraň, balistickú zbraň, expanzný prístroj alebo ich samostatné hlavné časti, a to i vtedy, ak im boli tieto zbrane (ich hlavné časti) zverené na opravu, predaj alebo úschovu;

d) každý iný držiteľ, ak ide o ručnú palnú zbraň, balistickú zbraň, expanzný prístroj alebo ich samostatné hlavné časti, a to do 30 dní po ich nadobudnutí, pokiaľ skúšobňa neurčí inak.

(2) Zbrane, strelivo a ich hlavné časti overené už predpísanou skúšobnou značkou, s výnimkou ručných plynových zbraní a streliva pre tieto zbrane, sú povinní predložiť skúšobni na nové vyskúšanie a overenie:

a) držiteľ na výzvu skúšobne, orgánu Verejnej bezpečnosti, národného výboru, Zväzu pre spoluprácu s armádou alebo poľovníckej organizácie, ak vznikne pochybnosť o bezpečnosti pri ich používaní;

b) držiteľ, ak predpokladá, že ich bezpečnosť utrpela skladovaním, používaním alebo iným spôsobom;

c) opravovňa po vykonaní opravy, ktorá mohla mať vplyv na ich bezpečnosť; najmä je povinná predložiť zbrane, pri ktorých vykonala založenie nových hlavní, akúkoľvek úpravu nábojovej komory a prechodového kužeľa, prevŕtanie vývrtu alebo odstránenie jamôk po hrdzi, chrómovanie vývrtu, opravu alebo úpravu hlavne alebo záveru, pri ktorej došlo k spájkovaniu natvrdo alebo k zváraniu, úpravu zahrdlenia (ak nejde o jeho rozšírenie) alebo úpravu ústia hlavne pre meniteľné zahrdlenie, vyrovnanie deformácií na hlavni, montáž puškového ďalekohľadu, ak je ňou zoslabená hlaveň alebo znížená bezpečnosť puzdra záveru, zväčšenie otvoru pre vyťahovač alebo vyhadzovač pri zbraniach so sklopnými hlavňami, zmenšenie medzery medzi čelom nábojovej komory a čelom záveru, ak tým mohla byť znížená bezpečnosť zbrane.

§ 6

Oslobodenie

(1) Podľa tejto vyhlášky sa neskúšajú a skúšobnou značkou neoverujú zbrane, strelivo a ich samostatne dodávané hlavné časti,

a) ktoré boli dovezené z cudziny a sú overené cudzozemskými skúšobnými značkami podľa medzinárodných dohovorov o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek uzavretých Československou socialistickou republikou,

b) ktoré boli dovezené z cudziny a sú overené inými cudzozemskými skúšobnými značkami za podmienok vzájomnosti; či je táto podmienka splnená, určia ministerstvá zahraničného obchodu a všeobecného strojárstva,

c) ktoré boli skúšobňou vyskúšané a overené pred účinnosťou tejto vyhlášky a sú určené pre potrebu v tuzemsku.

Tým nie je dotknutá povinnosť predložiť tieto zbrane, strelivo a ich hlavné časti na nové vyskúšanie a overenie podľa ustanovenia § 5 ods. 2. Zoznam cudzozemských skúšobných značiek a zbraní a streliva (ich hlavných častí), na ktoré sa tieto značky vzťahujú, vedie skúšobňa.

(2) Tak isto sa podľa tejto vyhlášky neskúšajú a skúšobnou značkou neoverujú:

a) zbrane, strelivo a ich hlavné časti

1. prevážané československým colným územím,

2. patriace cudzincom, ak ich oprávnene pri prechodnom pobyte v Československu používajú pre svoju osobnú potrebu,

3. dovezené pre pokusy výskumných a študijných inštitúcií, ktoré slúžia výhradne týmto účelom; za pokus sa nepovažuje používanie zbraní, streliva alebo ich hlavných častí na streleckých závodoch, pri cvičení v streľbe, na poľovačke a pod.;

b) ručné palné zbrane a ich hlavné časti vyrobené najneskoršie roku 1870, s výnimkou revolverov-zadoviek a pištolí-zadoviek, a ručné palné zbrane (ich hlavné časti), pri ktorých je výstrel vyvodený inak ako úderom zápalníka na stred alebo okraj nábojnice;

c) zbrane a ich hlavné časti, ktoré boli odborne urobené natrvalo nespôsobilými na používanie;

d) ručné plynové zbrane (ich hlavné časti) a strelivo pre tieto zbrane, pokiaľ sú určené pre potrebu v Československu a boli výrobcom dodané pred účinnosťou tejto vyhlášky;

e) vzduchovky dovezené z cudziny, ktoré nemajú prídavný zdroj hnacej energie (napr. vstrekovanie oleja do vzduchového valca);

f) plynovky dovezené z cudziny, ktoré sú vybavené autosifónovými bombičkami;

g) strelivo pre ručné plynové zbrane, ktoré bolo dovezené z cudziny, ak neobsahuje prídavný zdroj hnacej energie (napr. zlož v strele).

(3) Výrobca smie dodávať oprávneným opravovniam zbraní polotovary hlavní brokovníc bez ich vyskúšania a overenia podľa tejto vyhlášky.

(4) Náboje do poľovníckych zbraní, ktoré zhotovili pre vlastnú potrebu osoby oprávnené na to podľa osobitných predpisov,*) nemusia byť vyskúšané a overené skúšobnou značkou, ak boli vyrobené z nábojníc, striel a zápaliek, ktorým bola skúšobná značka udelená. Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. a), b) platí však i pre tieto prípady.

Oddiel II

Skúšanie zbraní a streliva

§ 7

Zbrane

(1) Pred overením zbraní predpísanou skúšobnou značkou musí skúšobňa každú predloženú zbraň podrobiť skúške.

(2) Zbrane, ktoré vyhoveli podmienkam skúšky, označí skúšobňa skúšobnou značkou a posledným dvojčíslom letopočtu skúšky a do skúšobnej zápisnice zapíše ich výrobné čísla.

(3) Na zbrane, ktoré neboli predložené výrobcom, vyrazí skúšobňa nezávisle od výsledku skúšky tiež poradové číslo zápisnice, a pokiaľ je to nutné, aj označenie kalibra. To však neplatí pre ručné plynové zbrane.

(4) Žiadateľ je povinný predkladať zbrane na skúšku v stave schopnom streľby, a ak nejde o pištole a revolvery, i s pažbou.

(5) Výrobca je povinný vyznačiť zbrane predkladané na skúšku takým označením kalibra, aby nebolo pochybností, aký náboj alebo nábojku možno použiť.

§ 8

(1) Ak ručné palné zbrane, balistické zbrane a expanzné prístroje pri skúške nevyhoveli, postupuje skúšobňa takto:

a) ak ide o závady, ktoré možno opraviť, vráti skúšobňa zbraň žiadateľovi, ktorý je povinný dať závadu odstrániť a do 6 mesiacov zbraň znovu predložiť skúšobni na vykonanie skúšky,

b) ak ide o závady, ktoré nemožno opraviť, urobí skúšobňa zbraň pred vrátením natrvalo nespôsobilou na používanie, a to spravidla deformáciou hlavne alebo záveru, podľa toho, ktorá z obidvoch častí pri skúške nevyhovela. Ak má pri zbrani s viacerými hlavňami len niektorá hlaveň závadu, ktorú nemožno opraviť, urobí skúšobňa po predchádzajúcom upozornení žiadateľa celý zväzok hlavní natrvalo nespôsobilým na používanie. Na žiadosť podanú do 30 dní po tomto upozornení umožní skúšobňa žiadateľovi, aby túto závadu dal odborne odstrániť výmenou chybnej hlavne alebo iným spôsobom tak, aby bola zaistená bezpečnosť pri používaní zbrane; v tom prípade platí podobný postup ako pri závadách, ktoré možno opraviť.

(2) Závadami, ktoré nemožno opraviť, sú najmä:

a) hlavne prasknuté, hlavne s miestami pórovitými a hlavne s neúplnými alebo zaváranými a celkove alebo miestne zoslabenými stenami;

b) hlavne vyduté kdekoľvek v dvoch tretinách dĺžky merané od záveru;

c) vložkované nábojové komory brokových hlavní, nesamonosné vložkované nábojové komory guľových hlavní a nesamonosné vložné hlavne;

d) guľové hlavne s príliš zväčšeným vývrtom;

e) závery s prasklinami znižujúcimi bezpečnosť zbrane;

f) iné závažné závady, pri ktorých v záujme bezpečnosti skúšobňa rozhodne, že ich nemožno odstrániť opravou.

§ 9

Strelivo

(1) Pred overením streliva predpísanou skúšobnou značkou vykoná skúšobňa skúšku vzoriek vyrobených v overovacej sérii, a to pred začatím sériovej alebo hromadnej výroby. Typu streliva, ktorý vyhovel podmienkam skúšky, udelí skúšobňa predpísanú značku písomným osvedčením. Osvedčenie oprávňuje výrobcu označovať strelivo zo sériovej alebo hromadnej výroby predpísanou skúšobnou značkou.

(2) Ak sa pri vyrábanom type streliva zmení materiál nábojnice, konštrukcia zápalky, zápalná zlož, prachová náplň, nabíjací pomer alebo strela, je výrobca povinný predložiť zmenené strelivo na nové vyskúšanie a overenie skúšobnou značkou.

(3) Skúšobňa vykonáva náhodne skúšky streliva odobraného zo skladu výrobcu. Ak skúšobňa zistí, že strelivo nevyhovuje podmienkam skúšky, odoberie tomuto typu streliva písomným rozhodnutím značku.

(4) Pred overením dovezeného streliva predpísanou skúšobnou značkou môže skúšobňa od dovozcu požadovať, aby jej oznámil maximálny tlak prachových plynov, ktorý vyvíja toto strelivo. Dovozca je povinný dbať o to, aby mu boli tieto údaje známe.

(5) Skúšobňa udelí dovezenému typu streliva písomným osvedčením predpísanú skúšobnú značku, ak ním vyvíjaný maximálny tlak prachových plynov zodpovedá československým predpisom. Dovezené strelivo tohto typu nemusí byť udelenou značkou označované.

§ 10

Hlavné časti zbraní a streliva

(1) Ustanovenie tohto oddielu o skúšaní a overovaní zbraní a streliva platí aj pre skúšanie a overovanie ich hlavných častí, ak sú dodávané samostatne.

(2) Na skúšku samostatne dodávanej hlavne (záveru) musí sa skúšobni predložiť súčasne záver (hlaveň) umožňujúci vykonanie skúšky.

§ 11

Technické podmienky pre skúšanie zbraní a streliva

Technické podmienky pre skúšanie zbraní, streliva a ich samostatných hlavných častí určujú príslušné technické normy. Zbrane, strelivo a ich samostatné hlavné časti, ktoré plne a bez výnimky nevyhoveli týmto technickým podmienkam, nesmú byť skúšobnou značkou overené.

§ 12

Všeobecné ustanovenia o skúšaní zbraní a streliva

(1) Výrobca je povinný dať skúšobni bezodplatne k dispozícii svoje zariadenie a strelivo potrebné na vykonanie skúšok, zaistiť bezpečnosť skúšok a vypomôcť svojimi pracovníkmi, ak o to skúšobňa požiada.

(2) Držiteľ zbrane s guľovou hlavňou je povinný dodať na skúšku zároveň so zbraňou spotrebné náboje alebo nábojnice opatrené zápalkou a strelami, a to v množstve predpísanom skúšobňou.

(3) Pri hromadnom predkladaní zbraní, streliva alebo ich hlavných častí na skúšky rozhodne skúšobňa, v akom počte a termínoch sa jej môžu predkladať.

(4) Miesto vykonávania skúšok určuje skúšobňa.

(5) Za vykonanie skúšok účtuje skúšobňa žiadateľovi náhradu podľa platných cenových predpisov. Náklady na poštovné a obal účtuje skúšobňa zvlášť.

(6) Skúšobňa nezodpovedá za zničenie alebo poškodenie zbraní a streliva alebo ich hlavných častí skúškou.


Oddiel III

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 13

Na dodržovanie tejto vyhlášky a technických noriem pre skúšanie zbraní, streliva a ich hlavných častí dozerá skúšobňa. Za tým účelom vykonáva kontrolné návštevy u výrobcu a v organizáciách, ktoré zbrane a strelivo skladujú, predávajú alebo opravujú.

§ 14

Používatelia, najmä Zväz pre spoluprácu s armádou a poľovnícke organizácie, sú povinné hlásiť skúšobni všetky závažné závady zbraní a streliva, ktoré sa pri ich používaní vyskytujú opakovane.

§ 15

Ministerstvo všeobecného strojárstva môže v súčinnosti s kompetentnými ústrednými orgánmi povoliť výnimky z tejto vyhlášky, ak tým nebudú dotknuté ustanovenia medzinárodných dohovorov o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek uzavretých Československou socialistickou republikou.

§ 16

(1) Vyhláška ministra strojárstva č. 165/1955 Ú. l. (Ú. v.) o skúšaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu sa zrušuje.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1962.


Minister:

Poláček v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 6 vyhlášky č. 7/1955 Ú. l. (Ú. v.).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené