Vyhláška č. 5/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Čiastka 3/1962
Platnosť od 23.01.1962
Účinnosť od 07.02.1962
Uzavretie zmluvy 04.03.1961
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 14 Dohoda vstúpila v platnosť 10.júlom 1961.

5

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. januára 1962

o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou


Dňa 4. marca 1961 bola v Prahe dojednaná Dohoda o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou.

Vláda Dohodu schválila 14. júna 1961. Schválenie Dohody vládou Kubánskej republiky bolo oznámené nótou z 26. júna 1961 a jej schválenie vládou Československej socialistickej republiky nótou z 10. júla 1961.

Podľa svojho článku 14 Dohoda vstúpila v platnosť 10. júlom 1961.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kubánskej republiky želajúc si uzavrieť dohodu za účelom rozvoja vzájomnej leteckej dopravy a zriadenia leteckých služieb medzi ich krajinami a cez ich územia dohodli sa takto:

Článok 1

Každá zo zmluvných strán poskytne druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode a jej Prílohe za účelom zriadenia a vykonávania leteckých služieb na tratiach uvedených v Prílohe. Tieto služby sa môžu začať hneď alebo kedykoľvek neskôr podľa želania zmluvnej strany, ktorej sa tieto práva poskytnú.

Článok 2

1. Každá zo zmluvných strán bude mať právo určiť letecký podnik pre prevádzku dohodnutých služieb na určených tratiach.

2. Len čo druhá zmluvná strana bude vyrozumená o určení leteckého podniku, poskytne bez prieťahov určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie s výhradou ustanovení odseku 3 a 4 tohto článku.

3. Letecký úrad každej zo zmluvných strán môže požadovať, aby mu letecký podnik určený druhou zmluvnou stranou preukázal, že je spôsobilý na plnenie podmienok predpísaných zákonmi a predpismi, ktoré sa obvykle uplatňujú pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb.

4. Každá zo zmluvných strán bude mať právo odmietnuť určenie leteckého podniku a odoprieť alebo odvolať prevádzkové oprávnenie leteckého podniku alebo uložiť v oprávneniach také podmienky, aké bude považovať za nutné, ak nebude presvedčená, že podstatná časť vlastníctva a skutočné riadenie leteckého podniku patrí zmluvnej strane alebo príslušníkom zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik, alebo v prípade, že určený letecký podnik sa neriadi zákonmi a predpismi zmluvnej strany, ktorá povolenie udeľuje, alebo že inak neplní podmienky určené v tejto Dohode. Toto opatrenie sa bude vykonávať len po predchádzajúcom rokovaní s druhou zmluvnou stranou, pokiaľ nebude nevyhnutné okamžite zastaviť vykonávanie dohodnutých služieb alebo uložiť podmienky na zabránenie ďalšieho porušovania zákonov alebo predpisov.

Článok 3

1. Zákony a predpisy jednej zo zmluvných strán, ktoré sa vzťahujú na vstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety na jej územie, na výstup týchto lietadiel z jej územia alebo na premávku týchto lietadiel na jej území, budú platiť pre lietadlá leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou.

2. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup cestujúcich, posádky alebo nákladu lietadiel na jej územie alebo na výstup z neho, ako sú predpisy o vstupe, odbavení, prisťahovaní, cle a karanténe, budú sa vzťahovať na cestujúcich, posádku a náklad lietadla leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou pri ich vstupe na územie prvej zmluvnej strany alebo pri výstupe z neho a počas ich pobytu na tomto území.

Článok 4

1. Lietadlá leteckého podniku určeného jednou zo zmluvných strán, ktoré sa používajú na vykonávanie medzinárodných leteckých služieb, ako aj pohonné hmoty, mazacie oleje, obvyklé vybavenie lietadiel, náhradné súčiastky a palubné zásoby lietadiel budú pri vstupe na územie druhej zmluvnej strany alebo pri výstupe z neho oslobodené od ciel a inšpekčných poplatkov, i keď sa tieto predmety použijú alebo spotrebujú týmito lietadlami alebo v týchto lietadlách za letu nad uvedeným územím.

2. Pohonné hmoty, mazacie oleje, obvyklé vybavenie lietadiel, náhradné súčiastky a palubné zásoby lietadiel, ktoré budú dovezené lietadlami alebo vzaté na ich palubu na území jednej zo zmluvných strán leteckým podnikom určeným druhou zmluvnou stranou alebo v jeho mene a ktoré sa majú použiť pre lietadlá tejto zmluvnej strany, budú, pokiaľ ide o clo, inšpekčné poplatky alebo podobné celoštátne alebo miestne dávky a poplatky, podrobené nemenej výhodnému zaobchádzaniu, než akému je podrobený letecký podnik štátu požívajúceho najvyššie výhody.

3. Pohonné hmoty, mazacie oleje, obvyklé vybavenie lietadiel, náhradné súčiastky a palubné zásoby lietadiel určené na použitie pri vykonávaní dohodnutých služieb môžu určené letecké podniky uskladniť na letištiach druhej zmluvnej strany.

4. Veci oslobodené od poplatkov podľa odseku 1 nesmú sa z lietadiel vyložiť bez súhlasu colných úradov príslušnej zmluvnej strany. Ak sa nemôžu použiť alebo spotrebovať, musia byť v určenom čase znovu vyvezené a do času vyvezenia zostávajú k dispozícii určenému leteckému podniku, avšak pod dohľadom colných úradov.

Článok 5

1. Každá zo zmluvných strán poskytne na svojom území leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou na základe vzájomnosti oslobodenie od všetkých daní zo ziskov alebo príjmov plynúcich z vykonávania dohodnutých leteckých služieb.

2. Každá zo zmluvných strán môže uložiť alebo povoliť uloženie patričných a primeraných dávok za užívanie letíšť a ostatných zariadení, pokiaľ tieto dávky nebudú vyššie než dávky platené inými leteckými podnikmi vykonávajúcimi podobné medzinárodné letecké služby.

Článok 6

Letecký podnik určený jednou zo zmluvných strán je oprávnený udržovať na území druhej zmluvnej strany letecký a obchodný personál v počte, ktorý je primeraný rozsahu vykonávaných leteckých služieb.

Článok 7

Dopravná kapacita, ktorú každý určený letecký podnik poskytne pre vykonávanie dohodnutých leteckých služieb, bude prispôsobená prepravnému dopytu; pokiaľ ide o spoločné úseky tratí, bude prepravná kapacita dohodnutá medzi určenými leteckými podnikmi a bude podliehať schváleniu leteckých úradov obidvoch zmluvných strán.

Článok 8

1. Tarify pre ktorúkoľvek z dohodnutých služieb budú dojednané medzi určenými leteckými podnikmi v primeranej výške s prihliadnutím na všetky dôležité skutočnosti včítane prevádzkových nákladov, význačných čŕt služieb a taríf iných leteckých podnikov.

2. Tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov obidvoch zmluvných strán; ak určené letecké podniky nebudú môcť dosiahnuť dohodu o tarifách, dojednajú tieto tarify letecké úrady medzi sebou; ak nedôjde k dohode ani takto, bude sa rozpor riešiť podľa článku 10 tejto Dohody.

Článok 9

Letecké úrady zmluvných strán budú podľa potreby v priamom styku a budú vzájomne konzultovať, aby sa zabezpečila úzka spolupráca vo všetkých veciach súvisiacich s vykonávaním tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok 10

Ak vznikne medzi zmluvnými stranami akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody a jej Prílohy, vyriešia ho zmluvné strany priamym rokovaním medzi leteckými úradmi alebo, ak sa v tomto rokovaní nedosiahne dohoda, diplomatickou cestou.

Článok 11

1. Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek navrhnúť druhej zmluvnej strane zmeny tejto Dohody alebo jej Prílohy, ktoré bude považovať za žiadúce. Rokovanie medzi obidvoma zmluvnými stranami o takýchto zmenách sa začne do šesťdesiatich dní odo dňa podania návrhu na zmenu jednou zo zmluvných strán a môže sa viesť priamo medzi leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán.

2. Zmeny Prílohy k Dohode sa môžu vykonať dohodou medzi leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán. Zmeny Dohody nadobudnú účinnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót medzi zmluvnými stranami.

Článok 12

Pre vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy

1. výraz „letecké úrady“ bude znamenať

- pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku Ministerstvo dopravy - letecký odbor alebo ktorýkoľvek orgán poverený vykonávaním úloh patriacich v čase podpisu tejto Dohody do pôsobnosti tohto úradu;

- pokiaľ ide o Kubánsku republiku Ministerstvo dopravy - riaditeľstvo civilného letectva alebo ktorýkoľvek orgán poverený vykonávaním úloh patriacich v čase podpisu tejto Dohody do pôsobnosti tohto úradu;

2. výrazy „dohodnuté služby“ a „stanovište trate“ budú znamenať medzinárodné letecké služby a trate uvedené v Prílohe k tejto Dohode;

3. výraz „určený letecký podnik“ bude znamenať letecký podnik, ktorý jedna zo zmluvných strán písomne oznámila druhej zmluvnej strane ako podnik, ktorý bude vykonávať ktorúkoľvek z dohodnutých služieb.

Článok 13

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek písomne oznámiť druhej zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť platnosť tejto Dohody. Ak dôjde k takémuto oznámeniu, zostane Dohoda v platnosti ešte 12 mesiacov potom, čo ho druhá zmluvná strana dostala.

Článok 14

Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom, keď si zmluvné strany vzájomne písomne oznámia, že bola schválená ich príslušnými orgánmi.

Zmluvné strany sa však dohodli, že ustanovenia tejto Dohody sa budú používať odo dňa jej podpisu.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, súc na to riadne splnomocnení svojimi vládami, túto Dohodu podpísali.

Dané v Prahe 4. marca 1961 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a španielskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky

Vlasák v. r.

Za vládu Kubánskej republiky:

Camacho Aguilera v. r.

Príloha

Oddiel I

1. Vláda Československej socialistickej republiky udelí na základe vzájomnosti leteckému podniku určenému vládou Kubánskej republiky povolenie na vykonávanie týchto medzinárodných leteckých služieb:

Havana, Kuba - medziľahlé miesta - Praha, Československo a ďalej, a späť rovnakou cestou.

2. Toto prevádzkové povolenie bude zahrňovať:

a) právo preletov bez pristátia alebo s technickým pristátím;

b) obchodné práva, t. j.

- právo nakladať v Československu cestujúcich, tovar a poštu určené na Kubu alebo do iných štátov;

- právo vykladať v Československu cestujúcich, tovar a poštu z územia Kuby alebo iných štátov.

3. Medziľahlé miesta a miesta ďalej za Prahou budú určené leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán pred začatím letov určeného leteckého podniku bez ujmy ustanovenia odseku 4 oddielu I tejto Prílohy.

4. Určený letecký podnik bude môcť trvalo alebo pri jednotlivých letoch vynechávať pristátie v ktoromkoľvek z medziľahlých miest určených leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán.

Oddiel II

1. Vláda Kubánskej republiky udelí na základe vzájomnosti leteckému podniku určenému vládou Československej socialistickej republiky povolenie na vykonávanie týchto medzinárodných leteckých služieb:

Praha, Československo - medziľahlé miesta - Havana, Kuba a ďalej, a späť rovnakou cestou.

2. Toto prevádzkové povolenie bude zahrňovať:

a) právo preletov bez pristátia alebo s technickým pristátím;

b) obchodné práva, t. j.

- právo nakladať na Kube cestujúcich, tovar a poštu určené do Československa alebo do iných štátov;

- právo vykladať na Kube cestujúcich, tovar a poštu z územia Československa alebo iných štátov.

3. Medziľahlé miesta a miesta ďalej za Havanou budú určené leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán pred začatím letov určeného leteckého podniku bez ujmy ustanovenia odseku 4 oddielu Il tejto Prílohy.

4. Určený letecký podnik bude môcť trvalo alebo pri jednotlivých letoch vynechať pristátie v ktoromkoľvek z medziľahlých miest určených leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie Dohody.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené