Vyhláška č. 49/1962 Zb.Vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami

(v znení č. 117/1962 Zb.)

Čiastka 25/1962
Platnosť od 24.05.1962 do28.02.1966
Účinnosť od 01.01.1963 do28.02.1966
Zrušený 10/1966 Zb.

49

VYHLÁŠKA

ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 5. mája 1962

o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami

Ministri vnútorného obchodu a financií a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovujú v dohode s podpredsedom vlády a predsedom Štátnej plánovacej komisie podľa § 1 zákona č. 160/1949 Zb. o vnútornom obchode, podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora, podľa § 20 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a podľa § 190 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Socialistické organizácie (ďalej len „organizácie“) si obstarávajú svoje potreby v rámci materiálno-technického zásobovania priamo vo výrobe, prípadne v jej odbytových organizáciách. Tovar predávaný v štátnom a družstevnom obchode slúži predovšetkým na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a preto ho organizácie môžu nakupovať len pre vlastné potreby pri dodržaní zásad prísnej hospodárnosti v množstve v maloobchode obvykle predávanom, a to podľa ďalších ustanovení tejto vyhlášky.

§ 2

Drobné nákupy

(1) Organizácie môžu tovar nakupovať v maloobchode najviac za sumu Kčs 500,- mesačne (ďalej len „mesačný limit“), ak neurčí ich nadriadený orgán sumu nižšiu. Mesačný limit má každá prevádzkáreň (zložka), ktorá vedie pokladnicu alebo ktorá má zúčtovateľný preddavok na drobné a neodkladné prevádzkové výdavky, prípadne určenú normu výdavkov hotovostí priamo z tržieb.*)

(2) Ak sa mesačný limit nevyčerpá v bežnom mesiaci, zvyšok sa neprevádza do ďalšieho mesiaca.

(3) Mesačné limity jednotlivých prevádzkární (zložiek) organizácie sa nesmú zlučovať.

§ 3

Nákupy nezapočítavané do mesačného limitu

(1) Okrem nákupov v rámci mesačného limitu môžu organizácie nakupovať bez započítania do mesačného limitu všetky druhy potravín a druhy priemyslového tovaru uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

(2) Okrem tovaru uvedeného v odseku 1 môžu nakupovať ďalšie druhy tovaru bez započítania do mesačného limitu:

a) jednotné roľnícke družstvá tovar uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky, a to iba pre vlastnú potrebu,

b) školy všetkých druhov školské potreby poskytované bezodplatne žiactvu,

c) základné deväťročné, stredné všeobecnovzdelávacie školy a domy pionierov a mládeže tovar potrebný pre polytechnickú výučbu žiactva,

d) odborné učilištia, učňovské, odborné, stredné odborné a vysoké školy tovar potrebný na priame a bezprostredné vykonávanie výučbových a vedeckých prác,

e) výskumné ústavy a vývojové strediská tovar potrebný na priame a bezprostredné vykonávanie výskumných, vývojových a vedeckých prác,

f) rozpočtové organizácie (zariadenia) miestnych národných výborov pre platené služby obyvateľstvu, drobné prevádzkárne miestnych národných výborov a podniky komunálnych služieb do 50 zamestnancov, ktorým miestny (mestský) národný výbor priznal charakter malých podnikov, a to vo všetkých prípadoch tovar potrebný pre doplnkové zásobovanie na vykonávanie platených služieb obyvateľstvu,

g) národné výbory tovar pre vecnú pomoc doplnkovej sociálnej starostlivosti a pre poskytovanie výpomoci novomanželom - doosídlencom pohraničia,

h) základné zložky (organizácie, odbočky, jednoty, skupiny a pod.) spoločenských organizácií potreby na zabezpečenie svojich vlastných úloh a Ústredný výbor Zväzarmu rádiopotreby pre špeciálny výcvik radistov,

ch) Ústredné riaditeľstvo Československého filmu do Kčs 250 000 ročne,
Československá televízia do Kčs 150 000 ročne,
Československý rozhlas do Kčs 100 000 ročne,
Výstavníctvo, n. p., Praha,do Kčs 100 000 ročne,
Brnenské veľtrhy a výstavy, Brno do Kčs 100 000 ročne,
Národné divadlo v Prahe do Kčs 100 000 ročne,
Národné divadlo v Bratislave do Kčs 50 000 ročne,
Divadelná služba v Prahedo Kčs 50 000 ročne,

i) detské domovy a domovy mládeže obuv a odevné súčiastky alebo materiál na ich vyhotovenie pre ubytovanú mládež,

j) organizácie pri nákupoch predmetov pre styky so zahraničím, a to iba z prostriedkov na reprezentáciu,*) vyššie zložky spoločenských organizácií - potom len z prostriedkov na to účelove určených,

k) organizácie pri nákupoch z prostriedkov získaných zo zbierok alebo darov od obyvateľstva.

§ 4

Rajonizácia predaja

(1) Tovar môžu nakupovať organizácie a ich prevádzkárne (zložky) iba v predajniach toho kraja, v ktorom majú svoje sídlo.

(2) V predajniach, ktoré určí Ministerstvo vnútorného obchodu, možno nakupovať aj mimo hraníc kraja.

(3) Organizácie majúce sídlo v Stredočeskom kraji môžu nakupovať i v Prahe.

(4) Ustanovenie o rajonizácii predaja sa nevzťahuje na ozbrojené zložky.

§ 5

Obmedzenie nákupov

(1) Organizácie nesmú nakupovať v štátnom a družstevnom obchode chladničky, tranzistorové rádioprijímače, plášte a duše pre osobné automobily a motocykle, plášte a duše bantam, ďalej (s výnimkou jednotných roľníckych družstiev) pracovné a ochranné odevy, obuv a ochranné pomôcky, ktoré sa zamestnancom a brigádnikom poskytujú zo štátnych prostriedkov, ako aj výrobky pre vybavovanie spoločenských zariadení,**) a to vo všetkých prípadoch ani v rámci mesačného limitu podľa § 2.

(2) Organizácie (s výnimkou škôl všetkých druhov pri nákupoch školských potrieb poskytovaných žiactvu bezodplatne) môžu nakupovať v štátnom a družstevnom obchode tlačové a písacie papiere a kartóny, rozmnožovacie papiere a pomôcky, priepisové a prieklepové papiere, kresliace a rysovacie papiere a kartóny, vrátane náčrtkových, pauzovacie papiere, linkované a štvorčekované papiere, školské zošity, kartonážne lepenky, ceruzkárenské výrobky, všetky pravítka, rysovacie prístroje a geodetické pomôcky iba v rámci mesačného limitu podľa § 2.

§ 6

Spôsob platenia

(1) Všetky nákupy v maloobchode platí organizácia do Kč 500,- iba za hotové, nad Kčs 500,- bezhotovostne na faktúru.

(2) Pri opakujúcich sa nákupoch potravinárskeho tovaru organizáciami vykonávajúcimi pravidelné vyvarovanie a stravovanie možno po vzájomnej dohode medzi predávajúcou a nakupujúcou organizáciou uhradzovať tieto nákupy naraz bezhotovostne, najdlhšie však za dekádne obdobie.

(3) Pri nákupoch bezhotovostného platenia sú organizácie povinné predložiť písomnú objednávku, kde uvedú bankové spojenie a odvolajú sa na príslušné ustanovenie tejto vyhlášky, podľa ktorého nakupujú. Hospodárska zmluva o dodávke výrobkov je uzavretá aj vtedy, keď dodávateľ v lehote pre prijatie objednávky dodávku plní.

§ 7

Evidencia nákupu

(1) Predávajúce organizácie sú povinné evidovať všetky nákupy organizácií bezhotovostného platenia a uvádzať ich štvrťročne v účtovných výkazoch.

(2) Nakupujúce organizácie sú povinné evidovať všetky nákupy v obchode za hotové oddelene v pokladničných knihách, prípadne na tlačivách pre vyúčtovanie preddavkov*) a uvádzať ich štvrťročne v účtovných výkazoch.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na jednotné roľnícke družstvá, preddavkované organizácie národných výborov, miestne národné výbory a ich osvetové zariadenia, stavebné bytové družstvá a na základné zložky (organizácie, odbočky, skupiny, jednoty a pod.) spoločenských organizácií. Zisťovanie nákupov za hotové týchto organizácií sa vykonáva výberovým vyšetrením.


Záverečné ustanovenia

§ 8

Ministerstvo vnútorného obchodu, ostatné ústredné úrady a orgány nadriadené zložkám predávajúcim obyvateľstvu a krajské národné výbory môžu v medziach svojej pôsobnosti obmedziť alebo vôbec zakázať predaj niektorých druhov tovaru organizáciám.

§ 10

(1) Dodržiavanie ustanovení tejto vyhlášky kontrolujú u organizácií okrem príslušných kontrolných orgánov náhodne tiež orgány finančnej sústavy, najmä Štátna banka československá.

(2) Pri zistených závadách sa bude postupovať podľa príslušných predpisov.**)

§ 11

Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na nákupy potravín z veľkoobchodu, ak sa uskutočňujú podľa plánu materiálno-technického zásobovania nakupujúcich organizácií.

§ 12

Zrušuje sa vyhláška č. 188/1960 Zb. o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra vnútorného obchodu:

Loukotka v. r.

Prvý námestník ministra financií:

Dvořák v. r.

Prvý námestník hlavného arbitra ČSSR:

Svitavský v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 117/1962 Zb.

Zoznam tovaru, nákupy ktorého sa nezapočítavajú do mesačného limitu podľa § 2 vyhlášky č. 49/1962 Zb.

Skupina tovaru Sortimentné vymedzenie Číslo cenníka maloobchodných cien
Zástavy a zástavoviny Všetky druhy 9, 10, 19, 27
Dekoračný materiálVlnitá lepenka, dosky Dekoris, lampióny, girlandy, papierové reťaze, papierová tráva, konfety, maškarný tovar, napináčky, špendlíky, lepidlá, kresliarske kriedy, olejové a temperové farby, umelecké štetce, vlasové štetôčky, krepové a dekoračné papiere, nástenky, vývesné skrinky a pod. 27, 28
Propagačný materiálznaky, emblémy, písmená každého druhu, plagáty, stojanky na vlajky, pásky na rukávy a pod.-
Obrazy a busty význačných osôb -
Športové potreby vrátane športovej obuvi a textilných výrobkovšportové náradie a náčinie každého druhu 29
športové odznaky, jedálne misky, potravinárske škatule, škatule na maslo, poľné fľaše, kotlíky, poháriky 55
termofľaše, termonádoby 56
krokomery, mapomery, kompasy a buzoly 28
turistické plynové a skladacie variče 49
športové ceny (plakety, medaily, sošky, kovové poháre) -
vlnené a bavlnené bundy, vetrovky a športové pláštenky 16, 16/1, 17
športové vlnené a bavlnené pančuchy a podkolienky (lyžiarske a pod. nie štandardné)14
lyžiarske šponovky, cyklistické golfky 16
motokombinézy, motobundy a nohavice z pogumovaného textilu a plastických látok16
teplákové súpravy, teplákové nohavice, palčiaky, prstové rukavice, plavky, dresy, gymnastické oblečenie, nátelníky, spodky ribano, chrániče uší, kukly, nákolenice, čapice, šály, športové svetre 15
gamaše 14
šortky a kolienky (pre tenis, cyklistiku a pod.) 16 16/1
trenírky z tkanín, športové košele z tkanín 18
kožené motobundy, kombinézy a nohavice 13
kožená športová obuv, cvičky, vysoké rybárske gumové topánky, celogumové lyžiarske topánky, gumové kúpacie topánky, tenisky 20
trampky, polotrampky, športové kabely 21
Hračky každého druhu 30
Liečivá každého druhu -
Fotoprístroje, kinoprístroje, epidiaskopy všetky druhy fotografických prístrojov, snímacích kinoprístrojov, premietacích prístrojov vrátane príslušenstva 36
Umelecké predmety umelecké diela (obrazy, sochy a ich reprodukcie a pod.), umelecky ryté sklo, vázy, sklenené športové poháre, dózy, plakety 80 84
Darčekové predmety bižutéria, spomienkové predmety (textilné a sklenené figúrky, drevorezby, kovové prívesky, zdobené kľúčenky, kožené puzdrá, ťažidlá z plexiskla, misky, kazety, drevené taniere, odznaky, šachy a šachové potreby a pod. -
Bicykle a ručné dopravné vozíky každého druhu vrátane príslušenstva, výstroj, osvetlenie, mazacie prostriedky, opravový materiál, okrem plášťov a duší 42
Moped Stadion S - 1142/1
Autosúčiastky, motosúčiastky, autopotreby a motopotreby všetky druhy s výnimkou plášťov a duší pre automobily a motocykle a plášťov a duší bantam-
Technická guma gumové platne lisované, ostatný technický gumový tovar (zátky, tesnenie, tesniace šnúry, manžety a pod.)-
Šijacie stroje šijacie stroje a ručné pletacie stroje tuzemskej i zahraničnej výroby všetkých druhov, náhradné diely a súčiastky k nim 43
Zbrane, strelivo a poľovnícke potreby všetky druhy vrátane súčiastok 61
Rozhlasové prijímače vrátane gramorádií všetky druhy okrem tranzistorových rádioprijímačov 44
Vysávače všetky druhy 45
Práčky všetky druhy 45
Meracie prístroje a inkurantný rádiomateriálvšetky druhy i v cenníku neuvedené44
Gramofónové prístroje a platne všetky druhy 48
Čerpadlá ručné i motorické čerpadlá vrátane príslušenstva a náhradných dielov k nim 52
Automatické vodárne všetky druhy vrátane náhradných dielov 52
Hudobné nástroje každého druhu a rôzne potreby k nim (ladičky, stojanky a pod.) 60
Hodiny a hodinky všetkých druhov, technické a športové stopky, minútky 67
Partiový a použitý tovar vrátane nábytku, okrem pracovných a ochranných odevov, obuvi, ochranných pomôcok, ktoré sa poskytujú zamestnancom a brigádnikom zo štátnych prostriedkov a okrem výrobkov pre vybavovanie spoločenských zariadení-
Starožitnosti starožitné predmety vrátane starožitného nábytku-
Knihy, hudobniny, kroniky, časopisy a novinykaždého druhu -
Tlačivá každého druhu -
Kalendáre každého druhu vrátane diárov -
Kvetiny (i umelé) a semená rastlín každého druhu vrátane semien zeleniny a sadiva -
Tuhé palivá uhoľné palivá, koks, palivové drevo 66

Príloha č. 2 vyhlášky č. 117/1962 Zb.

Zoznam tovaru, ktorý môžu nakupovať jednotné roľnícke družstvá spolu s tovarom uvedeným v prílohe č. 1 bez započítania do mesačného limitu podľa § 2 vyhlášky č. 49/1962 Zb.

Skupina tovaru Sortimentné vymedzenie
Ručné hospodárske náradie lopaty, rýle, krompáče, motyčky, vidly, podávky, hrable, kosy, kosiská a rukoväte každého druhu; nože na repu, strúhadlá na repu, plečky, drhlíky, šrotovníky, paráky do 100 l a pod.;
ostatné poľnohospodárske ručné náradie pre spracovanie pôdy, prípravu a spracovanie zberu a ošetrovanie hospodárskych zvierat
Potreby pre sedlárov každého druhu
Potreby pre kováčov podkovanie každého druhu
Postroje chomúty, ohlávky, opraty a ostatné časti postroja; dvojzáprahové postroje a postroje konské každého druhu; biče, bičiská, sedlá, pokrývky na kone, vrecká na kŕmenie a ostatné príslušenstvo k postrojom
Poľnohospodárske reťaze reťaze elektricky zvárané do 13 mm; dĺžkové väzáky, žľabové dielce, ohlávky, retiazky k ohlávkam, náprsníky, postranky a príslušenstvo;
reťaze uzlové: dĺžkové, na kone, na psov
Poľnohospodárske povrazy motúz konopný a papierový zaväzovací, opraty, postranky, ohlávky, viazaky, popruhy, čabraky, úväzky na vrecia
Potreby pre hydinárne hniezda, klonky, napájačky a ostatné drobné potreby pre chov hydiny, lepenkové škatule na kuriatka
Potreby pre ošetrovanie hospodárskych zvierat česáky, hrebene, kefy, nožnice a strojčeky na strihanie oviec, fľašky a sosáky pre teľce a ostatné drobné potreby pre ošetrovanie hospodárskych zvierat
Včelárske potreby každého druhu
Ručné dopravné prostriedky trakače, táčky, rudle (drevené i kovové), vozíky ručné drevené, náhradné diely a príslušenstvo k ručným dopravným prostriedkom
Stavebniny každého druhu okrem hutníckeho materiálu, a to iba pre údržbu poľnohospodárskych stavieb
Komerčné náradie a nástroje pre remeselníkov kováčske a podkováčske, tesárske, murárske, maliarske, sedlárske, kolárske;
pre opravárov a drevorubačské - každého druhu, hutnícke druhovýrobky (klince, skrutky, skrutkové príslušenstvá) pre údržbu
Náterový materiál farby, laky, riedidlá každého druhu, maliarske hlinky, kostný glej, karbolineum
Ostatné hospodárske potreby krošne a koše pletené každého druhu okrem košov pre chmeliarske účely, koše drôtené, ošatky, opálky;
sitá všetkých druhov vrátane oceľových sieťových tkanín, dojačiky, cedidlá na mlieko, kanvy na mlieko a vodu, vedrá čierne, pozinkované a smaltované, debnárske výrobky potrebné pre poľnohospodársku činnosť, ostatné nádobie z plechu a drôtov potrebné pre poľnohospodársku výrobnú činnosť, nátronové vrecia

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška ministra financií č. 187/1960 Zb. o vykonávaní pokladničných operácií.

*) Smernice Ministerstva financií uverejnené vo Vestníku Ministerstva financií č. 13 -14 a 16 z roku 1960.

**) Smernice jednotlivých ministerstiev a ústredných orgánov o poskytovaní pracovných a ochranných odevov, obuvi, ochranných pomôcok, rovnošiat a o vybavovaní spoločenských zariadení.

*) Podrobnejšie pokyny obsahuje úradné oznámenie Ministerstva financií, uverejnené na str. 444, čiastka 53/1960 Ú. l.

**) Najmä:
a) zákon č. 71/1958 Zb. o záväzkoch na náhradu škody spôsobenej zamestnancom porušením povinnosti z pracovného pomeru,
b) zákon č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, zákon č. 51/1955 Zb. o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách, zákon č. 73/1959 Zb. o miestnom hospodárstve a § 36 občianskeho zákona - neplatnosť právnych úkonov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené