Vyhláška č. 43/1962 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 25 Kčs a mincí po 1 halieri nového vzoru a stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzoru 1953

Čiastka 21/1962
Platnosť od 29.04.1962
Účinnosť od 02.05.1962
Redakčná poznámka

Dňom 31. júla 1993 sa na území Slovenskej republiky sťahujú z obehu mince vydané Štátnou bankou česko-slovenskou po 1 halieri vzoru 1962 (predpis č. 163/1993 Z. z.).

43

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 9. apríla 1962

o vydaní bankoviek po 25 Kčs a mincí po 1 halieri nového vzoru a stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzoru 1953

Minister financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb.:


§ 1

Začínajúc 2. májom 1962 sa vydávajú do obehu

a) bankovky Štátnej banky československej (ďalej len „bankovky“) po 25 Kčs vzoru 1961 (tvaru II),

b) mince po 1 halieri vzoru 1962.

§ 2

(1) Bankovky po 25 Kčs vzoru 1961 (tvaru II) sa líšia svojím vyhotovením od bankoviek po 25 Kčs vzoru 1958 (tvaru II)*) iba štátnym znakom a letopočtom.

(2) Nový štátny znak Československej socialistickej republiky a letopočet „1961“ sú umiestené na lícnej strane obdobne ako na bankovkách po 25 Kčs vzoru 1958.

§ 3

Mince po 1 halieri vzoru 1962 sa líšia svojím vyhotovením od 1 halierových mincí vzoru 1953**) iba tým, že je na ich líci vyrazený nový štátny znak a názov „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

§ 4

Bankovky po 25 Kčs vzoru 1958*) a mince po 1 halieri vzoru 1953**) zostávajú i naďalej zákonnými peniazmi.

§ 5

(1) Bankovky po 25 Kčs vzoru 1953 (na lícnej strane s vyobrazením sochy Jána Žižku na koni)**) prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Československej socialistickej republiky uplynutím 31. decembra 1962.

(2) Bankovky uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. januára 1963 do 30. júna 1963 vrátane všetky poštové úrady, štátne sporiteľne a pobočky Štátnej banky československej, v čase od 1. júla 1963 do 31. decembra 1963 vrátane len pobočky Štátnej banky československej. Po 31. decembri 1963 je akákoľvek výmena týchto bankoviek vylúčená.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. májom 1962.


Minister:

Ďuriš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška ministra financií č. 77/1958 Zb. o vydaní bankoviek po 25 Kčs vzoru 1958.

**) Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené