42

VYHLÁŠKA

ministra dopravy a spojov

zo 17. apríla 1962

o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov

Minister dopravy a spojov ustanovuje v dohode so zúčastnenými ministrami a ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov na základe uznesenia Štátnej mzdovej komisie zo 16. apríla 1962 podľa § 1 zákona č. 244/1948 Zb. o štátnej mzdovej politike a podľa § 2 vládneho nariadenia č. 27/1951 Zb. o riadení štátnej mzdovej politiky a zriadení Štátnej mzdovej komisie:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje mzdové podmienky pracovníkov, ktorí vedú cestné motorové vozidlá alebo vykonávajú prácu závozníkov motorových vozidiel a sprievodcov autobusov ako povolanie.

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na

a) príslušníkov ozbrojených sborov,

b) pracovníkov požiarnej ochrany z povolania,

c) vodičov a sprievodcov mestských koľajových vozidiel, trolejbusov, autobusov a taxíkov mestskej dopravy a komunálnych služieb,

d) vodičov traktorov, zamestnaných pri vykonávaní mechanizovaných poľných prác, v približovaní dreva v lesnom hospodárstve a na vodičov pásových traktorov.

§ 2

Mzdové tarify

(1) Pre odmeňovanie práce v časovej a úkolovej mzde platia ďalej uvedené mzdové tarify. Vodičov, sprievodcov a závozníkov možno odmeňovať podľa ďalej uvedených mesačných taríf, len pokiaľ je to z hľadiska mzdovej praxe účelné a administratívne jednoduchšie. Okruh týchto pracovníkov a podmienky pre používanie mesačných taríf určuje vedúci organizácie. Pri určení základnej mzdy v rámci rozpätia sa prihliada na to, či ide o vodiča opravára alebo neopravára.

Mzdové tarify
opravárihodinové*)
neopravári
mesačné
v rozpätí
a) vodiči nákladných automobilov o užitočnom zaťažení
- do 4,4 ton5,755,20990-1210
- do 10,9 ton6,505,751120-1360
- od 11,0 ton7,356,501270-1550
b) vodiči kolesových traktorov a ťahačov o výkone motora
- do 90 k5,755,20990-1210
- do 179 k6,505,751120-1360
- od 180 k7,356,501270-1550
c) vodiči autobusov o užitočnom zaťažení
- do 4,4 ton6,501120-1360
- od 4,5 ton7,351270-1550
d) vodiči osobných a dodávkových automobilov -990-1210
e) sprievodcovia autobusov a závozníci pridelení k automobilom všetkých značiek 5,05870-1070

(2) Vodič-opravár musí byť buď vyučeným automechanikom alebo musí byť zaučený v dielni a kvalifikačnou skúškou musí preukázať, že okrem zručností predpísaných pre vodiča-neopravára vie samostatne vykonávať bežné opravy motorového vozidla a pravidelnú kontrolu všetkých jeho častí, demontovať, opraviť a montovať jednotlivé skupiny a podskupiny vozidla a vykonávať potrebné úpravy dielcov a súčastí. Ak vodič-opravár zverené vozidlo neudržiava v riadnom technickom stave, môže sa mu táto jeho kvalifikácia odňať.

Vodič-neopravár musí vedieť pripraviť vozidlo na jazdu, obsluhovať, ošetrovať a mazať jeho časti podľa príslušných predpisov, vrátane odstránenia jednoduchých porúch, vyskytujúcich sa na vozidle.

Okrem vedenia vozidla musí vodič vykonávať jeho denné ošetrenie (vodič-opravár aj potrebné bežné opravy) a nakladať a vykladať prepravovaný tovar na vozidlo a z vozidla, pokiaľ z dôvodu bezpečnosti prepravy nie je jeho účasť na nakladaní a vykladaní výnimočne vylúčená.

(3) Závozník jazdí s vodičom, nakladá a skladá rôzne hmoty a výrobky podľa sprievodných dokladov. Musí poznať prepravný poriadok a predpisy, vedieť nakladať a skladať rôzne druhy hmôt a výrobkov a zabezpečiť ich proti poškodeniu, ovládať jednoduché zdvíhacie a nakladacie zariadenia a pomôcky pre nakladanie a vykladanie, vedieť preberať a odovzdávať tovar podľa sprievodných dokladov a vypomáhať vodičovi jednoduchými prácami pri odstraňovaní porúch.

(4) Sprievodca autobusov vybavuje cestujúcich, batožiny a autobusový tovar, vyberá cestovné, poplatky a náhrady určené tarifou, ukladá batožiny a autobusový tovar do vyhradeného priestoru, sprevádza cestujúcich počas jazdy v autobuse alebo prívese a zodpovedá za ich bezpečnosť. Udržuje vozidlo v čistote. Musí poznať prepravný poriadok, cestovný poriadok, tarifné ustanovenia o určení cestovného, poplatkov a náhrad, vedieť bezpečne uložiť batožiny vo vozidle alebo v priestoroch pre ne vyhradených a vypomáhať vodičovi jednoduchými prácami pri odstraňovaní porúch.

(5) Vodičom špeciálnych cestných motorových vozidiel sa určí mzdová tarifa podľa skupiny užitočného zaťaženia nákladných automobilov, do ktorej patrí podvozok (chassis) špeciálneho vozidla. Autožeriavy, autobagre a dumpre sa nepovažujú za špeciálne cestné motorové vozidlá v zmysle tejto vyhlášky.

Ťažné vozidlá pre návesy (ťahače) sa posudzujú ako traktory a zaraďujú sa podľa výkonu motora v koňoch.

Vodičom automobilov s karosériou typu Stationvagón sa určí mzdová tarifa pre vodičov osobných automobilov alebo pre vodičov dodávkových automobilov, a to podľa prevádzkového použitia automobilov, ktoré prevažuje.

(6) Práca na bežných opravách a plánovanej údržbe motorových vozidiel a prívesov odmeňuje sa príslušnou mzdovou tarifou vodiča alebo závozníka. Za práce pri ošetrovaní motorových vozidiel a prívesov (denná obsluha, čistenie, umývanie a mazanie) možno určiť paušálnu odmenu.

§ 3

Pracovné príplatky vodičom

(1) Za osobitnú namáhavosť, náročnosť a obtiažnosť sa poskytuje vodičom ďalej uvedených špeciálnych cestných motorových vozidiel a cestných motorových vozidiel s prívesmi za každú odpracovanú hodinu pri prepravnom výkone, pri ktorom sa použilo špeciálne zariadenie vozidla alebo prívesu, príplatok, ktorý je

a) pri automobiloch s návesom do 10 ton užitočného zaťaženia, s jednonápravovým klanicovým prívesom do 18 m dĺžky nákladu, s jednonápravovým prívesom nad 1 tonu užitočného zaťaženia, s jedným dvojnápravovým prívesom do 10 ton užitočného zaťaženia (s výnimkou autobusov) a traktorov s najmenej dvoma dvojnápravovými prívesmi alebo súpravou dvoch klanicových prívesov do 18 m dĺžky nákladu, pri montážnych automobiloch s hydraulicky výsuvnou pracovnou plošinou, pri automobiloch s cisternou (vrátane fekálnych, kropiacich a umývacích automobilov), asanačných a posypových automobiloch a automobiloch s pluhom, nákladných automobiloch automobilovej pošty so špeciálnou skriňovou karosériou pre triedenie poštových zásielok počas jazdy a pohrebných automobiloch Kčs 0,60,
b) pri automobiloch s návesom nad 10 ton užitočného zaťaženia, s jednonápravovým klanicovým prívesom nad 18 m dĺžky nákladu, s jedným dvojnápravovým prívesom nad 10 ton užitočného zaťaženia (s výnimkou autobusov), s dvoma dvojnápravovými prívesmi do 10 ton užitočného zaťaženia, pri traktoroch so súpravou dvoch klanicových prívesov nad 18 m dĺžky nákladu, pri vyklápacích automobiloch bez závozníka, vyklápacích súpravách, čistiacich automobiloch „Kuka“, samozberných a zametacích automobiloch a špeciálnych automobiloch na prepravu uhliaKčs 0,90,
c) pri automobiloch a ťahačoch s prívesnými Trayllermy a Cullemayermi alebo dvoma dvojnápravovými prívesmi nad 10 ton užitočného zaťaženia Kčs 1,20. V rámci týchto sadzieb možno vodičom určiť tieto príplatky aj pevnou sadzbou, za každý km jazdy.

(2) Vodičom autobusov sa vypláca za jazdu s prívesom príplatok vo výške Kčs 0,07 za každý kilometer jazdy.

(3) Vodičovi, ktorý súčasne vykonáva prácu výbercu, inkasuje tržby alebo vykonáva výkup, pokiaľ nie je za túto činnosť inak odmeňovaný, patrí príplatok vo výške Kčs 0,70 za každú odpracovanú hodinu prepravného výkonu, pri ktorom sa táto činnosť vykonáva. Príplatok možno určiť pevnou sadzbou za jednotlivý výkon, ktorá však nesmie prekročiť výšku uvedenú v predchádzajúcej vete.

(4) Vodičom, ktorí vykonávajú práce uvedené v § 4 ods. 1, prislúchajú rovnaké príplatky ako závozníkom.

§ 4

Pracovné príplatky závozníkom a sprievodcom autobusov

(1) Za nakladanie a vykladanie ťažkých nákladov patrí závozníkom príplatok, ktorý za jednu hodinu tohto výkonu je:

a) pri ručnom nakladaní a vykladaní nákladu o kusovej váhe väčšej než 60 kg na jedného pracovníka Kčs 0,65,
b) pri nakladaní, vykladaní a premiesťovaní sťahovacích zvrškov, pri nakladaní, vykladaní a premiesťovaní nadmerne ťažkých a rozmerove objemných nákladov prepravovaných na špeciálnych podvozkoch (Trayllery a Cullemayery) a pri nakladaní, vykladaní a premiesťovaní zvlášť ťažkých predmetov, ako napr. veľkých strojov, strojových zariadení (súčastí strojov) a ťažkých nedobytných pokladníc, nakládka ktorých vyžaduje špeciálne znalosti a zručnosti a predpokladá vykonanie osobitných prípravných a dokončovacích prác Kčs 1,35.

(2) Závozníkovi, ktorý je poverený inkasovať a vyúčtovať tržby alebo ktorý vykonáva výkup, patrí príplatok vo výške Kčs 0,70 za každú odpracovanú hodinu prepravného výkonu, pri ktorom sa táto činnosť vykonáva. Príplatok možno určiť pevnou sadzbou, ktorá však nesmie prekročiť výšku uvedenú v predchádzajúcej vete.

(3) Sprievodcom autobusov, obsluhujúcim zároveň motorové vozidlo a príves, patrí príplatok vo výške Kčs 0,70 za každú odpracovanú hodinu takéhoto výkonu.

§ 5

Príplatky za prácu v sťaženom pracovnom prostredí

(1) Vodičom a závozníkom za každú hodinu odpracovanú v sťaženom pracovnom prostredí prislúcha príplatok.

(2) Príplatky sú odstupňované podľa obťažnosti práce a zdraviu škodlivých podmienok a za každú skutočne odpracovanú hodinu sú

v skupine AKčs 0,40,
v skupine BKčs 0,80,
v skupine CKčs 1,30.

(3) Zoznam prác, za ktoré sa poskytujú príplatky, je uvedený v prílohe č. 1. Zoznam prác môžu jednotliví ministri a vedúci ústredných orgánov rozšíriť pre svoju pôsobnosť o ďalšie práce po prerokovaní so sekretariátom Štátnej mzdovej komisie.

(4) Príplatky sa poskytujú podľa smerníc vydaných kompetentným ministerstvom na podklade zásad určených Štátnou mzdovou komisiou.

§ 6

Príplatok za prácu v nočných smenách

Vodičom cestných motorových vozidiel, závozníkom a sprievodcom autobusov prislúcha príplatok za prácu v nočných smenách podľa predpisov vydaných kompetentným ministrom alebo vedúcim ústredného orgánu na podklade zásad určených Štátnou mzdovou komisiou.

§ 7

Odmeňovanie práce v úkolovej a časovej mzde

(1) Úkolová mzda sa má v automobilovej doprave použiť iba:

a) ak možno vopred spoľahlivo určiť postup a množstvo vykonanej práce a tým aj výkonovú normu,

b) ak možno vykonanú prácu kontrolovať podľa množstva a akosti a ak nie je nebezpečie zvyšovania výkonu na úkor kvality a bezpečnosti práce,

c) ak je to ekonomicky účelné, najmä ak sú náklady na určenie normy a kontrolu vykonávanej práce vyvážené výhodami spojenými s použitím úkolovej mzdy.

(2) Úkolová mzda sa nesmie používať tam, kde by jej uplatnenie mohlo vážne ohroziť život alebo zdravie robotníkov.

(3) Práca v úkolovej mzde sa odmeňuje úkolovou sadzbou, ktorá sa vypočíta z mzdovej tarify a výkonovej normy.

Úkolový poriadok a výkonové normy pre odmeňovanie vodičov a závozníkov za prácu v úkolovej mzde vydá minister dopravy a spojov.

(4) V ostatných prípadoch, kde nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1, treba dať prednosť odmeňovaniu časovou mzdou s prémiou.

§ 8

Prémiovanie

(1) Za dosiahnutie lepších pracovných výsledkov môžu sa vodičom cestných motorových vozidiel, závozníkom a sprievodcom autobusov poskytovať prémie podľa podnikových prémiových poriadkov. Podnikové prémiové poriadky vydáva riaditeľ podniku na základe úpravy kompetentného rezortného ministra alebo vedúceho ústredného orgánu a v súlade so zásadami schválenými Štátnou mzdovou komisiou.

(2) Za hospodárnu prevádzku motorového vozidla môžu sa vodičom cestných motorových vozidiel poskytovať prémie podľa prémiového poriadku uvedeného v prílohe č. 3.

§ 9

Výkonnostné odmeny

(1) Vodičom cestných motorových vozidiel, závozníkom a sprievodcom autobusov odmeňovaným časovou mzdou sa môžu za iniciatívne a úspešné plnenie úloh poskytovať výkonnostné odmeny.

(2) Výšku výkonnostnej odmeny určuje týmto pracovníkom nadriadený vedúci pracovník, pričom musí dbať na to, aby sa dodržal správny pomer k zárobkom vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov odmeňovaných inými formami mzdy.

§ 10

Odmena za pohotovostnú službu

(1) Ak nariadi vedenie podniku (závodu), aby určití pracovníci boli v čase ich pracovného voľna pripravení na pracovisku pre prípad okamžitej pracovnej potreby na zabezpečenie dopravnej prevádzky (pohotovosť na pracovisku), prislúcha im za každú celú hodinu pracovnej pohotovosti 50 % príslušnej mzdovej tarify a nadčasového príplatku uvedeného v § 11 ods. 3.

(2) Ak nariadi vedenie podniku (závodu) určitým pracovníkom, aby aj mimo pracovného času boli pripravení, že budú povolaní na svoje pracoviská na odstránenie porúch v doprave alebo na vykonanie iných nárazových prác (pohotovosť mimo pracoviska), poskytne sa im za čas trvania pohotovosti odmena vo výške Kčs 5,- za jeden kalendárny pracovný deň alebo Kčs 10,- za jeden kalendárny deň pracovného pokoja.

(3) Ak dôjde v čase nariadenej pohotovosti podľa odseku 1 k pracovnému výkonu. patrí pracovníkovi za tento výkon, namiesto odmeny za pohotovosť, odmena podľa platných predpisov.

(4) Ak nastúpi pracovník počas pracovnej pohotovosti, nariadenej podľa ods. 2, na výzvu do práce, prislúcha mu odmena za pohotovosť popri odmene za pracovný výkon.

(5) Čas pohotovosti mimo pracoviska sa nezapočítava do pracovného času.

§ 11

Odmena za nadčasovú prácu a v dňoch pracovného pokoja

(1) Práca nadčasová je práca nariadená vedúcim podniku (závodu) a konaná nad výmeru zákonom určeného pravidelného pracovného času. Pri posudzovaní, či ide o nadčasovú prácu, sa do odpracovaného času započítava aj čas, v ktorom zamestnanec nemohol pracovať, za ktorý mu však patrí náhrada mzdy alebo peňažné dávky nemocenského poistenia.

(2) Vedúci podniku (závodu) zodpovedá za to, že nadčasová práca je nevyhnutne potrebná a že je zabezpečená kontrola výsledkov nariadenej práce i kontrola odpracovaného času.

(3) Za nariadenú nadčasovú prácu patrí zamestnancovi popri mzde príplatok, a to

a) vo výške 25% mzdovej tarify za každú celú odpracovanú nadčasovú hodinu,

b) vo výške 50% mzdovej tarify za každú celú odpracovanú nadčasovú hodinu v noci (v čase medzi 22 - 6 hod.),

c) vo výške 50% mzdovej tarify za každú celú odpracovanú nadčasovú hodinu v nedeľu alebo iný obvyklý deň pracovného pokoja v týždni,

d) vo výške 33% mzdovej tarify za každú celú odpracovanú nadčasovú hodinu v pravidelnej turnusovej práci dennej a nočnej a v nedeľu alebo iný obvyklý deň pracovného pokoja v týždni.

Ak vznikne zároveň nárok na príplatok podľa ustanovení písm. a), b), c), platí sa len jeden príplatok, a to najvyšší.

(4) O náhrade zárobku za dni pracovného pokoja, ako aj o odmene za prácu v týchto dňoch, platia osobitné predpisy.*)

§ 12

Náhrada mzdy pri časových stratách (prestojoch)

(1) Za časové straty sa považujú najmä straty, ktoré sú spôsobené chybnými pracovnými podkladmi, nedostatkom alebo nepripravenosťou materiálu, čakaním na príjem, odovzdanie alebo potvrdenie prepravných dokladov, čakaním na nakladacích a vykladacích miestach, prerušením prepravného výkonu z technických, prevádzkových alebo dopravných dôvodov, alebo pre poruchu nakladacích alebo vykladacích zariadení, nedostatkom potrebného pracovného miesta a pod. Za časové straty sa nepovažuje prerušenie práce, ku ktorému síce došlo z týchto príčin, ktoré však nerobí viac ako 15 minút za smenu. Ak prerušenie práce za jednu smenu vo svojom úhrne trvá dlhšie ako 15 minút, považuje sa aj prvých 15 minút za časovú stratu.

(2) Za časové straty nemožno zásadne považovať prestoje v dôsledku nepriaznivého počasia.

(3) Po čas prerušenia práce má sa pracovníkovi prideliť náhradná práca. Za tento čas mu prislúcha mzda podľa vykonávanej práce, najmenej však vo výške jemu priznanej mzdovej tarify.

(4) Ak pracovník nemôže pokračovať v práci z dôvodov ním nezavinených a ak mu nemôže byť pridelená náhradná práca, prislúcha mu náhrada mzdy vo výške mzdovej tarify. Pokiaľ však pracovník dosiahol v predchádzajúcom zúčtovacom období nižší priemerný zárobok, než je jeho mzdová tarifa, prislúcha mu náhrada mzdy zodpovedajúca priemernému hodinovému zárobku dosiahnutému v predchádzajúcom zúčtovacom období.

(5) Ak pracovník nemôže pokračovať vo svojej práci z dôvodov ním zavinených, neprislúcha mu náhrada mzdy. Ak mu je pridelená náhradná práca, prislúcha mu mzda podľa vykonávanej práce.

(6) Náhrada mzdy podľa odseku 4 neprislúcha pracovníkovi, ktorý bezdôvodne odmietne konať náhradnú prácu, alebo ktorý bez meškania neoznámi svojmu nadriadenému okolnosti, pre ktoré nemôže pokračovať v práci.

(7) Za čakanie v autobusovej doprave, ktoré je nariadené schváleným rozvrhom práce (turnusom), medzi ukončením jedného a začatím budúceho spoja, dostane vodič (sprievodca) autobusu náhradu vo výške 50% mzdovej tarify za takto vykázané hodiny čakania. Čas plateného čakania sa nezapočítava do pracovného času. Podrobnosti určí kompetentné ministerstvo alebo ústredný orgán v dohode s ústredným výborom odborového sväzu.

(8) Za prerušenie práce v dôsledku delenej smeny prislúcha pracovníkovi príplatok vo výške Kčs 10,- za jednu delenú smenu; čo sa považuje za delenú smenu, je určené v prílohe č. 2.


§ 13

Všeobecné a záverečné ustanovenia

(1) S obsahom tejto vyhlášky a jej príloh musia byť vopred oboznámení všetci pracovníci, na ktorých sa vyhláška vzťahuje. Podnik je povinný oboznámiť každého pracovníka vopred s formou mzdy, výkonovou normou (úkolovou sadzbou), ukazovateľmi podmienkami a výškou prémie a príplatkov.

(2) Vykonávacie smernice k tejto vyhláške vydá pre svoju pôsobnosť kompetentný minister alebo vedúci ústredného orgánu v dohode s ministrom dopravy a spojov.

Pre určenie pracovného času pracovníkov cestnej motorovej dopravy platia smernice pre úpravu pracovného času pracovníkov v cestnej motorovej doprave (príloha č. 2).

(3) Táto vyhláška nadobúda v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev a ústredných orgánov účinnosť dňom, ktorý určí kompetentný minister alebo vedúci ústredného orgánu.

(4) Dňom zavedenia úpravy mzdových podmienok pre vodičov a závozníkov cestných motorových vozidiel a sprievodcov autobusov podľa tejto vyhlášky stráca platnosť vyhláška č. 210/1958 Ú. l. (Ú. v.) o úprave mzdových podmienok vodičov motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov v znení vyhlášky č. 19/1960 Zb.*)


Minister:

dr. Vlasák v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 42/1962 Zb.

ZOZNAM PRÍPLATKOV

za sťažené a zdraviu škodlivé pracovné prostredie

Príklady prácDruhy škodlivín, príp. zhodnotenie miery rizikaPríplatková skupina
Ručný presun (nakladanie, prekladanie, skladanie)
1. voľne ložených:
a) štrkopiesok ø
b) uhlie, koks, suchá stavebná sutina, suchá škvara, popol, popolček, portlandský cement,  antuka, vápenec, škvarobetónová zmes, sklená, trosková a čadičová vlna, ostrica, kysličník hlinitý (bauxit), kýzové výpražky, drvený korund, suchý a sypký (prašný) kaolín, hlinka, íl a zemité pigmenty, asfalt, kremičitany, sľuda, grafit, sadra, síran amónny, superfosfát, pyrity, železné piliny, rudy, koncentráty rúd, olovo v bochníkoch, síran horečnatodraselný, kryštalovaná sóda, chlorid sodný (soľ), draselná soľ, sodný lúh, korok, olejnaté semená, kukurica, obilie, kŕmne múčky, kŕmne šroty, patáty, pokrutiny (repkové, slnečnicové, bavlníkové a repné), sušené zemiaky, rybacia múčka, škrobová múčka, bavlníkové semeno, sója, kúdeľ, konope, sušené repné rezky, surové nasolené kože z tuzemska a európskych krajínKolísavá prašnosť neagresívnych alebo menej agresívnych prachovA
c) troskový cement, nehasené vápno, slinok, pálené šamotové suroviny, troska, čisté kremičité piesky, umelé omietky,  výpalkové uhlie, dusíkaté hnojivá (liadky), fosfáty, kalcinovaná sóda, potaš, naftalín, mastenec, apatit, karbid, mangánové kaly, prašná mangánová ruda, feronikel, chrómová ruda, magnezit, hlušiny a flotanové rudy, síra, surový lupok, šamotové tvárnice, magnezitové tvárnice, ferosilícium, dolomit, azbest (v doskách a kusoch), stuchnutá kopra, krvná múčka, črevá, staré handry, surové kože z mimoeurópskych štátov, brúsny piesokKolísavá prašnosť agresívnych a leptavých prachov, možnosť infekcieB
d) mletý kremenec (múčka), mleté dinasové zmesi, azbest (mletý  a drvený), kremičité múčky,  kyslé trosky, pálený lupok, gaštanový výťažok, zvieracie chlpy, kosti, rohovinaKolísavá prašnosť vysoko agresívnych prachov, infekciaC
2. balených v jutových vreciach alebo v inom jednoduchom balení, pri ktorom je pracujúci významne obťažovaný prašnosťou:*)
a) na substráty uvedené v odseku 1 sa znižujú príplatky o jeden stupeňNižšia prašnosť než pri vykladaní voľne ložených
b) pazderie, tabak, paprikaKolísavá prašnosť neagresívnych alebo menej agresívnych prachovA
c) sadzePriamy styk so sadzami, prach v kolísavých koncentráciáchB
d) ricínové bôbyPriamy styk s ricínovými bôbmi, prach zo semien, častý vznik špecifickej astmyC

Príloha č. 2 vyhlášky č. 42/1962 Zb.

SMERNICE

o úprave pracovného času pracovníkov v cestnej motorovej doprave

Úprava pracovného času pre vodičov musí vyhovovať všetkým zákonným predpisom o ochrane práce a zdravia pracujúcich pri rešpektovaní všetkých požiadaviek kladených na prepravu, najmä čo do operatívnosti a kvality prepravy, zníženia nadčasovej práce a ochrany socialistického vlastníctva.

I. Všeobecné zásady pre úpravu pracovného času

1. Na základe plánovaného prevádzkového času určí vedúci organizácie (prevádzky) spoločne s odborovou organizáciou pracovné a smenové plány a po dohode so zamestnancami ich vyhlási. Plánovaný prevádzkový čas vodičov má zodpovedať pravidelnému pracovnému času, určenému príslušnými predpismi, pripadajúcemu podľa počtu pracovných dní na kalendárny mesiac. V pracovných a smenových plánoch môže byť určený pre jednotlivé dni rôzny pracovný čas.

2. Začiatok a koniec denného pracovného času určí vedúci v dohode s odborovou organizáciou v pracovných a smenových plánoch. Ak je vo výnimočných prípadoch z nutných prevádzkových dôvodov na krátky čas potrebné zmeniť určený rozvrh práce, vedúci organizácie je oprávnený so súhlasom odborovej organizácie túto zmenu vykonať. Na lepšie prispôsobenie pracovného času prepravným potrebám a na zabezpečenie väčšieho rozsahu osobného voľna pre vodičov majú sa vypracovať pracovné a smenové plány, ktoré majú v najlepšej miere predvídať potrebu nepravidelných začiatkov pracovného času (smeny), ako i delené smeny.

3. O nepravidelný začiatok smeny ide vtedy, ak sa najmenej o jednu hodinu odchyľuje od všeobecného začiatku pracovného času. Delená smena je taká smena, v rámci ktorej je zabezpečený pracujúcim súvislý voľný čas trvajúci najmenej 3 hodiny nepretržite v mieste bydliska pracovníka alebo sídla jeho podniku (závodu).

4. Hodiny, ktoré v rámci kalendárneho mesiaca presahujú pravidelný pracovný čas určený príslušnými predpismi, sú hodinami nadčasovej práce. Pri zistení, či ide o nadčasovú prácu, započítava sa do odpracovaného času aj čas, po ktorý vodič nepracoval pre prekážky v práci, pokiaľ mu za tento čas prislúcha náhrada mzdy alebo peňažné dávky nemocenského poistenia zamestnancov.

II. Zásady pre určenie pracovných a smenových plánov

1. Pracovné a smenové plány pre vodičov cestných motorových vozidiel sa určia na základe pravidelného pracovného času, určeného príslušnými predpismi, pripadajúceho podľa počtu pracovných dní na kalendárny mesiac. Pracovné a smenové plány sa majú zostavovať pre čo možno najdlhšie časové obdobie, najmenej na jeden týždeň dopredu.

2. Ak pre niektoré dni takéto určenie pracovného plánu z prevádzkových dôvodov nie je možné, musí sa nástup do práce (začiatok smeny) vodičovi oznámiť spravidla najmenej 12 hodín vopred. Rovnako, ak je potrebné z prevádzkových dôvodov dodatočne meniť začiatok pracovného času určený v pracovnom pláne pre určitý deň treba vodičovi túto zmenu oznámiť najneskôr 12 hodín pred začiatkom smeny.
3. Medzi dvoma plnými pracovnými smenami (oddiel IV, bod 1) treba vodičovi poskytnúť a v pláne určiť najmenej 12 hodín, u turnusových zamestnancov výnimočne 10 hodín odpočinku. Čas odpočinku musí byť určený tak, aby poskytoval možnosť spánku, preto musí byť určený spravidla v noci a len výnimočne cez deň. Ak je čas odpočinku poskytnutý na pracovnej ceste, musí sa možnosť spánku zabezpečiť v miestnosti (v ubytovni) alebo výnimočne vo vozidle, ak je zariadené pre spánok vodiča.

4. Ak sa trvanie pracovnej smeny predĺžilo výnimočne nad 8 hodín (oddiel IV, bod 2), musí čas neprerušeného odpočinku po tejto smene trvať 12 hodín. Medzi dvoma pracovnými smenami, kratšími ako 8 hodín, môže byť čas odpočinku výnimočne krátený až na 8 hodín.

5. Pracovné a smenové plány musia určiť spôsob nástupu do práce, dĺžku trvania a časové rozloženie pracovných smien, pracovné prestávky a dni pracovného voľna. Pracovné a smenové plány musia v najvyššej možnej miere zabezpečovať rovnomerné rozloženie práce na jednotlivých vodičov a dĺžky jednotlivých pracovných smien na jednotlivé týždne v mesiaci a vnútri týždňov na jednotlivé dni.

III. Pracovná smena, pracovný čas a pracovné prestávky

1. Pracovná smena sa skladá z pracovného času a zo zákonnej prestávky.

2. Pracovný čas zahŕňa čas trvania prepravného výkonu a čas strávený ostatnými výkonmi.

3. Čas prepravného výkonu zahŕňa

a) čas prevádzkovej a technickej prípravy a zakončenia práce,

b) čas jazdy vozidla, vrátane času nakladania a vykladania vozidla,

c) čas strávený opravami vozidla na ceste.

4. Ostatnými výkonmi sa rozumejú

a) účasť na oprave vozidla v dielni

b) vyúčtovanie tržby (predaných cestovných lístkov a pod.),

c) pravidelné prevádzkové školenie (poučovanie) dopravných zamestnancov,

d) udržiavanie vozidiel v zahriatom stave.

5. Okrem výkonov uvedených v bode 3 a 4 sa do pracovného času zahŕňajú

a) čas, po ktorý vodič, prípadne aj závozník žiadnu prácu nevykonáva, ale musí byť v pohotovosti na pracovný výkon. Takýto prípad nastane, keď osádka vozidla

- je s vozidlom pripravená na odjazd, ale jazdný príkaz nemohol byť doteraz z prevádzkových alebo organizačných dôvodov vydaný,

- po vykonaní jazdného príkazu čaká na ďalší pracovný príkaz,

- s vozidlom musí čakať u odosielateľa alebo príjemcu tovaru na vybavenie,

- je s vozidlom pripravená na naloženie alebo vyloženie nákladu, avšak potrební nakladači alebo vykladači nie sú doteraz k dispozícii,

- je pripravená na prácu, ale vodič nemôže prevziať vozidlo z dôvodov, ktoré sa netýkajú jeho osoby (nevčasné vykonanie technickej prehliadky alebo - pri viacsmennej práci - oneskorený návrat vozidla z predchádzajúcej smeny atď.),

ďalej sem patrí

- nariadená pohotovosť vodiča (okrem pohotovosti mimo pracoviska),

- stráženie vozidla a nákladu;

b) odpočinok po 5 hodinách nepretržitého vedenia vozidla;

c) poruchy na trati (technická závada vozidla, nezjazdnosť ciest, čakanie na posypanie, mimoriadne poveternostné vplyvy, čakanie na sprievod pri preprave ťažkých a rozmerných nákladov, čakanie nariadené pri vyšetrovaní dopravnej nehody).

6. Zákonnou prestávkou sa rozumie prestávka na desiatu v rozsahu 15 minút za smenu.

7. Ako čas čakania podľa bodu 5 sa neposudzuje čas, s ktorým môže vodič mimo plánovaného pracovného času, určeného smenovým plánom, po odstavení vozidla voľne disponovať bez toho, že by mal povinnosť na prácu.

8. Minister dopravy a spojov môže určiť časové limity pre niektoré pracovné výkony a prestávky uvedené v bode 3 až 5.

IV. Trvanie pracovnej smeny

1. Pracovná smena nemá zásadne trvať dlhšie než 8 hodín. Odchýlky sú prípustné

a) na pracoviskách, kde je zavedený pri 46 hodinovom pracovnom čase päťdenný pracovný týždeň,

b) pri živelných pohromách,

c) pri dojazdoch do cieľového miesta,

d) pri žiadúcej mimoriadnej odôvodnenej nárazovej a časove obmedzenej preprave, ktorú nemožno normálnym spôsobom v zákonnom pracovnom čase zabezpečiť, po predbežnej dohode so závodným výborom ROH, a to vždy najdlhšie v jednom kalendárnom dni o 2 hodiny.

2. Čas vlastného vedenia vozidla (jedným vodičom) nesmie spravidla prekročiť 7 hodín v jednom kalendárnom dni (v jednej smene); výnimočne môže byť predĺžený z dôvodov dokončenia prepravného výkonu (jazdy do cieľového miesta), avšak maximálne na 9 hodín, ak bola pred ďalšou jazdou poskytnutá zodpovedajúca prestávka.

3. Ak sa pri prepravnom výkone v nákladnej a autobusovej doprave v tuzemsku i v zahraničí používajú na vedenie vozidla 2 vodiči, nesmie úhrn hodín vedenia vozidla v priebehu 24 hodín pripadajúci na každého vodiča prekročiť 9 hodín. V takýchto prepravách môže sa čas odpočinku (oddiel II, bod 3 a 4) znížiť na 10 nepretržitých hodín.

4. Nepretržité vedenie vozidla bez akejkoľvek prestávky je prípustné v trvaní najviac 5 hodín. Ďalšie vedenie vozidla smie v dôvodu bezpečnosti jazdy nasledovať najskôr po poskytnutí prestávky v trvaní 30 minút.

5. Prestávku na desiatu v trvaní 15 minút (oddiel III, bod 6) treba vodičovi poskytnúť najdlhšie po 5 hodinách práce, ak mu do toho času nebola práca prerušená z iných dôvodov na čas najmenej 15 minút (čakanie na prácu, prestávka vo vedení vozidla po piatich hodinách).

V. Dni pracovného voľna

Vodičovi treba zabezpečiť v rámci kalendárneho týždňa súvislé voľno v rozsahu najmenej 32 hodín, pričom raz za 3 týždne musí toto voľno pripadnúť na nedeľu.

VI. Odchýlky platné pre vodičov osobných automobilov, vodičov sanitných automobilov a vodičov autobusov

1. Pracovný čas vodiča osobného automobilu je celý čas smeny (oddiel III), resp. delenej smeny, pokiaľ bol strávený v mieste (obci) pracoviska.

2. Pracovný čas vodiča osobného automobilu v smene, ktorý strávil na pracovnej ceste, je iba čas pracovného výkonu, ktorý pozostáva

a) z denného ošetrenia vozidla,

b) z opráv vozidla na trati,

c) z jazdy s vozidlom,

d) zo zákonných prestávok v priebehu jazdy [oddiel III, bod 5b) a 6].

3. Ostatné prestávky sa vodičovi osobného automobilu na pracovnej ceste do pracovného času nezapočítavajú. Pracovná smena pri pracovnej ceste, v ktorej bola vodičovi osobného automobilu poskytnutá nezapočítateľná pracovná prestávka, sa posudzuje vždy ako delená smena, aj keď čas prestávky (súčet viac prestávok počas smeny) nedosiahol 3 hodiny.

4. Vodič osobného automobilu, ktorý na pracovných cestách pri zotrvaní na mieste prechodného pobytu podľa pracovného plánu nie je v určitom dni využitý na pracovný výkon buď vôbec alebo nie po celý zákonom určený pracovný čas, sa odmeňuje za hodiny zodpovedajúce zákonnému pracovnému času pripadajúcemu na tento deň. Ak však jeho výkon dosiahne alebo prevýši tento zákonný pracovný čas, sa odmeňuje iba za hodiny strávené pracovným výkonom.

5. Odchýlky platné pre vodičov osobných automobilov možno použiť aj pre určenie pracovného času vodičov autobusov, ktoré sú v majetku podnikov alebo Revolučného odborového hnutia.

6. Ustanovenia o pracovnom čase (oddiel III a IV) vodičov sanitných automobilov upraví vo vykonávacích predpisoch minister zdravotníctva s ministrom dopravy a spojov a príslušným odborovým sväzom, a pokiaľ sa týka vodičov autobusov verejnej dopravy, minister dopravy a spojov v dohode s odborovým sväzom s prihliadnutím na zvláštne prevádzkové podmienky a povahu prepravnej práce týchto vodičov.

VII. Povinnosť vedúcich organizačných jednotiek a záverečné ustanovenia

1. Vedúci organizačných jednotiek sú povinní riadnou organizáciou práce starať sa o to, aby vodiči cestných motorových vozidiel mali dostatočný voľný čas na odpočinok a na obnovenie fyzických a duševných síl, ako aj na uspokojenie osobných záujmov, aby nadčasové hodiny poklesli pod zákonom prípustný rozsah*) a aby boli ďalej obmedzované a postupne celkom odstránené.

Ďalej musia vytvárať také predpoklady, aby cestné dopravné prostriedky boli vybavované vhodnými mechanizačnými prostriedkami zaisťujúcimi bezpečnosť práce a odstraňovanie jej namáhavosti a musia zlepšovať ostatné podmienky, najmä zriaďovaním nocľahární, sociálneho zabezpečenia a pod.

2. Nadčasová práca je prípustná len so súhlasom závodného výboru Revolučného odborového hnutia.

3. Vedúci organizačných jednotiek zodpovedajú za to, že povolená nadčasová práca vodičov neprekročí v žiadnom prípade zákonom určenú hranicu. Za tým účelom musí vedúci organizácie vodičovi nadčasovú prácu pre jednotlivé štvrťročia kalendárneho roku so súhlasom odborovej organizácie plánovať a takto určené štvrťročné limity počtu nadčasových hodín vodičov dôsledne dodržiavať.

4. V prípade nesplnenia alebo porušenia týchto smerníc treba závady prejednávať za účasti odborovej organizácie a za nedodržanie zásady o zákonom určenej hranici pre nadčasovú prácu voči zodpovednému pracovníkovi vyvodzovať sankcie podľa platných predpisov.

5. Uvedené smernice platia obdobne aj pre úpravu pracovného času závozníkov a sprievodcov autobusov.

Príloha č. 3 vyhlášky č. 42/1962 Zb.

ÚPRAVA

ministra dopravy a spojov

zo 17. apríla 1962,

ktorou sa vydáva poriadok pre prémiovanie vodičov a niektorých iných pracovníkov za hospodárnu prevádzku cestných vozidiel pre motorovú dopravu

Za účelom hmotného zainteresovania pracovníkov na zhospodárnení prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu (ďalej len „vozidlá") sa priznávajú vodičom cestných motorových vozidiel (ďalej len „vodiči") prémie:

1. za jazdu bez dopravných nehôd a závad,

2. za zníženie prevádzkových nákladov vozidla.

Časti prémie uvedené pod č. 2 sa môžu priznávať tiež opravárom (údržbárom, nastavovačom vstrekovacích čerpadiel a karburátorov), výdajcom pohonných hmôt, hospodárom s pneumatikami, údržbárom pneumatík a vulkanizérom podľa ďalej uvedených osobitných ustanovení.

I. Prémia za jazdu bez dopravných nehôd a závad

1. Výška prémie za jazdu bez dopravných nehôd a závad je závislá od počtu základných kilometrov, ktoré vodič dosiahne bez dopravných nehôd a závad v určitom kalendárnom štvrťroku na vozidlách toho istého podniku (závodu), s ktorým bol v tomto štvrťroku v pracovnom pomere. Kilometre ubehnuté so súkromnými vozidlami bez dopravných nehôd a závad a dopravné nehody a závady pri jazde so súkromnými vozidlami s výnimkou skutočností uvedených v odseku 2 písm. e) nemajú na výplatu prémie vplyv.

2. Za okolnosti vylučujúce vyplatenie prémie za jazdu bez dopravných nehôd a závad sa považujú najmä:

a) ak bol vodič právoplatne odsúdený pre trestný čin, ktorého sa dopustil v cestnej doprave alebo pri výkone svojho zamestnania, a to aj vtedy, ak súd upustil od potrestania;

b) ak miestny ľudový súd alebo národný výbor právoplatne zistil, že sa vodič dopustil previnenia v cestnej doprave alebo pri výkone svojho zamestnania:

c) ak vodičovi za priestupok v cestnej doprave uložil národný výbor pokutu, verejné pokarhanie alebo napomenutie;

d) ak bol vodičovi za konanie proti pravidlám cestnej premávky odňatý vodičský preukaz alebo mu bol vymenený alebo preštiknutý kupón k vodičskému preukazu;

e) ak sa nepochybne zistilo, že sa vodič dopustil závažného konania proti pravidlám cestnej premávky, najmä že požil pred začatím alebo počas jazdy (aj súkromným vozidlom) alkoholický nápoj, a to aj keď takéto konanie nebolo kompetentným orgánom prerokované.

3. Prémie sa vyplácajú po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroku. Za každých 100 základných kilometrov, ktoré vodič dosiahne v tomto štvrťroku bez dopravných nehôd a závad, sa mu vyplatí prémia vo výške Kčs 1,-. Pri nastúpení alebo prerušení pracovného pomeru počas kalendárneho štvrťroku, pokiaľ ide o zvýhodnenú zmenu zamestnania, prislúcha pomerná časť prémií. V ostatných prípadoch sa prémie za tento štvrťrok nevyplácajú.

4. V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a), b), e) a v prípade odňatia vodičského preukazu podľa písm. d) zaniká nárok na prémie nielen v tomto kalendárnom štvrťroku, v ktorom k uvedenej udalosti došlo, ale aj v ďalších dvoch kalendárnych štvrťrokoch (čakacia doba). Obdobne sa postupuje v tých prípadoch, keď sa zistí, že vodič zatajil akúkoľvek dopravnú nehodu alebo závadu (priestupok proti predpisom na ochranu cestnej premávky).

5. O výplate prémií rozhoduje v dohode s príslušným orgánom odborového sväzu vedúci podniku (závodu), s ktorým je vodič v pracovnom pomere.

II. Prémie za zníženie prevádzkových nákladov vozidla

6. a) Prémia za zníženie prevádzkových nákladov vozidla sa poskytuje za úspory dosiahnuté v určitom štvrťroku oproti normovanej spotrebe pohonných hmôt a plášťov a normovaným nákladom na údržbu a opravy vozidla; z výslednej úspory sa určí prémia.

b) Ak je strata pri vozidle vyššia než dosiahnuté úspory, nevzniká nárok na prémiu a strata sa prevedie do ďalšieho štvrťroku.

7. Úspory alebo straty na pohonných hmotách, v spotrebe plášťov a nákladov na údržbu a opravy vozidla sa zistia porovnaním skutočných nákladov podľa údajov prvotnej evidencie s normovanými nákladmi.

8. Podkladom pre určenie normovaných nákladov pohonných hmôt, plášťov a nákladov na údržbu a opravy vozidiel sú normy vydané k tomuto prémiovému poriadku. Ak sa tieto normy prejavia v prevádzke cestnej dopravy ako málo progresívne, je držiteľ vozidla (podnik) povinný zaviesť normy pokrokovejšie; spresnenie noriem vykoná vo svojej právomoci a vyhlási ich po prejednaní s odborovou organizáciou.

9. a) Prvé - základné vybavenie vozidla (prívesu) plášťami po dodaní z výroby sa neuvažuje v skutočných nákladoch na vozidlo v zmysle odseku 6 a rovnako sa neuvažuje v normovaných nákladoch.

b) Náklady na výmenu plášťov, vzniknuté z titulu preukázaných výrobných chýb, nejdú na ťarchu prémiovaných pracovníkov.

c) Fakturované alebo účtované ceny za generálne opravy prevyšujúce určenú štátnu jednotnú cenu z dôvodu, že vozidlo nebolo do generálnej opravy odovzdané podľa základných určených podmienok, sa posudzujú ako vzniknuté náklady na vozidlo. Obdobne sa posudzuje i faktúra dodávateľa za chýbajúce príslušenstvo (vybavenie) vozidla.

d) Suma prekročenia štátnej jednotnej ceny generálnej opravy z dôvodu rekonštrukcie alebo zdokonalenia vozidla sa do skutočných nákladov nepočíta.

10. Sadzba prémie pre vodičov za úspory dosiahnuté na prevádzkových nákladoch v danom štvrťroku závisí od počtu základných kilometrov dosiahnutých vozidlom a môže robiť najviac 20 % a po prekročení výkonu normovaného do strednej alebo generálnej opravy, prípadne výkonu normovaného za celú upotrebiteľnosť najviac 24 % z dosiahnutých úspor.

11. Prémia sa vypočítava z úspor dosiahnutých na vozidle a rozdeľuje sa podľa počtu dosiahnutých základných kilometrov na vodičov, ktorí majú príslušné vozidlo trvale pridelené. Vodiči vykonávajúci trvale striedanie, dostanú priemernú prémiu z celej kolóny (skupiny) vozidiel, ktorú striedajú. U kolektívov súťažiacich o titul brigád socialistickej práce možno prémie vypočítať podľa výsledkov hospodárenia vozidiel celého kolektívu a rozdeliť ich medzi členov kolektívu s prihliadnutím na počet dosiahnutých základných kilometrov každým členom kolektívu.

12. Okrem vodičov možno za zníženie prevádzkových nákladov vozidla prémiovať kolektívne opravárov a údržbárov, vrátane nastavovačov vstrekovacích čerpadiel a karburátorov, výdajcov pohonných hmôt a hospodárov s pneumatikami, údržbárov pneumatík a vulkanizérov za úspory dosiahnuté na celom vozovom parku podniku (závodu) v danom štvrťroku.

13. Pre výpočet prémie týchto pracovníkov sa použijú výsledné úspory vykázané v spotrebe alebo v nákladoch v danom štvrťroku v porovnaní so spotrebou alebo normovanými nákladmi (po odpočítaní strát). Sadzba prémie je najviac 10 % z týchto výsledných úspor dosiahnutých na celom vozovom parku podniku (závodu). Prémia je kolektívna a rozdeľuje sa pomerným dielom s prihliadnutím na mieru zásluh jednotlivých pracovníkov na docielených úsporách.

14. a) Prémia za zníženie prevádzkových nákladov nesmie prekročiť u vodiča v jednom štvrťroku 40 %, u opravárov, výdajcov pohonných hmôt, hospodárov s pneumatikami, vulkanizérov a údržbárov pneumatík 30 % z ich základnej mzdy za zákonný pracovný čas.

b) Prípadné prebytky prémií v jednotlivých štvrťrokoch nad medze určené po písm. a) sa do ďalších štvrťrokoch neprevádzajú.

15. U organizácií s malým počtom vozidiel (spravidla do 5 vozidiel) môžu sa prémie podľa časti II tohto prémiového poriadku vyplácať vodičom odchylne od predchádzajúcich ustanovení, a to ako kolektívne prémie vypočítané z úspory normovaných (plánovaných) nákladov a skutočných nákladov na celý vozový park. Sadzba prémie môže robiť najviac 10 % z celkových dosiahnutých úspor a nesmie prekročiť u vodiča v jednom štvrťroku 20 % jeho základnej mzdy za zákonný pracovný čas.

16. Vedúci podniku (závodu), s ktorým sú pracovníci v pracovnom pomere, je povinný znížiť alebo úplne odňať prémie pracovníkom, ktorí porušili svoje povinnosti, najmä tým, ktorí:

a) v snahe po dosiahnutí prémií hrubo porušia predpisy na ochranu bezpečnosti prevádzky alebo úmyselne uviedli nesprávne údaje rozhodné pre výpočet prémie;

b) spôsobia mimoriadne opotrebenie, poškodenie alebo znehodnotenie vozidla;

c) zavinia zlý technický stav vozidla a jeho veľkú poruchovosť v prevádzke, následkom jeho nesvedomitého obsluhovania a málo starostlivého udržiavania;

d) neoprávnene použili služobné vozidlo na súkromnú jazdu.

17. Ministerstvá a ostatné ústredné orgány môžu určiť, že prémie za zníženie prevádzkových nákladov vozidla sa budú vyplácať v ich pôsobnosti výnimočne mesačne, ak sú pre to ekonomické dôvody.

Všeobecné ustanovenia

18. Prémie sa vyplácajú k dosiahnutej mzde pracovníkom v zúčtovacom období, ktoré nasleduje po príslušnom štvrťroku (mesiaci), v ktorom boli splnené podmienky pre výplatu prémií.

19. Peňažné prostriedky na prémie podľa tohto prémiového poriadku sa čerpajú z plánovaného mzdového fondu (z prémiového fondu).

20. Prémie podľa tohto prémiového poriadku možno priznať a vyplácať len pri zabezpečení presnej evidencie a kontroly všetkých údajov potrebných pre priznanie prémií, vrátane evidencie o práci. Toto zabezpečenie vykoná vedúci podniku (závodu). Správnosť údajov nesmú potvrdzovať tí pracovníci, ktorí sú prémiovaní podľa rovnakých prémiových ukazovateľov.

21. Prémie za jazdu bez dopravných nehôd a závad smú sa vyplácať len za podmienky, že v príslušnom podniku (závode) bolo zavedené aj prémiovanie za zníženie prevádzkových nákladov vozidla.

22. Pracovníci prémiovaní podľa tohto prémiového poriadku nesmú byť odmeňovaní za rovnaké úspory podľa iných prémiových poriadkov.

23. Ministerstvá a ústredné orgány môžu určiť k tomuto prémiovému poriadku výnimky a odchýlky s prihliadnutím na osobitné prevádzkové a technické podmienky vo svojom rezorte [napr. vylúčiť ukazovatele úspory pohonných hmôt v týchto podriadených podnikoch (závodoch), ktoré sa zaoberajú distribúciou a spracovaním týchto hmôt].

24. Za správne vykonávanie tohto prémiového poriadku zodpovedá vedúci podniku (závodu) spoločne s tými pracovníkmi, ktorých poveril jeho vykonávaním.

25. Vedúci podniku (závodu) zabezpečí oboznámenie so zásadami tohto prémiového poriadku všetkých zamestnancov, na ktorých sa tento poriadok vzťahuje.

26. So súhlasom príslušného odborového orgánu, zníži vedúci podniku (závodu) prémie alebo ich úplne odníme tým pracovníkom, ktorí nepodporujú snahu ostatných o lepšie udržiavanie vozového parku. Odňatie, prípadne zníženie prémie sa musí pracovníkovi oznámiť vždy s udaním dôvodov. Prémiovanie sa vykonáva v dohode s príslušnými orgánmi odborového sväzu.

27. Za prekročenie normy výkonu vozidla do generálnej opravy alebo normy výkonu určenej pre celú upotrebiteľnosť vozidla, ako aj za dosiahnutie 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 atď. základných kilometrov dosiahnutých vodičom bez dopravných nehôd a závad môže sa vodičovi priznať rozhodnutím vedúceho podniku (závodu), so súhlasom príslušného orgánu odborového sväzu, okrem prémií určených v tomto prémiovom poriadku, aj mimoriadna odmena z prostriedkov plánovaného mzdového fondu (prémiového fondu).

Použitie súhrnných noriem nákladov pre prémiovanie vodičov za hospodárnu prevádzku cestných motorových vozidiel

1. V tabuľkách uvedené súhrnné normy sú určené na jeden základný kilometer a zahŕňajú normy premenlivých nákladov na údržbu a opravy vozidla,

normy nákladov na plášte,

normy nákladov na pohonné hmoty,

normy stálych nákladov na údržbu a opravy vozidla,

a) normy premenlivých nákladov na údržbu a opravy vozidla zahŕňajú iba náklady, ktoré nabiehajú s počtom dosiahnutých základných kilometrov. Pre určenie pomeru premenlivých a stálych nákladov sa uvažovali tieto počty základných kilometrov mesačne

pri autobusoch 5000,
pri nákladných automobiloch 3800,
pri osobných automobiloch 4000,

b) normy nákladov na plášte sa pri všetkých typoch vozidiel vypočítali s jedným rezervným plášťom z maloobchodných cien platných k 1. aprílu 1962. Prvé vybavenie nového vozidla plášťami sa v normovaných nákladoch neuvažuje; podiel týchto nákladov je v súhrnnej norme započítaný až od počtu základných kilometrov, ktorý zodpovedá opotrebeniu plášťov (vrátane rezervného) prvého základného vybavenia vozidla,

c) normy nákladov pohonných hmôt sa prepočítali na 1 základný kilometer z maloobchodných cien platných k 1. aprílu 1962. Pri ich výpočte sa uvažovala normovaná spotreba pre letné obdobie,

d) v normách stálych nákladov sú zahrnuté náklady na denné ošetrenie vozidla, umývanie vozidla, výmenu batérií a opravu štartovacieho zariadenia, čistiace prostriedky. Pri vyklápacích automobiloch sa ešte uvažujú náklady na zdvíhacie zariadenie a pri autobusoch náklad na denné upratovanie vozidla. Tieto normy sú na rozdiel od predchádzajúcich určené v Kčs na kalendárny mesiac a na prevádzkový deň vozidla (zaokrúhlene).

2. Zistenie celkových normovaných nákladov na vozidlo sa vykoná vynásobením počtu základných kilometrov za prémiové obdobie normou zodpovedajúcou dosiahnutiu príslušnej hranice počtu základných kilometrov a obdobie vykonania opravy (SO, GO).

3. Pri použití zimnej normy pohonných hmôt zvýšia sa uvedené celkové normované náklady na jeden základný kilometer o 10 % ceny pohonných hmôt na jeden základný kilometer.

4. Ak jazdí vozidlo v podmienkach, kde patria prirážky na pohonné hmoty za prevádzkové podmienky, treba uvedené normy zvýšiť o príslušné náklady. Toto zvýšenie možno vykonať podľa vzorca. (Celkom normované pohonné hmoty v litroch za prémiové obdobie x cena jedného litra pohonných hmôt) - (cena pohonných hmôt na jeden základný kilometer x počet dosiahnutých základných kilometrov). Výsledná suma je náklad v Kčs pripadajúci na prirážky za prevádzkové podmienky, o ktoré sa zvýšia normované náklady.

5. Pri typoch vozidiel, pre ktoré nie sú uvedené normy v prílohe prémiového poriadku, určí podnik (závod) normu podľa tohto postupu. Vo vyhláške Ministerstva dopravy a spojov o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu, zistí normu nákladov na opravy a údržbu v tabuľke noriem podľa obsahu valcov v ccm, užitočného zaťaženia vozidla alebo obsaditeľnosti vozidla, základnú normu spotreby pohonných hmôt a sadzbu odpisu plášťov.

Pre určenie pevných nákladov sa použijú tieto sadzby:

mesačne
Kčs
denne (zaokrúhl.)
Kčs
nákladné vozidlá do 4,4 t270,-9,-
4,5 t315,-10,50
vyklápacie vozidlá390,-13,-
autobusy do 4,4 t500,-16,50
4,5 t570,-19,-
osobné automobily270,-9,-

Norma nákladov na údržbu a opravy vozidla sa zníži o podiel pevných nákladov prepočítaných na 1 základný kilometer, pričom sa v prepočte uvažujú počty základných kilometrov uvedené v odseku 1a) a norma pohonných hmôt sa zistí zo základnej normy spotreby a ceny pohonných hmôt.

Norma plášťov sa zistí z počtu ojazdených plášťov a príslušnej normy; z celkovej ceny plášťov (vrátane rezervy) a normy plášťov sa zistí počet základných kilometrov určený pre prvé vybavenie vozidla plášťami, od dosiahnutia tohto počtu základných kilometrov sa do celkových nákladov zahrnie i normovaný náklad na plášte.

Príklad:

Nákladný automobil Škoda 256 (užitočné zaťaženie 2500 kg). Základná norma B-25 litrov x 4 Kčs = 100 Kčs = 1 Kčs/zkm.

Plášte 7 kusov - rozmeru 7,5 x 20

celková cena robí 7 x 850 = 5950 Kčs

norma súpravy plášťov na 1 zkm

(6 x 2,5) / 100 = 12,9 hal.

počet zkm na prvé vybavenie vozidla

(5950 / 0,129) = 46 124 zkm

Norm. náklady na údržbu a opravyStále náklady
(Kčs 270/3800 zkm = 7 hal./zkm)
PHPlášteCelkom
Náklady
hal./zkm
do 1 SO20 00018 - 7 = 11100-111
40 00022 - 7 = 15100-115
60 00028 - 7 = 21100-130
80 00035 - 7 = 2810013141
100 00045 - 7 = 3810013151

Náklady uvedené v poslednom stĺpci sú celkové premenlivé náklady v halieroch na jeden základný kilometer vozidla, ku ktorým sa pripočítajú stále náklady vo výške Kčs 270,- mesačne alebo Kčs 9,- denne.

Osobné a dodávkové

Pre obdobie do Osobné a dodávkové
vykonaniadosiahnutia zkmŠkoda 1101, 1102 osobnéŠkoda 1101, 1102 dodávkovéŠkoda 1101, 1102, kombinovanéŠkoda 1101, 1102 bojovéŠkoda 1101, 1102 sanitnéŠkoda 1200 dodávkovýŠkoda 1200 osobnýŠkoda 1200 kombinovaný
1 SO20 0004144444246464146
40 0004748484651514551
60 0005460615963655766
80 0006369706872726473
100 0007379807882817382
120 000
140 000
1 GO20 0004854555357574958
40 0005359605862625463
60 0006167686670696170
80 0006975767478776978
100 0007783858387857787
120 000
140 000
ďalšej SO20 0004753535155564856
40 0005258595761615362
60 0006066676569696170
80 0006874767478776979
100 000
120 000
ďalšej GO20 0005056875559595160
40 0005662636165655766
60 0006571737175736575
80 0007682848386847686
100 000
120 000
stály nákladmesačný270,-270,-270,-270,-270,-270,-270,-270,-
denný9,-9,-9,-9,-9,-9,-9,-9,-
cena pohonných hmôt na 1 zkm3538383640403540
Pre obdobie do Osobné a dodávkové
vykonaniadosiahnutia zkmŠkoda 1200 sanitnýŠkoda 1201 sanitnýŠkoda 1201, 1202 osobnéŠkoda 1201, 1202, dodávkovéŠkoda 1201, 1202 kombinovanéŠkoda 1201, 1202 Pick UpTatra 87Tatra 600
1 SO20 0004844394444446252
40 0005450434949496959
60 0006864556364638573
80 0007571627071709481
100 00084807179808010290
120 000
140 000
1 GO20 0006056475556557563
40 0006561526061608370
60 0007268596768679279
80 00080766775767610188
100 00089857583858411299
120 000
140 000
ďalšej SO20 0005854465454547362
40 0006469515960598067
60 0007268596768689078
80 00081776775777610089
100 000
120 000
ďalšej GO20 0006258495758577765
40 0006864556364648873
60 0007773637173729884
80 00088847482848311096
100 000
120 000
stály náklad
V Kčs
mesačný270,-270,-270,-270,-270,-270,-270,-270,-
denný9,-9,-9,-9,-9,-9,-9,-9,-
cena pohonných hmôt na 1 zkm4238333638385444
Pre obdobie do Osobné a dodávkové
vykonaniadosiahnutia zkmTatra 605Moskvič M 407Pobieda M 20Volga M 21Volga M 21 KBarkas V 901/2 osobnýBarkas V 901/2 dodávkovýBarkas V 901/2 kombinovaný
1 SO20 0006142565961535253
40 0007045586466575657
60 0008853697678656465
80 0009857738587686769
100 00011163789698717072
120 000
140 000
1 GO20 0007550677274636263
40 0008653697779656465
60 0009657738486706971
80 00010762789294757476
100 0001206782101103807982
120 000
140 000
ďalšej SO20 0007249667072626162
40 0008452687577656465
60 0009456728183686769
80 00010361779092727173
100 000
120 000
ďalšej GO20 0007652697476656465
40 0008955718082686769
60 00010159758890727173
80 000115668199101807982
100 000
120 000
stály náklad
V Kčs
mesačný270,-270,-270,-270,-270,-270,-270,-270,-
denný9,-9,-9,-9,-9,-9,-9,-9,-
cena pohonných hmôt na 1 zkm5236505254484848

Autobusy a autokary

Pre obdobie do Autobusy a autokary
vykonaniadosiahnutia zkmŠkoda 706 ROŠkoda 706 RO priamy vstrekŠkoda 706 RO motor RTOŠkoda 706 RO LuxŠkoda 706 RTOŠkoda 706 RTO LuxŠkoda 706 RTO mestskýKarosa HB
1 SO20 0006961616959595970
40 0007163637161616181
60 0007365657363636397
80 00081737381919191136
100 0001079595107969696-
120 000113101101114103100103-
140 000119107107121110111110-
1 GO20 0001008686100868686106
40 0001029090102909090121
60 0001069494106949494137
80 0001119999111100100100154
100 000118106106118107108107-
120 000127115115128117118117-
140 000138126126140129131129-
ďalšej SO20 00097858597858585102
40 0001008686100868686114
60 0001059393105939393130
80 0001119999111999999150
100 000120108108121110111110-
120 000131119119132121122121-
ďalšej GO20 0001018989101898989111
40 0001069494106949494127
60 000114102102115104104104146
80 000124112112125114115114167
100 000136124124138127128127-
120 000153145145155144146144-
stály náklad
V Kčs
mesačný570,-570,-570,-570,-570,-570,-570,-500,-
denný19,-19,-19,-19,-19,-19,-19,-16,50
cena pohonných hmôt na 1 zkm5648485647464750
Pre obdobie do Autobusy a autokary
vykonaniadosiahnutia zkmPraga RNDIkarus 30Ikarus 55Ikarus 630Garant 30 KRobur
1 SO20 0004455706487102
40 0004663777090104
60 00064708479102116
80 0007994102113110129
100 00091106129125113-
120 000------
140 000------
1 GO20 000627810494103113
40 0007187112101106120
60 0008298123113111132
80 00096109133127118146
100 000112123146143123-
120 000------
140 000------
ďalšej SO20 000597710291102111
40 000708510998105118
60 0008496120110109128
80 000104108130125116141
100 000-121142-124-
120 000------
ďalšej GO20 000688511097105117
40 0007895118108108127
60 00093106129122114139
80 000114118141137122153
100 000-131153-132-
120 000-----
stály náklad
V Kčs
mesačný500,-500,-500,-500,-500,-500,-
denný16,5016,5019,-19,-16,5016,50
cena pohonných hmôt na 1 zkm334054527691

Nákladné automobily

Pre obdobie do Nákladné automobily
vykonaniadosiahnutia zkmŠkoda 706 R
906 R
Škoda 706 RS
806 RS
Škoda 706 R rekonštr. mot.Škoda 706 RS rekonštr. mot.Škoda 706 RO skriňaŠkoda 706 RTŠkoda 706 RTSTatra 111 valník
1 SO20 0007474656566626292
40 0007777686869656595
60 00080807171736868103
80 000909181828499100149
100 000118119109110112105106159
120 000125127116118120113114171
140 000
1 GO20 0001011039494958989140
40 00010710798981009393147
60 000114115105106108101101156
80 000122123113114116109110168
100 000131136122124125119120185
120 000144146135137138132133207
140 000
ďalšej SO20 0001011019292948787135
40 0001041049595989090142
60 00010810899991029595150
80 000115116106107109102103160
100 000124125115116120112113171
120 000133135124126129121122187
ďalšej GO20 0001051059696989191142
40 0001101101011011049696157
60 000119119110110113106106167
80 000129130120121123116117182
100 000141143132134136129130201
120 000153155144146149141142224
stály náklad
V Kčs
mesačný315,-390,-315,-390,-315,-315,-390,-315,-
denný10,5013,-10,5013,-10,5010,5013,-10,50
cena pohonných hmôt na 1 zkm5656404949474770
Pre obdobie do Nákladné automobily
vykonaniadosiahnutia zkmTatra 111 vyklápačTatra 111 R
mot. T 111 A
Tatra 111 S, S2
mot. 111 A rek. vyklápač
Tatra 114 valníkTatra 114 vyklápačTatra 115 valníkTatra 115 vyklápačTatra 128 valník
1 SO20 0009387884547464858
40 0009990944850495164
60 000111981065961606272
80 0001601441557173727485
100 00017315416882848385111
120 000187166182
140 000
1 GO20 0001461351415860596183
40 0001591421546365646694
60 00017515117071747275105
80 00019416318981848285118
100 00021818021395989699130
120 000243202238
140 000
ďalšej SO20 0001421301375557565880
40 0001531371485961606288
60 0001661451616769687098
80 00018115517678807981111
100 00019916619493959496126
120 000218182213
ďalšej GO20 0001591371546062616386
40 0001751521706669677096
60 00019416218977807881107
80 00021517721090949195121
100 000239196234106110107111140
120 000269219264
stály náklad
V Kčs
mesačný390,-315,-390,-270,-390,-270,-390,-315,-
denný13,-10,5013,-9-13,-9,-13,-10,50
cena pohonných hmôt na 1 zkm7065653333343444
Pre obdobie do Nákladné automobily
vykonaniadosiahnutia zkmTatra 128 skriňaTatra 805 valníkTatra 805 valníkPraga A 150 valníkPraga A 150 skriňaPraga RN valníkPraga RN skriňaPraga RND valník
1 SO20 00060119121717311311541
40 00067125128747711912249
60 00075139142868913814169
80 00088160163939615315685
100 00011410310616616998
120 000
140 000
1 GO20 00085141143828413213460
40 00097147150879013814168
60 000108156159939614815180
80 0001211671719910314916290
100 000134106110171175102
120 000
140 000
ďalšej SO20 00082139141808213013257
40 00091146149858813914265
60 000101155158929514915277
80 00011416617010210616216690
100 000130
120 000
ďalšej GO20 00089142144868613613861
40 00099152155929514815173
60 00010916316610110416016385
80 000125174178111115173177100
100 000144
120 000
stály náklad
V Kčs
mesačný315,-270,-270,-270,-270,-270,-270,-270,-
denný10,509,-9,-9,-9,-9,-9,-9,-
cena pohonných hmôt na 1 zkm44106108646410410431
Pre obdobie do Nákladné automobily
vykonaniadosiahnutia zkmPraga RND vyklápačPraga RND skriňaPraha V3S vyklápačPraha V33 vyklápačPraga V35 skriňaPraga S5T valníkPraga S5T vyklápačCsepel D 350
D 352
D 420B
1 SO20 0003943636465474751
40 0004852687071525254
60 0006872969899626269
80 0008488116119119888985
100 00097101128131131979894
120 000
140 000
1 GO20 000586299101101737374
40 0006671106109109797976
60 0007883115118118888984
80 000909312613112910210394
100 000102106141146145116117106
120 000
140 000
ďalšej SO20 0005659979999707074
40 0006468106109109777783
60 0007680118122121868692
80 00090941301351349798103
100 000110111113
120 000
ďalšej GO20 0006063103105106757577
40 0007276114117117828283
60 0008488126130130939492
80 00099104141147145106107105
100 000122123119
120 000
stály náklad
V Kčs
mesačný390,-270,-315,-390,-315,-315,-390,-270,-
denný13,-9,-10,5013,-10,5010,5013,-9,-
cena pohonných hmôt na 1 zkm3131505050363636
Pre obdobie do Nákladné automobily
vykonaniadosiahnutia zkmGarant 30 K valníkGarant 30 K skriňaGarant 32 valníkGarant 32 skriňa
1 SO20 00085873537
40 00090934043
60 00095985558
80 0001181216871
100 000
120 000
140 000
1 GO20 0001021045254
40 0001091125962
60 0001181216871
80 0001291338984
100 000
120 000
140 000
ďalšej SO20 0001001025052
40 0001061095659
60 0001131166366
80 0001241287579
100 000
120 000
ďalšej GO20 0001051085558
40 0001131166366
60 0001241287476
80 0001351398690
100 000
120 000
stály náklad
V Kčs
mesačný270,-270,-270,-270,-
denný9,-9,-9,-9,-
cena pohonných hmôt na 1 zkm76762525

Poznámky pod čiarou

*) Hodinové tarify sú uvedené pre 44 hod. pracovný týždeň. Pri skracovaní pracovného času sa použijú tarify ustanovené príslušnými predpismi pre skracovanie pracovného času a pre úpravu pracovných a prevádzkových režimov.

*) Vyhláška Štátnej mzdovej komisie č. 77/1954 Ú. l. (č. 96/1954 Ú. v.) o náhrade zárobku zamestnancom za dni pracovného pokoja a o odmene za prácu v týchto dňoch.

*) Zavedením prémie podľa prílohy č. 3 stráca účinnosť úprava ministra dopravy z 1. decembra 1958 o prémiovaní vodičov a niektorých iných pracovníkov za hospodárnu prevádzku cestných vozidiel pre motorovú dopravu.

*) Na substráty balené v nepriedušných obaloch (napr. v kovových, drevených, sudoch a pod.) príplatok neprislúcha.

*) Zákon č. 91/1918 Zb. o osemhodinovom pracovnom čase a zákon č. 45/1956 Zb. o skrátení pracovného času.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené