Vyhláška č. 41/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu o hospodárení s odpadovými tukmi živočíšneho a rastlinného pôvodu

Čiastka 19/1962
Platnosť od 17.04.1962 do30.06.1966
Účinnosť od 17.04.1962 do30.06.1966
Zrušený 38/1966 Zb.

OBSAH

41

VYHLÁŠKA

Ministerstva potravinárskeho priemyslu

zo 6. apríla 1962

o hospodárení s odpadovými tukmi živočíšneho a rastlinného pôvodu

Ministerstvo potravinárskeho priemyslu ustanovuje v dohode so zúčastnenými ministerstvami, ústrednými úradmi a orgánmi podľa § 26 ods. 3 zákona č. 165/1960 Zb. o treťom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky:


§ 1

Odpadové tuky živočíšneho a rastlinného pôvodu, najmä kostné tuky, kožné a kožičkové tuky, mastné kyseliny S, mydlo mastnej kyseliny S, technické tuky tavené (technický loj I. a II., technické sadlo, zvierací tuk egalizovaný, lapačový tuk a mydlový polotovar) a technický tuk extrakčný z mäsokosťovej múčky sú dôležitou surovinou pre plnenie úloh určených štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva v tukovom priemysle.

§ 2

Za účelom maximálneho využitia odpadových tukov podľa potrieb národného hospodárstva sú priemyslové podniky a ostatné organizácie, v ktorých sa odpadové tuky vyskytujú, povinné

a) odpadové tuky triediť podľa druhov, ochraňovať ich pred znehodnotením a skazou,

b) viesť o nich evidenciu zabezpečujúcu prehľad o ich rozdelení podľa druhov,

c) hlásiť ročné plánované množstvá a druhy odpadových tukov Združeniu tukového priemyslu, Praha, a to vždy najneskoršie do 10. septembra toho-ktorého roku. Prípadné neskoršie zmeny plánovaného množstva sa hlásia uvedenému Združeniu bežne.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.*)


Prvý námestník ministra:

Horník v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Touto vyhláškou nie je dotknutá vyhláška č. 355/1953 Ú. l. (Č. 381/1953 Ú. v.) o zbere a výkupe zberných surovín a vyhláška č. 130/1961 Zb. o povinnom odvádzaní a využití upotrebených minerálnych olejov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené