Vyhláška č. 31/1962 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa určujú spotrebné materiálové normy, ceny a finančné limity pre základné diétne jedlá v závodnom stravovaní

Čiastka 15/1962
Platnosť od 29.03.1962 do31.03.1964
Účinnosť od 01.04.1962 do31.03.1964
Zrušený 42/1964 Zb.

31

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

z 19. februára 1962,

ktorou sa určujú spotrebné materiálové normy, ceny a finančné limity pre základné diétne jedlá v závodnom stravovaní

Ústredná rada odborov ustanovuje v dohode s Ministerstvom vnútorného obchodu a Ministerstvom zdravotníctva podľa § 4 ods. 1 vyhlášky vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov č. 171/1960 Zb. o závodnom stravovaní:


§ 1

Spotrebné materiálové normy pre základné diétne jedlá

Závodné jedálne a závodné diétne jedálne spravujú sa pri príprave základných diétnych jedál spotrebnými materiálovými normami, ktoré vydalo Ministerstvo vnútorného obchodu pre diétne stravovanie v reštauráciách a jedálňach.*)

§ 2

Ceny

Stravníci, ktorí sa stravujú diétne v závodných jedálňach alebo v závodných diétnych jedálňach, platia za základné diétne jedlá pripravené podľa spotrebných materiálových noriem pre základné diétne jedlá tieto ceny:

Druh diéty:Kčs
žalúdková - šetriaca 4,30
žalúdková - dráždivá 4,30
protisklerotická 4,-
žlčníková 4,30
pečeňová 4,30
bezpurinová 4,-
redukčná 3,50
diabetická 5,20
neslaná 3,50
výživná 5,40.

§ 3

Finančné limity

Pre spotrebu potravín na jedno jedlo podľa spotrebných materiálových noriem pre základné diétne jedlá a pre jednotlivé skupiny diét určujú sa tieto priemerné ročné finančné limity:

Druh diéty:Finančný limit na jedno jedlo v maloobchodných cenách
Kčs
žalúdková - šetriaca 4,65
žalúdková - dráždivá 4,65
protisklerotická 4,35
žlčníková 4,65
pečeňová 4,65
bezpurinová 4,35
redukčná 3,85
diabetická 5,55
neslaná 3,85
výživná 5,75.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1962.


Predseda:

Zupka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Diétne jedlá a ich normy - Vydavateľstvo obchodu - Praha - 1961.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené