Vyhláška č. 28/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky

Čiastka 14/1962
Platnosť od 28.03.1962 do03.02.1995
Účinnosť od 12.04.1962 do03.02.1995
Uzavretie zmluvy 05.04.1961
Zrušený 155/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 nadobudol Dohovor platnosť 11. septembra 1961.

28

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. februára 1962

o Dohovore o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky

Dňa 5. apríla 1961 bol v Prahe podpísaný Dohovor o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky.

Vláda Československej socialistickej republiky Dohovor schválila 14. júna 1961. Schválenie Dohovoru vládou Československej socialistickej republiky bolo oznámené nótou z 10. júla 1961 a schválenie Dohovoru vládou Kubánskej republiky nótou z 11. septembra 1961.

Podľa svojho článku 11 nadobudol Dohovor platnosť 11. septembra 1961.

České znenie Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHOVOR

o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kubánskej republiky vedené prianim rozšíriť a upevniť priateľské vzťahy medzi národmi obidvoch krajín aj spoluprácou v odbore zdravotníctva a lekárskej vedy sa rozhodli uzavrieť Dohovor o spolupráci v oblasti zdravotníctva a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky
dr. Josefa Plojhara,
ministra zdravotníctva,

vláda Kubánskej republiky
dr. Mariu Escalonu,
námestníka ministra zdravotníctva,

ktorí vymeniac si plnomocenstvá a zistiac ich v náležitom poriadku a v predpísanej forme sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať spoluprácu a výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva a lekárskej vedy tak, aby táto spolupráca prispievala k stálemu zlepšovaniu zdravotného stavu ľudu obidvoch krajín.

Článok 2

1. Zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať konkrétne skúsenosti v otázkach organizácie zdravotníctva a jeho riadenia, osobitne na úsekoch preventívnej a liečebnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemickej služby, zdravotníckej osvety a použitia lekárskych prístrojov, nástrojov a liekov.

2. Zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať plány a materiály týkajúce sa sjazdov, konferencií a porád, ktoré sa zaoberajú otázkami organizácie zdravotníctva a otázkami lekárskej vedy. Budú vzájomne pozývať príslušníkov druhej strany k účasti na vedeckých sjazdoch a konferenciách svojej krajiny.

Článok 3

Kompetentné orgány a inštitúcie obidvoch zmluvných strán si budú za účelom spoločného boja proti infekčným chorobám vzájomne vymieňať skúsenosti o prevencii, diagnostike a liečení týchto chorôb.

Článok 4

Zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať lekársku literatúru, zdravotnícke filmy, názorné pomôcky a iné zdravotníckoosvetové materiály.

Článok 5

Kompetentné orgány a inštitúcie zmluvných strán budú spolupracovať v oblasti výučby zdravotníckych pracovníkov, najmä tým, že

1. budú napomáhať tomu, aby študenti druhej strany mohli študovať na lekárskych školách ich krajiny;

2. budú organizovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov za účelom ich špecializácie a doškoľovania;

3. si budú vzájomne vymieňať pedagogické skúsenosti a učebné pomôcky.

Článok 6

Príslušné orgány a inštitúcie zmluvných strán budú organizovať vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi výskumnými ústavmi, zdravotníckymi školami a inými zdravotníckymi zariadeniami obidvoch krajín.

Článok 7

Kompetentné orgány a inštitúcie zmluvných strán budú vzájomne prijímať chorých druhej zmluvnej strany do svojich zdravotníckych zariadení na ústavné liečenie a poskytnú občanom druhej zmluvnej strany nachádzajúcim sa na ich území potrebné liečenie pri náhlom ochorení. Podrobnosti, najmä rozsah a podmienky, určia ministerstvá zdravotníctva zmluvných strán osobitnou dohodou.

Článok 8

Na vykonávanie tohto Dohovoru budú ministerstvá zdravotníctva obidvoch zmluvných strán dojednávať každoročne konkrétny plán spolupráce.

Článok 9

Náklady spojené s vykonávaním tohto Dohovoru budú zmluvné strany uhradzovať na základe týchto zásad:

1. lekársku literatúru, učebné a názorné pomôcky, filmy, zdravotnícko-osvetový materiál a vzorky nových druhov liekov si budú vymieňať bezplatne;

2. pri vzájomnom vysielaní delegácií alebo pri návšteve sjazdov a konferencií uhradzuje vysielajúca strana náklady na cestu do miesta určenia a späť a hostiteľská strana uhradzuje náklady za ubytovanie, stravovanie a miestne cestovné vrátane príslušného vreckového;

3. náklady spojené s vysielaním a pobytom lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na území druhej strany budú uhradzované stranou, v prospech ktorej, alebo na žiadosť ktorej boli tieto osoby vyslané;

4. náklady spojené s poskytnutím ústavného liečenia v zmysle článku 7 tohto Dohovoru bude uhradzovať strana, ktorá chorých vysiela; liečebná starostlivosť pri náhlom ochorení sa poskytuje občanom druhej zmluvnej strany bezplatne.

Článok 10

Vzájomné vyúčtovanie nákladov podľa článku 9 tohto Dohovoru sa bude vykonávať prostredníctvom štátnych bánk obidvoch strán na základe príslušnej dohody medzi obidvoma zmluvnými stranami.

Článok 11

Tento Dohovor sa uzaviera na dobu päť rokov a jeho platnosť sa predlžuje vždy na ďalších päť rokov, ak neoznámi jedna zo zmluvných strán šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti úmysel ho vypovedať.

Tento Dohovor podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne účinnosť dňom výmeny nót o jeho schválení.

Spísané v Prahe 5. apríla 1961 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a španielskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

dr. Plojhar v. r.

Za vládu Kubánskej republiky:

dr. M. Escalona v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené