Vyhláška č. 26/1962 Zb.Vyhláška ministra-predsedu Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky o ukladaní kárnych opatrení a peňažných náhrad orgánmi štátnej kontroly a štatistiky

Čiastka 13/1962
Platnosť od 21.03.1962 do05.03.1963
Účinnosť od 21.03.1962 do05.03.1963
Zrušený 23/1963 Zb.

26

VYHLÁŠKA

ministra-predsedu Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky

z 21. februára 1962

o ukladaní kárnych opatrení a peňažných náhrad orgánmi štátnej kontroly a štatistiky

Minister-predseda Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky ustanovuje podľa § 18 ods. 2, § 19 ods. 2 a § 21 ods. 1 zákona č. 99/1961 Zb. o štátnej kontrole, štatistike a ostatných odboroch národohospodárskej evidencie (ďalej len „zákon“):


Prvá časť

Ukladanie kárnych opatrení

§ 1

Rozsah oprávnenia

(1) Kárne opatrenia za porušenie štátnej disciplíny (pokarhanie, prísne pokarhanie alebo pozbavenie funkcie)*) môžu ukladať Ústredný úrad štátnej kontroly a štatistiky, Oblastné oddelenie v Bratislave, krajské oddelenia (Mestské oddelenie v Prahe) a okresné oddelenia štátnej kontroly a štatistiky (mestské oddelenia v Bratislave, Brne, Ostrave a Plzni) - ďalej len „orgány štátnej kontroly a štatistiky“.

(2) Kárne opatrenie pozbavenie funkcie ukladá sa po dohode s orgánmi oprávnenými odvolávať z funkcie pracovníkov, ktorým sa má toto kárne opatrenie uložiť, alebo s orgánmi im nadriadenými. Uložením tohto kárneho opatrenia nezaniká pracovný pomer; o jeho zániku platia všeobecné predpisy.

(3) Pracovníkom voleným alebo ustanoveným do funkcie plenárnym zasadaním národného výboru, ako i voleným pracovníkom iných orgánov a organizácií, orgány štátnej kontroly a štatistiky kárne opatrenie pozbavenie funkcie neukladajú; v takomto prípade podajú orgány štátnej kontroly a štatistiky návrh na odvolanie týchto pracovníkov orgánu oprávnenému rozhodnúť o ich odvolaní z funkcie.

§ 2

Evidencia kárnych opatrení

Vykonateľné rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia, ktoré orgán štátnej kontroly a štatistiky zašle príslušnému orgánu alebo organizácii (§ 13), založí sa do kádrového spisu pracovníka.

§ 3

Zahladenie kárneho opatrenia

Orgán štátnej kontroly a štatistiky preskúma po uplynutí dvoch rokov na žiadosť pracovníka alebo z iného podnetu, či kárne opatrenie, ktoré pracovníkovi uložil, splnilo svoj výchovný účel. Ak zistí, že sa pracovník v ďalšej práci osvedčil, rozhodne, že uložené kárne opatrenie sa zahladí; v tomto prípade kompetentný orgán alebo organizácia vyradí z kádrového spisu pracovníka rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia a pokiaľ možno i ostatné písomnosti, ktoré svedčia o uložení tohto opatrenia.

§ 4

Zamedzenie dvojakého uloženia kárneho opatrenia

Pre závady zistené v priebehu previerky alebo revízie orgánmi štátnej kontroly a štatistiky a uvedené v § 18 ods. 1 zákona môže orgán kompetentný podľa iných predpisov vykonať kárne konanie so zodpovedným pracovníkom len so súhlasom orgánu štátnej kontroly a štatistiky.

Druhá časť

Ukladanie peňažných náhrad

§ 5

Oprávnenie na ukladanie peňažných náhrad

Peňažné náhrady za škody spôsobené štátu*) môžu ukladať orgány štátnej kontroly a štatistiky uvedené v § 1 ods. 1.

§ 6

Určenie výšky peňažných náhrad

(1) Peňažná náhrada sa ukladá vo výške škody spôsobenej štátu, najviac však v sume rovnajúcej sa trojnásobku priemerného mesačného zárobku zodpovedného pracovníka.

(2) Priemerný mesačný zárobok sa vypočíta z hrubého zárobku, ktorý bol zodpovednému pracovníkovi vyúčtovaný za posledných šesť kalendárnych mesiacov pred zistením škody orgánom štátnej kontroly a štatistiky. Pritom sa neprihliada na jednorazové odmeny.

(3) Ak nebola škoda spôsobená úmyselne, môže orgán štátnej kontroly a štatistiky v odôvodnených prípadoch výšku peňažnej náhrady určiť nižšou sumou, ako je určená v odseku 1; pritom prihliadne na hľadiská uvedené v § 11. Výška náhrady musí však tvoriť najmenej jednu tretinu skutočnej škody, a ak presahuje táto škoda trojnásobok priemerného mesačného zárobku zodpovedného pracovníka, musí tvoriť najmenej sumu rovnajúcu sa jeho priemerného zárobku za jeden mesiac.

(4) Ak spôsobilo škodu niekoľko pracovníkov spoločne, určí sa peňažná náhrada pre každého osobitne podľa jeho účasti na vzniknutej škode. Úhrn uložených peňažných náhrad nesmie presahovať výšku spoločne spôsobenej škody, pričom každému zo spoluúčastníkov môže sa uložiť peňažná náhrada len do výšky trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

§ 7

Zamedzenie dvojakého uplatnenia nároku na náhradu škody

(1) Orgán štátnej kontroly a štatistiky neuloží peňažnú náhradu, ak bol do začatia previerky alebo revízie nárok na náhradu škody proti zodpovednému pracovníkovi už uplatnený podľa predpisov o záväzkoch na náhradu škody spôsobenej zamestnancom porušením povinnosti z pracovného pomeru,**) alebo v konaní podľa iných predpisov.

(2) Ak orgán štátnej kontroly a štatistiky pri previerke alebo revízii zistí, že zodpovedný pracovník spôsobil štátu škodu a nebol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody podľa predpisov o záväzkoch na náhradu škody spôsobenej zamestnancom porušením povinnosti z pracovného pomeru,**) alebo v konaní podľa iných predpisov, je poškodená organizácia (prípadne nadriadený orgán) povinná vyžiadať si na uplatnenie nároku na náhradu škody súhlas orgánu štátnej kontroly a štatistiky.

Tretia časť

Konanie o ukladaní kárnych opatrení a peňažných náhrad

§ 8

Podklad pre rozhodnutie

Podkladom pre rozhodnutie je zápisnica o previerke alebo revízii, z ktorej sú zrejmé predpoklady pre uloženie kárneho opatrenia alebo peňažnej náhrady a ku ktorej si pracovníci orgánu štátnej kontroly a štatistiky vyžiadajú vysvetlivky zodpovedných pracovníkov.

Prejednanie podkladu pre rozhodnutie

§ 9

(1) Pracovníci zodpovední za vznik alebo trvanie závady, ktorí boli oboznámení s obsahom zápisnice alebo jej časti a upozornení na možnosť uloženia kárneho opatrenia alebo peňažnej náhrady, podajú v určenej lehote písomné vysvetlivky k zisteniam obsiahnutým v zápisnici o previerke alebo revízii, predovšetkým o príčinách vzniku a trvania zistených závad. Ak uvádzajú, že stav veci nebol presne a úplne zistený, navrhnú súčasne dôkazné prostriedky, ktoré majú dokázať pravdivosť ich tvrdenia. Pracovníci orgánu štátnej kontroly a štatistiky v takom prípade preveria, prípadne doplnia vykonané zistenia, pokiaľ údaje zodpovedných pracovníkov môžu mať vplyv na posúdenie veci.

(2) Zistený stav veci prejednajú pracovníci orgánu štátnej kontroly a štatistiky aj so zástupcami odborovej organizácie, prípadne vyššieho odborového orgánu, najmä z hľadísk uvedených v § 11.

§ 10

Orgán štátnej kontroly a štatistiky môže pred vydaním rozhodnutia pozvať zodpovedných pracovníkov, ktorým sa má uložiť kárne opatrenie alebo peňažná náhrada, ako i iné osoby, aby sa k nemu dostavili a podali oznámenie, vysvetlivky alebo predložili potrebné doklady.

§ 11

Hľadiská pri ukladaní kárnych opatrení a peňažných náhrad

Pri ukladaní kárneho opatrenia a peňažnej náhrady zodpovednému pracovníkovi sa prihliadne najmä na jeho pomer k práci a spoločenskému vlastníctvu, na povahu a mieru zavinenia, na spoločenský význam škody a na jeho osobné vlastnosti, hospodárske a sociálne pomery.

§ 12

Doručenie rozhodnutia

Orgán štátnej kontroly a štatistiky zašle rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia alebo peňažnej náhrady zodpovednému pracovníkovi do vlastných rúk.

§ 13

Výkon rozhodnutia

Orgány a organizácie sú povinné do troch dní odo dňa, keď ich orgán štátnej kontroly a štatistiky vyrozumel o tom, že rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia alebo peňažnej náhrady je vykonateľné, urobiť opatrenia potrebné na vykonanie tohto rozhodnutia.

§ 14

Zverejnenie rozhodnutia

Vykonateľné rozhodnutie orgánu štátnej kontroly a štatistiky o uložení kárneho opatrenia alebo peňažnej náhrady môže sa v záujme zvýšenia jeho výchovného účinku zverejniť v tlači alebo iným spôsobom.

§ 15

Vymáhanie peňažných náhrad

(1) Peňažnú náhradu uloženú za škodu spôsobenú štátu vymáha organizácia, v ktorej zodpovedný pracovník pracuje, na podklade vykonateľného rozhodnutia orgánu štátnej kontroly a štatistiky, a to zrážkou až do 25 % mesačného zárobku zodpovedného pracovníka. Tieto zrážky môžu sa vykonať vrátane prípadných zrážok z iných dôvodov len v medziach určených predpismi o exekúcii na plat.

(2) Od pracovníka, ktorý ešte nezaplatil uloženú peňažnú náhradu a prešiel na iné pracovisko, sa náhrada vymáha až do úplného zaplatenia na novom pracovisku. V takomto prípade je organizácia povinná ihneď oznámiť na jeho nové pracovisko, v akej sume bola uložená peňažná náhrada a aká suma bola už zaplatená; toto oznámenie zašle súčasne okresnému národnému výboru, ktorý vyrozumie o tom okresný národný výbor, príslušný podľa nového pracoviska zodpovedného pracovníka.

(3) Peňažné náhrady pripadnú štátu; zaplatené sumy sa odvádzajú ako príjmy ústredného rozpočtu do troch dní od ich vybratia okresnému národnému výboru, v obvode ktorého je sídlo vymáhajúcej organizácie.

(4) Včasné vymáhanie peňažných náhrad a ich odvod kontroluje okresný národný výbor príslušný podľa sídla organizácie, ktorá tieto náhrady vymáha.

(5) Peňažnú náhradu možno vymáhať aj súdnou exekúciou, a to na základe vykonateľného rozhodnutia o jej uložení.

(6) O úplnom zaplatení peňažnej náhrady a o skončení pracovného pomeru pracovníka, ktorý uloženú peňažnú náhradu ešte nezaplatil, je vymáhajúca organizácia povinná upovedomiť orgán štátnej kontroly a štatistiky, ktorý rozhodnutie o uložení peňažnej náhrady vydal.


Štvrtá časť

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 16

Orgány štátnej kontroly a štatistiky neukladajú kárne opatrenia a peňažné náhrady príslušníkom ozbrojených síl v činnej službe a príslušníkom ozbrojených zborov Ministerstva vnútra; v takomto prípade dajú príslušnému veliteľovi (náčelníkovi) podnet na začatie disciplinárneho konania alebo konania o náhrade.

§ 17

Pokiaľ táto vyhláška neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o ukladaní kárnych opatrení a peňažných náhrad podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.*)

§ 18

Vyhláška Ministerstva štátnej kontroly č. 261/1952 Ú. l. (č. 308/1952 Ú. v.), ktorou sa vyhlasujú smernice o ukladaní peňažných náhrad orgánmi Ministerstva štátnej kontroly, sa zrušuje.

§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister-predseda:

Majling v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 18 ods. 1 zákona.

*) § 19 zákona.

**) §§ 12 až 15 zákona č. 71/1958 Zb.

*) Vládne nariadenie č. 91/1960 Zb. o správnom konaní.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené