Vyhláška č. 25/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri

Čiastka 12/1962
Platnosť od 09.03.1962 do31.03.1965
Účinnosť od 01.03.1962 do31.03.1965
Zrušený 22/1965 Zb.

25

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 1. marca 1962

o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ustanovuje v dohode s Ministerstvom školstva a kultúry a po prerokovaní s Československým poľovníckym sväzom podľa § 26 a § 30 ods. 2 zákona č. 23 o poľovníctve:


Ochrana a čas lovu

§ 1

Ochrana

(1) Po celý rok sú chránené tieto druhy zveri:

a) na celom štátnom území kamzík horský, kozorožec horský, koza bezoárová, los obyčajný, svišť vrchovský, medveď hnedý, vydra riečna, drop veľký, sliepka hlucháňa obyčajného a tetrova obyčajného, sliepka jariabka hôrneho, sliepka morky divej, holub plúžik, hrdlička poľná, čvíkota, všetky druhy kačíc (okrem druhov uvedených v § 2 ods. 1 č. 23), bernikla, výr skalný (s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 4), kaňa sivá, kaňa popolavá, kaňa močiarna, orly, orol riečny, roháč a s výnimkou ustanovenia § 3 ods. 2 sovy, sokoly, myšiak hôrny a čajka obyčajná,

b) len v českých krajoch rys ostrovid (s výnimkou ustanovenia § 2 ods. 1 č. 10), mačka divá, medvedíkovec kuní, jariabok hôrny - kohútik, volavka popolavá, kormorán veľký,

c) len na Slovensku veverica obyčajná a v poľovných revíroch mimo samostatných a uznaných bažantníc bažantia sliepka.

(2) Chránené nie sú tieto druhy zveri:

a) na celom štátnom území sviňa divá (okrem diviačic a prasiec), králik divý, vlk, líška obyčajná, tchor tmavý, tchor svetlý, lasica hranostaj, lasica obyčajná, jastrab veľký, jastrab krahulec, vrana obyčajná (čierna a sivá), straka obyčajná, sojka obyčajná a kavka obyčajná.

b) len na Slovensku rys ostrovid a kormorán veľký.

§ 2

Čas lovu

(1) Pre ďalej uvedené druhy zveri sa určuje čas lovu takto:

1. jeleň, jelenica a jelienča od 1. septembra do 31. decembra,

2. jeleň sika, jelenica a jelienča jeleňa siku od 1. októbra do 15. decembra,

3. jeleň viržinský, jelenica a jelienča jeleňa viržinského od 1. októbra do 15. decembra,

4. daniel škvrnitý, danielka a danielča od 1. októbra do 31. decembra,

5. muflón, muflónica a muflónča od 1. októbra do 31. decembra,

6. srnec od 16. mája do 31. augusta, na Slovensku od 1. júna do 31. augusta,

7. srna a srnča od 1. septembra do 31. decembra, na Slovensku od 1. septembra do 30. novembra,

8. sviňa divá - diviačica od 1. augusta do 31. decembra, sviňa divá - prasce od 1. augusta do 15. februára,

9. zajac poľný od 1. novembra do 31. decembra,

10. rys ostrovid v Severomoravskom kraji od 15. decembra do konca februára,

11. jazvec obyčajný od 1. augusta do 30. novembra,

12. kuna (hôrna a skalná) od 15. decembra do konca februára,

13. mačka divá na Slovensku od 1. októbra do konca februára,

14. medvedíkovec kuní na Slovensku od 1. novembra do 31. januára,

15. ondatra pižmová od 1. októbra do 31. marca,

16. veverica obyčajná v českých krajoch od 1. januára do 31. januára,

17. moriak divoký od 16. marca do 15. mája,

18. hlucháň obyčajný - kohút a tetrov obyčajný - kohút od 16. marca do 15. mája,

19. jariabok hôrny - kohútik na Slovensku od 16. septembra do 15. októbra,

20. bažant - kohút v českých krajoch od 1. novembra do 31. decembra,

na Slovensku v samostatných a uznaných bažantniciach od 1. novembra do 31. decembra a v ostatných poľovných revíroch od 1. decembra do 31. decembra,

21. bažantia sliepka v českých krajoch od 1. decembra do 31. decembra,

na Slovensku v samostatných a uznaných bažantniciach od 1. decembra do 31. decembra,

22. jarabica poľná od 16. augusta do 30. septembra,

23. kačica hrdzohlavá, chrapačka menšia, chrapačka väčšia a chochlačka sivá od 16. augusta do 30. novembra,

24. husi od 1. októbra do 31. decembra,

25. lyska čierna od 1. augusta do 30. novembra,

26. sluka hôrna od 16. marca do 31. marca a od 1. septembra do 30. novembra,

27. močiarnica mekotavá od 1. augusta do 30. novembra,

28. holub hrivnák od 1. augusta do 15. októbra,

29. hrdlička záhradná od 1. augusta do konca februára,

30. myšiak severský od 1. novembra do 31. marca,

31. havran čierny od 1. decembra do 31. januára; jeho mláďatá od 1. mája do 31. mája.

(2) Ak pripadne prvý deň určeného času lovu na deň najbližšie nasledujúci po dni pracovného pokoja, začína čas lovu už v tento deň pracovného pokoja.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na zverníky, avšak len pokiaľ ide o druh zveri, pre chov ktorej bol zverník zriadený.

§ 3

(1) V poľovných revíroch, v ktorých sa prostredníctvom podniku zahraničného obchodu Čedok dohodli pre cudzincov poplatkové poľovačky, ako aj v štátnych vyhradených poľovných revíroch, smú sa konať poľovačky na zajace alebo bažanty už od 16. októbra.

(2) Po celý rok je dovolené loviť v samostatných a uznaných bažantniciach kunu hôrnu a skalnú, jazveca, ježka, myšiaka hôrneho, myšiaka severského a čajku obyčajnú, a na Slovensku po celý rok mačku divú.

(3) Na plôdikových rybníkoch a na výťažníkoch smie sa po celý rok loviť volavka popolavá, kormorán veľký a v čase od 16. augusta do 31. októbra roháč. Na ostatných obhospodarovaných rybníkoch v českých krajoch môže sa loviť volavka popolavá a kormorán veľký od 1. augusta do 30. novembra. Na rybníkoch s veľkochovmi kačíc smie sa loviť čajka obyčajná po celý rok, pokiaľ na týchto rybníkoch nie je zriadená štátna prírodná rezervácia.

(4) Okresný národný výbor môže po prerokovaní s Československým poľovníckym sväzom a krajským strediskom pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody povoliť na žiadosť užívateľa poľovného revíru vybrať po jednom mláďati z jedného alebo z niekoľkých hniezd výra skalného, pokiaľ je v týchto hniezdach viac ako jedno mláďa. Užívateľ poľovného revíru si smie z výrov vybraných z hniezda ponechať len jedného, ak doposiaľ žiadneho nemá; ostatné výry je povinný ponúknuť na odkúpenie organizácii, ktorá je poverená odchytom a nákupom živej zveri.

Spôsob a podmienky lovu a jeho obmedzenie

§ 4

Všeobecné zásady

(1) Lov úžitkovej zveri (odstrel a odchyt) môže sa vykonávať len v takom rozsahu, aby neboli ohrozené jej kmeňové stavy. Ak je v poľovnom revíri plánovaný súčasne odstrel aj odchyt zveri (s výnimkou ustanovenia § 5 ods. 3), musí sa predovšetkým splniť plánovaný odchyt. Ak v niektorom okrese odstrel niektorého druhu zveri bude zakázaný, vykoná sa iba jej plánovaný odchyt alebo so súhlasom okresného národného výboru odchyt z dôvodov regulácie pomeru pohlavia.

(2) S výnimkou svine divej je zakázané loviť zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu, ktorej chov, odchyt a odstrel nebol v poľovnom revíri plánovaný.

(3) Sviňu divú je dovolené strieľať aj brokovnicou jednotnou strelou.

§ 5

Odstrel drobnej zveri

(1) Odstrel zajacov, jarabíc, bažantov a kačíc sa smie uskutočňovať len na spoločných poľovačkách za účasti najmenej troch strelcov.

(2) Na zajace možno poľovať v poľných poľovných revíroch na tej istej ploche iba raz, v lesných poľovných revíroch najviac dvakrát v roku.

(3) V poľovných revíroch, ktoré sú určené pre odchyt jarabíc, do náhoncov a zajacov do osídiel, nesmie sa odstrel jarabíc a zajacov plánovať a vykonávať v tom roku, v ktorom je plánovaný odchyt.

(4) Odstrel jarabíc môže sa vykonávať na tej istej ploche len raz v roku a odstrel bažantov na tej istej ploche najviac trikrát v roku. Lov bažantích sliepok je zakázaný v poľovných revíroch, v ktorých bažantia zver bola v posledných dvoch rokoch novo vysadená. Odstrel bažantích sliepok môže sa vykonať len v poľovných revíroch, v ktorých je schválený plán odstrelu najmenej 100 ks bažantej zveri a kde súčasne stav sliepok prevyšuje správny pomer pohlavia; pritom sa nesmie bažantích sliepok odstreliť viac ako 20 % z plánovaného odstrelu bažantej zveri. Celkový počet odstrelených bažantích sliepok a kohútov nesmie prekročiť schválený plán poľovníckeho hospodárenia a lovu.

(5) Na kačice sa smie strieľať aj na ťahu, a to najskôr jednu hodinu pred východom a najneskôr jednu hodinu po západe slnka; tohto odstrelu sa musia zúčastniť najmenej traja strelci spoločne za použitia najmenej jedného poľovne upotrebiteľného psa. V českých krajoch je povolený lov kačíc na ťahu trikrát týždenne, a to v stredu, v sobotu a v nedeľu.

(6) Odstrel slúk vyháňaním pomocou psa je zakázaný.

Poľovačky na lovnú zver

§ 6

(1) Počet poľovačiek v jednotlivých poľovných revíroch musí byť úmerný poľovnej ploche revíru, skutočnému stavu zveri a plánu odstrelu; takisto počet strelcov a honcov, zúčastnených na jednotlivých poľovačkách, musí byť úmerný poľovnej ploche, na ktorej sa poľovačka koná (výmere revíru), počtu pohonov a prelimináru odstrelu (počtu zveri určenej na odstrel pre jednotlivú poľovačku).

(2) Aby bol zabezpečený potrebný kmeňový stav zveri pre ďalšiu plemenitbu, musí byť najmenej jedna pätina z celkovej poľovnej plochy revíru ponechaná ako komora zveri, na ktorej sa nesmie vykonávať žiadna poľovačka. Táto časť musí byť ucelená a vykazovať normálne zazverenie zveri, na ktorú sa poľovačka koná.

(3) Poľovačky sa smú konať len v sobotu a v dňoch pracovného pokoja. Vo výnimočných prípadoch (napr. v blízkosti veľkých miest, kde poľovačky sú navštevované za účelom rekreačným), môže okresný národný výbor z bezpečnostných dôvodov povoliť poľovačky aj v pracovný deň. V poľovných revíroch, v ktorých boli prostredníctvom podniku zahraničného obchodu Čedok dohodnuté pre cudzincov poplatkové poľovačky, v štátnych vyhradených revíroch a v revíroch, v ktorých štátna organizácia vykonáva právo poľovníctva na vlastný účet, možno konať poľovačky aj vo všedný deň.

§ 7

(1) Poľovnícky hospodár je povinný hlásiť okresnému národnému výboru a okresnému výboru Československého poľovníckeho
sväzu každú poľovačku najneskoršie päť dní vopred s udaním počtu účastníkov poľovačky (strelcov) a s označením názvu a veľkosti tej časti poľovného revíru, na ktorej sa bude poľovačka konať a prelimináru odstrelu.

(2) Poľovnícky hospodár je povinný presvedčiť sa pred poľovačkou, či všetci zúčastnení strelci majú platné poľovné lístky, či sú v nich správne zapísané zbrane a či súhlasia ich výrobné čísla. Ak u niekoho zistí, že jeho poľovný lístok je neplatný alebo zbraň alebo číslo zapísanej zbrane nesúhlasí, je povinný ho vyzvať, aby opustil poľovačku, a prípad oznámiť orgánu verejnej bezpečnosti. Ďalej je povinný postarať sa o správne usporiadanie poľovačky pod vedením spoľahlivého a skúseného poľovníka (vedúceho poľovačky), ktorý upozorní na to, aby sa zvlášť dbalo na bezpečnostné pravidlá pri použití poľovníckych strelných zbraní.

(3) Osoby mladšie ako 18 rokov sa smú zúčastniť ako strelci iba spoločných školských poľovačiek. Osoby mladšie ako 15 rokov sa ako honci nesmú zúčastniť spoločných poľovačiek.

(4) Pre prvých troch strelcov a pre každých ďalších päť strelcov musí byť pri každej poľovačke na použitie jeden poľovne upotrebiteľný pes.

(5) Každý pohon musí byť ukončený výložou a poľovačka správne vykonaným výradom všetkej ulovenej zveri.

(6) Nasledujúci deň po ukončení poľovačky musí sa vykonať dohľadávka s použitím poľovne upotrebiteľných psov. Pri dohľadávke môže mať poľovnícku zbraň len poľovnícky hospodár a poľovnícka stráž ustanovená pre poľovný revír, v ktorom sa dohľadávka vykonáva.

§ 8

Dodávka zveriny

Na zabezpečenie dodávky zveriny vyplývajúcej z dodávkovej zmluvy, poľovnícky hospodár je povinný hlásiť nákupnej organizácii konanie poľovačky päť dní vopred. V opačnom prípade poľovnícky hospodár je povinný postarať sa o to, aby zverina bola odovzdaná v zdravotne nezávadnom stave; pritom jarabice a bažanty musia sa dodať do 24 hodín a zajace do dvoch dní po ulovení.

§ 9

Poľovnícky dôverník

(1) Okresný národný výbor ustanovuje na návrh okresného výboru Československého poľovníckeho sväzu z radov skúsených členov Československého poľovníckeho sväzu poľovníckych dôverníkov, ktorých poveruje kontrolou plnenia plánu poľovníckeho hospodárenia a lovu v jednotlivých poľovných revíroch. Poverenie poľovníckeho dôverníka nenahrádza povolenku na lov.

(2) Poľovnícki dôverníci sú nápomocní hlavne pri organizovaní poľovačiek a starajú sa o to, aby sa nenarušili jarné kmeňové stavy zveri a aby sa všetka ulovená zver dostala na výrad. O priebehu a výsledku poľovačky vyhotoví poľovnícky dôverník zápisnicu, ktorú odovzdá okresnému národnému výboru a prostredníctvom jednoty Československého poľovníckeho sväzu okresnému výboru tohto sväzu.

§ 10

Výnimky pre niektoré organizácie

Ustanovenia § 4 ods. 1, § 5 ods. 3 a 5, § 6 ods. 1 a 3, § 7 ods. 1, § 8 a § 9 sa nevzťahujú na poľovné revíry, v ktorých výkon práva poľovníctva bol vyhradený podľa § 18 ods. 1 zákona, na poľovné revíry ústavov pre výskum zveri a poľovné revíry organizácií v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany.

§ 11

Odchyt zveri

(1) Okresný národný výbor môže v poľovných revíroch, ktoré majú výnimočne vysoké stavy zveri, povoliť užívateľovi poľovného revíru po prerokovaní s okresným výborom Československého poľovníckeho sväzu odchyt primeraného počtu zveri okrem pôvodne určeného plánu odchytu; odpis povolenia zašle Ministerstvu poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a organizácii poverenej odchytom a nákupom živej zveri.

(2) V prípadoch, že plánovaný odchyt zveri sa nemôže v niektorých poľovných revíroch z dôvodov veterinárnych uskutočniť, vykoná okresný národný výbor po prerokovaní s okresným výborom Československého poľovníckeho sväzu zmenu rozpisu plánu odchytu zveri na jednotlivé poľovné revíry tak, aby sa plán odchytu zveri v okrese splnil. Ak sa nedá zmeniť rozpis plánu odchytu v okrese, vykoná na žiadosť okresného národného výboru zmenu rozpisu v kraji krajský národný výbor po prerokovaní s krajským výborom Československého poľovníckeho sväzu. Zmenu rozpisu plánu odchytu zveri treba vykonať včas a upovedomiť o nej organizáciu poverenú odchytom a nákupom živej zveri.

§ 12

Lov ondatry pižmovej

Strieľať ondatru pižmovú sa zakazuje. Nie je dovolené chovať ondatry pižmové v zajatí a prepravovať ich živé.

§ 13

Odstrel raticovej zveri

(1) Zakazuje sa odstrel chovných jeleňov, t. j. nádejných mladých jeleňov a chovných korunových jeleňov dospievajúcich a dospelých (päťročných a starších). Z korunových jeleňov nepovažujú sa za chovné dospelé jelene (deväťročné a staršie) s jednostrannou korunou alebo s krátkym alebo slabým parožím a s krátkymi výsadami v korune. Odstrel týchto jeleňov a korunových jeleňov starších ako 12 rokov povoľuje okresný národný výbor v rámci schváleného plánu poľovníckeho hospodárenia a lovu; počet takýchto jeleňov sa musí vyznačiť v pláne.

(2) Lov raticovej zveri nadhánkou, okrem divých svíň je zakázaný; na žiadosť poľovníckeho hospodára môže však okresný národný výbor po prerokovaní s okresným výborom Československého poľovníckeho sväzu povoliť lov jeleníc a jelienčiat jelenej zveri nátlačkou, a to jednou skupinou najviac o 5 strelcoch a 2 honcoch v ten istý deň a v tom istom poľovnom revíri za použitia na tento lov spôsobilého psa. Výsledok nátlačky musí sa do 3 dní hlásiť okresnému národnému výboru.

(3) U jeleňa siku a jeleňa viržinského možno vykonávať len odstrel výradových kusov.

(4) Československý poľovnícky sväz vykonáva každoročne chovateľské prehliadky trofejí. Poľovnícky hospodár je povinný predložiť okresnému výboru Československého poľovníckeho sväzu, v obvode ktorého leží poľovný revír, všetky trofeje ulovenej zveri spolu s hornou a dolnou čeľusťou na posúdenie.

§ 14

Odstrel na výrovkách

Na výrovkách sa smie poľovať iba na vranu obyčajnú, straku obyčajnú, kavku obyčajnú, sojku obyčajnú, jastraba veľkého a krahulca obyčajného.

§ 15

Výry chované v zajatí

(1) Československý poľovnícky sväz vedie evidenciu výrov chovaných v zajatí. Chovatelia výrov sú povinní hlásiť Československému poľovníckemu sväzu všetkých výrov, ktoré chovajú v zajatí. Československý poľovnícky sväz vydá im pre ne evidenčný list a kovové krúžky; bez týchto evidenčných listov a kovových krúžkov nie je chov výrov v zajatí dovolený.

(2) Uhynutie alebo inú stratu výra chovaného v zajatí je chovateľ povinný hlásiť Československému poľovníckemu sväzu.

(3) Predaj a nákup výrov chovaných v zajatí možno vykonávať len prostredníctvom organizácie, ktorá je poverená odchytom, nákupom a obchodom so živou zverou.

§ 16

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva môže v dohode s Ministerstvom školstva a kultúry povoliť pre určité druhy zveri a pre určité oblasti na prechodný čas výnimky z ustanovení § 1 a § 2 tejto vyhlášky.


§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1962.


Minister:

Krutina v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené