Vyhláška č. 21/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv a plánovanej údržby cestných vozidiel pre motorovú dopravu vo verejných automobilových opravovniach

Čiastka 11/1962
Platnosť od 08.03.1962 do30.06.1964
Účinnosť od 15.03.1962 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

21

VYHLÁŠKA

Ministerstva všeobecného strojárstva

zo 14. februára 1962,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv a plánovanej údržby cestných vozidiel pre motorovú dopravu vo verejných automobilových opravovniach

Ministerstvo všeobecného strojárstva v dohode s ostatnými dodávateľskými a odberateľskými ministerstvami (ústrednými úradmi a orgánmi) a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Oddiel I

Všeobecné ustanovenia

§ 1

(1) Tieto základné podmienky upravujú vzťahy medzi držiteľom vozidla (ďalej len „odberateľ“) a verejnou automobilovou opravovňou (ďalej len „dodávateľ“) pri vykonávaní opráv a plánovanej údržby cestných vozidiel pre motorovú dopravu, uvedených v odseku 2, ako aj pri vykonávaní opráv skupín, podskupín, dielcov a súčiastok týchto vozidiel.

(2) Predmetom dodávky sú:

a) generálne, stredné a bežné opravy cestných vozidiel pre motorovú dopravu,

b) celkové opravy samotných skupín a podskupín (ďalej len „skupín“),

c) opravy dielcov a súčiastok (ďalej len „častí“) a

d) plánovaná údržba cestných vozidiel pre motorovú dopravu,

a to pri osobných, dodávkových, kombinovaných (STW), pohotovostných (bojových) automobiloch, autobusoch, autokaroch a mikrobusoch, sanitných automobiloch štandardného vyhotovenia, prívesoch a návesoch pre prepravu osôb, nákladných automobiloch (valníkoch, vyklápačoch a skriňových vozidlách, ako aj vozidlách vymenovaných v odseku 4), prívesoch a návesoch na dopravu nákladov (valníkoch, vyklápačoch a skriňových vozidlách) a traktoroch (s výnimkou traktorov uvedených v odseku 5), (ďalej len „vozidlá“).

(3) Opravy podľa odseku 2 sa robia len pri vozidlách značiek, typov a ročníkov uvedených v metodických smerniciach pre príslušný plánovací rok;*) opravy ostatných vozidiel sa vykonávajú len na základe priamej dohody odberateľa s dodávateľom.

(4) Dodávatelia vykonávajú aj opravy špeciálnych nákladných automobilov vybavených štandardnými špeciálnymi účelovými zariadeniami, a to: autocisterien, autodistributérov, vyslobodzovacích vozidiel, fekálnych, popolových, kropiacich, požiarnych, chladiacich vozidiel a pojazdných dielní. Ministerstvo všeobecného strojárstva môže však pre príslušný plánovací rok určiť i ďalšie špeciálne druhy automobilov, ktorých opravy zabezpečujú verejné opravovne automobilov, alebo môže poveriť vykonávaním opráv špeciálnych nákladných automobilov i inú špecializovanú opravovňu, príp. výrobcu nástavieb. Pri iných špeciálnych vozidlách vykonávajú dodávatelia opravy podvozkov, opravy nástavieb, len pokiaľ dôjde k dohode odberateľa s dodávateľom.

(5) Tieto základné podmienky sa nevzťahujú na vykonávanie opráv a plánovanej údržby motorových trojkoliek, motocyklov (včítane postranných vozíkov), skútrov, motokôl, mopedov, bicyklov s pomocným motorom, poľnohospodárskych traktorov a traktorov konštrukčne im príbuzných.

(6) Pre potrebu tejto vyhlášky sa rozumie

a) skupinou vozidla: montážny celok zložený z podskupín, dielcov a súčiastok, ktorý možno montovať do vozidla a ktorý je funkčne samostatnou časťou vozidla. Skupinou vozidla je motor, prevodovka, redukčná prevodovka, predná náprava, zadná náprava, riadenie, karoséria, búdka, plošina s bočnicami, spojka (len ak je samostatným celkom),

b) podskupinou: montážny celok funkčne súvisiacich častí, ktorý s ďalšími podskupinami a súčiastkami tvorí skupinu. Podskupinou je napr. vstrekovacie čerpadlo, palivové čerpadlo, hlava valcov s namontovanýmiventilmi a pružinami, ojnica s piestami, rozvodovka, prevodka riadenia, tlmič perovania, veko riadenia, rozdeľovač, plnič pneumatík, obrátkomer, kvapalinový zdvihák vyklápačky, rám s priskrutkovanými držiakmi pier,

c) dielcom: dve alebo viac súčiastok výrobne a účelove spojených a súčasne montovaných do skupín a podskupín. Dielcom je napr. rám, piest a krúžky, guľkové ložisko, predlohový hriadeľ, delený kľukový hriadeľ, úplná ojnica,

d) súčiastkou: základná časť výrobku zhotovená bez montážnych operácií, napr. piest, guľový čap, segment riadenia, kľukový hriadeľ nedelený, piestový čap, kužeľový pastorok.

Oddiel II

Uzavieranie hospodárskych zmlúv

§ 2

Návrh hospodárskych zmlúv

(1) Požiadavkové listy na vykonávanie generálnych opráv vozidiel a celkových opráv motorov, zaslané odberateľom najneskoršie do 10. júla predchádzajúceho roku podľa metodických smerníc pre príslušný plánovací rok, sú súčasne návrhom zmluvy.

(2) Požiadavkový list na vykonávanie stredných a bežných opráv a plánovanej údržby, zaslaný odberateľom takisto najneskôr do 10. júla predchádzajúceho roku podľa smerníc pre príslušný plánovací rok krajskému bilančnému miestu, je súčasne návrhom zmluvy, a to podľa obsahu buď kapacitnej alebo dodávkovej zmluvy. Ak bola uzavretá napr. pri bežných opravách kapacitná zmluva, zabezpečujú sa konkrétne práce na jej podklade od prípadu k prípadu jednotlivými objednávkami (návrhami zmlúv).

(3) Bilančné miesto rozmiestňuje požiadavky zahrnuté do bilancie a odovzdáva požiadavkové listy dodávateľom, určeným na vykonanie opravy; požiadavky, ktoré do bilancie zahrnuté nebudú, oznamuje bilančné miesto dodávateľovi najneskôr do 31. augusta predchádzajúceho roku.

§ 3

Prijatie návrhu zmluvy

(1) Dodávateľ je povinný návrh kapacitnej alebo dodávkovej zmluvy odovzdaný mu bilančným miestom

a) prijať a najneskôr do 10. októbra predchádzajúceho roku odberateľovi potvrdiť, alebo

b) ak navrhuje zmenu dodacej lehoty, zaslať do 10. októbra predchádzajúceho roku protinávrh, alebo

c) ak je návrh zmluvy technicky nejasný alebo neúplný, vytknúť v tej istej lehote všetky nedostatky.

(2) Ak odstráni odberateľ neúplnosti alebo nejasnosti do 14 dní odo dňa, keď dostal oznámenie o týchto nedostatkoch, pokladá sa návrh zmluvy za predložený v deň, keď bol doručený pôvodný neúplný alebo nejasný návrh hospodárskej zmluvy. Inak sa pokladá návrh hospodárskej zmluvy za predložený až v deň, keď bol doručený upravený návrh hospodárskej zmluvy.

Oddiel III

Podmienky pristavenia

§ 4

Čistota vozidiel, skupín a častí, pristavených do opravy

(1) Vozidlá, skupiny alebo časti vozidla odovzdávané (pristavené) do opravy musia byť zbavené starej a hrubej nečistoty zvonku i vnútri.

(2) Pri vozidlách, ktoré prepravujú náklad, ktorý môže byť zdrojom nákazy, napr. sanitné automobily a automobily zdravotníckych zariadení, pohrebné vozy a vozidlá kafilérií, vozidlá po havárii alebo vozidlá, ktoré sú vystavené zvlášť veľkému znečisteniu, ktoré môže ohrozovať zdravie pracujúcich v opravovniach, napr. vozidlá používané na prepravu jatočného dobytka, musia sa vždy pred pristavením do opravy dôkladne vyčistiť a musí sa v nich vykonať riadna dezinfekcia; o vykonaní dezinfekcie je odberateľ povinný predložiť potvrdenie. V potvrdení sa musí uviesť;

a) dátum vykonanej dezinfekcie, ktoré nesmie byť staršie ako dva dni, pričom po vykonanej dezinfekcii sa nesmie už vozidlo použiť na prepravu,

b) podpis osoby zodpovednej za riadne vykonanie dezinfekcie,

c) pečiatka stanice, ktorá dezinfekciu vykonala.

Potvrdenie o dezinfekcii sa odovzdá pri pristavení vozidla do opravy preberajúcemu orgánu.

(3) Dodávateľ je povinný odmietnuť prevzatie vozidiel uvedených v odseku 2 do opravy, ak odberateľ nesplnil toto ustanovenie. Vozidlo sa potom považuje za nepristavené do opravy.

§ 5

Technický stav vozidiel pristavovaných do generálnej opravy

(1) Vozidlá pristavené do generálnej opravy musia:

a) byť kompletné a nedemontované,

b) zodpovedať ustanoveniu odseku 4,

c) zodpovedať značkou, typom, druhom a pokiaľ sa ročníky konštrukčne líšia, i ročníkom vozidla, údajom uvedeným v uzavretej zmluve.

(2) Vozidlom kompletným sa rozumie vozidlo, na ktorom nechýba žiadna zo skupín a častí nevyhnutných pre technickú prevádzku vozidla.

(3) Vozidlom nedemontovaným sa rozumie vozidlo, na ktorom všetky skupiny a časti sú vzájomne spojené tak, ako určuje konštrukcia vozidla alebo ako to určil výrobca, príp. Ministerstvo dopravy a spojov pri povolení konštrukčných úprav. Ak vozidlo nevyhovuje ustanoveniam ods. 1 písm. b), dodávateľ ho do opravy neprevezme. Dodávateľ môže prevziať do opravy jednotlivé alebo niektoré skupiny, pričom však vozidlo sa považuje za nepristavené. Vo výnimočných prípadoch, aby sa zabránilo škodám, ktoré by mohli vzniknúť prepravou vozidla do opravy, možno vykonať demontáž niektorej skupiny alebo podskupiny; podmienkou je predbežný súhlas dodávateľa.

(4) Na vozidle pristavenom do opravy musí byť zrejmé, že bolo pravidelne a riadne udržiavané, najmä že sa odstraňovali v priebehu prevádzky závady, ktoré môžu zhoršiť technický stav vozidla ešte v priebehu prevádzky pred generálnou opravou. Pokiaľ boli nedodržiavaním predpisov o plánovanej údržbe alebo neodbornou opravou v priebehu prevádzky pred generálnou opravou spôsobené vážne závady, ktoré majú vplyv na technický stav vozidla a tým i na výšku nákladov pri opravách, fakturuje dodávateľ odberateľovi naviac k veľkoobchodnej (maloobchodnej) cene príplatok a pokiaľ nie je určený, použije dodávateľ rozdielovú cenu, t. j. k veľkoobchodnej (maloobchodnej) cene zníženej o sumu plánovaných nákladov na opravu neudržiavanej skupiny alebo časti vozidla pripočíta náklady vypočítané kalkulačnou metódou podľa § 21 písm. d).

Ide najmä o závady:

a) spôsobené prevádzkou motora bez oleja, prejavujúce sa vytavením ložísk a trvalou deformáciou častí kľukového ústrojenstva, bloku valcov a vačkového hriadeľa,

b) spôsobené prevádzkou prevodových ústrojenstiev bez oleja, prejavujúce sa trvalou deformáciou hriadeľov a ozubených kolies,

c) spôsobené deformáciou rámu tak, že vozidlo viditeľne nezachováva jazdnú stopu.

Ďalej dodávateľ fakturuje príplatok podľa cenníka Ministerstva všeobecného strojárstva (§ 24 ods. 1) v tých prípadoch, keď v dôsledku nedodržiavania predpisov o plánovanej údržbe alebo neodbornou opravou v priebehu prevádzky pred generálnou opravou sa stali niektoré celé skupiny neopraviteľnými a dodávateľ ich preto musel vymeniť za nové; ide o výmenu úplnej búdky, plošiny, rámu, čalúnenia alebo karosérie. Tieto skutočnosti sa musia výslovne uviesť v preberacej zápisnici. V sporných prípadoch okresný národný výbor príslušný podľa sídla dodávateľa posúdi, či závady na vozidle boli spôsobené nedodržaním predpisov o plánovanej údržbe alebo neodbornou opravou.

(5) Vozidlo pristavené do generálnej opravy musí svojou konštrukciou zodpovedať značke a typu. Zmeny v konštrukcii sa pripúšťajú len vtedy, ak zodpovedajú konštrukčným zmenám vykonávaným výrobcom vozidla alebo povoleným Ministerstvom dopravy a spojov alebo Ministerstvom všeobecného strojárstva. Pokiaľ sú na vozidlách namontované demontovateľné zariadenia s rozoberateľným spojením, najmä vyrobené podľa zlepšovacích návrhov, je dodávateľ povinný tieto zariadenia na vozidle zachovať, t. j. pri oprave (pokiaľ je to pre vykonanie opravy potrebné) ich vymontovať a toto zariadenie po oprave opäť zamontovať. Prácu za toto vymontovanie a zamontovanie, príp. za opravu tohto zariadenia - pokiaľ o to odberateľ požiada - fakturuje dodávateľ osobitne. Opravu zariadenia dodávateľ vykoná len vtedy, ak sa na nej dohodnú dodávateľ s odberateľom.

(6) Ak je do opravy pristavené vozidlo, ktoré má jednu alebo viac skupín alebo podskupín (motor, prevodovku, riadenie, prednú a zadnú nápravu, redukčnú prevodovku, kardanový hriadeľ s guľovým kĺbom, kompresor, valec vyklápacieho zariadenia, čerpadlo hydraulickej brzdy, karosériu) inej značky alebo iného typu ako ostatné skupiny vozidla, považuje sa za zmiešaný typ. Ak patria všetky skupiny do kategórie udržiavaných typov (§ 1 ods. 3), je dodávateľ povinný opravu vykonať; ak nepatrí niektorá skupina do kategórie udržiavaných typov, dohodnú sa o oprave dodávateľ s odberateľom.

(7) Stav pneumatík, príp. i iných obručí (oráfkovanie) musí byť najmenej taký, aby vozidlo bolo možno prepraviť po vlastných kolesách a aby s ním bolo možné bezpečne vykonávať predpísané skúšobné jazdy.

(8) Odberateľ smie pred odovzdaním vozidla do opravy vyňať úplnú skupinu (motor, prevodovku, zadnú a prednú nápravu, riadenie) a nahradiť ju inou skupinou tej istej značky a typu, pokiaľ bude táto skupina správne a odborne zamontovaná. Táto výmena je prípustná len vtedy, ak by niektorá skupina vo vozidle určenom do generálnej opravy bola len krátky čas po celkovej oprave. Odberateľ však nesmie pred pristavením do opravy zamieňať iné skupiny než motor, prevodovku, zadnú a prednú nápravu, ani podskupiny, dielce a súčiastky.

(9) Pokiaľ sa do opravy pristavuje vozidlo, ktoré nevyhovuje podmienkam uvedeným v ods. 1 písm. a) a odseku 8, môže dodávateľ odmietnuť prevzatie vozidla do opravy; v tomto prípade platí, že vozidlo nebolo pristavené.

§ 6

Technický stav vozidla pristaveného na vykonanie strednej a bežnej opravy a plánovanej údržby

Na vozidlo pristavené na vykonanie strednej a bežnej opravy alebo na vykonanie plánovanej údržby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 4 a § 5 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 až 5.

§ 7

Technický stav skupín a častí pristavovaných na vykonanie celkovej opravy

(1) Skupina alebo časť vozidla pristavená na vykonanie celkovej opravy musí byť kompletná, nedemontovaná, musí zodpovedať ustanoveniam § 5 ods. 4 a musí zodpovedať značkou, typom a druhom a príp. i ročníkom, pokiaľ sa tieto konštrukčne líšia, údajom uzavretej zmluvy.

(2) Za kompletnú sa považuje skupina alebo časť, pri ktorých nechýba žiadna z podskupín, dielcov alebo súčiastok, ktoré sú nevyhnutné k samostatnej funkcii skupiny a časti alebo ktoré sú podľa konštrukcie vozidla pevne namontované na príslušnú skupinu alebo časť.

(3) Za nedemontované sa považujú skupiny alebo časti, pri ktorých podskupiny, dielce alebo súčiastky sú navzájom spojené tak, ako to vyžaduje konštrukcia skupiny alebo časti, alebo ako to určil výrobca, príp. Ministerstvo dopravy a spojov pri povolení konštrukčných úprav.

(4) Pre posúdenie technického stavu skupiny platí primerane ustanovenie § 5 ods. 4.

(5) Neopraviteľné skupiny alebo podskupiny, t. j. také skupiny alebo podskupiny, ktoré treba celé vymeniť za nové, sa do opravy neprijímajú.

§ 8

Pristavenie vozidiel, skupín a častí vozidiel na vykonanie opravy alebo plánovanej údržby a zápisnica o prevzatí do opravy

(1) Odberateľ je povinný pristavovať vozidlá do generálnej a strednej opravy a skupiny do celkovej opravy v lehotách určených v zmluve. Dodávateľ je povinný takto pristavené vozidlá a skupiny v tých istých lehotách prevziať do opravy. Prípustná tolerancia dojednaných lehôt pre pristavenie vozidiel a skupín je jeden deň. Pri odovzdaní vozidla do opravy predkladá odberateľ technický preukaz vozidla.

(2) Do ostatných opráv (bežných opráv a opráv častí) sa pristavujú vozidlá alebo časti podľa dohody odberateľa s dodávateľom.

(3) Ak je do opravy pristavené vozidlo, skupina alebo časť, ktorých údaje nezodpovedajú zmluve, príp. dohode podľa odseku 2, je dodávateľ oprávnený prevzatie vozidla, skupiny alebo časti odmietnuť.

(4) Dodávateľ môže na svoj náklad pri preberaní vozidla do generálnej opravy alebo skupiny do celkovej opravy demontovať a preveriť ktorúkoľvek skupinu alebo časť. Ak chýbajú niektoré súčiastky alebo ak boli súčiastky zamenené súčiastkami neopraviteľnými (okrem prípadov uvedených v § 5 ods. 8), môže dodávateľ odmietnuť prevzatie, pričom spíše zápisnicu, v ktorej uvedie dôvody odmietnutia opravy. Dodávateľ vyfakturuje (včítane schválenej režijnej a ziskovej prirážky) skutočné náklady za vykonanú demontáž. Túto zápisnicu odošle dodávateľ príslušnému okresnému národnému výboru na ďalšie konanie. Vo výnimočných prípadoch môže dodávateľ prevziať vozidlo, skupinu alebo časť do opravy za podmienok uvedených v § 21 písm. d).

(5) Ak sa zistí dodatočne po prevzatí do opravy, že vozidlo, motor alebo časť vozidla boli prevzaté v stave, ktorý nezodpovedá ustanoveniam týchto základných podmienok, vyzve dodávateľ najneskôr do 10 dní po pristavení vozidla doporučeným listom, ďalekopisom alebo telegraficky odberateľa, aby sa dostavil na prešetrenie zistených závad a spísanie dodatočnej zápisnice; ak sa nedostaví odberateľ do 5 dní odo dňa odoslania výzvy, spíše dodatočne zápisnicu dodávateľ sám a zašle ju doporučene odberateľovi. Dodávateľ môže v týchto prípadoch odmietnuť prevzatie opravy alebo výnimočne prevziať opravu za podmienok uvedených v § 21 písm. d).

(6) Odberateľ je oprávnený pristaviť do opravy v dojednanej lehote i iné vozidlo alebo skupinu, pokiaľ zodpovedá značkou, typom, druhom a príp. ročníkom pôvodne plánovanému vozidlu alebo skupine. Odberateľ môže pristaviť na vykonanie generálnej, strednej alebo bežnej opravy i vozidlo havarované (§ 13 ods. 7 a 8). Ak nebolo vozidlo alebo skupina pristavená do opravy v dojednanej lehote, je odberateľ povinný dohodnúť sa s dodávateľom na novej náhradnej lehote pristavenia; tým nie je dotknutá povinnosť zaplatiť majetkové sankcie (§ 13 ods. 9).

(7) O prevzatí vozidla alebo motora do generálnej (celkovej) opravy vyhotoví dodávateľ zápisnicu podľa vzoru uvedeného v prílohe 2; na časti vozidla postačí potvrdenie (kópia zákazky). Ak sa vozidlo, skupina alebo časť pristavuje do opravy po železnici alebo ak sa nedostaví zástupca odberateľa, je dodávateľ povinný vyhotoviť sám zápisnicu o prevzatí do opravy a zaslať ju doporučene odberateľovi najneskôr do 5 dní. Ak sa odberateľ nevyjadrí k zápisnici o prevzatí do opravy do 5 dní potom, čo ju dostal, platí, že súhlasí s jej obsahom.

(8) Vozidlá sa pristavujú do generálnej opravy bez zvláštneho výstroja a náradia a len s potrebným množstvom pohonných hmôt, avšak spravidla včítane automobilových hodín, rádiových prijímačov a pod. Do ostatných opráv môžu vozidlá pristavovať s výstrojom, náradím a pohonnými hmotami. Dodávateľ je povinný písomne potvrdiť odberateľovi pri pristavovaní vozidla do opravy prevzatie výstroja, náradia a pohonných hmôt včítane zvláštneho zariadenia vozidla (napr. rádiový prijímač a pod.). Pokiaľ je za účelom opravy potrebné zariadenie vymontovať z vozidla a po oprave znovu zamontovať, idú tieto náklady na ťarchu odberateľa.

(9) Ak odberateľ nesúhlasí s obsahom zápisnice v lehote určenej v odseku 7 a ak nedôjde k dohode ani medzi podnikovými riaditeľmi (vedúcimi organizácií), predloží odberateľ sporné body na rozhodnutie arbitráži.

Oddiel IV

Rozsah, spôsob a kvalita opráv

§ 9

Rozsah opráv

(1) Dodávateľ je povinný vykonávať generálne, stredné a bežné opravy, ako aj celkové opravy skupín a častí v rozsahu uvedenom v týchto základných podmienkach.

(2) Generálna oprava zahrňuje odmontovanie a vybratie všetkých skupín a podskupín z vozidla (včítane karosérie a rámu), ich rozobratie na dielce, príp. súčiastky, kontrolu a roztriedenie dielov a súčiastok na použiteľné bez opravy, vyžadujúce opravu a neopraviteľné. Dodávateľ posúdi a rozhodne, ktoré skupiny, podskupiny, dielce a súčiastky môžu sa ponechať, ktoré sa môžu opraviť a ktoré sa musia vymeniť za nové. Generálna oprava ďalej zahrňuje opravu súčiastok a dielcov, výmenu neopraviteľných skupín, podskupín, dielcov a súčiastok za opravené alebo nové, zostavenie dielcov, podskupín a skupín z nových, použiteľných bez opravy alebo opravených dielcov a súčiastok, vyskúšanie a zoradenie podskupín a skupín po zábehu, vyskúšanie motora na brzde, zostavenie celého vozidla a jeho vyskúšanie v jazde, odstránenie starého a vykonanie nového náteru vnútri i zvonku, povrchovú úpravu nárazníkov, kľúk, ozdobných častí a ostatných vonkajších kovových častí, a to podľa technických podmienok generálnych opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu.

(3) Stredná oprava sa vykonáva v rozsahu požadovanom odberateľom a v súlade s ust. § 11 ods. 2. Zahrňuje celkovú opravu motora, prednej nápravy a riadenia alebo výmenu uvedených skupín za celkove opravené. Ak dodávateľ zistí, že niektorá z uvedených skupín je neopraviteľná a nemožno ju vymeniť za skupinu celkove opravenú, vymení ju za novú. Pri strednej oprave sa súčasne vykoná výmena predných a zadných pier za opravené alebo nové a kontrola ďalších skupín a častí v rozsahu technickej prehliadky druhého stupňa; prípadné zistené závady sa odstránia. Skupiny, pri ktorých sa v rámci strednej opravy nevykonáva celková oprava, vymontujú sa z vozidla len vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na dôkladnú kontrolu a riadne vykonanie opravy.

(4) Bežná oprava zahrňuje odstránenie porúch jednotlivých skupín, podskupín, dielcov a súčiastok vozidla vlastnou opravou alebo výmenou za opravené alebo nové, na zabezpečenie okamžitej prevádzkovej schopnosti vozidla. Pri bežnej oprave vozidla vykoná dodávateľ opravu v rozsahu požadovanom odberateľom. Iné závady, zistené pri vykonávaní bežnej opravy, ktoré nesúvisia s touto opravou, môžu sa odstrániť len vtedy, ak konštrukčne súvisia s pôvodne objednanou opravou. V iných prípadoch treba vždy súhlas odberateľa.

(5) Celkovou opravou skupiny sa rozumie oprava všetkých podskupín a zariadení, ktoré tvoria so skupinou funkčne samostatnú časť vozidla. K motoru patria teda palivová sústava, karburátor, vstrekovacie čerpadlo, čistič paliva, elektrické zariadenie, ako aj spojka, skriňa zotrvačníka alebo skriňa spojky, ak skriňa spojky nie je súčasťou skrine prevodovky. Celková oprava zahrňuje demontáž skupiny na podskupiny, dielce a súčiastky, kontrolu a roztriedenie dielcov a súčiastok na použiteľné bez opravy, vyžadujúce opravu a neopraviteľné. Celková oprava ďalej zahrňuje vlastnú opravu súčiastok a dielcov, výmenu neopraviteľných skupín, dielcov a súčiastok za opravené alebo nové, zostavenie skupiny z podskupín, dielcov a súčiastok použiteľných, opravených alebo nových, vyskúšanie a zoradenie skupiny po zábehu, pri motore zistenie výkonu a spotreby na brzde.

(6) Oprava dielcov a súčiastok zahrňuje odstránenie ich opotrebenia a poškodenia pri zachovaní alebo obnovení funkčnej použiteľnosti a prevádzkovej bezpečnosti bez požiadavky zameniteľnosti z hľadiska pôvodných rozmerov. Obnovenie dielcov a súčiastok (renovácia) zahrňuje odstránenie ich opotrebenia a poškodenia pri zachovaní alebo obnovení funkčnej použiteľnosti, prevádzkovej bezpečnosti a zameniteľnosti z hľadiska pôvodných rozmerov.

(7) Výbrusom valcov sa odstraňuje opotrebenie valcov, vložených valcov alebo vložiek do valcov za účelom obnovenia predpísaných technických hodnôt. K výbrusu patrí dodanie a zlícovanie nových piestov s krúžkami, čapmi a poistkami. Opravou kľukového ústrojenstva sa odstraňuje opotrebenie klzných a valivých ložísk, kľukového hriadeľa a ojníc za účelom obnovenia predpísaných technických hodnôt. K oprave kľukového ústrojenstva patrí prebrúsenie a vyváženie kľukového hriadeľa, výmena opotrebených dielcov a súčiastok kľukového ústrojenstva za nové alebo opravené, zlícovanie kľukového hriadeľa a ojníc s kľukovou skriňou, ako aj vyuhlovanie ojníc.

(8) Dodávateľ vykonáva aj ďalšie práce, ako napr. konštrukčné úpravy a modernizáciu vozidiel, ak sa na nich dohodne s odberateľom.

(9) Do rozsahu generálnej, strednej a bežnej opravy vozidla podľa odsekov 2, 3 a 4 patrí aj demontáž pneumatík, montáž a dohustenie pneumatík a ich namontovanie na vozidlo, pri osobných automobiloch včítane vyváženia. Do rozsahu generálnej opravy patrí i príp. premontovanie pneumatík z vozidla na vozidlo, ak odberateľ preberá za pristavené vozidlo do opravy ihneď vozidlo iné, opravené. Ďalej sem patrí oprava čalúnenia, oprava, príp. dodanie prikrývky chladiča alebo ich častí, ak nie sú opraviteľné, oprava plachty a oblúkov, ako aj oprava zvýšených bočníc, vyplechovanie podlahy a pod., pokiaľ to zodpovedá technickým podmienkam generálnych opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu.

(10) Do rozsahu generálnej, strednej a bežnej opravy, ako aj údržby vozidla nepatrí oprava plášťov a vzdušníc, rozhlasového prijímača a hodín a neštandardného vybavenia vozidla; oprava vybavenia, ktoré nezodpovedá platným technickým podmienkam opravy, sa vykonáva na základe dohody odberateľa s dodávateľom. Pokiaľ sa ukáže pri generálnej oprave nutnosť opraviť závadu vzdušníc, ktorá sa prejavila po pristavení vozidla do opravy, je dodávateľ povinný opravu vzdušníc vykonať alebo ju zabezpečiť, pričom vzniknuté náklady idú na ťarchu odberateľa.

§ 10

Spôsob opráv

(1) Dodávateľ môže vykonávať generálne opravy vozidiel alebo celkové opravy skupín a častí výmenným spôsobom. Dodávateľ vydá odberateľovi pri pristavení alebo po pristavení jeho vozidla, skupiny alebo častí iné vozidlo, skupinu alebo časť vozidla tej istej značky, typu a účelového vyhotovenia.

(2) Výmena celých autobusov, autokarov, mikrobusov, ďalej osobných, dodávkových a kombinovaných automobilov, ako aj pri nákladných automobiloch s účelovými nástavbami (vozidlo za vozidlo) a karosérií týchto vozidiel a podvozkov špeciálnych automobilov v rámci vykonávania generálnych opráv, je prípustná len so súhlasom odberateľa.

(3) Dodávateľ môže pri generálnej oprave bez súhlasu odberateľa zamieňať skupiny, podskupiny, dielce a súčiastky (počítajúc do toho i motory, rámy, príp. celé podvozky vozidiel). Dodávateľ však zodpovedá za to, že novozamontované skupiny, podskupiny, dielce a súčiastky sú technicky zhodné.

(4) Pri oprave nie je prípustná výmena pneumatík.

(5) Ak dodávateľ vymení pri oprave niektorú skupinu, ktorej výrobné číslo je uvedené v technickom preukaze vozidla, je povinný vyznačiť to v preukaze vozidla a evidovať túto výmenu vo svojich záznamoch po dobu najmenej troch rokov.

(6) Výmena motora vo vozidle alebo výmena motora samostatne pristaveného do opravy za motor s nižším výkonom alebo vyššou spotrebou pohonných hmôt sa nepripúšťa. Takisto sa nepripúšťajú také zámeny motora, z ktorých by pre odberateľa vyplývala pri montáži do vozidla nutnosť konštrukčnej úpravy.

(7) Pri opravách alebo údržbe sa zásadne nesmú meniť konštrukčné prvky a vôle určené výrobcom. Konštrukčné zmeny môžu sa vykonávať len v rozsahu schválenom výrobcom alebo Ministerstvom všeobecného strojárstva, príp. Ministerstvom dopravy a spojov.

(8) Pokiaľ dodávateľ vykonáva generálnu opravu vozidla alebo celkovú opravu skupiny za pevnú (veľkoobchodnú alebo maloobchodnú) cenu, odvádza nepotrebné, neopraviteľné súčiastky a dielce do šrotu a odberateľ nemá nárok na vrátenie náhradných dielov. Ak však odberateľ požaduje výmenu niektorej skupiny (napr. karosérie) za novú, hoci táto skupina je opraviteľná, je dodávateľ povinný túto skupinu odberateľovi po výmene za novú vrátiť alebo na základe dohody odkúpiť, a to podľa predpisov o tvorbe cien opotrebovaných dielcov motorových vozidiel.*)

(9) Dodávatelia vykonávajú pri generálnych opravách vozidiel, príp. i pri celkových opravách motorov a pri stredných opravách modernizáciu na novší konštrukčný typ, pokiaľ to Ministerstvo všeobecného strojárstva v dohode s Ministerstvom dopravy a spojov pre daný typ vozidla určí.

§ 11

Akosť opráv

(1) Generálnou opravou vozidla, celkovou opravou skupiny a opravou časti musia sa obnoviť ich pôvodné technické vlastnosti, určené technickou normou. Vozidlo po generálnej oprave, skupiny po celkovej oprave a časti po oprave musia zaručovať, ak sú správne udržiavané a používané, bezpečnú a hospodárnu prevádzku, a to pri generálnych opravách vozidiel a celkových opravách skupín najmenej pre ubehnutie normovaného výkonu po generálnej alebo celkovej oprave.

(2) Strednou opravou vozidla musí sa obnoviť pôvodná vlastnosť vozidla v rozsahu vykonanej opravy tak, aby vozidlo po strednej oprave dávalo záruku, ak bolo správne udržiavané a používané, bezpečnej a hospodárnej prevádzky najmenej pre ubehnutie polovice normovaného výkonu do generálnej opravy.

(3) Bežnou opravou musí sa obnoviť pôvodná technická vlastnosť vozidla v rozsahu vykonanej opravy tak, aby bola zabezpečená okamžitá prevádzková schopnosť vozidla a jeho bezpečná a hospodárna prevádzka.

(4) Dodávateľ smie použiť na výrobu súčiastok iný materiál, než aký určuje výrobný výkres, len vtedy, ak bola táto zmena schválená výrobcom vozidla.

(5) Ak dodávateľ vykoná výmenu niektorej neopraviteľnej súčiastky, ktorej výrobné číslo je uvedené v technickom preukaze vozidla, napr. kľuková skriňa, rám vozidla a pod., za novú súčiastku neoznačenú výrobným číslom, je povinný túto súčiastku označiť úradným číslom. O vyrazení každého čísla je dodávateľ povinný viesť záznam obsahujúci tieto údaje: dátum vyrazenia čísla, štátnu poznávaciu značku vozidla, meno a sídlo držiteľa vozidla a či bolo číslo vyrazené na motor alebo rám. Úradné čísla určí v potrebnom počte každej opravovni príslušný okresný dopravný inšpektorát.

§ 12

Hospodárnosť opravy

(1) Ak dodávateľ pokladá vykonanie opravy vozidla za nehospodárne, oznámi to okresnému národnému výboru, ktorý má vozidlo v evidencii. Odpis hlásenia zašle dodávateľ odberateľovi a navrhne mu trvalé vyradenie vozidla z prevádzky. V oznámení uvedie dodávateľ celkový počet km, ubehnutých od vyrobenia vozidla a počet generálnych opráv, pokiaľ je známy z požiadavkového listu.

(2) Ak dodávateľ pokladá pri skupinách alebo častiach vykonanie ich opravy za nehospodárne, navrhne odberateľovi, aby upustil od požadovanej opravy. Návrh sa musí urobiť najneskôr do 10 dní po pristavení skupiny alebo časti vozidla do opravy. Ak sa obidve strany dohodnú, že sa upustí od opravy, je odberateľ oprávnený odobrať si pristavené skupiny a časti späť; v tomto prípade je povinný nahradiť dodávateľovi náklady za demontáž. Ak odberateľ napriek tomu trvá na vykonaní opravy, je dodávateľ povinný opravu vykonať.

(3) Ak dopravný inšpektorát vykoná na základe hlásenia podľa odseku 1 trvalé vyradenie vozidla z prevádzky, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi výdavky vzniknuté demontážou. V týchto prípadoch je dodávateľ oprávnený vykonať demontáž len v rozsahu nevyhnutne potrebnom.

(4) Za nehospodárnu sa považuje generálna oprava alebo oprava skupiny, ktorej cena by prevýšila hranicu určenú pre hospodárnosť opráv Ministerstvom všeobecného strojárstva.

(5) Ak odberateľ požaduje vrátenie trvale vyradeného vozidla, je dodávateľ povinný toto vydať, pričom nesmie zameniť skupiny, podskupiny, dielce alebo súčiastky. Ďalšie hospodárenie s takýmto vozidlom upravujú osobitné predpisy.*)

Oddiel V

Lehoty opráv

§ 13

(1) Dodávateľ je povinný dodržiavať lehoty opráv uvedené v prílohe 1.

(2) Pokiaľ ide o vozidlá a skupiny, pre ktoré v prílohe č. 1 nie je určená lehota, dohodne sa na nej dodávateľ s odberateľom. Lehota na vykonanie generálnych opráv nesmie však byť dlhšia ako 70 dní pri skriňových vozidlách a 58 dní pri ostatných vozidlách; ak ide o celkové opravy skupín, nesmie byť lehota dlhšia ako 30 dní.

(3) Lehoty generálnych opráv automobilov s neštandardným vyhotovením vyklápacieho zariadenia sa predlžujú o 10 dní. Za neštandardné sa považuje vyklápacie zariadenie, ktoré nebolo vyrobené výrobcom alebo nebolo zhotovené verejnou opravovňou podľa schváleného konštrukčného typu.

(4) Pri zmiešaných typoch automobilov, ktorých skupiny patria do kategórie udržiavaných typov vozidiel (§ 1 ods. 2), predlžuje sa lehota generálnej opravy o 7 dní.

(5) Pri vozidle, ktoré je podľa § 12 ods. 1 navrhnuté na trvalé vyradenie z prevádzky, zastavuje sa lehota opravy až do rozhodnutia o návrhu, najdlhšie však po čas 14 dní odo dňa, keď dodávateľ podal hlásenie.

(6) Lehota opravy pri preprave vozidla, skupiny alebo časti po ose alebo cestným dopravným prostriedkom začína dňom, ktorý nasleduje po jej prevzatí dodávateľom (dodaní na dvor opravovne). Pri preprave po železnici začína lehota vždy dňom, ktorý nasleduje po pristavení vagóna do stanice určenia. Ak odberateľ podá vozidlo na železničnú prepravu v takom časovom predstihu, ktorý zodpovedá dodacím lehotám podľa ustanovenia železničného prepravného poriadku, nemôže sa proti nemu uplatniť majetková sankcia podľa § 26. Dodacia lehota opravy začína dňom nasledujúcim po pristavení vozidla na železničnom vozni v stanici určenia.

(7) Na vozidlá havarované sa nevzťahujú lehoty podľa prílohy č. 1. Lehotu opravy dohodne dodávateľ s odberateľom podľa rozsahu opravy a závad spôsobených haváriou.

(8) Na vozidlá a skupiny pristavené do opravy alebo plánovanej údržby oneskorene bez predošlej dohody s dodávateľom o náhradnej lehote pristavenia, takisto neplatia lehoty podľa prílohy č. 1. Lehotu opravy dohodne dodávateľ s odberateľom podľa rozsahu opravy a voľnej kapacity dodávateľa.

(9) Ak bolo vozidlo do generálnej opravy pristavené v stave nepojazdnom alebo ak bolo do opravy pristavené vozidlo alebo skupina, ktorá nezodpovedá určeným podmienkam, nie je to dôvodom pre predĺženie lehoty opravy.

Oddiel VI

Odovzdanie vozidla po oprave

§ 14

Technický stav vozidla po generálnej oprave

(1) Vozidlo po generálnej oprave musí najmä

a) byť kompletné,

b) zodpovedať po stránke konštrukčnej príslušnej značke, typu a účelovému vyhotoveniu vozidla,

c) zodpovedať technickým požiadavkám určeným príslušnými predpismi*) a technickými normami.

(2) Vozidlom kompletným sa rozumie vozidlo, ktoré je zložené zo všetkých opravených alebo vymenených skupín, podskupín, dielcov a súčiastok, ktoré boli na vozidle pri jeho pristavení.

(3) Vozidlá po generálnej oprave musia vykazovať rovnaké vôle jednotlivých hnacích, riadiacich a nosných ústrojenstiev v súlade s technickou dokumentáciou nového vozidla.

(4) Všetky skupiny, podskupiny, dielce a súčiastky musia byť vo vozidle po generálnej oprave funkčne spôsobilé na prevádzku a musia vyhovovať technickým podmienkam opráv jednotlivých typov, ako aj technickým požiadavkám bezpečnej a hospodárnej prevádzky.

§ 15

Technický stav vozidla po strednej alebo bežnej oprave

Technický stav vozidla po vykonanej strednej alebo bežnej oprave musí zodpovedať v rozsahu objednaných a vykonaných prác primerane ustanoveniam § 14.

§ 16

Technický stav skupín a častí po celkovej oprave

Skupiny a časti po celkovej oprave musia byť funkčne spôsobilé na prevádzku a musia vyhovovať technickým požiadavkám bezpečnej a hospodárnej prevádzky. Ich stav musí zodpovedať v rozsahu objednaných a vykonaných prác primerane ustanoveniam § 14.

§ 17

Kontrola a skúšobná jazda

(1) Pri odovzdaní vozidla, skupiny alebo častí z opravy, je dodávateľ povinný umožniť odberateľovi riadnu prehliadku, pričom odberateľ môže použiť technické zariadenie dodávateľa, ako napr. montážnu jamu, zdvihák, nájazdné mostíky, osvetlenie, kontrolné meradlá a pod.

(2) Pri preberaní opravených vozidiel, skupín alebo častí je dodávateľ povinný vykonať na žiadosť odberateľa ich čiastkové rozobratie za účelom zistenia akosti a rozsahu vykonanej opravy. Ak sa zistí závada, ide náklad spojený s čiastkovým rozobratím, ako aj náklad spojený s odstránením chyby na ťarchu dodávateľa. Ak sa nezistí závada, ide náklad spojený s čiastkovým rozobratím na ťarchu odberateľa.

(3) Vozidlo musí byť po generálnej, strednej a bežnej oprave podrobené skúšobnej jazde. Odberateľ je oprávnený polovicu skúšobnej jazdy riadiť vozidlo sám pod vlastnou štátnou poznávacou značkou.

(4) Skúšobnou jazdou po generálnej oprave sa skúša výkonnosť motoru vozidla, akcelerácia vozidla pri rozbehu a pri jazde na všetkých stupňoch prevodu rýchlosti, prekonávanie stúpania, stabilita vozidla za jazdy v priamom smere a v zákrutách, spotreba pohonných hmôt za jazdy, správna činnosť regulátora obrátok, zahriatie motora, hláv valcov, predných a zadných kolies, brzdových bubnov, prevodovky a rozvodovky, činnosť spojky, radenie prevodov, účinnosť bŕzd, ľahkosť a spoľahlivosť riadenia, správna činnosť príslušenstva motora a všetkých kontrolných, meracích, osvetľovacích a signalizačných zariadení. Po strednej a bežnej oprave sa vykonáva skúšobná jazda v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu a druhu vykonanej opravy.

(5) Normovaná spotreba pohonných hmôt po oprave vozidla musí sa porovnať so skutočnou spotrebou. Výsledok zistenia sa musí zaznamenať v zápisnici uvedenej v prílohe č. 3. Pri vozidlách po bežnej oprave sa spotreba zisťuje, len pokiaľ požadovaná oprava súvisí so spotrebou pohonných hmôt.

(6) Účinnosť prevádzkovej a pomocnej brzdy musí sa zistiť za jazdy brzdomerom alebo iným vhodným spôsobom určeným predpismi a technickými normami.*)

(7) Skupiny po celkovej oprave sa skúšajú na skúšobnom zariadení, príp. pod zaťažením.

(8) Výsledok skúšky podľa odsekov 3, 4, 5 a 6 sa musí zaznamenať v zápisnici o odovzdaní vozidla po oprave (príloha č. 3), ktorú dodávateľ odovzdá spoločne s opraveným vozidlom, skupinou alebo časťou vozidla odberateľovi. Pri bežných opravách a plánovanej údržbe môže sa odovzdávacia zápisnica nahradiť dodacím listom alebo priepustkou, v ktorej odberateľ podpisom potvrdí, že prevzal vozidlo v riadnom stave.

(9) Okrem skúšobnej jazdy nesmie dodávateľ použiť vozidlo pristavené na vykonanie opravy na iné účely.

§ 18

Odovzdanie vozidiel, skupín a častí po oprave, zápisnica o prevzatí po oprave

(1) Dodávateľ je povinný odovzdať vozidlá a skupiny v lehotách určených zmluvou alebo dohodou.

(2) Dodávateľ je povinný upovedomiť odberateľa písomne, ďalekopisom alebo telegraficky o dokončení opravy. Pokiaľ má odberateľ sídlo v mieste dodávateľa, môže sa dokončenie opravy oznámiť aj telefonicky, pričom záznam o telefonickej zpráve musí sa zaslať doporučeným listom. Odberateľ je povinný dostaviť sa na prevzatie opraveného vozidla, skupiny alebo častí do 3 dní po obdržaní zprávy o dokončení opravy. Ak odberateľ neprevezme opravené vozidlo v tejto lehote, je opravovňa oprávnená opravu vyfakturovať.

(3) Lehota opravy je splnená dňom odoslania zprávy o dokončení opravy. Ak odberateľ dôvodne odmietne prevzatie vozidla, skupiny alebo časti, považuje sa za deň vystavenia deň, uvedený v novom oznámení o dokončení opravy.

(4) Ak odberateľ zistí na preberanom opravenom vozidle, skupine alebo časti závadu, je dodávateľ povinný ju na svoj náklad bezodkladne odstrániť alebo ponúknuť na výmenu iné vozidlo, skupinu alebo časť. Ak nie je možné reklamovanú závadu odstrániť bezodkladne, považuje sa za deň vystavenia vozidla (časti vozidla) deň uvedený v novom oznámení o dokončení opravy.

(5) Pri prevzatí opraveného vozidla po generálnej alebo strednej oprave odberateľom, je dodávateľ povinný spísať zápisnicu o odovzdaní vozidla podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3. Pri odovzdaní motora po celkovej oprave spíše dodávateľ zápisnicu o skúške motora na brzde.

(6) Odberateľ, ktorý preberá vozidlo, je povinný presvedčiť sa pri prebierke, či mu boli celý výstroj, náradie a pohonné hmoty vydané, ako aj príp. zvláštne vybavenie, ktoré dodávateľ prevzal do úschovy.

Oddiel VII

Preprava

§ 19

Preprava vozidla, skupiny alebo časti do opravy a z opravy

(1) Ak sa vozidlo alebo skupina prepravuje do opravy po železnici alebo iným dopravným prostriedkom, zariadi dodávateľ vyloženie vozidla alebo skupiny na náklad odberateľa.

(2) Ak sa vozidlo alebo skupina prepravuje po oprave po železnici, zariadi dovoz na stanicu a naloženie dodávateľ na náklad odberateľa.

(3) Dopravu vozidla do opravy a z opravy po vlastnej osi, zabezpečuje odberateľ na svoj náklad.

(4) Vozidlá, motory a ostatné časti vozidla zasielané do opravy a z opravy, musia sa riadne zabezpečiť pred poškodením pri preprave, a to pri preprave do opravy odberateľom, pri preprave z opravy dodávateľom na náklad odberateľa. Vonkajšie nenatreté plochy musia sa riadne konzervovať náterom, nálevné a iné otvory sa musia zakryť vekom alebo zátkou.

Oddiel VIII

§ 20

Záruka a reklamačné konanie

(1) Rozsah záruky, ktorú je dodávateľ povinný poskytnúť odberateľovi, sa vymedzuje takto: Dodávateľ zodpovedá za chyby, ktoré vzniknú novozhotovenými dielcami a zariadeniami, chybnou montážou, chybnou opravou dielcov alebo súčiastok alebo neúplným vykonaním dohovoreného rozsahu opravy po čas 6 mesiacov odo dňa odovzdania vozidla, skupín alebo častí vozidla odberateľovi, najviac však do ubehnutia 12 000 km. Záruka končí uplynutím času alebo ubehnutím určeného počtu kilometrov.

(2) Záruka spočíva v tom, že dodávateľ je povinný na svoj náklad odstrániť všetky závady, na ktoré sa záruka vzťahuje; podľa svojej voľby dodávateľ zariadi bezplatnú opravu výrobku alebo na svoj náklad vymení alebo opraví výrobok, príp. jeho časť v autorizovanej opravovni. Ak je reklamácia oprávnená, nahrádza náklady za prepravu dodávateľ.

(3) Podmienkou záruky je, aby opravené vozidlo, skupina, podskupina alebo časť sa používalo len na účely, pre ktoré je určené. Dodávateľ takisto neručí za normálne opotrebenie vozidla, skupiny, podskupiny alebo častí a za škody a poškodenia, ktoré vznikli z nedostatku starostlivosti, opomenutím, neskúsenosťou alebo zníženými schopnosťami vodiča, zanedbaním nepatrných chýb alebo preťažovaním vozidla i keď nie je trvalé, ako aj nedodržiavaním predpisov o obsluhe, údržbe a využití vozidla.

(4) Záruka sa nevzťahuje na súťažné a závodné vozidlá, na žiarovky a na dodané nové vstrekovacie dýzy.

(5) Nárok na záruku zaniká, ak vozidlo havarovalo (s výnimkou havárií spôsobených chybným vykonaním opravy); nezaniká však pre skupiny a ich časti, na ktoré nemala havária vplyv.

(6) Odstránenie chýb možno reklamovať len u dodávateľa alebo v inej opravovni poverenej dodávateľom vykonávaním záručných opráv. Dodávateľ odovzdá odberateľovi zoznam poverených opravovní, ktorý musí obsahovať vhodný počet opravovní v každom kraji tak, aby vzdialenosť do autorizovanej opravovne bola čo najkratšia.

(7) Opravovňa, u ktorej sa reklamuje, dohodne sa do 24 hodín po obdržaní reklamácie s odberateľom o vyslaní svojho zástupcu na prešetrenie reklamovanej závady. Dodávateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie záručných opráv prednostne pred ostatnými opravami, to isté platí o autorizovaných opravovniach, poverených vykonávaním záručných opráv. Ak poverená opravovňa odmietne chybu odstrániť, oznámi to bezodkladne, najneskoršie však do 24 hodín dodávateľovi.

(8) Opravovňa, u ktorej bola reklamácia uplatnená, je povinná bezodkladne zostaviť zápisnicu o chybách (reklamačný list) podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4. Opravovňa zastupujúca dodávateľa je povinná zaslať zápisnicu o chybách do 24 hodín dodávateľovi doporučeným listom. Dodávateľ je povinný do ďalších 24 hodín oznámiť opravovni, zastupujúcej dodávateľa, svoje stanovisko k reklamácii. Zastupujúca opravovňa je povinná zaslať dodávateľovi chybný diel, ktorého sa reklamácia týka a oznámiť odberateľovi do 7 dní, či reklamáciu uznáva alebo nie.

(9) Lehota na odstránenie chýb sa určuje podľa rozsahu chyby prepočtom úkolových hodín, príp. časovej normy pripadajúcej na úkony potrebné na odstránenie chyby. Ak sa bude reklamovať u autorizovanej opravovni, prihliada sa pri určení lehoty na odstránenie chýb k času, potrebnému na obstaranie materiálu, ktorý nesmie presiahnuť 10 dní.

(10) V záujme rýchleho odstránenia reklamovanej chyby sú dodávateľ alebo autorizovaná opravovňa oprávnení vymeniť reklamovanú skupinu, podskupinu alebo časť za inú, ktorá však musí byť technicky zhodná, t. j. tej istej značky a typu. Zámena motora za motor s nižším výkonom alebo vyššou spotrebou pohonných látok je neprípustná; takisto výmena, z ktorej by pre odberateľa vyplývali pri montáži do vozidla rekonštrukčné úpravy. Výnimky z ustanovenia predošlej vety sú prípustné len so súhlasom odberateľa.

Oddiel IX

Odplaty

§ 21

Fakturovanie cien za opravy

Pre fakturovanie opráv a plánovanej údržby verejnými automobilovými opravovňami sú záväzné odplaty podľa predpisov o tvorbe cien, a to:

a) veľkoobchodné, príp. maloobchodné ceny za generálne opravy vozidiel a za celkové opravy skupín;

b) veľkoobchodné, príp. maloobchodné ceny za práce pri stredných a bežných opravách, pri plánovanej údržbe a pri technickom servise;

c) ceny vytvorené cenovým porovnávaním s cenami za opravárske práce rovnakých alebo najbližšie porovnateľných typov vozidiel podľa cenníkov vydaných Ministerstvom všeobecného strojárstva (príp. Ministerstvom dopravy);

d) ceny vytvorené kalkulačnou metódou podľa kalkulačného vzorca schváleného ústredným orgánom nadriadeným príslušnej opravovni (t. j. spotrebovaný materiál za platné ceny, normované jednicové mzdy a schválená režijná a zisková prirážka), príp. za pevnú sadzbu za normovanú hodinu takisto určenú nadriadeným ústredným úradom len pre tie úkony, ktoré nie sú zatiaľ uvedené v cenníku, a ak nemožno takéto práce cenove porovnávať podľa písmena c).

§ 22

Fakturovanie cien za generálne opravy vozidiel a celkové opravy skupín a práce podľa cenníkov

Pri fakturovaní opráv podľa § 21 písm. a), príp. b) nie je dodávateľ povinný predkladať rozpočet ani rozpis vykonaných prác a spotrebovaného materiálu. Dodávateľ je však povinný predložiť na požiadanie odberateľa rozpis spotrebovaného materiálu v tých prípadoch, kde je cena určená podľa cenníka len za prácu. Dodávateľ je povinný na požiadanie odberateľa predložiť na nahliadnutie cenníky opravárskych prác. Pri fakturovaní opráv podľa § 5 ods. 6 dodávateľ fakturuje opravu skupín, ktoré spôsobujú, že vozidlo vykazuje zmiešaný typ, za pevné ceny a pokiaľ nie je určená pevná cena za opravu jednotlivých skupín, postupuje obdobne ako pri osobitných prácach (§ 24 ods. 1).

§ 23

Fakturovanie kalkulačnou metódou

(1) Odplaty podľa § 21 písm. d) fakturuje dodávateľ len v tých prípadoch, kde do dňa fakturácie nebola pre tento úkon, príp. tieto úkony vyhlásená veľkoobchodná, príp. maloobchodná cena podľa § 21 písm. a) alebo b), ani nemožno cenu tvoriť porovnaním podľa § 21 písm. c) a v prípadoch ďalej uvedených.

(2) Dodávateľ je povinný na požiadanie odberateľa pripojiť k faktúre vyhotovenej podľa § 21 písm. d) rozpis vykonanej práce a spotrebovaného materiálu.

(3) Dodávateľ je oprávnený fakturovať pri generálnych opravách alebo celkových opravách skupín cenníkové ceny za práce (a pokiaľ tieto nie sú určené, za ceny tvorené porovnávaním alebo kalkulačnou metódou) s pripočítaním hodnoty skutočne spotrebovaného materiálu pri častiach vozidiel, ktoré nezodpovedajú podmienkam pre pristavenie do opravy podľa § 5 ods. 4. Obdobne je dodávateľ oprávnený fakturovať generálne opravy vozidiel alebo celkové opravy skupín v prípadoch, kde nedôjde k dohode podľa § 12 ods. 2.

(4) Dodávateľ smie fakturovať opravy kalkulačnou metódou v prípadoch, keď vozidlo pristavené do generálnej opravy bolo celkove havarované. Dodávateľ použije veľkoobchodnú, príp. maloobchodnú cenu podľa § 21 písm. a), avšak zníži túto cenu o sumu plánovaných nákladov na opravu havarovanej skupiny alebo časti vozidla a pripočíta cenu tvorenú kalkulačnou metódou za opravu tejto skupiny alebo časti vozidla.

(5) Pri oprave havarovaného vozidla dodávateľ vystaví na žiadosť odberateľa jednu faktúru na odstránenie následkov po havárii a druhú za ostatné opravy.

§ 24

Osobitné práce pri generálnej oprave

(1) Ak odberateľ požaduje vykonanie osobitných prác, ktoré nie sú zahrnuté do rozsahu opravy, fakturuje dodávateľ príplatky za tieto práce podľa cenníka vydaného Ministerstvom všeobecného strojárstva. Ide napr. o rekonštrukcie alebo modernizácie vozidiel, ako je prestavba motora alebo inej skupiny na novší typ; prestavba karosérie, prestavba na iný druh pohonu, vyplechovanie valníkovej plošiny, zvýšenie bočníc, zhotovenie oblúkov a plachiet alebo lakovanie zložitými maľbami, pri osobných vozidlách lakovanie viacerými farbami a pod. - Pokiaľ odberateľ požaduje osobitnú prácu, ktorá nie je zahrnutá do rozsahu generálnej opravy a pre jej vykonanie nie je určený v cenníku Ministerstva všeobecného strojárstva pevný príplatok, použije dodávateľ rozdielovú cenu, t. j. veľkoobchodnú, príp. maloobchodnú cenu za generálnu opravu (celkovú opravu skupiny) zníženú o sumu plánovaných nákladov včítane režijnej a ziskovej prirážky na opravu pôvodného zariadenia, ktorá sa nemusela vykonať vzhľadom na to, že sa vykonávali ďalšie osobitné práce a naproti tomu pripočíta osobitnú prácu podľa skutočných nákladov so schválenou režijnou a ziskovou prirážkou.

(2) Vo veľkoobchodných, príp. maloobchodných cenách podľa § 21 písm. a) alebo b) nie je zahrnutá odplata za opravu osobitného účelového zariadenia, ktoré sa dodatočne na vozidlo naviac namontovalo ako osobitná účelová výbava vozidla (napr. vyplechovanie valníka, zvýšenie bočníc a pod.). Opravy takéhoto zariadenia sa fakturujú za príplatok (odsek 1).

(3) Ak dodávateľ dodá súčiastky, dielce, podskupiny, ktoré pri pristavení do opravy na vozidle alebo jeho časti chýbali, je dodávateľ oprávnený vyfakturovať plnú jednotnú cenu za opravu vozidla a pripočítať cenu doplnených súčiastok, dielcov alebo podskupín, ktoré na vozidle pri pristavení chýbali.

(4) Ak odberateľ požaduje dodanie novej skupiny alebo časti (napr. dodanie novej búdky vodiča, karosérie, vstrekovacieho čerpadla, rámu, čalúnenia búdky, čalúnenia osobného automobilu a pod.) napriek tomu, že by sa mohli hospodárne opraviť, vyfakturuje dodávateľ príplatok podľa cenníka Ministerstva všeobecného strojárstva a pokiaľ tento príplatok nebol ešte určený, postupuje obdobne ako je uvedené v odseku 1.

(5) Ak dodávateľ vykoná opravu podvozka špeciálnych vozidiel (príp. včítane búdky vodiča a príslušných častí karosérie) vybavených zvláštnym zariadením, vyfakturuje opravu podvozka veľkoobchodnou, príp. maloobchodnou cenou a opravu špeciálnej karosérie alebo zvláštneho zariadenia namontovaného na podvozku (napr. kompresor, čerpadlo a pod.) cenou podľa § 21 písm. d). Toto ustanovenie sa nevzťahuje na sanitné automobily s normálnym vybavením.

(6) Pokiaľ nie je určený v cenníku Ministerstva všeobecného strojárstva pevný príplatok za požadovanú rekonštrukciu, modernizáciu alebo osobitnú prácu a dodávateľ použije rozdielovú cenu (odsek 1), je povinný predložiť na požiadanie k faktúre rozpis vykonanej práce a spotrebovaného materiálu.

(7) Okrem úkonov a prác uvedených v predošlých odsekoch nesmie dodávateľ fakturovať odberateľovi naviac žiadne iné úkony a práce.

§ 25

Ostatné ustanovenia o fakturácii

Pri stredných a bežných opravách oznámi dodávateľ pri pristavení vozidla do opravy alebo po jeho demontáži, najdlhšie však do 10 dní po pristavení vozidla alebo skupiny na požiadanie odberateľa rozpočet alebo odhad očakávaných nákladov (úhrnné ceny) za opravu. Pokiaľ sa v priebehu opravy ukáže iná, skrytá chyba alebo z iných dôvodov by došlo ku zvýšeniu ceny o viac ako 10 %, je dodávateľ povinný podať o tom zprávu odberateľovi a vyžiadať si jeho súhlas. Po tento čas sa zastavuje lehota opravy vozidla.

Oddiel X

Majetkové sankcie

§ 26

Majetkové sankcie voči odberateľovi

(1) Ak odberateľ nepristaví do opravy alebo plánovanej údržby vozidlo, skupinu alebo časť v lehotách určených zmluvou alebo dohodou strán príp. v dohodnutej náhradnej lehote, alebo ak odberateľ neprevezme vozidlo alebo časť z opravy do 3 dní po obdržaní zprávy o dokončení opravy, je povinný zaplatiť dodávateľovi:

a) pri prácach fakturovaných veľkoobchodnými, príp. maloobchodnými cenami [§ 21 písm. a) alebo b)] penále vo výške 2 % z týchto cien. Ak omeškanie trvá dlhšie ako 30 dní, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi ďalšie jednorazové penále vo výške 5 % z uvedených cien;

b) pri ostatných prácach penále v sume 200 Kčs. Ak omeškanie trvá dlhšie ako 30 dní, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi ďalšie jednorazové penále v sume 1 000 Kčs.

(2) Ak sa vozidlo alebo časť, pristavené do opravy, uzná za nevyhovujúce týmto základným podmienkam, príp. zmluve, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 1 % z cien uvedených v oddiele IX. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady uvedené v § 12.

§ 27

Majetkové sankcie voči dodávateľovi

(1) Ak dodávateľ neodovzdá vozidlo, skupinu alebo časť po oprave v lehotách určených zmluvou alebo dohodou strán, príp. v dohodnutej náhradnej lehote, alebo ak dodávateľ neprevezme vozidlo, skupinu alebo časť na vykonanie opravy alebo plánovanej údržby v dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť odberateľovi rovnaké penále, ktoré je odberateľ povinný pri oneskorení zaplatiť dodávateľovi (§ 26 ods. 1).

(2) Za každé porušenie ustanovenia § 17 ods. 9 zaplatí dodávateľ odberateľovi penále pri osobných, dodávkových a kombinovaných, príp. pohotovostných automobiloch 500 Kčs, pri nákladných vozidlách 1 000 Kčs a pri autobusoch a mikrobusoch 3 000 Kčs a to všetko okrem náhrady podľa príslušných prepravných taríf.

(3) Ak dodávateľ nedodrží dohodnutú lehotu na odstránenie reklamovanej závady (§ 20 ods. 8), je povinný zaplatiť odberateľovi penále v sume 50 Kčs za každý deň prekročenia lehoty.


Oddiel XI

Záverečné ustanovenia

§ 28

(1) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 10/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv a plánovanej údržby cestných vozidiel pre motorovú dopravu vo verejných automobilových opravovniach, sa zrušuje.

(2) Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 233/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávok opráv stavebných a iných strojov, zostáva nedotknutá.

§ 29

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marcom 1962.


Minister:

Poláček v. r.


PRÍLOHY

vyhlášky Ministerstva všeobecného strojárstva č. 21/1962 Zb.

č. 1. Lehoty opráv

č. 2. Zákazkový list

č. 3. Zápisnica o odovzdaní vozidla po oprave

č. 4. Reklamačný list

Príloha č. 1

LEHOTY OPRÁV

Tabuľka 01

Príloha č. 2

ZÁKAZKOVÝ LIST

Vzor 02

Príloha č. 3

ZÁPISNICA O ODOVZDANÍ VOZIDLA PO OPRAVE

Vzor 03

Príloha č. 4

REKLAMAČNÝ LIST

Vzor 04

Poznámky pod čiarou

*) Smernice o uplatňovaní požiadaviek na opravy cestných vozidiel pre motorovú dopravu na rok 1962 - vydané Ministerstvom všeobecného strojárstva pod č. AO/339/1961.

*) Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 45/1951 Ú. l. (č. 67/1951 Ú. v.).

*) Nariadenie ministra všeobecného strojárstva č. 56/1959 Zb. o využití motorových vozidiel trvale nespôsobilých na prevádzku.

*) Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov č. 145/1958 Ú. l. (Ú. v.).

*) Vyhláška Ministerstva vnútra č. 141/1960 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené