Vyhláška č. 2/1962 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v roku 1962

Čiastka 1/1962
Platnosť od 11.01.1962 do31.12.1962
Účinnosť od 11.01.1962 do31.12.1962

2

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

zo 6. januára 1962

o presune pracovného času v roku 1962

V záujme hospodárnejšieho rozloženia pracovného času, ako aj preto, aby pracujúci mohli lepšie využiť súvislé dni pracovného voľna na svoj oddych, ustanovila vláda Československej socialistickej republiky na návrh Ústrednej rady odborov (§ 11 zákona č. 45/1956 Zb. o skrátení pracovného času) uznesením z 29. decembra 1961 číslo 1106, že


1. v roku 1962 sa uskutočnia tieto presuny pracovného času:

a) pondelok 30. apríla bude dňom pracovného pokoja a pracovný čas, ktorý pripadá na tento deň, sa presunie na sobotu 28. apríla, nedeľa 29. apríla bude pracovným dňom, na ktorý sa presunie pracovný čas, ktorý pripadá na sobotu 28. apríla;

b) utorok 8. mája bude dňom pracovného pokoja a pracovný čas, ktorý pripadá na tento deň, sa presunie na nedeľu 6. mája, pracovný čas, ktorý pripadá na sobotu 5. mája, sa presunie na pondelok 7. mája a naopak pracovný čas, ktorý pripadá na pondelok 7. mája sa presunie na sobotu 5. mája;

c) pondelok 24. decembra bude dňom pracovného pokoja a pracovný čas, ktorý pripadá na tento deň, sa presunie na sobotu 22. decembra, nedeľa 23. decembra bude pracovným dňom, na ktorý sa presunie pracovný čas, ktorý pripadá na sobotu 22. decembra;

d) pondelok 31. decembra bude dňom pracovného pokoja a pracovný čas, ktorý pripadá na tento deň sa presunie na sobotu 29. decembra, nedeľa 30. decembra bude pracovným dňom, na ktorý sa presunie pracovný čas, ktorý pripadá na sobotu 29. decembra;

2. presuny pracovného času sa netýkajú pracovísk s nepretržitou prevádzkou; príslušní ministri, vedúci ústredných úradov (orgánov) a rady krajských národných výborov môžu však po prerokovaní s príslušným ústredným výborom odborového sväzu, prípadne krajskou odborovou radou, urobiť presuny podľa tohto uznesenia i pre podniky s nepretržitou prevádzkou, v ktorých to bude účelné, najmä ak z celkového počtu pracovníkov podniku pracuje v nepretržitej prevádzke len menšia časť, alebo ak vyplýva takéto usporiadanie z potrieb kooperácie s podnikmi, v ktorých došlo k presunu pracovného času.

Vláda ďalej uložila

1. radám krajských a okresných národných výborov zabezpečiť autobusovú a miestnu dopravu pracujúcich, prevádzku jaslí, materských škôl, školských družín a klubov,

2. ministrovi dopravy a spojov zabezpečiť železničnú dopravu pracujúcich a službu spojov,

3. ministrom vnútorného obchodu a potravinárskeho priemyslu, radám krajských a okresných národných výborov a odporučila predsedovi Ústredného sväzu spotrebných družstiev urobiť opatrenia potrebné na zabezpečenie plynulého zásobovania a niektorých služieb pre pracujúcich so zreteľom na úpravu pracovného času podľa tohto uznesenia,

4. všetkým ministrom, vedúcim ústredných úradov (orgánov) a radám krajských a okresných národných výborov, ktorých podriadené organizácie uplatňujú nároky na prepravu, urobiť potrebné opatrenia, aby nakladanie a vykladanie železničných vagónov v uvedených dňoch pracovného pokoja nepokleslo pod 90 % mesačného priemeru dennej nakládky a vykládky.

Súčasne vláda splnomocnila

všetkých ministrov, vedúcich ústredných úradov (orgánov) a rady krajských národných výborov povoliť po prerokovaní s ústredným výborom príslušného odborového sväzu, prípadne s príslušnou krajskou odborovou radou, pre výrobné podniky a závody výnimku z úpravy presunu pracovného času podľa tohto uznesenia, ak to bude hospodársky nevyhnutné.


Predseda:

Zupka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené