Vyhláška č. 18/1962 Zb.Vyhláška ministra financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú v roku 1962

Čiastka 9/1962
Platnosť od 01.03.1962 do22.01.1964
Účinnosť od 01.03.1962 do22.01.1964
Zrušený 5/1964 Zb.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška platí i pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú po 31. decembri 1962 (§ 1 vyhlášky č. 130/1962 Zb. s účinnosťou od 30. decembra 1962).

OBSAH

18

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 23. februára 1962,

ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú v roku 1962

Minister financií po prerokovaní s krajskými národnými výbormi a zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 16 ods. 1 zákona č. 27/1959 Zb. o družstevnej bytovej výstavbe:


Čl. I

(1) Priemerný štátny príspevok podľa § 7 ods. 1 a 2 vyhlášky ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby v znení vyhlášok č. 47/1960 Zb. a č. 44/1961 Zb. na 1 byt v družstevnej bytovej výstavbe začínanej v roku 1962 sa určuje sumou 17 580 Kčs.*)

(2) Štátny príspevok (odsek 1) odstupňuje krajský národný výbor spravidla takto:

kategória bytu výška príspevkuKčs
garsoniéra 8 300
byt o jednej izbe s kuchyňou a príslušenstvom, príp. dvojgarsoniéra 13 300
byt o jednej izbe a izbičke s kuchyňou a príslušenstvom 15 350
byt o dvoch izbách s kuchyňou a príslušenstvom 17 400
byt o dvoch izbách a izbičke s kuchyňou a príslušenstvom 19 700
byt o troch izbách s kuchyňou a príslušenstvom 22 000
byt s väčším počtom izieb 24 300

Pre účely tohto odstupňovania považuje sa za byt o jednej izbe a izbičke s kuchyňou a príslušenstvom dvojizbový byt s obytnou plochou menšou ako 29 m2 a s úžitkovou plochou menšou ako 48 m2; za byt o dvoch izbách a izbičke s kuchyňou a príslušenstvom sa považuje trojizbový byt s obytnou plochou menšou ako 45 m2 a s úžitkovou plochou menšou ako 63 m2.

(3) V prípade, že to vyžaduje záujem riadenia bytovej politiky v kraji, môžu krajské národné výbory odstupňovať podľa veľkosti obytnej plochy alebo počtu obytných miestností štátny príspevok aj inak, ako je uvedené v odseku 2.

(4) Ak priemerná veľkosť družstevných bytov, ktorých výstavba sa v kraji v roku 1962 začína, prekročí celoštátny priemer určený pre bytovú výstavbu štátnym plánom, môže sa poskytnúť stavebným bytovým družstvám na štátnych príspevkoch tiež suma vyššia, ako je priemer 17 580 Kčs na 1 byt (odsek 1); úhrn poskytnutých štátnych príspevkov v kraji nesmie však prekročiť sumu, ktorá by na družstevné byty prislúchala podľa kategórií a sadzieb, uvedených v odseku 2. Prekročenie priemernej výšky štátneho príspevku musí sa uhradiť v rámci rozpočtu kraja.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) T. j. vo výške 30 % priemerného nákladu na byt včítane projektu a pozemku, plánovaného v štátnej výstavbe na rok 1962. Do tohto priemerného nákladu na byt nie sú podľa pokynov Štátnej plánovacej komisie č. 250 715/62-SM6 z 21. februára 1962 zahrnuté náklady na technické zariadenia zásobujúce bytové objekty teplom a teplou vodou (blokové kotolne, výmenníkové stanice, a to aj keď sú vstavané v bytovom objekte, tepelné rozvody nad 1 m od líca budovy a pod.); tieto zariadenia sa majú zásadne účelne združovať do väčších, hospodárnejších celkov a budovať v rámci technickej a občianskej vybavenosti bytovej výstavby z prostriedkov národných výborov. Pokiaľ sa technické zariadenia nezahrňované do priemerného nákladu na byt budujú - výnimočne - v objektoch stavebných bytových družstiev (podnikov), platí o finančnom krytí nákladov na ne národným výborom § 7 ods. 4, príp. § 13 (pri podnikovej bytovej výstavbe § 23) vyhlášky č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.). Náklady na zriadenie malých domových kotolní ústredného kúrenia budovaných v objekte družstva (podniku) v rozptýlenej bytovej výstavbe - i keď na žiadosť družstva (podniku) príslušný národný výbor povolil zriadenie ústredného kúrenia namiesto kúrenia etážového alebo lokálneho - uhradzuje však z vlastných prostriedkov družstvo (podnik).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené