Vyhláška č. 131/1962 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor ako stavebný úrad

Čiastka 71/1962
Platnosť od 30.12.1962
Účinnosť od 01.12.1962

OBSAH

131

VYHLÁŠKA

Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave

z 29. novembra 1962,

ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor ako stavebný úrad


§ 1

Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad:

Mestský národný výbor D u n a j s k á S t r e d a, okres Dunajská Streda


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1962.


Tajomník:

v z. Raško v. r.

Predseda:

Janík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené