Nariadenie vlády č. 13/1962 Zb.Vládne nariadenie o novej organizácii Československého filmu

Čiastka 7/1962
Platnosť od 10.02.1962 do30.12.1990
Účinnosť od 10.02.1962 do30.12.1990
Zrušený 429/1990 Zb.

13

VLÁDNE NARIADENIE

z 2. februára 1962

o novej organizácii Československého filmu

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 3 dekrétu č. 50/1945 Zb. o opatreniach v oblasti filmu:


Organizácia Československého filmu

§ 1

(1) Československý film je výrobná hospodárska jednotka kultúrneho charakteru. Je samostatnou organizáciou v rámci Ministerstva školstva a kultúry. Má celoštátnu pôsobnosť.

(2) Československý film tvorí Ústredné riaditeľstvo Československého filmu ako nadpodniková hospodárska organizácia spolu s podriadenými hospodárskymi organizáciami.

(3) Ústredného riaditeľa Československého filmu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra školstva a kultúry.

(4) Ústredný riaditeľ Československého filmu je oprávnený so súhlasom ministra školstva a kultúry zriaďovať, meniť a rušiť podriadené hospodárske organizácie.

§ 2

Vo veciach plánovacích, finančných a mzdových jedná Ústredné riaditeľstvo Československého filmu priamo so Štátnou plánovacou komisiou, s Ministerstvom financií, so Štátnou mzdovou komisiou a s ostatnými ústrednými orgánmi. Československý film má v pláne a v rozpočte Ministerstva školstva a kultúry oddelene vykazovanú časť.

§ 3

Pokiaľ toto vládne nariadenie neustanovuje inak, pre Československý film platia primerane predpisy o národných podnikoch a niektorých iných hospodárskych organizáciách.

§ 4

Úlohy Československého filmu

(1) Základnou úlohou Ústredného riaditeľstva Československého filmu je organizovať, riadiť, koordinovať a kontrolovať po stránke ideovej, umeleckej, technickej a hospodárskej tvorbu filmov a ich úpravu, ďalej laboratórne spracovanie a požičiavanie filmov, dovoz a vývoz filmov, archivovanie a dokumentáciu filmov a obstarávanie technických potrieb v oblasti kinematografie.

(2) Československý film poskytuje národným výborom na úseku filmovej distribúcie metodickú pomoc.

(3) Ústredný riaditeľ Československého filmu je oprávnený vydávať predpisy na úseku kinematografie, najmä smernice pre prevádzku kín národných výborov a verejné premietanie v nich, určiť podmienky požičiavania filmov a výšku vstupného do kín.

§ 5

Štatút Československého filmu

Podrobnosti o právnych pomeroch a hospodárení Československého filmu, rozsah právomoci a zodpovednosti ústredného riaditeľa Československého filmu a riaditeľov podriadených organizácií ustanoví štatút, ktorý vydá ústredný riaditeľ Československého filmu so súhlasom ministra školstva a kultúry.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 6

Vládne nariadenie č. 4/1957 Zb. o organizácii filmového podnikania sa zrušuje.

§ 7

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené