Vyhláška č. 128/1962 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave sadzieb majetkových sankcií pri dodávkach pre investičnú výstavbu

Čiastka 70/1962
Platnosť od 29.12.1962 do30.06.1964
Účinnosť od 01.01.1963 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH

128

VYHLÁŠKA

hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 21. decembra 1962

o úprave sadzieb majetkových sankcií pri dodávkach pre investičnú výstavbu

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovuje v dohode so Štátnou plánovacou komisiou a so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 190 ods. 2 písm. a) zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


§ 1

Dvojnásobné penále ustanovené zákonom č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, prípadne jeho vykonávacími predpismi, pri dodávkach (poddodávkach) výrobkov, prác a výkonov určených pre centralizovanú investičnú výstavbu sa platí iba pri dodávkach (poddodávkach) pre centralizované stavby,

a) o ktorých vláda ustanovila, že sa ich uvedenie do prevádzky a dokončenie musí v príprave výstavby i pri ich stavbe zabezpečovať prednostne,*)

b) ktoré sú určené bezprostredne na zabezpečenie obranyschopnosti štátu.

§ 2

(1) Odberateľ (investor) je povinný oznámiť dodávateľovi, že ide o dodávku (poddodávku) pre stavbu uvedenú v § 1, a to najneskoršie pri uzavieraní hospodárskej zmluvy, alebo ak stavba bola po uzavretí hospodárskej zmluvy dodatočne zaradená medzi stavby uvedené v § 1, bez zbytočného odkladu po tom, keď sa odberateľ o tomto opatrení dozvedel.

(2) Pri dodávkach (poddodávkach) pre stavby uvedené v § 1, pri ktorých bola hospodárska zmluva uzavretá pred dňom účinnosti tejto vyhlášky, je odberateľ (investor) povinný urobiť oznámenie podľa odseku 1 do 31. januára 1963.

§ 3

Pri iných stavbách, než ktoré sú uvedené v § 1, ako aj v prípadoch, v ktorých odberateľ nesplnil povinnosť uvedenú v § 2, platí sa penále v jednoduchej sadzbe.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1963.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

dr. Dohnal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tieto stavby boli určené najmä vládnymi uzneseniami č. 502 z 11. júna 1962 a č. 938 z 3. októbra 1962.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené