Vyhláška č. 127/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva výstavby, Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a výkonov pre vykonávanie poľnohospodárskej stavebnej investičnej výstavby jednotných roľníckych družstiev a spoločných družstevných podnikov

(v znení č. 38/1966 Zb.)

Čiastka 70/1962
Platnosť od 29.12.1962 do31.12.1967
Účinnosť od 01.07.1966 do31.12.1967
Zrušený 128/1967 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené