Vyhláška č. 115/1962 Zb.Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov o zmene vyhlášky č. 10/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hospodárení s bytmi

Čiastka 61/1962
Platnosť od 12.12.1962 do31.03.1964
Účinnosť od 12.12.1962 do31.03.1964
Zrušený 41/1964 Zb. (nepriamo)

OBSAH

115

VYHLÁŠKA

Ústredného úradu pre veci národných výborov

z 28. novembra 1962

o zmene vyhlášky č. 10/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hospodárení s bytmi

Ústredný úrad pre veci národných výborov ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi (orgánmi) podľa § 90 zákona č. 67/1956 Zb. o hospodárení s bytmi v znení zákona č. 147/1961 Zb.:


Čl. I

Vyhláška č. 10/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hospodárení s bytmi, sa mení takto:

1. Ustanovenie § 2 ods. 2 znie:

(2) Okresné národné výbory určia po vyjadrení miestnych národných výborov a po zistení stanoviska okresnej odborovej rady, koľko bytov z novej štátnej výstavby bude slúžiť na ubytovanie pracovníkov tých podnikov a závodov, prevádzka ktorých je podmienená presídlením stálych pracovných síl do blízkosti pracoviska; súčasne určia, koľko bytov v jednotlivých obciach (sídliskách) bude slúžiť na ubytovanie pracovníkov nevyhnutných služieb.“

2. Ustanovenie § 2 sa doplňuje ďalším odsekom tohto znenia:

(3) Počet bytov z novej štátnej výstavby pre najdôležitejšie podniky a závody alebo pre iné účely určujú, pokiaľ to považujú za nutné, krajské národné výbory po prejednaní s krajskou odborovou radou alebo priamo vláda.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vedúci

Ústredného úradu pre veci národných výborov:

Jakeš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené