Vyhláška č. 113/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní cudzincov, ktorí absolvovali československé vysoké školy alebo získali československé vedecké hodnosti

Čiastka 60/1962
Platnosť od 30.11.1962 do30.04.1966
Účinnosť od 01.12.1962 do30.04.1966
Zrušený 19/1966 Zb.

113

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 19. novembra 1962

o označovaní cudzincov, ktorí absolvovali československé vysoké školy alebo získali československé vedecké hodnosti

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi podľa § 21 ods. 4 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb. a podľa vládneho nariadenia č. 108/1961 Zb. o zriadení Univerzity 17. novembra v Prahe:


§ 1

Označovanie zahraničných absolventov československých vysokých škôl

(1) Zahraničným absolventom československých vysokých škôl včítane Univerzity 17. novembra, ktorí na nich získali úplné vysokoškolské vzdelanie a ktorým tieto vysoké školy vydávajú vysokoškolské diplomy s označením podľa vyhlášky č. 94/1961 Zb. o označovaní absolventov vysokých škôl v znení vyhlášky č. 112/1962 Zb., môže Univerzita 17. novembra okrem toho vydať, ak o to požiadajú pre použitie v zahraničí, tieto diplomy v jazyku francúzskom, anglickom alebo španielskom, obsahujúce označenie obvyklé pri dosiahnutí vysokoškolskej kvalifikácie v oblasti, z ktorej prichádzajú (príloha A).

(2) Zahraniční absolventi československých vysokých škôl, ktorí získali učiteľskú kvalifikáciu, dostanú od Univerzity 17. novembra okrem diplomu s označením podľa odseku 1 aj vysvedčenie v príslušnom cudzom jazyku, s uvedením druhu a stupňa školy, na ktorej sú spôsobilí vyučovať a s vyznačením aprobácie.

§ 2

Označovanie cudzincov, ktorí získali československé vedecké hodnosti

Cudzincom, ktorí splnili podmienky pre udeľovanie vedeckých hodností a ktorým udelia vysoké školy alebo akadémie vied vedecké hodnosti podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 64/1959 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti, môže Univerzita 17. novembra, ak o to požiadajú pre použitie v zahraničí, vydať v jazyku francúzskom, anglickom alebo španielskom diplomy obvyklé v príslušnej zahraničnej oblasti s uvedením hodnosti podľa prílohy B.


§ 3

Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1962.


Prvý námestník ministra:

Křístek v. r.


Príloha A

vyhlášky č. 113/1962 Zb. o označovaní cudzincov, ktorí absolvovali československé vysoké školy alebo získali československé vedecké hodnosti

Čs. označenie absolventa Zodpovedajúce označenie v jazyku
francúzskom anglickom španielskom
Inžinier technickej fyziky Ingénieur en Physique appliquée Master of Science (Engineering)Ingeniero en Física
aplicada
Promovaný geológ Licencié és Sciences Master of Science Licenciado en Geologia
Banský inžinierIngénieur civil des MinesMaster of Science (Engineering) in MiningIngeniero de Minas
Hutný inžinierIngénieur civil MétallurgisteMaster of Science (Engineering) in MetallurgyIngeniero Metalúrgico
Strojný inžinierIngénieur MécanicienMaster of Science (Engineering)Ingeniero Mecénico
Inžinier jadrovej technikyIngénieur en Technique nucléaireMaster of Science (Engineering)Ingeniero en Física nuclear
Inžinier elektrotechnikyIngénieur ElectromécanicienMaster of Science (Engineering)Ingeniero Electromecánico
Inžinier chémieIngénieur ChimisteMaster of Science (Engineering)Ingeniero en Química
Textilný inžinierIngénieur de l´Industrie textileMaster of Science (Engineering)Ingeniero en Industria textil
Kožiarsky inžinierIngénieur de l´Industrie du CuirMaster of Science (Engineering)Ingeniero en Industria de cuero
Drevársky inžinierIngénieur de l´Industrie du BoisMaster of Science (Engineering)Ingeniero en Industria de madera
Inžinier architektArchitecteMaster of Science (in Architecure)Arquitecto
Stavebný inžinierIngénieur civil des ConstructionsMaster of Science (Engineering)Ingeniero Civil
Zememeračský inžinierIngénieur GéomètreMaster of SurveyingIngeniero Agrimensor
Dopravný inžinierIngénieur de TransportMaster of Science (Engineering)Ingeniero en Comunicaciones
Inžinier spojovIngénieur civil des TélécommunicationsMaster of Science (Engineering)Ingeniero en Telecomunicaciones
Poľnohospodársky inžinierIngénieur AgricoleMaster of Science (Agriculture)Ingeniero Agrónomo
Lesný inžinierIngénieur ForestierMaster of Science (Forestery)Ingeniero Forestal
Promovaný veterinárny lekárMédecin VétérinaireBachelor of Veterinary MedicineMédico Veterinario
Promovaný ekonómLicencié ès Sciences économiquesMaster of Science (Economics)Licenciado en Economía
Promovaný právnikLicencié en DroitMaster of LawsLicenciado en Derecho
Promovaný lekárDocteur en MédecineBachelor of Medicine and Bachelor of SurgeryMédico
Promovaný zubný lekárChirurgien DentisteBachelor of Dental SurgeryOdontólogo
Promovaný farmaceutPharmacienMaster of PharmacyLicenciado en Farmacía
Promovaný matematikLicencié ès SciencesMaster of ScienceLicenciado en Matemáticas
Promovaný fyzikLicencié ès SciencesMaster of ScienceLicenciado en Física
Promovaný chemikLicencié ès SciencesMaster of ScienceLicenciado en Química
Promovaný geografLicencié ès LettresMaster of ArtsLicenciado en Geografía
Promovaný biológLicencié ès SciencesMaster of ScienceLicenciado en Biología
Promovaný filozofLicencié ès LettresMaster of ArtsLicenciado en Filosofía
Promovaný psychológLicencié ès LettresMaster of ArtsLicenciado en Psicología
Promovaný pedagógLicencié ès LettresMaster of ArtsLicenciado en Educación
Promovaný historikLicencié ès LettresMaster of ArtsLicenciado en Historia
Promovaný etnografLicencié ès LettresMaster of ArtsLicenciado en Ernografía
Promovaný filológLicencié ès LettresMaster of ArtsLicenciado en Letras
Promovaný telovýchovný pedagógLicencié en Education physiqueMaster of Physical EducationLicenciado en Educación física
Promovaný knihovníkBibliothécaireMaster of Arts (in Librarianship)Bibliotecario
Promovaný novinárLicencié en JournalismeMaster of Arts (in Journalism)Licenciado en Periodismo
Promovaný osvetový pracovníkLicencié en Education des AdultesMaster of Arts (in Adult Education)Licenciado en Educación de Adultos
Promovaný školský pracovníkLicencié ès Lettres (Mention administration scolaire)Master of Arts (in Educational Administration)Licenciado en Administración de Escuelas
Promovaný spoločenskovedný pracovníkLicencié ès Sciences socialesMaster of Social ScienceLicenciado en Ciencias Sociales

Pokiaľ cudzojazyčné označenie predstavuje len celkové označenie smeru ako Licencié es Lettres, Master of Science (Engineerign) a pod., môže byť v diplome bližšie uvedený príslušný odbor.

Príloha B

vyhlášky č. 113/1962 Zb. o označovaní cudzincov, ktorí absolvovali československé vysoké školy alebo získali československé vedecké hodnosti

Československá vedecká hodnosť Zodpovedajúce označenie v jazyku
francúzskomanglickomšpanielskom
Kandidát fyzikálno-matematických vied C.Sc.Docteur ès SciencesDoctor of Philosophy (in Mathematics alebo in Physics)Doctor en Matemáticas alebo en Física
Doktor fyzikálno-matematických vied Dr.Sc.Docteur en Sciences mathématiques et physiquesDoctor of Science (in Mathematics and in Physics)Doctor en Ciencias Matemáticas y Físicas
Kandidát geologicko-mineralogických vied C.Sc.Docteur ès SciencesDoctor of Philosphy (in Geology alebo in Mineralogy)Doctor en Geología alebo en Mineralogía
Doktor geologicko-mineralogických vied Dr.Sc.Docteur en Sciences géologiques et minéralogiquesDoctor of Science (in Geology and in in Mineralogy)Doctor en Ciencias Geológicas y Mineralógicas
Kandidát geografických vied C.Sc.Docteur ès LettresDoctor of Philosophy (in Geography)Doctor en Geografía
Doktor geografických vied Dr.Sc.Docteur en Sciences géographiquesDoctor of Letters (in Geography)Doctor en Ciencias Geográficas
Kandidát chemických vied C.Sc.Docteur ès SciencesDoctor of Philosophy (in Chemistry)Doctor en Química
Doktor chemických vied Dr.Sc.Docteur en Sciences chimiquesDoctor of Science (in Chemistry)Doctor en Ciencias Químicas
Kandidát biologických vied C.Sc.Docteur ès SciencesDoctor of Philosophy (in Biology)Doctor en Biología
Doktor biologických vied Dr. Sc.Docteur en Sciences biologiquesDoctor of Sicence (in Biology)Doctor en Ciencias Biológicas
Kandidát lekárskych vied C.Sc.Maître ès Sciences médicalesDoctor of Philosophy (in Medicine)Doctor en Medicina
Doktor lekárskych vied Dr.Sc.Docteur en Sciences médicalesDoctor of Medicine alebo Master of Surgery alebo Doctor of Dental SurgeryDoctor en Ciencias Médicas
Kandidát poľnohospodársko-lesníckych vied C.Sc.Ingénieur DocteurDoctor of Philosophy (in Agriculture alebo Forestry)Ingeniero Doctor (Mención Agronomía alebo Silvicultura)
Doktor poľnohospodársko-lesníckych vied Dr.Sc.Docteur en Sciences agronomiquesDoctor of Science (in Agriculture and in Forestry)Doctor en Ciencias Agronómicas y Forestales
Kandidát veterinárnych vied C.Sc.Docteur VétérinaireDoctor of Philosophy (in Veterinary Medicine)Doctor en Medicina Veterinaria
Doktor veterinárnych vied Dr.Sc.Docteur en Sciences vétérinairesDoctor of Veterinary MedicineDoctor en Ciencias Veterinarias
Kandidát technických vied C.Sc.Ingénieur DocteurDoctor of Philosophy (in Engineering)Ingeniero Doctor
Doktor technických vied Dr.Sc.Docteur en Sciences techniquesDoctor of Science (in Engineering)Doctor en Ciencias Técnicas
Kandidát filozofických vied C.Sc.Docteur ès LettresDoctor of Philosophy (in Arts)Doctor en Filosofí
Doktor filozofických vied Dr.Sc.Docteur en Sciences philosophiquesDoctor of Letters (in Philosophy)Doctor en Ciencias Filosóficas
Kandidát ekonomických vied C.Sc.Docteur en Economie politique, mention...Doctor of Philosophy (in Economics)Doctor en Economía
Doktor ekonomických vied Dr.Sc.Docteur en Sciences economiquesDoctor of Science (in Economics)Doctor en Ciencias Económicas
Kandidát právnych vied C.Sc.Docteur en DroitDoctor of Philosophy (in Laws)Doctor en Derecho
Doktor právnych vied Dr.Sc.Docteur en Sciences juridiquesDoctor of LawsDoctor en Ciencias Jurídicas
Kandidát historických vied C.Sc.Docteur ès LettresDoctor of Philosophy (in History)Doctor en Historia
Doktor historických vied Dr.Sc.Docteur en Sciences historiquesDoctor of Letters (in History)Doctor en Ciencias Históricas
Kandidát pedagogických vied C.Sc.Docteur ès LettresDoctor of Philosophy (in Education)Doctor en Educación
Doktor pedagogických vied Dr.Sc.Docteur en Sciences pédagogiquesDoctor of Letters (in Education)Doctor en Ciencias de Educación
Kandidát psychologických vied C.Sc.Docteur ès LettresDoctor of Philosophy (in Psychology)Doctor en Psicología
Doktor psychologických vied Dr.Sc.Docteur en Sciences psychologiquesDoctor of Letters (in Psychology)Doctor en Ciencias Psicológicas
Kandidát filologických vied C.Sc.Docteur ès LettresDoctor of Philosophy (in Arts)Doctor en Filología
Doktor filologických vied Dr.Sc.Docteur en Sciences philologiquesDoctor of Letters (in Arts)Doctor en Ciencias Filológicas

Pokiaľ cudzojazyčné označenie predstavuje len celkové označenie kandidátskej hodnosti alebo Docteur es Sciences, Doctor of Philosophy (in Arts) a pod., môže byť na diplome bližšie uvedený príslušný odbor.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené