Vyhláška č. 107/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách

Čiastka 57/1962
Platnosť od 17.11.1962 do02.01.1968
Účinnosť od 02.12.1962 do02.01.1968
Uzavretie zmluvy 21.08.1959
Ratifikácia zmluvy 26.07.1962
Zrušený 190/1968 Zb. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 ods. 3 nadobudol Dohovor pre Československú socialistickú republiku platnosť 1. augusta 1962.

107

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 24. októbra 1962

o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách


Dňa 21. augusta 1959 bol v Ženeve dojednaný Medzinárodný dohovor o telekomunikáciách; za Československú socialistickú republiku bol Dohovor podpísaný s výhradami obsiahnutými v bodoch XVII, XXII a XXIII Záverečného protokolu k Medzinárodnému dohovoru o telekomunikáciách (Ženeva 1959).

Prezident republiky ratifikoval Dohovor s výhradami urobenými pri jeho podpise 26. júla 1962. Ratifikačná listina Československej socialistickej republiky bola 1. augusta 1962 uložená na generálnom sekretariáte Medzinárodnej telekomunikačnej únie.

Podľa svojho článku 17, odseku 3 nadobudol Dohovor pre Československú socialistickú republiku platnosť 1. augusta 1962.

Odpis Dohovoru spolu s českým prekladom je uložený v archíve Ministerstva zahraničných vecí.


David v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené