Vyhláška č. 106/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Marokom o leteckej doprave

Čiastka 57/1962
Platnosť od 17.11.1962
Účinnosť od 02.12.1962
Uzavretie zmluvy 08.05.1961
Redakčná poznámka

Podľa ustanovenia článku 21 vstúpila dohoda v platnosť 19. októbra 1962.

106

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. októbra 1962

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Marokom o leteckej doprave


Dňa 8. mája 1961 bola v Rabate podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Marokom o leteckej doprave.

Vláda Československej socialistickej republiky schválila Dohodu 13. septembra 1961, čo bolo oznámené marockej strane nótou z 5. júna 1962. Marocký kráľ ratifikoval Dohodu 19. júla 1962, čo bolo oznámené nótou z 19. septembra 1962.

Podľa ustanovenia článku 21 vstúpila Dohoda v platnosť 19. októbra 1962.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Marokom o leteckej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a

Vláda Jeho veličenstva marockého kráľa

vedené prianím napomáhať rozvoju leteckej dopravy medzi Československou socialistickou republikou a Marokom a uskutočňovať v tejto oblasti čo najširšiu medzinárodnú spoluprácu,

prajúc si uplatňovať v tejto doprave zásady a ustanovenia Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísanom 7. decembra 1944 v Chicagu, označenom ďalej ako „Dohovor“,

dohodli sa takto:

Časť I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Zmluvné strany si poskytujú navzájom práva určené v tejto Dohode za účelom zriadenia medzinárodných civilných leteckých spojov uvedených v Prílohe.

Článok 2

Pri uskutočňovaní tejto Dohody a jej Prílohy:

a) výraz „územie“ bude mať význam určený článkom 2 Dohovoru,

b) výraz „letecké úrady“ znamená:

- pokiaľ ide o Maroko, Ministerstvo verejných prác, Riaditeľstvo pre letectvo,

- pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Ministerstvo dopravy a spojov, letecký odbor,

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená podnik pre leteckú dopravu, ktorý jedna zmluvná strana podľa článku 17 písomne označí ako podnik oprávnený na vykonávanie služieb dohodnutých v rámci tejto Dohody,

d) výrazy „palubné zariadenie“, „palubné zásoby“ a „náhradné súčiastky“ budú mať význam uvedený v definíciách podľa Prílohy 9 Dohovoru.

Článok 3

V záujme zamedzenia akýchkoľvek diskriminačných opatrení a v záujme zabezpečenia úplnej rovnosti v zaobchádzaní zmluvné strany sa dohodli, že:

a) dane alebo iné poplatky a dávky vyberané každou zmluvnou stranou za používanie letísk a iných leteckých zariadení na jej území lietadlami druhej zmluvnej strany nesmú byť vyššie než tie, ktoré sa platia za vlastné lietadlá rovnakého typu používané na podobné medzinárodné služby,

b) s výhradou dodržiavania predpisov príslušnej zmluvnej strany

1. lietadlá používané určenými leteckými podnikmi jednej zmluvnej strany, ako aj pohonné hmoty, mazacie oleje, náhradné súčiastky, palubné zariadenie, palubné zásoby a vôbec materiál určený výlučne na použitie v lietadle, dovezené a vyvezené týmito lietadlami, budú na tomto území oslobodené od colných poplatkov a od iných poplatkov a dávok, ktoré platia za tovar pri dovoze, vývoze alebo tranzite,

2. pohonné hmoty, mazacie oleje, náhradné súčiastky, obvyklé zariadenia a zásoby na palube určené pre lietadlá uvedené v odseku 1 tohto článku budú pri dovoze na územie druhej zmluvnej strany alebo pri vývoze z tohto územia oslobodené od colných poplatkov, inšpekčných poplatkov alebo iných podobných poplatkov a dávok,

3. pohonné hmoty a mazacie oleje vzaté na palubu lietadiel používaných určenými leteckými podnikmi jednej zmluvnej strany, ktoré sa späť vyvážajú, budú vyňaté z colných poplatkov, spotrebných daní a iných domácich poplatkov a dávok.

Článok 4

Každý z leteckých podnikov určený jednou zmluvnou stranou bude môcť udržiavať v nevyhnutnom rozsahu vlastný technický a administratívny personál na území druhej zmluvnej strany. Určený letecký podnik poverí, pokiaľ nebude mať vlastnú službu na letiskách druhej zmluvnej strany, potrebnými prácami, ak to bude možné, personál letiska alebo leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou.

Článok 5

Osvedčenia o spôsobilosti na let, diplomy a letecké legitimácie vydané alebo uznané za platné jednou zo zmluvných strán, pokiaľ nestratili platnosť, uzná druhá zmluvná strana za platné pre prevádzku leteckých liniek uvedených v pripojenej Prílohe. Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo neuznať za platné pre lietanie nad jej územím diplomy a letecké legitimácie vydané jej príslušníkom druhou zmluvnou stranou alebo ktorýmkoľvek iným štátom.

Článok 6

a) Zákony a predpisy každej zmluvnej strany týkajúce sa vstupu na jej územie a výstupu z neho vzťahujúce sa na lietadlá v medzinárodnom leteckom styku a zákony a predpisy týkajúce sa prevádzky a lietania týchto lietadiel po čas ich pobytu na jej území budú platiť pre lietadlá podniku alebo podnikov druhej zmluvnej strany.

b) Cestujúci, posádky a odosielatelia tovaru sa musia podrobiť buď osobne alebo prostredníctvom tretej osoby konajúcej ich menom a na ich účet zákonom a predpisom, podľa ktorých sa na území každej zmluvnej strany upravuje vstup, pobyt a výstup cestujúcich, posádok a tovaru, ako sú predpisy o vstupe, formalitách výstupu, prisťahovalectve, clách a karanténe.

Článok 7

Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo odmietnuť leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou oprávnenie na prevádzku alebo ho odvolať, ak sa dôvodne domnieva, že nie je preukázané, že prevažná časť vlastníctva a skutočná kontrola tohto podniku sú v rukách druhej zmluvnej strany alebo jej štátnych príslušníkov, alebo ak sa tento podnik nepodriadi zákonom a predpisom uvedeným v článku 6, alebo neplní záväzky uložené touto Dohodou.

Každá zo zmluvných strán použije toto právo iba po konzultácii vykonanej podľa článku 9 s výnimkou prípadov, keď okamžité zastavenie prevádzky alebo okamžité uplatňovanie obmedzenia sú potrebné, aby sa predišlo ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov.

Článok 8

Každá zmluvná strana bude môcť kedykoľvek požiadať o konzultáciu medzi príslušnými leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán v otázkach výkladu, vykonávania alebo zmien tejto Dohody.

Táto konzultácia začne najneskoršie v priebehu 30 dní odo dňa, keď sa dostane žiadosť.

Zmeny, o ktorých sa rozhodlo, že sa vykonajú v tejto Dohode, vstúpia v platnosť po ich potvrdení diplomatickou cestou formou výmeny nót. Zmeny Prílohy vstúpia v platnosť okamžite a budú potvrdené dodatočne výmenou diplomatických nót.

Článok 9

a) V prípade, že spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody nebude sa môcť urovnať podľa ustanovení článku 9 či už medzi leteckými úradmi alebo medzi vládami zmluvných strán, postúpi sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán rozhodcovskému tribunálu.

b) Rozhodcovský tribunál sa bude skladať z troch členov. Každá z obidvoch vlád si zvolí jedného rozhodcu. Títo dvaja rozhodcovia sa dohodnú o určení príslušníka tretieho štátu ako predsedu.

c) Ak sa nepodarí vyriešiť spor priateľským spôsobom, rozhodcovský tribunál rozhodne väčšinou hlasov. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, tribunál sám určí zásady pre svoje konanie a určí svoje sídlo.

d) Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa podrobia dočasným opatreniam, ktoré sa môžu nariadiť v priebehu konania, ako aj rozhodcovskému rozhodnutiu, ktoré sa považuje v každom prípade za konečné.

e) Ak sa jedna zo zmluvných strán rozhodcovským rozhodnutiam nepodrobí, môže druhá zmluvná strana na tak dlho, dokiaľ tento stav trvá, obmedziť, dočasne zastaviť alebo odvolať práva alebo výsady, ktoré na základe tejto Dohody poskytla nepodrobivšej sa strane.

f) Každá zmluvná strana bude znášať náklady spojené s činnosťou svojho rozhodcu a polovicu nákladov za určeného predsedu.

Článok 10

Táto Dohoda a jej Príloha sa zašlú Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo za účelom registrácie.

Článok 11

Táto Dohoda sa uvedie do súladu s každou dohodou mnohostranného charakteru, ktorá by zaväzovala obe zmluvné strany.

Časť II

Dohodnuté služby

Článok 12

Vláda Jeho veličenstva marockého kráľa poskytuje vláde Československej socialistickej republiky a recipročne vláda Československej socialistickej republiky poskytuje vláde Jeho veličenstva marockého kráľa právo vykonávať jedným alebo viacerými leteckými podnikmi určenými príslušnou vládou letecké služby, určené v zozname liniek v Prílohe k tejto Dohode. Tieto služby sa budú v ďalšom označovať ako „dohodnuté služby“.

Článok 13

a) Dohodnuté služby sa môžu vykonávať ihneď alebo neskoršie podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa práva poskytujú, za podmienky, že:

1. zmluvná strana, ktorej sa práva poskytli, určila jeden alebo viac leteckých dopravných podnikov na prevádzku jednej alebo viacerých určených liniek,

2. zmluvná strana, ktorá práva poskytuje, dala za podmienok uvedených v odseku b) tohto článku príslušnému podniku alebo podnikom požadované prevádzkové oprávnenie, ktoré sa má vydať čo najskôr s výhradou ustanovenia článku 7.

b) Určené letecké podniky sa môžu vyzvať, aby leteckým úradom strany, ktorá poskytuje práva, podali dôkaz o tom, že sú schopné uspokojiť požiadavky predpísané zákonmi a predpismi obvykle uplatňovanými týmito úradmi pri činnosti obchodných podnikov leteckej dopravy.

Článok 14

Letecký podnik alebo podniky určené jednou zo zmluvných strán podľa tejto Dohody budú mať na území druhej zmluvnej strany v medzinárodnej doprave právo vykladať a nakladať cestujúcich, poštu a tovar v miestach pristátia a na linkách, ktoré sú uvedené v pripojenej Prílohe.

Článok 15

Podnikom určeným každou zo zmluvných strán sa musí zaručiť spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie, aby sa im dali rovnaké podmienky na vykonávanie dohodnutých služieb.

Na spoločných tratiach musia podniky vzájomne prihliadať na svoje záujmy tak, aby sa nevhodne nedotýkali služieb druhej strany.

Článok 16

a) Vykonávanie služieb medzi marockým územím a československým územím a naopak na linkách uvedených v zozname I Prílohy k tejto Dohode predstavuje pre obidve krajiny základné a prvoradé právo.

b) Pri vykonávaní týchto služieb:

1. kapacita bude rozdelená rovnomerne medzi marockými a československými podnikmi s výhradou odseku 3 tohto článku,

2. celková kapacita daná do prevádzky na všetkých linkách sa prispôsobí dopytu, ktorý možno predvídať.

Aby mohli zvládnuť nepredvídané alebo okamžité prepravné potreby na týchto linkách, rozhodnú určené letecké podniky spoločne aké opatrenia urobia na zvládnutie tejto dočasne zvýšenej prevádzky. O opatreniach bez meškania upovedomia letecké úrady svojich krajín, ktoré môžu medzi sebou v tej veci konzultovať, ak to budú považovať za účelné,

3. v prípade, že by si jedna zo strán nepriala zabezpečovať na jednej alebo na viac linkách buď sčasti alebo v plnom rozsahu prepravnú kapacitu, ktorá na ňu pripadá, dohodne sa s druhou stranou o postúpení celej alebo časti prepravnej kapacity, ktorá na ňu pripadá v rámci určeného limitu, a to na určitý čas.

Zmluvná strana, ktorá všetky práva alebo časť svojich práv takto postúpila, môže ich znovu prevziať po skončení uvedeného času.

Článok 17

a) Na každej z liniek uvedených v zozname II Prílohy k tejto Dohode bude prvoradým cieľom dohodnutých služieb uviesť pri rozumnom koeficiente využitia do prevádzky takú kapacitu, ktorá zodpovedá dopytu po medzinárodnej leteckej doprave smerom z územia alebo na územie zmluvnej strany, ktorá určila podniky vykonávajúce tieto služby, ktorú možno bežne a rozumne predvídať.

b) Podnik alebo podniky určené jednou zmluvnou stranou budú však môcť uspokojiť v medziach celkovej kapacity predvídanej v odseku a) tohto článku dopyt po doprave medzi územím tretích štátov, ktorým prechádzajú dohodnuté linky, a územím druhej zmluvnej strany, a to do tej miery, pokiaľ tento dopyt nie je uspokojený miestnymi alebo oblastnými službami. To bude v prípade potreby určené konzultáciou medzi leteckými úradmi podľa článku 8 tejto Dohody.

c) Nad rámce kapacity podľa odseku a) tohto článku môže byť daná dodatočne do prevádzky doplnková kapacita v každom prípade, keď to bude vyžadovať prepravný dopyt v krajinách, v ktorých je linka v prevádzke.

Článok 18

Určené letecké podniky oznámia leteckým úradom obidvoch zmluvných strán najneskoršie 30 dní pred začatím dohodnutých služieb druh služieb, typ používaných lietadiel a predpokladané letové poriadky. To isté platí pre dodatočné zmeny.

Článok 19

a) Určenie taríf platných pre dohodnuté služby na československých a marockých linkách, ktoré sú uvedené v tejto Dohode, sa uskutoční pokiaľ možno dohodou medzi určenými podnikmi. Tieto podniky budú postupovať:

1. buď tak, že použijú ustanovenia, ktoré by boli prijaté v rámci postupu pre určovanie taríf Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA),

2. alebo na základe priamej dohody, a pokiaľ je to potrebné, po konzultácii s leteckými dopravnými podnikmi tretích štátov, ktoré majú celkom alebo sčasti tie isté trate.

b) Takto určené tarify sa predložia na schválenie leteckým úradom každej zmluvnej strany najmenej tridsať (30) dní pred dňom, keď majú vstúpiť v platnosť, pričom táto lehota sa môže v osobitných prípadoch skrátiť za podmienky, že s tým úrady súhlasia.

c) Ak určené letecké podniky sa nedohodli na určení tarify zodpovedajúcej ustanoveniu odseku a) tohto článku alebo ak jedna zo zmluvných strán oznámila, že nesúhlasí s tarifou, ktorá jej bola oznámená podľa odseku b) tohto článku, vynasnažia sa letecké úrady obidvoch zmluvných strán dosiahnuť uspokojivé riešenie.

V krajnom prípade bude možné odvolať sa na arbitráž predvídanú v článku 9 tejto Dohody.

Pokiaľ nebude vydané rozhodcovské rozhodnutie, bude mať zmluvná strana, ktorá s tarifou nesúhlasila, právo požadovať od druhej zmluvnej strany, aby boli zachované doteraz platné tarify.

Článok 20

Každá zmluvná strana bude môcť kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane prianie vypovedať túto Dohodu. Toto oznámenie sa zašle súčasne Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Výpoveď nadobudne účinnosť 12 mesiacov od prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, pokiaľ sa toto oznámenie nevezme späť na základe spoločnej dohody pred ukončením uvedeného obdobia. V prípade, že by zmluvná strana, ktorá dostane takéto oznámenie, nepotvrdila jeho príjem, bude sa mať za to, že toto oznámenie dostala pätnásť (15) dní po jeho doručení do sídla Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo.

Článok 21

Záverečné ustanovenia

Táto Dohoda vstúpi v platnosť jeden mesiac po tom, keď si obidve zmluvné strany navzájom oznámia, že sa uskutočnilo príslušné oficiálne konanie.

Na dôkaz toho splnomocnenci obidvoch strán túto Dohodu podpísali.

Dané v Rabate 8. mája 1961 v dvoch francúzskych vyhotoveniach.

Za Československú socialistickú republiku

Karel Štekl v. r.

Za Marocké kráľovstvo

Lamrani v. r.

PRÍLOHA

ZOZNAM I

Marocké linky

Miesta v Maroku - Praha

Československé linky

Miesta v Československu - Rabat alebo Casablanca

ZOZNAM II

Marocké linky

1. Miesta v Maroku - Paríž - Frankfurt - Praha a ďalej smerom na východ1)

2. Miesta v Maroku - Ženeva - Praha a ďalej smerom na východ1)

Československé linky

1. Praha - Zűrich - Rabat alebo Casablanca - Konakry - Freetown - Monrovia

2. Praha - Zűrich - Rabat alebo Casablanca - Konakry - Lagos

3. Praha - Zűrich - Rabat alebo Casablanca - body v Strednej Amerike alebo v Južnej Amerike1)

1) Miesta ďalej na východ a miesta v Strednej alebo Južnej Amerike budú konkretizované dodatočne spoločnou dohodou medzi leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán.

Poznámka:

a) Určené podniky budú vynechávať na ktorejkoľvek z vyššie uvedených liniek jedno alebo viac medziľahlých miest pristátia za podmienky, že tieto miesta ležia na území tretích štátov.

b) Bolo dohodnuté, že v zoznamoch liniek budú sa uvádzať iba miesta, na ktoré sa vzťahujú práva piatej slobody.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené