Vyhláška č. 103/1962 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o úprave predaja prebytkov poľnohospodárskych výrobkov

Čiastka 56/1962
Platnosť od 31.10.1962 do30.06.1963
Účinnosť od 31.10.1962 do30.06.1963
Zrušený 47/1963 Zb.

103

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov

z 31. októbra 1962

o úprave predaja prebytkov poľnohospodárskych výrobkov

Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov ustanovuje spolu s Ministerstvom vnútorného obchodu a Ministerstvom zdravotníctva a v dohode s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 15 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, § 6 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 40/1962 Zb. o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov, § 1 a 2 zákona č. 160/1949 Zb. o vnútornom obchode a § 15 zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti:

Na zabezpečenie splnenia štátneho plánu nákupu poľnohospodárskych výrobkov, na posilnenie autority zmlúv o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a na vylúčenie špekulácie pri predaji poľnohospodárskych výrobkov upravuje sa predaj prebytkov poľnohospodárskych výrobkov takto:


§ 1

Jednotné roľnícke družstvá, jednotlivo hospodáriaci roľníci a ostatní výrobcovia (zberači) poľnohospodárskych produktov (ďalej len „poľnohospodárske závody") predávajú i po splnení svojich prípadných zmluvných alebo určených dodávkových úloh poľnohospodárske výrobky a výrobky z nich, pokiaľ ich nespotrebujú pri prevádzke poľnohospodárskeho závodu alebo vo svojich domácnostiach, nákupným organizáciám, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

§ 2

(1) Priamo spotrebiteľom možno po splnení prípadných zmluvných dodávkových úloh nákupnej organizácii predávať iba med, zverinu, králikov, holubov, lesné plody a huby.

(2) Užívatelia poľnohospodárskej pôdy s výmerou do 0,20 ha a chovatelia hospodárskych zvierat, ktorí neužívajú poľnohospodársku pôdu, môžu po splnení prípadných zmluvných dodávkových úloh predávať priamo spotrebiteľom okrem výrobkov uvedených v odseku 1 aj vajcia, mlieko, hydinu, zeleninu a ovocie (nie však hrozno a víno).

(3) Okresné národné výbory môžu výnimočne v odľahlých obciach povoľovať poľnohospodárskym závodom po splnení dodávkových úloh nákupným organizáciám priamy predaj niektorých poľnohospodárskych výrobkov spotrebiteľom na zabezpečenie pravidelného zásobovania obyvateľstva príslušnej obce s výnimkou mäsa, osív a sadív, sladovníckeho jačmeňa, muštových hrozien európskeho viniča, vína, ovčej vlny, stonkového ľanu a konopí, tabaku, koreninovej papriky, cibule a cesnaku.

(4) Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov môže povoľovať výnimky z ustanovení odsekov 1 až 3.

§ 3

(1) Predaj poľnohospodárskych výrobkov priamo spotrebiteľom, pokiaľ sa výnimočne povolí podľa § 2, je prípustný len v poľnohospodárskych závodoch; uskutočňuje sa za ceny voľne dohodnuté, ktoré nesmú prevyšovať výšku štátnych maloobchodných cien.

(2) Pri predaji poľnohospodárskych výrobkov priamo spotrebiteľom sú poľnohospodárske závody povinné na vyzvanie príslušného orgánu kedykoľvek preukázať, že riadne plnia svoje zmluvné alebo určené dodávkové úlohy.

§ 4

(1) Nákupné organizácie sú povinné nakúpiť všetky poľnohospodárske výrobky ponúkané poľnohospodárskymi závodmi tak v rámci plnenia ich dodávkových úloh, ako aj po splnení týchto úloh, ak možno použiť ponúkané výrobky pre priamu spotrebu alebo na spracovanie, a to aj keď nezodpovedajú štátnym akostným normám alebo akostným podmienkam. Tieto výrobky nakupujú za určené nákupné ceny, a pokiaľ nie sú určené, za ceny dohodnuté medzi nákupnou organizáciou a poľnohospodárskym závodom. Výška dohodnutej ceny musí byť úmerná rozdielu v kvalite v pomere k štandardným nakupovaným poľnohospodárskym výrobkom.

(2) Nákupné organizácie nie sú povinné nakupovať poľnohospodárske výrobky vypestované zo špekulačných dôvodov na nadmerných plochách, ktoré sú v rozpore s rozpočtovanými plochami a úlohami. V prípade, že nákupná organizácia odmieta prevziať takéto výrobky, a ak ide o ponuku výrobkov väčšieho rozsahu, rozhodne okresný národný výbor v dohode s nákupnou organizáciou o ich nákupe, prípadne o inom použití.

§ 5

Členovia jednotných roľníckych družstiev predávajú poľnohospodárske výrobky zo svojich záhumienkových hospodárstiev nákupným organizáciám zásadne prostredníctvom jednotného roľníckeho družstva.

§ 6

Sprostredkovanie predaja poľnohospodárskych výrobkov a predaj cudzích výrobkov (priekupníctvo) nie sú dovolené.

§ 7

Táto vyhláška sa nevzťahuje na predaj škôlkárskych výpestkov, sadeníc zeleniny, okrasných rastlín, kozieho mlieka, konzumných kačacích vajec a plemenných a úžitkových zvierat určených na ďalší chov.


§ 8

(1) Poľnohospodárske trhy sa zrušujú; v dôsledku toho sa zrušujú aj trhové poriadky vydané krajskými národnými výbormi upravujúce spôsob a podmienky predaja na týchto trhoch.

(2) Zrušujú sa:

a) ustanovenia § 34 ods. 2, § 47 až 52 a čl. 5 ods. 3 prílohy vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva č. 162/1959 Ú. l. (Ú. v.) o výkupe pôdohospodárskych výrobkov,

b) ustanovenie § 3 vyhlášky Ministerstva vnútorného obchodu č. 202/1957 Ú. l. (Ú. v.) o úprave dodávok a odberu spotrebného tovaru,

c) smernice Ministerstva zdravotníctva pre hygienické a protiepidemické opatrenia pri poľnohospodárskych trhoch, por. č. 17/1954 zbierka „Hygienické predpisy",

d) smernice Ministerstva vnútorného obchodu o účasti podnikov štátneho a družstevného obchodu na poľnohospodárskych trhoch a pri iných trhových príležitostiach č. 283/1953 Zbierka smerníc a pokynov MVO.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Mestek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené