Zákon č. 1/1962 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej národnej rady

Čiastka 1/1962
Platnosť od 11.01.1962 do31.12.1968
Účinnosť od 01.01.1962 do31.12.1968
Zrušený 205/1968 Zb.

OBSAH

1

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 28. decembra 1961

o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

V Zbierke zákonov Československej socialistickej republiky (ďalej len „Zbierka zákonov“) sa vyhlasujú rovnakým spôsobom ako ostatné právne predpisy uverejňované v tejto zbierke

a) zákony Slovenskej národnej rady,

b) nariadenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady vydané na základe zákonov Slovenskej národnej rady a na ich vykonanie,

c) uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktoré predsedníctvo určí na vyhlásenie v Zbierke zákonov,

d) iné opatrenia Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva, ak to určí zákon alebo ak to vyžaduje povaha veci.


§ 2

Zákon Slovenskej národnej rady č. 6/1959 Zb. SNR o uverejňovaní zákonov Slovenskej národnej rady a predpisov vydaných na ich vykonanie sa zrušuje.

§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1962; vykoná ho Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.


Strechaj v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené