Nariadenie vlády č. 102/1961 Zb.Vládne nariadenie o úprave pôsobnosti národných výborov podľa predpisov o využití nerastného bohatstva

Čiastka 48/1961
Platnosť od 29.09.1961 do31.12.1967
Účinnosť od 29.09.1961 do31.12.1967
Zrušený 69/1967 Zb.

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené