Vyhláška č. 34/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva o povinnostiach vlastníkov (užívateľov) meliorovaných pozemkov pri prevádzke a udržovaní rozvodnej závlahovej siete a odvodňovacej, drenážnej a drobnej odpadovej siete melioračných stavieb zrušených vodných družstiev a o prevádzke a udržovaní týchto častí melioračných stavieb

Čiastka 14/1960
Platnosť od 08.04.1960
Účinnosť od 08.04.1960

34

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva

z 29. marca 1960

o povinnostiach vlastníkov (užívateľov) meliorovaných pozemkov pri prevádzke a udržovaní rozvodnej závlahovej siete a odvodňovacej, drenážnej a drobnej odpadovej siete melioračných stavieb zrušených vodných družstiev a o prevádzke a udržovaní týchto častí melioračných stavieb

Ministerstvo pôdohospodárstva ustanovuje v dohode s Ministerstvom financií a s Ministerstvom energetiky a vodného hospodárstva podľa § 32 ods. 2 a § 32b zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb.:


§ 1

Správa melioračných stavieb zrušených vodných družstiev

Melioračné stavby zrušených vodných družstiev spravujú, prevádzajú a udržujú pôdohospodárske vodohospodárske organizácie v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva (ďalej len „vodohospodárske organizácie“).*) Príslušná je vodohospodárska organizácia, v obvode ktorej je vodohospodárske dielo. Ak zasahuje melioračná stavba do obvodov viac vodohospodárskych organizácií, je príslušná tá organizácia, v obvode ktorej je väčšia časť vodohospodárskeho diela.

Pomoc a účasť vlastníkov (užívateľov) meliorovaných pozemkov na prevádzke a udržovaní častí melioračných stavieb zrušených vodných družstiev

§ 2

(1) Vlastníci (užívatelia) meliorovaných pozemkov sú povinní podľa miery prospechu poskytnúť vodohospodárskej organizácii pomoc a zúčastniť sa pri prevádzke a udržovaní (včítane generálnych opráv) na týchto častiach melioračných stavieb zrušených vodných družstiev:

pri odvodňovacích sústavách

a) na sústavnej sieti rúrkoveja krtičej drenáže, na sieti otvorených priekop zberných aj záchytných a na ojedinelých drenážach včítane vyústia, šachtíc, pramenných záchytiek a podobných zariadení,

b) na otvorených priekopách budovaných za účelom získania spádu a možnosti vyústenia od jednotlivých drenážnych vyústí až do miest umožňujúcich ďalšie plynulé odvedenie vody,

pri závlahových sústavách

c) na prenosných závlahových potrubiach včítane postrekovačov všetkých druhov a odvodňovacieho detailu pri závlahe postrekom,

d) na rozvodnej sieti (stálej i dočasnej) slúžiacej na priame zavlažovanie pozemkov včítane potrebných objektov na tejto sieti a na odvodňovacom detaile pri ostatných druhoch závlah,

e) na miešacej záchytke a jej strojovom zariadení pri závlahách hnojovicou,

f) na prenosnej čerpacej stanici slúžiacej výhradne na zdvih vody z privádzacích hlavných zariadení (otvorených aj krytých).

(2) Ak vznikne pochybnosť, či ide o časť stavby, na prevádzke a udržovaní ktorej sa majú zúčastniť vlastníci (užívatelia) meliorovaných pozemkov, rozhodne na návrh vodohospodárskej organizácie odbor pôdohospodárstva rady okresného národného výboru.

§ 3

(1) Pomoc a účasť vlastníkov (užívateľov) meliorovaných pozemkov na prevádzke a udržovaní (včítane generálnych opráv) na častiach melioračných stavieb uvedených v § 2 ods. 1 (ďalej len „melioračný detail“) spočíva vo výkone fyzických prác a v dodávkach potrebných záprahov, a to podľa miery prospechu. Miera prospechu sa určuje podľa výmery meliorovaných pozemkov jednotlivých vlastníkov (užívateľov).

(2) Vlastníci (užívatelia) meliorovaných pozemkov sú povinní prispieť v rozsahu svojej povinnosti najmä týmito prácami:

a) udržiavať v prevádzkyschopnom stave závlahové a odvodňovacie zariadenia (najmä prenosné závlahové potrubie, postrekovacie a ostatné závlahové stroje),

b) vykonávať jarné a jesenné čistenie detailnej závlahovej siete a zabezpečovať jej nepretržitú údržbu tak, aby bola stále v dobrom stave a bez nánosov,

c) pravidelne kosiť trávu a odstraňovať burinu na závlahových a odvodňovacích zariadeniach,

d) pripraviť pôdu na zavlažovanie jej vyrovnaním, odstránením vysokých brázd a zasypaním nízkych miest.

(3) Vlastníci (užívatelia) meliorovaných pozemkov musia dbať na to, aby sa zabránilo jazdám povozov cez zavlažovacie priekopy, stružky, hrádzky, prechádzaniu umele založených závlahových plôch ťažkými mechanizačnými prostriedkami, paseniu dobytka a pod.

§ 4

(1) Vodohospodárska organizácia prerokuje s vlastníkmi (užívateľmi) meliorovaných pozemkov ich účasť a pomoc pri vykonávaní udržovacích prác na melioračnom detaile (§ 3), ako aj čas vykonávania prác. Práce sa musia vykonávať - okrem osobitne naliehavých prípadov - v čase vegetačného pokoja a mimo času špičkových prác v poľnohospodárstve.

(2) Vlastníci (užívatelia) meliorovaných pozemkov, s ktorými sa podľa odseku 1 prerokovalo, že sa zúčastnia prác, prípadne dodajú záprahy, sú povinní zúčastniť sa prác (dodať záprahy) v určenom čase alebo poslať na vykonávanie prác spôsobilých pracovníkov. Pretože práce treba vykonávať v pracovných čatách pod odborným vedením zamestnanca vodohospodárskej organizácie, treba, aby všetci vlastníci (užívatelia) meliorovaných pozemkov dodržiavali určený čas.

(3) Vlastníci (užívatelia) meliorovaných pozemkov nie sú pri závlahovej prevádzke a vykonávaní udržovacích prác včítane generálnych opráv v zamestnaneckom pomere voči vodohospodárskej organizácii a vykonávajú tieto práce ako svoje vlastné úlohy.

§ 5

Vodohospodárske organizácie vypracujú výkaz prác vykonaných vlastníkmi (užívateľmi) meliorovaných pozemkov podľa druhov s ohodnotením podľa platných mzdových zásad. Tento výkaz bude podkladom pre odmeňovanie pracovníkov ich poľnohospodárskym závodom. Pracovníci jednotných roľníckych družstiev sa budú odmeňovať podľa predpisov platných pre odmeňovanie členov jednotných roľníckych družstiev a pracovníci organizácií štátneho socialistického sektora, prípadne melioračných družstiev podľa platných výkonových noriem pre melioračné práce.

§ 6

Ak vlastníci (užívatelia) meliorovaných pozemkov odmietnu rokovať o účasti a pomoci pri vykonávaní udržovacích prác na melioračnom detaile alebo ak nevykonajú prerokované práce alebo ak nedodajú záprahy, vykoná potrebné práce vodohospodárska organizácia a vyúčtuje im sumy vynaložené na vykonanie týchto prác. Ak nezaplatia vlastníci (užívatelia) meliorovaných pozemkov vyúčtované sumy v lehotách určených Ministerstvom financií pre fakturáciu, rozhodne o ich povinnosti nahradiť tieto sumy a o ich výške na návrh vodohospodárskej organizácie odbor pôdohospodárstva rady okresného národného výboru.

§ 7

Prevádzka závlahových zariadení

Závlaha meliorovaných pozemkov sa vykonáva na náklad ich vlastníkov (užívateľov), a to v rozsahu určenom rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu a podľa schváleného závlahového poriadku. Spotrebitelia vody sa musia podrobiť závlahovému poriadku a neprekážať prevádzke závlahového zariadenia; nesmú preto svojmocne otvárať alebo zatvárať stavidlá, vzdúvadlá, výuste a iné zariadenia, prekopávať hrádzky alebo inak ovplyvňovať prevádzku. Vodohospodárska organizácia dbá na účelné využitie vody na zavlažovaných pozemkoch v rámci udeleného vodohospodárskeho povolenia a pri zistení závad požiada odbor výstavby a vodného hospodárstva rady okresného národného výboru o urobenie nápravy.

§ 8

Melioračný detail, ktorého prevádzku a udržovanie obstarávajú jednotné roľnícke družstvá, štátne majetky, prípadne iné poľnohospodárske organizácie štátneho socialistického sektora

(1) V obciach, kde jednotné roľnícke družstvá alebo štátne majetky, prípadne iné pôdohospodárske organizácie štátneho socialistického sektora obhospodarujú všetky alebo väčšiu časť meliorovaných pozemkov, prevedie vodohospodárska organizácia podľa predpisov o správe národného majetku melioračný detail zrušených vodných družstiev do správy okresného národného výboru za účelom jeho odovzdania do trvalého užívania jednotného roľníckeho družstva alebo ho prevedie do správy štátneho majetku, prípadne inej pôdohospodárskej organizácie štátneho socialistického sektora.

(2) Organizácie, ktorým sa melioračný detail odovzdal do trvalého užívania, prípadne do ich správy sa previedol, sú povinné tento melioračný detail vlastným nákladom prevádzať a udržovať (včítane generálnych opráv); pri prevádzke závlahového (odvodňovacieho) zariadenia sú povinné sa spravovať ustanovením § 7.


Záverečné ustanovenia

§ 9

Zrušuje sa vyhláška Ústrednej správy vodného hospodárstva č. 152/1955 Ú. l. (Ú. v.) o povinnostiach vlastníkov (užívateľov) meliorovaných pozemkov pri prevádzke a udržovaní rozvodnej závlahovej siete a odvodňovacej, drenážnej a drobnej odpadovej siete melioračných stavieb zrušených vodných družstiev.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Teraz krajské štátne ústavy pre projektovanie poľnohospodárskej a lesníckej výstavby.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.