Vyhláška č. 156/1960 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, ktorou sa vyhlasuje nový druh technických noriem (odborové normy)

Čiastka 65/1960
Platnosť od 04.11.1960 do30.06.1964
Účinnosť od 01.01.1961 do30.06.1964
Zrušený 96/1964 Zb.

156

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu

z 1. októbra 1960,

ktorou sa vyhlasuje nový druh technických noriem (odborové normy)

Úrad pre normalizáciu v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 2 ods. 2 zákona č. 35/1957 Zb. o technickej normalizácii:


Časť I

Základné ustanovenie

§ 1

(1) Za nový druh technických noriem sa vyhlasujú odborové normy.

(2) Odborové normy sú technické normy, ktoré platia len v určenom odbore národného hospodárstva.

§ 2

(1) Predmetom odborových noriem sú suroviny, polotovary, výrobky a ich časti, riešenia, výkony a postupy, ktoré sa v rámci odboru vyrábajú, spracúvajú alebo používajú, alebo podľa ktorých sa v odbore postupuje pri výrobe alebo pri inej činnosti, a pri ktorých vzhľadom na rozsah využitia a význam výrobkov alebo riešenia netreba úpravu štátnou technickou normou.

(2) Predmetom odborových noriem môžu byť i len niektoré ustanovenia štátnych technických noriem použiteľné len v príslušnom odbore (napr. pokiaľ ide o lícovanie, závity, drsnosť a pod.).

§ 3

Odborové normy platia pre všetky organizácie, ktorých projekčná, výrobná alebo príp. aj iná činnosť spadá do určeného odboru, alebo ktoré sú poverené kontrolou činnosti v odbore (skúšobné, kontrolné, inšpekčné a dozorné orgány), alebo ktorých činnosť súvisí s činnosťou vykonávanou v odbore (odberateľské organizácie a pod.).

§ 4

Odborové normy nesmú odporovať štátnym technickým normám alebo iným právnym predpisom.

§ 5

(1) Schvaľovať odborové normy môžu len organizácie, ktoré minister (vedúci ústredného úradu alebo orgánu), ktorému prislúcha odborová gescia, poverí v dohode so zúčastnenými ministrami (vedúcimi ústredných úradov a orgánov) a s predsedom Úradu pre normalizáciu riadením technickej normalizácie v príslušnom odbore (ďalej len „poverená organizácia“). Ak ide o odbor, pre ktorý doteraz nebola určená odborová gescia, dohodne poverenie organizácie predseda Úradu pre normalizáciu so zúčastnenými ministrami (vedúcimi ústredných úradov a orgánov) a s predsedom Štátnej plánovacej komisie.

(2) Poverenie organizácie riadením technickej normalizácie v príslušnom odbore oznámi Úrad pre normalizáciu vo svojom Vestníku.

Časť II

Tvorba odborových noriem

§ 6

(1) Tvorba odborových noriem sa riadi plánom technickej normalizácie.

(2) Ak nie je spracovateľ normalizačnej úlohy určený už v pláne technickej normalizácie, navrhne ho poverená organizácia.

§ 7

(1) Návrh odborovej normy vypracuje spracovateľ tak, aby bol dosiahnutý základný cieľ, ktorý sa riešením normalizačnej úlohy sleduje. Spracovateľ pritom vychádza z výsledkov technického rozvoja (vedecko-výskumných, vývojových a pokusných prác) a prihliada na súvisiace technické normy, na posudky skúšobných, kontrolných, inšpekčných a dozorných orgánov na medzinárodné odporúčania a zahraničné normy, na odôvodnené požiadavky hlavných záujemcov na akosť a technickú úroveň výrobku, na spôsob výroby alebo na postup pri inej činnosti (rekonštrukcii, údržbe a pod.).

(2) Návrh odborovej normy zašle spracovateľ s odôvodnením a návrhom opatrení na zavedenie normy všetkým, prípadne len hlavným záujemcom. Spracovateľ je povinný prejednať uplatnené pripomienky.

§ 8

(1) Prejednaný návrh odborovej normy, pokiaľ nebol vypracovaný a prejednaný poverenou organizáciou, predloží spracovateľ i s dôvodovou zprávou na preskúmanie a schválenie poverenej organizácii.

(2) Poverená organizácia preskúma predložený návrh odborovej normy, najmä či sa ním dosahuje vytýčený základný cieľ a či návrh bol prejednaný so všetkými, prípadne s hlavnými záujemcami. Ak nedošlo pri prejednávaní návrhu odborovej normy u spracovateľa k dohode, odstráni rozpory poverená organizácia prejednaním sporných pripomienok s tými, ktorí ich podali.

§ 9

(1) Schvaľovanie odborových noriem je vyhradené riaditeľovi(vedúcemu) poverenej organizácie alebo jeho námestníkovi.

(2) Úrad pre normalizáciu môže si v ročnom pláne technickej normalizácie vyhradiť, aby mu bol predložený návrh odborovej normy ešte pred jeho schválením.

Časť III

Vyhlásenie a vydanie odborovej normy

§ 10

(1) Odborové normy vyhlasuje poverená organizácia vo Vestníku Úradu pre normalizáciu.

(2) Schválený návrh odborovej normy predloží poverená organizácia Úradu pre normalizáciu na uverejnenie, očíslovanie a evidenciu. Návrh predloží vo dvoch vyhotoveniach.

§ 11

Odborové normy vydáva Vydavateľstvo Úradu pre normalizáciu.


Časť IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 12

Pre konanie o zmene alebo zrušení odborovej normy platia primerane ustanovenia časti II tejto vyhlášky.

§ 13

Výnimky zo záväznosti odborových noriem môže povoliť poverená organizácia, ktorá normu schválila.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1961.


Predseda:

inž. Dostal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.