Vyhláška č. 151/1960 Zb.Vládna vyhláška o organizácii a pôsobnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia

Čiastka 62/1960
Platnosť od 25.10.1960 do30.06.1964
Účinnosť od 25.10.1960 do30.06.1964
Zrušený 101/1964 Zb.

151

VLÁDNA VYHLÁŠKA

z 12. októbra 1960

o organizácii a pôsobnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 45 zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch, a na vykonanie § 53 ods. 4 vládneho nariadenia č. 71/1960 Zb. o rozšírení právomoci a zodpovednosti národných výborov a o usporiadaní a činnosti ich orgánov:


§ 1

Zriadenie posudkových komisií

Krajské, okresné a im na roveň postavené národné výbory zriaďujú pri komisiách sociálneho zabezpečenia posudkové komisie ako užšie komisie a poverujú ich rozhodovaním o tom, či zdravotný stav alebo pracovná schopnosť posudzovaného odôvodňuje poskytnutie dávky (služby) sociálneho zabezpečenia (poistenia, zaopatrenia), ako aj plnením ostatných úloh doterajších posudkových komisií sociálneho zabezpečenia.

Voľba členov komisií

§ 2

(1) Predsedu a ostatných členov posudkovej komisie volí a odvoláva národný výbor. Predseda sa volí z poslancov národného výboru, ktorí sú členmi komisie sociálneho zabezpečenia.

(2) Na členov posudkových komisií sa vzťahujú predpisy vládneho nariadenia č. 66/1960 Zb. o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov; na predsedov posudkových komisií sa vzťahujú predpisy tohto nariadenia platné pre členov rád národných výborov, ktorí sú pre výkon funkcie celkom uvoľnení zo svojho doterajšieho zamestnania.

§ 3

Za členov posudkových komisií národný výbor volí:

a) poslancov národného výboru,

b) posudkových lekárov sociálneho zabezpečenia a ďalších lekárov zdravotníckej správy, ozbrojených síl a bezpečnostných sborov Ministerstva vnútra,

c) zástupcov - funkcionárov Revolučného odborového hnutia na návrh okresných (krajských) odborových rád,

d) členov jednotných roľníckych družstiev so spoločným hospodárením na návrh pôdohospodárskej komisie národného výboru,

e) zástupcov výrobných družstiev na návrh krajských sväzov výrobných družstiev,

f) zástupcov ozbrojených síl na návrh okresných a krajských vojenských správ, a ak ide o zástupcov ozbrojených sborov Ministerstva vnútra, na návrh krajských správ tohto ministerstva,

g) pracovníkov odboru sociálneho zabezpečenia národného výboru.

Zloženie komisií

§ 4

(1) Posudková komisia rokuje a uznáša sa za účasti predsedu a najmenej štyroch ďalších členov, ktorými sú aspoň dvaja lekári, z ktorých jeden je vedúcim lekárom posudkovej služby sociálneho zabezpečenia, ďalej pracovník odboru sociálneho zabezpečenia a zástupca-funkcionár Revolučného odborového hnutia, ak je posudzovaný zamestnanec alebo jeho rodinný príslušník; ak je posudzovaný družstevník alebo príslušník ozbrojených síl, zúčastní sa rokovania člen komisie, ktorý je z toho odboru činnosti ako posudzovaný.

(2) Ak je posudzovaný mladistvý, zúčastní sa rokovania jako člen posudkovej komisie lekár poverený starostlivosťou o dorast. Ak je posudzovaný príslušník ozbrojených síl, ktorý je zúčastnený na dôchodkovom zaopatrení podľa osobitných predpisov pre ozbrojené sily, a ak nejde len o kontrolnú prehliadku dôchodcu, zúčastní sa lekár ozbrojených síl.

§ 5

(1) Na rokovanie posudkovej komisie môže sa pozvať závodný výbor ROH organizácie (podniku, závodu), v ktorej posudzovaný je alebo naposledy bol zamestnaný, aby sa mohol zúčastniť rokovania svojim zástupcom; ak o to požiada závodný výbor, musí sa jeho zástupca prizvať. Obdobne ako závodný výbor pozýva sa na rokovanie posudkovej komisie predstavenstvo jednotného roľníckeho družstva alebo výrobného družstva, ak ide o posúdenie zdravotného stavu ich člena. Musí sa tiež pozvať ošetrujúci lekár posudzovaného alebo miestny národný výbor bydliska posudzovaného, ak o to požiadajú. Pozvať sa môžu i iné osoby z radov pracujúcich, od ktorých možno očakávať, že prispejú k objasneniu závažných okolností. Pozvaní, ktorí nie sú členmi komisie, majú len poradný hlas.

(2) Osoby, ktoré sa na pozvanie zúčastnia rokovania posudkovej komisie s hlasom poradným, majú rovnaké nároky ako členovia komisie na všetky požitky, ktoré im ušli následkom účasti, a na náhradu nutných výdavkov, ktoré im vznikli. Náhradu nutných výdavkov poskytujú a vyplácajú štátnym zamestnancom ich osobné úrady a ostatným osobám národné výbory.

Pôsobnosť komisií

§ 6

(1) Okresné posudkové komisie vydávajú rozhodnutia

a) o invalidite (čiastočnej invalidite), bezmocnosti a o zdravotnom stave vo všetkých prípadoch, kde poskytnutie dávky dôchodkového zabezpečenia (poistenia, zaopatrenia) je závislé na zdravotnom stave,

b) o nutnosti trvalého preradenia zamestnanca na inú prácu alebo zmeny zamestnania zo zdravotných dôvodov, pokiaľ nejde o príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných sborov Ministerstva vnútra,

c) o tom, či ide o osobu so zmenenou pracovnou schopnosťou,

d) o povinnosti závodov prijať do zamestnania osobu so zmenenou pracovnou schopnosťou,

e) o tom, či závod môže rozviazať pracovný pomer so zamestnancom, ktorý má osobitnú ochranu pri rozväzovaní pracovných pomerov podľa predpisov o starostlivosti o osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou,

f) o prijatí osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou do výcvikového kurzu alebo výcvikového strediska a o prepustení z nich, ako aj o výške poplatku za zaopatrenie vo výcvikovom stredisku,

g) o hmotnom zabezpečení osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou a ich rodinných príslušníkov,

h) o poskytnutí mimoriadnych výhod osobám trvale ťažko poškodeným na zdraví,

ch) o poskytnutí kúpeľnej starostlivosti nepracujúcim dôchodcom, členom jednotných roľníckych družstiev poisteným podľa zmluvy druhu B alebo C a umelcom poisteným podľa vyhlášky č. 50/1960 Zb., ako aj ich rodinným príslušníkom.

(2) Okresné posudkové komisie podávajú vyjadrenia (posudky, návrhy)

a) o poskytovaní nemocenského po uplynutí podpornej doby,

b) o opatreniach pre obnovenie pracovnej schopnosti, o vhodnosti ďalšieho liečenia alebo zadováženia vhodných pomôcok a o vhodnej úprave pracovných podmienok na závodoch,

c) či zohyzdenie je v príčinnej súvislosti s pracovným úrazom a či prekáža životnému uplatneniu poškodeného,

d) či zníženie zárobku je v príčinnej súvislosti s pracovným úrazom (chorobou z povolania) z hľadiska konania o náhrade škody spôsobenej pracovným úrazom,

e) o vhodnom pracovnom uplatnení osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou so zreteľom na jej zdravotný stav, pracovnú kvalifikáciu a možnosti prípravy na povolanie,

f) o umiestení ťažších invalidov a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou v prevádzkárňach Sväzu československých invalidov,

g) o opatreniach na prevenciu invalidity na podklade rozboru jej vývoja a príčin a skúseností z rozhodovania o nej,

h) o iných zdravotných otázkach týkajúcich sa vykonávania sociálneho zabezpečenia.

(3) Okresné posudkové komisie spolupôsobia

a) pri výbere pracovných miest pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou a pri rehabilitácii a reedukácii týchto osôb,

b) pri dozore na vykonávanie sociálneho zabezpečenia, najmä pri dozore v závodoch (prevádzkárňach Sväzu československých invalidov), či zamestnanie osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou (ťažších invalidov) a pracovné podmienky, za ktorých ho vykonávajú, nemajú nepriaznivý vplyv na ich zdravotný stav, a pri dozore, či prevádzkárne Sväzu československých invalidov zásadne zamestnávajú len ťažších invalidov.

§ 7

Krajské posudkové komisie

a) rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných posudkových komisií,

b) podávajú vyjadrenia (posudky, návrhy) o zdravotných otázkach týkajúcich sa vykonávania sociálneho zabezpečenia.

§ 8

Právoplatné rozhodnutia posudkových komisií sú záväzné pre orgány, ktoré rozhodujú o dávkach (službách) sociálneho zabezpečenia (poistenia, zaopatrenia).

Rokovanie komisií

§ 9

Lekársky nález potrebný pre rokovanie okresnej posudkovej komisie podáva zásadne lekár, ktorý posudzovaného liečil; ak ide o chorobu z povolania, podáva tento nález lekár oddelenia chorôb z povolania príslušného ústavu národného zdravia (kliniky). Ak ide o určenie invalidity (čiastočnej invalidity) alebo o trvalé preradenie na inú prácu alebo o zmenu zamestnania z dôvodov zdravotných, predkladá lekársky nález ošetrujúceho lekára, prípadne odborných lekárov, po preskúmaní príslušná lekárska poradná komisia (príslušná lekárska komisia). Lekárski členovia posudkovej komisie, ktorí trvale úzko spolupracujú s lekárskymi poradnými komisiami, kontrolujú správnosť nálezu a vyšetrujú posudzovaného znovu pri zasadaní posudkovej komisie. Sú zodpovední za posúdenie zdravotného stavu a vyjadrujú sa najmä o tom, či u posudzovaného došlo k zhoršeniu zdravotného stavu, aké predpokladá invalidita (čiastočná invalidita), alebo či u neho nastala zmena pracovnej schopnosti. Lekárske nálezy potrebné pre rokovanie krajskej posudkovej komisie podáva lekársky člen tejto komisie; pri zasadaní tejto komisie vyšetrujú jej lekárski členovia posudzovaného znovu.

§ 10

Ak má predseda posudkovej komisie alebo vedúci lekár posudkovej služby, ktorý je jej členom, závažné pochybnosti o správnosti rozhodnutia posudkovej komisie, ktoré sa má vydať, môže navrhnúť, aby ho preskúmala komisia sociálneho zabezpečenia, pri ktorej je táto posudková komisia zriadená; ak ide o posúdenie zdravotného stavu okresnou posudkovou komisiou, vyžiada si komisia sociálneho zabezpečenia vyjadrenie posudkovej komisie zriadenej u príslušného krajského národného výboru a pri svojom rozhodnutí sa opiera o toto vyjadrenie. Komisia sociálneho zabezpečenia krajského národného výboru sa v otázkach týkajúcich sa zdravotného stavu opiera o vyjadrenie lekárskych členov krajskej posudkovej komisie.

§ 11

Príslušnosť komisií

(1) Príslušnosť posudkovej komisie sa spravuje miestom trvalého bydliska posudzovaného; ak však posudková komisia zasadá v závode posledného zamestnania posudzovaného, je príslušná táto komisia.

(2) Ak je posudzovaný príslušník bezpečnostných sborov Ministerstva vnútra a ak nejde len o kontrolnú prehliadku dôchodcu, je príslušná posudková komisia v mieste, kde je zriadená lekárska komisia Ministerstva vnútra.

§ 12

Príprava rokovania. Súčinnosť zdravotníckych zariadení

(1) Podklady pre rokovanie posudkovej komisie pripravuje odbor sociálneho zabezpečenia za súčinnosti zdravotníckych zariadení zdravotníckej správy, Ministerstva školstva a kultúry, Ministerstva dopravy a spojov, ako aj ozbrojených síl a bezpečnostných sborov Ministerstva vnútra. Potrebnú lekársku dokumentáciu vydávajú zdravotnícke zariadenia alebo priamo jednotliví lekári, pokiaľ k tomu dá vedúci zdravotníckeho zariadenia súhlas.

(2) Odbor sociálneho zabezpečenia zadováži zavčas pre rokovanie posudkovej komisie vyjadrenie závodného výboru ROH organizácie (podniku, závodu), v ktorej posudzovaný je alebo naposledy bol zamestnaný, prípadne zprávu príslušného miestneho (obvodného) národného výboru, o pracovnej morálke a zásluhách posudzovaného. Zástupcovia Revolučného odborového hnutia (družstiev, ozbrojených síl) si pred rokovaním komisie zadovážia informácie o sociálnych pomeroch posudzovaných osôb.

(3) Členom posudkovej komisie sa doručuje najneskoršie 5 dní pred zasadaním komisie pozvánka s uvedením prípadov, ktoré sa prejednajú, a v tej istej lehote sa členovia komisie môžu oboznámiť na odbore sociálneho zabezpečenia príslušného národného výboru s obsahom všetkého písomného materiálu týkajúceho sa týchto prípadov.

(4) Posudkové komisie zasadajú v zdravotníckych zariadeniach štátnej správy a vo veľkých a stredných závodoch, pokiaľ majú na to potrebné zdravotnícke vybavenie.

§ 13

Oznámenie rozhodnutia

Rozhodnutie posudkovej komisie sa posudzovanému oznámi ústne, ak je prítomný na rokovaní; písomné rozhodnutie sa mu doručí pokiaľ možno ihneď, najneskoršie však do troch dní. Lehota pre odvolanie počína po doručení písomného rozhodnutia.

§ 14

Prechodné ustanovenia

(1) Orgány sociálneho zabezpečenia, ktoré doteraz rozhodovali o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia na podklade posudkov doterajších posudkových komisií, môžu vziať za podklad svojho rozhodnutia posudky vydané podľa doterajších predpisov; ak však majú tieto orgány pochybnosti o správnosti takéhoto posudku a ak nemožno tieto pochybnosti odstrániť na posudkovej komisii, ktorá posudok podala, alebo ak je podaný proti rozhodnutiu o dávke vydanému na podklade takéhoto posudku opravný prostriedok, predložia posudok krajskej posudkovej komisii na preskúmanie a rozhodnutie.

(2) Súd, ktorý rozhoduje o opravnom prostriedku, vezme za podklad svojho rozhodnutia posudok vydaný podľa doterajších predpisov, ak súhlasí s posudkom; inak pošle posudok krajskej posudkovej komisii na preskúmanie a rozhodnutie.

(3) Opatrenia vykonané v súlade s predpismi tejto vyhlášky pred počiatkom jej účinnosti sa pokladajú za vykonané podľa nej.


§ 15

Záverečné ustanovenia

(1) Vyhláška č. 92/1958 Ú. l. (Ú. v.) o organizácii a činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia a spravovacie poriadky pre tieto komisie*) sú zrušené.

(2) Zrušuje sa nariadenie ministra spravodlivosti č. 96/1952 Zb., ktorým sa určujú odchýlky pri dôkaze znalcami v niektorých veciach národného poistenia.

(3) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Úradné oznámenie v čiastke 74/1958 Ú. l. (Ú. v.).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.