11

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedecké hodnosti

z 30. januára 1960,

ktorou sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti

Štátna komisia pre vedecké hodnosti vydáva podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 64/1959 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti, na základe uznesenia vlády z 20. januára 1960 tento organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti:


§ 1

Štátna komisia pre vedecké hodnosti

(1) Štátna komisia pre vedecké hodnosti pri Ministerstve školstva a kultúry (ďalej len „Štátna komisia“) je orgán pre riadiacu a vrcholnú koordinačnú činnosť vo veciach udeľovania vedeckých hodností.

(2) Štátna komisia sa skladá z predsedu, jeho dvoch námestníkov, vedeckého sekretára a ďalších členov, vymenovaných z vysokokvalifikovaných vedeckých pracovníkov členov Československej akadémie vied, Slovenskej akadémie vied a Československej akadémie pôdohospodárskych vied (ďalej len „akadémie vied“) a učiteľov vysokých škôl. Členovia zložia pred začatím svojej činnosti sľub do rúk predsedu.

(3) Sídlom Štátnej komisie je Praha.

(4) Členovia iniciatívne sledujú stav a úroveň prípravy vedeckých pracovníkov, zvyšovanie ich kvalifikácie, úroveň kandidátskych skúšok, obhajob dizertačných prác a udeľovanie vedeckých hodností. Získané poznatky uplatňujú v Štátnej komisii. Zúčastňujú sa zasadnutí pléna Štátnej komisie i iných porád a prác, na ktoré ich prizve predseda, prezídium alebo plénum (§ 3). Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone funkcie, v rovnakom rozsahu ako štátni zamestnanci.

§ 2

Funkcionári

(1) Predseda zastupuje Štátnu komisiu navonok a zodpovedá za jej činnosť. Riadi prácu Štátnej komisie, zvoláva zasadnutia pléna a prezídia a predsedá im. Rokuje s vedúcimi ústredných úradov a orgánov o záležitostiach vedeckých hodností a Štátnej komisie.

(2) Námestníci predsedu sa zúčastňujú podľa pokynov predsedu na konaní Štátnej komisie. Predsedu zastupuje námestník, ktorého predseda určí.

(3) Vedecký sekretár pripravuje prácu orgánov Štátnej komisie, organizuje kontrolu plnenia predpisov Štátnej komisie a na podklade získaných skúseností navrhuje opatrenia. Riadi prácu sekretariátu (§ 9) a zodpovedá za ňu predsedovi Štátnej komisie.

§ 3

Kolektívne orgány

(1) Kolektívne orgány, v ktorých Štátna komisia rokuje a rozhoduje, sú jej plénum a prezídium.

(2) Plénum tvorí predseda, jeho dvaja námestníci, vedecký sekretár a všetci ostatní členovia Štátnej komisie.

(3) Prezídium tvorí predseda, jeho námestníci, vedecký sekretár a ďalší najviac 4 členovia ustanovení predsedom.

(4) Plénum i prezídium sú schopné sa uznášať, ak sú prítomné najmenej dve tretiny ich členov. Uznesenie sa deje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Hlasovanie je verejné. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.

(5) Zasadnutia pléna i prezídia sú neverejné.

(6) Predseda alebo z jeho poverenia vedecký sekretár môže na zasadnutie pléna alebo prezídia prizvať zástupcov ústredných úradov, spoločenských organizácií, akadémií vied, vysokých škôl i znalcov. Prizvaní nemajú hlasovacie právo.

§ 4

Plénum

(1) O zásadných a všeobecných otázkach a úpravách patriacich do pôsobnosti Štátnej komisie rokuje a rozhoduje plénum.

(2) Plénum sa zvoláva podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.

§ 5

Prezídium

(1) Prezídium prerokúva veci, ktorými ho poverí plénum a vybavuje bežné veci Štátnej komisie.

(2) Prezídium najmä:

a) ustanovuje v jednotlivých prípadoch výnimky z podmienok pre udeľovanie vedeckých hodností;

b) rozhoduje o žiadostiach o pripustenie ku kandidátskym skúškam na miestach, ktorým nie je priznané právo konať obhajoby v zozname miest a vedných odborov pre obhajoby dizertačných prác a udeľovanie vedeckých hodností (ďalej len „zoznam miest“);

c) rozhoduje o žiadostiach o oslobodenie od kandidátskych skúšok, pokiaľ nie je oprávnený rozhodnúť vedúci funkcionár miesta obhajoby;

d) udeľuje právo konať v jednotlivých prípadoch obhajobu dizertačnej práce kandidátskej alebo doktorskej, prípadne i právo udeliť vedeckú hodnosť aj miestu, ktoré nie je v zozname miest;

e) rozhoduje o prípustnosti obhajoby kolektívnej vedeckej práce ako dizertačnej práce;

f) dáva súhlas na udelenie čestnej vedeckej hodnosti doktora vied československým občanom a podáva návrh vláde, ak ide o cudzieho občana;

g) schvaľuje nostrifikáciu vedeckých hodností získaných v zahraničí;

h) prerokúva sťažnosti proti postupu miest, kde sa konajú kandidátske skúšky, obhajoby dizertačných prác alebo udeľovanie vedeckých hodností;

ch) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu rektora vysokej školy, ktorá sa nedelí na fakulty;

i) rozhoduje o odvolaniach a námietkach týkajúcich sa udelenia alebo odňatia vedeckej hodnosti;

j) z akéhokoľvek odôvodneného podnetu preskúmava rozhodnutie o udelení vedeckej hodnosti, proti ktorému neboli podané námietky ani odvolanie, a ak má za to, že rozhodnutie sa má zrušiť, predloží návrh plénu;

k) prerokúva iniciatívne návrhy členov Štátnej komisie spravidla s prizvaním navrhovateľa na schôdzku prezídia;

l) pripravuje zasadnutie pléna Štátnej komisie.

(3) Predseda môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť, že na rozhodnutie pléna sa predloží aj vec, ktorá patrí do pôsobnosti prezídia.

(4) V období, keď nezasadá plénum, môže prezídium rokovať a rozhodovať o veciach, ktoré patria do pôsobnosti pléna, pokiaľ predseda niektorú takú záležitosť výslovne prezídiu prikáže. O každom takomto rozhodnutí podá prezídium správu najbližšiemu plénu.

(5) Prezídium podáva plénu správy o svojej činnosti najmenej raz za rok.

§ 6

Konanie o odvolaniach a námietkach

(1) Pri konaní Štátnej komisie o odvolaniach alebo námietkach alebo o zrušení rozhodnutí vedeckej rady môže prezídium, predseda alebo vedecký sekretár poveriť niektorého člena Štátnej komisie, aby pripravil pre prezídium alebo plénum o veci referát s odôvodneným návrhom. Ak ide o vec, ktorú prerokúva prezídium, je člen Štátnej komisie, poverený prípravou referátu, pozvaný na jeho schôdzku.

(2) Pred rozhodnutím vypočuje Štátna komisia (ústne alebo písomne) orgán, ktorý rozhodol a pri námietkach proti udeleniu vedeckej hodnosti aj dizertanta. Môže si tiež vyžiadať posudok Ministerstva školstva a kultúry (najmä, ak ide o vysokú školu) alebo prezídia Československej akadémie vied (najmä, ak ide o vedeckovýskumný ústav), prípadne vykoná aj iné vyšetrenie. O odvolaní alebo námietkach rozhodne Štátna komisia najneskoršie do 3 mesiacov odo dňa doručenia.

§ 7

Pracovné skupiny

(1) Štátna komisia môže vytvoriť v prípade potreby pomocné pracovné skupiny. Ich členov vymenúva predseda Štátnej komisie z členov Štátnej komisie i iných odborníkov. Vymenúva tiež ich predsedov, a to vždy z členov Štátnej komisie.

(2) Predseda pracovnej skupiny riadi jej prácu a rokovanie a referuje o jej výsledkoch prezídiu alebo plénu.

(3) V pracovnej skupine sa nehlasuje; ak nie je názor pracovnej skupiny jednomyseľný, referuje jej predseda prezídiu alebo plénu aj o odchylných názoroch niektorého člena alebo členov pracovnej skupiny.

§ 8

Poverenie členov kontrolou

Plénum, prezídium alebo predseda môžu poveriť člena Štátnej komisie, aby sledoval postup vysokých škôl alebo vedeckých ústavov pri kandidátskych skúškach, konaní o vedeckých hodnostiach, obhajobách a udeľovaní vedeckých hodností. Miesta, pre ktoré ho Štátna komisia sledovaním poverila, sú mu povinné dať potrebné informácie a podklady. Je oprávnený sa zúčastniť zasadnutí komisií a vedeckých rád pri rokovaniach, ktoré sa týkajú vedeckých hodností. Poverený člen podáva o výsledkoch sledovania správu Štátnej komisii.

§ 9

Sekretariát

(1) Sekretariát Štátnej komisie je pri Ministerstve školstva a kultúry a tvorí súčasť jeho aparátu.

(2) Sekretariát eviduje udelené i nostrifikované vedecké hodnosti, zloženie komisií, pred ktorými sa konajú obhajoby kandidátskych dizertačných prác a vyhlášky o konaní obhajob kandidátskych a doktorských dizertačných prác. Pre túto evidenciu vydáva formuláre záväzné pre miesta, oprávnené na obhajoby dizertačných prác a na udeľovanie vedeckých hodností. Ak zistí kontrolou pri evidencii nedostatky, urobí opatrenia, aby sa neporušovali predpisy a predloží prípad najbližšej schôdzke prezídia. Sekretariát upovedomuje miesto, ktoré hodnosť udelilo, o námietkach a odvolaniach proti udeleniu vedeckej hodnosti a o námietkach aj uchádzača. Vykonáva všetku ďalšiu agendu Štátnej komisie podľa pokynov vedeckého sekretára.

§ 10

Uverejňovanie oznámení a rozhodnutí Štátnej komisie

Oznámenia a rozhodnutia Štátnej komisie, ktoré treba publikovať, sa uverejňujú vo Vestníku Ministerstva školstva a kultúry.

§ 11

Náhrady cestovných a iných výdavkov, vzniknuté členom Štátnej komisie a pomocných pracovných skupín pri výkone funkcií, poskytujú sa podľa predpisov platných v tomto smere pre štátnych zamestnancov.


§ 12

Zrušuje sa vyhláška ministra školstva č. 287/1953 Ú. l. (č. 332/1953 Ú. v.), ktorou sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti, v znení vyhlášky ministra školstva č. 33/1955 Ú. l. (Ú. v.).

§ 13

Tento poriadok nadobúda účinnosť 1. decembrom 1959.


Minister školstva a kultúry

a predseda Štátnej komisie pre vedecké hodnosti:

Kahuda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.