Vyhláška č. 10/1960 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o poskytovaní príspevku vedením závodu na úhradu nákladov činnosti základnej organizácie Revolučného odborového hnutia

Čiastka 5/1960
Platnosť od 23.02.1960 do31.05.1967
Účinnosť od 23.02.1960 do31.05.1967
Zrušený 48/1967 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa § 25 ods. 2 bodu 1 vyhlášky č. 121/1965 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1966 pre podniky s hmotnou zainteresovanosťou založenou na hrubom dôchodku alebo na zisku, neplatí vyhláška č. 10/1960 Zb. Podľa § 11 ods. 2 vyhlášky č. 2/1967 Zb. s účinnosťou od 29. januára ...

10

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

z 8. februára 1960

o poskytovaní príspevku vedením závodu na úhradu nákladov činnosti základnej organizácie Revolučného odborového hnutia

Ústredná rada odborov ustanovuje podľa článku 17 uznesenia IV. všeodborového zjazdu o závodných výboroch základných organizácií Revolučného odborového hnutia a § 1 zákona č. 37/1959 Zb. o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia:


Článok 1

Základným organizáciám ROH vedenie závodu poskytuje príspevok na úhradu nákladov ich činnosti. Príspevok je zročný štvrťročne vopred a počínajúc 1. januárom 1960 je

1. v závodoch s menej než 250 zamestnancami 1/2 % z úhrnu hrubých miezd a platov vyplatených zamestnancom závodu v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku,

2. v závodoch s väčším počtom zamestnancov, ale nepresahujúcim 500 zamestnancov, 1/3 % úhrnu hrubých miezd a platov vyplatených zamestnancom závodu v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku, najmenej však suma zodpovedajúca 1/2 % úhrnu priemerných hrubých miezd a platov, ktoré by pripadli v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku na 250 zamestnancov tohto závodu,

3. v závodoch s viac než 500 zamestnancami 1/4 % úhrnu hrubých miezd a platov vyplatených zamestnancom závodu v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku, najmenej však suma zodpovedajúca 1/3 % úhrnu priemerných hrubých miezd a platov, ktoré by pripadli v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku na 500 zamestnancov tohto závodu.

Článok 2

Pre určenie percentnej sadzby pre výplatu príspevku je rozhodujúci evidenčný počet zamestnancov v závode, včítane učňov, v posledný deň pred začiatkom kalendárneho štvrťroku, na ktorý sa má príspevok vyplatiť.

Článok 3

1. Príspevok závodu sa vypočítava z úhrnu hrubých miezd a platov.

2. Úhrnom hrubých miezd a platov sa rozumejú mzdy a platy, včítane prémií a mimoriadnych odmien skutočne vyplatené zo mzdového a prémiového fondu, a mzdová hodnota produktívnej práce učňov (100 % mzdy, ktorá by patrila učňom za vykonanú prácu) v období odborného rozvoja v uplynulom kalendárnom štvrťroku. V závodoch, v ktorých sú činní uvoľnení funkcionári, ako u národných výborov, spoločenských organizácií a pod., sa do úhrnu hrubých miezd a platov započítavajú aj odmeny vyplatené týmto funkcionárom podľa osobitných predpisov.

3. Príspevok je zročný do 15 dní po začiatku príslušného kalendárneho štvrťroku.

Článok 4

1. Novoutvorenej základnej organizácii ROH poskytne vedenie závodu do 15 dní po jej utvorení primeraný preddavok na pomernú časť príspevku podľa článku 1, ktorej preplatok alebo nedoplatok sa zúčtuje po uplynutí kalendárneho štvrťroku. Príspevok na ďalší štvrťrok sa určí z úhrnu hrubých miezd a platov vyplatených v uplynulom štvrťroku, prepočítaného na celý kalendárny štvrťrok.

2. Ak závod zanikne v priebehu kalendárneho štvrťroku, patrí základnej organizácii ROH na tento štvrťrok pomerná časť príspevku.

3. V závodoch s kampaňovou alebo sezónnou prevádzkou poskytne vedenie závodu na žiadosť závodného výboru popri bežnom príspevku na príslušný kalendárny štvrťrok ešte primeraný preddavok, zodpovedajúci predpokladanému počtu kampaňových alebo sezónnych pracovníkov a predpokladanému úhrnu miezd a platov, pričom sa preddavok vyplatí do 15 dní po začatí kampane alebo sezóny a zúčtuje sa po uplynutí kalendárneho štvrťroku, pri poskytovaní príspevku na ďalší štvrťrok.

Článok 5

Závodom pre účely predchádzajúcich ustanovení tejto vyhlášky sa rozumejú pracoviská, pre ktoré je utvorená základná organizácia ROH.

Článok 6

1. Miestnej organizácii ROH poskytne príspevok na úhradu nákladov jej činnosti vedenie tých závodov, ktorých zamestnanci, včítane učňov, sú členmi miestnej organizácie ROH.

2. Výška príspevku každého závodu sa určí podľa počtu jeho zamestnancov v zmysle článku 1 tejto vyhlášky a vypočítava sa z úhrnu hrubých miezd a platov v zmysle článku 3 tejto vyhlášky vyplatených v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku zamestnancom závodu, včítane učňov.


Článok 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vzťahuje sa i na príspevok za prvý štvrťrok 1960.


Predseda:

Zupka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.