Zákon č. 82/1957 Zb.Zákon o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave

(v znení č. 130/1990 Zb.)

Čiastka 36/1957
Platnosť od 31.12.1957 do31.03.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.03.1991
Zrušený 96/1991 Zb.

82

Zákon

z 19. decembra 1957

o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Účelom tohto zákona je upraviť organizáciu verejnej estrádnej a artistickej činnosti, ako i usporadúvanie ľudových zábav tak, aby bolo zabezpečené sústavné zvyšovanie ich ideovej a umeleckej úrovne.

Organizácie pre činnosť estrádnu a artistickú

§ 2

(1) Riadiť a organizovať estrádnu činnosť v kraji prislúcha krajským agentúram zriadeným podľa § 3 zákona č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti; ak zverí rada krajského národného výboru riadenie a organizovanie koncertnej činnosti v kraji krajskému symfonickému orchestru, zriadi ako súčasť niektorého krajského kultúrno-osvetového zariadenia krajskú agentúru na riadenie a organizovanie estrádnej činnosti v kraji.

(2) Úlohou organizácií uvedených v odseku 1 bude najmä

a) starať sa o ideovú a umeleckú úroveň estrádnej činnosti,

b) napomáhať usporiadateľov verejných produkcií v kraji pri organizovaní estrád,

c) usporadúvať verejné estrádne produkcie v kraji a ponúkať takého produkcie iným usporiadateľom,

d) sprostredkúvať usporiadateľom verejných produkcií vystúpenie estrádnych umelcov, artistov a ich súborov.

§ 3

Minister školstva a kultúry zriadi po dohode s ministrom predsedom Štátneho úradu plánovacieho a s ministrom financií pre odbor estrád organizáciu, ktorej úlohou bude najmä

a) starať sa o umelecký a ideový rast estrádnych umelcov,

b) napomáhať krajské agentúry pri organizovaní estrád,

c) vytvárať vzorné programy a zabezpečovať ich prednostne pre krajské agentúry,

d) sprostredkúvať krajským agentúram umelcov, ktorých zamestnáva alebo eviduje,

e) usporadúvať verejné produkcie v rozsahu určenom štatútom,

§ 4

Povereník školstva a kultúry môže po dohode s povereníkom predsedom Slovenského plánovacieho úradu a s povereníkom financií zriadiť na Slovensku pre odbor estrád organizáciu pre plnenie úloh uvedených v § 3 písm. a) až e), alebo môže poveriť jej úlohami niektoré kultúrno-osvetové zariadenie alebo inú organizáciu z odboru svojej pôsobnosti.

§ 5

(1) Organizácie zriadené podľa §§ 3 a 4 sú právnické osoby. Ich úlohy bližšie vymedzí a ich usporiadanie a spôsob hospodárenia upraví štatút, ktorý vydá, pokiaľ ide o organizáciu zriadenú podľa § 3, Ministerstvo školstva a kultúry po dohode so Štátnym úradom plánovacím, s Ministerstvom financií a s Ústredným výborom odborového zväzu, pokiaľ ide o organizáciu zriadenú podľa § 4, Povereníctvo školstva a kultúry po dohode so Slovenským plánovacím úradom, s Povereníctvom financií a so Slovenským výborom odborového zväzu.

(2) Pokiaľ tento zákon alebo štatúty neustanovujú inak, platia pre tieto organizácie obdobne predpisy o národných podnikoch s tým, že sa tieto organizácie nezapisujú do podnikového registra.

§ 6

(1) Na organizovanie a vykonávanie činnosti artistickej zriadi minister školstva a kultúry po dohode s ministrom financií z doterajšieho národného podniku Československé cirkusy, varieté a lunaparky organizáciu, ktorej úlohou bude najmä usporadúvanie hodnotných verejných cirkusových produkcií.

(2) Organizácia zriadená podľa odseku 1 je právnická osoba. Jej úlohy bližšie vymedzí a jej usporiadanie a spôsob hospodárenia upraví štatút, ktorý vydá Ministerstvo školstva a kultúry po dohode so Štátnym úradom plánovacím, s Ministerstvom financií a s Ústredným výborom odborového zväzu. Pokiaľ tento zákon alebo štatút neustanovujú inak, platia pre túto organizáciu obdobne predpisy o národných podnikoch s tým, že sa nezapisuje do podnikového registra.

Usporadúvanie verejných produkcií a podnikov ľudovej zábavy a dozor nad nimi

§ 9

(1) Verejnými produkciami podľa tohto zákona sú verejnosti prístupné vystúpenia estrádnych umelcov a artistov (verejné estrádne produkcie) alebo samostatné vystúpenia artistov (verejné artistické produkcie), pokiaľ nejde o koncertné a iné hudobné produkcie alebo o predstavenia divadelné a filmové. Za verejné artistické produkcie sa považujú i verejnosti prístupné vystúpenia cirkusové a varietné, ako i všetky iné vystúpenia podobnej povahy.

(2) Podnikmi ľudovej zábavy sa rozumejú najmä ľudové slávnosti, tanečné zábavy, lunaparky a pod.

§ 11

Usporadúvanie verejných produkcií a podnikov ľudovej zábavy povoľujú odbory školstva a kultúry rád okresných národných výborov; usporadúvanie tanečných zábav povoľujú výkonné orgány miestnych národných výborov.

§ 12

Za ideovú a umeleckú úroveň verejných produkcií zodpovedajú ich usporiadatelia, organizácie, ktoré verejnú produkciu alebo vystúpenie účinkujúcich sprostredkujú, ako i jednotliví účinkujúci.

§ 13

Dozor nad verejnými produkciami a podnikmi ľudovej zábavy vykonávajú odbory školstva a kultúry rád okresných národných výborov, ktoré môžu túto pôsobnosť preniesť na výkonné orgány miestnych národných výborov.


Záverečné ustanovenia

§ 14

Ministerstvo školstva a kultúry vydá po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi podrobné predpisy na vykonanie tohto zákona, najmä o povoľovaní činnosti artistickej fyzickým osobám, o povoľovaní verejných produkcií a podnikov ľudovej zábavy a o vykonávaní dozoru nad nimi.

§ 15

(1) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na

a) verejné produkcie a podniky ľudovej zábavy bez vstupného usporadúvané na verejných priestranstvách pri príležitosti štátneho sviatku, dňa 1. mája a vo významných dňoch republiky,

b) verejné produkcie bez vstupného usporadúvané dobrovoľnými organizáciami združenými v Národnom fronte, pokiaľ účinkujúci nedostanú odmenu za výkon,

c) produkcie súborov československej ľudovej armády a ostatných ozbrojených zborov určené pre príslušníkov týchto zborov,

d) verejné produkcie škôl, pri ktorých účinkujú len žiaci alebo študenti.

(2) Ustanovenie § 7 ods. 3 sa nevzťahuje

a) na verejné produkcie súborov československej ľudovej armády a ostatných ozbrojených zborov a ich príslušníkov konané na podklade služobného rozkazu na účinkovanie,

b) na verejné produkcie súborov a sólistov ľudovej tvorivosti, pokiaľ účinkujú bez odmeny za výkon.

§ 16

Zrušujú sa

1. zákon č. 69/1948 Zb. o hudobnej a artistickej ústredni,

2. vyhláška č. 55/1949 Zb. o koordinácii koncertných a artistických produkcií, ako i všetky iné ustanovenia doterajších predpisov o veciach upravených týmto zákonom.

§ 17

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho minister školstva a kultúry po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.