Zákon č. 81/1957 Zb.Zákon o koncertnej a inej hudobnej činnosti

(v znení č. 159/1971 Zb., 130/1990 Zb.)

Čiastka 36/1957
Platnosť od 31.12.1957 do31.03.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.03.1991
Zrušený 96/1991 Zb.

81

Zákon

z 19. decembra 1957

o koncertnej a inej hudobnej činnosti

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Úvodné ustanovenia

§ 1

Účelom tohto zákona je zabezpečiť rozvoj koncertnej a inej hudobnej činnosti ako významnej zložky nášho kultúrneho života. Poslaním koncertnej a inej hudobnej činnosti je prispievať k zvyšovaniu kultúrnej úrovne a k rozvoju umeleckej a tvorivej činnosti ľudu.

§ 2

(1) Koncertnou činnosťou sa rozumejú verejnosti prístupné vystúpenia koncertných umelcov, t. j. inštrumentalistov, dirigentov, spevákov alebo tanečníkov, ktorí umelecky tvorivo vykonávajú dielo hudobné s textom alebo bez textu, prípadne dielo tanečné.

(2) Inou hudobnou činnosťou sa rozumejú verejnosti prístupné vystúpenia inštrumentalistov, dirigentov alebo spevákov, ktorí vykonávajú dielo hudobné s textom alebo bez textu ako svoje hlavné povolanie (hudobníci z povolania) alebo ako vedľajšie povolanie alebo príležitostne za odplatu (ľudoví hudobníci).

Organizácie pre koncertnú a inú hudobnú činnosť

§ 3

(1) Pre riadenie a organizovanie koncertnej činnosti v kraji zriaďujú rady krajských národných výborov ako súčasť niektorého krajského kultúrno-osvetového zariadenia krajské agentúry; rada krajského národného výboru môže však riadenie a organizovanie koncertnej činnosti v kraji zveriť krajskému symfonickému orchestru.

(2) Úlohou organizácií uvedených v odseku 1 bude najmä

a) starať sa o umeleckú a ideovú úroveň a ušľachtilý výchovný obsah koncertnej a inej hudobnej činnosti,

b) napomáhať usporiadateľov verejných produkcií v kraji pri organizovaní koncertných a iných hudobných produkcií,

c) usporadúvať verejné koncertné a iné hudobné produkcie v kraji a ponúkať takéto produkcie iným usporiadateľom,

d) sprostredkúvať usporiadateľom verejných produkcií vystúpenie koncertných umelcov a ich súborov.

(3) Podrobnosti o zriaďovaní a úlohách krajských agentúr určia smernice, ktoré vydá Ministerstvo školstva a kultúry po dohode so Štátnym úradom plánovacím a s Ministerstvom financií.

§ 4

(1) Minister školstva a kultúry zriadi po dohode s ministrom predsedom Štátneho úradu plánovacieho a s ministrom financií organizáciu, ktorej úlohou bude najmä

a) v odbore koncertnej činnosti napomáhať krajské agentúry (krajské symfonické orchestre) pri organizovaní koncertov, sprostredkúvať prednostne pre krajské agentúry (krajské symfonické orchestre) vystúpenia vynikajúcich umelcov a ich súborov, prípadne takých umelcov zamestnávať,

c) usporadúvať verejné produkcie v rozsahu určenom štatútom,

(2) Povereník školstva a kultúry zriadi po dohode s povereníkom predsedom Slovenského plánovacieho úradu a s povereníkom financií na Slovensku organizáciu pre plnenie úloh uvedených v odseku 1 písm. a) až c).

§ 5

(1) Organizácie zriadené podľa § 4 sú právnické osoby. Ich úlohy bližšie vymedzia a ich usporiadanie a spôsob hospodárenia upravia štatúty, ktoré vydá, pokiaľ ide o organizáciu zriadenú podľa § 4 ods. 1 Ministerstvo školstva a kultúry po dohode so Štátnym úradom plánovacím, Ministerstvom financií a s ústrednými výbormi ideového a odborového zväzu, pokiaľ ide o organizáciu zriadenú podľa § 4 ods. 2, Povereníctvo školstva a kultúry po dohode so Slovenským plánovacím úradom, Povereníctvom financií a so slovenskými výbormi ideového a odborového zväzu.

(2) Pokiaľ tento zákon alebo štatúty neustanovujú inak, platia pre tieto organizácie obdobne predpisy o národných podnikoch s tým, že sa tieto organizácie nezapisujú do podnikového registra.

§ 9

O činnosť ľudových hudobníkov sa starajú a na ňu dozerajú výkonné orgány okresných národných výborov.

Usporadúvanie verejných produkcií a dozor nad nimi

§ 10

Verejnými produkciami podľa tohto zákona sú verejnosti prístupné vystúpenia koncertných umelcov (koncertné produkcie) alebo hudobníkov z povolania a ľudových hudobníkov (iné hudobné produkcie), ak nejde o predstavenia divadelné alebo filmové. O verejné produkcie ide i vtedy, ak sú uskutočňované mechanickými, optickými alebo inými zariadeniami.

§ 12

Usporadúvanie verejných produkcií koncertných a verejných produkcií hudobníkov z povolania povoľujú miestne národné výbory; usporadúvanie verejných produkcií ľudových hudobníkov povoľujú výkonné orgány miestnych národných výborov.

§ 13

Za ideovú a umeleckú úroveň verejných produkcií zodpovedajú ich usporiadatelia, organizácie, ktoré verejnú produkciu alebo vystúpenie účinkujúcich sprostredkujú, ako i jednotliví účinkujúci.

§ 14

Dozor nad verejnými produkciami vykonávajú odbory školstva a kultúry rád okresných národných výborov, ktoré môžu túto pôsobnosť preniesť na výkonné orgány miestnych národných výborov.


Záverečné ustanovenia

§ 15

Ministerstvo školstva a kultúry vydá po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi podrobné predpisy na vykonanie tohto zákona, najmä o dojednávaní a zrušovaní zmlúv o umiesťovaní hudobníkov z povolania, o povoľovaní verejných produkcií a o vykonávaní dozoru nad nimi a o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov.

§ 16

(1) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na

a) verejné produkcie bez vstupného usporadúvané na verejných priestranstvách pri príležitosti štátneho sviatku, dňa 1. mája a vo významných dňoch republiky,

b) verejné produkcie bez vstupného usporadúvané dobrovoľnými organizáciami združenými v Národnom fronte, ak nedostanú účinkujúci odmenu za výkon,

c) produkcie súborov československej ľudovej armády a ostatných ozbrojených zborov určené pre príslušníkov týchto zborov,

d) verejné produkcie škôl, pri ktorých účinkujú len žiaci alebo študenti.

(2) Ustanovenie § 6 ods. 3 sa nevzťahuje

a) na verejné produkcie súborov československej ľudovej armády a ostatných ozbrojených zborov a ich príslušníkov konané na podklade služobného rozkazu na účinkovanie,

b) na verejné produkcie súborov a sólistov ľudovej tvorivosti, pokiaľ účinkujú bez odmeny za výkon.

§ 17

Hudobná a artistická ústredňa v Prahe a Hudobná a artistická ústredňa v Bratislave sa zrušujú. Likvidáciu práv a záväzkov týchto organizácií vykonajú likvidátori, ktorých vymenúva Ministerstvo (Povereníctvo) školstva a kultúry po dohode s Ministerstvom (Povereníctvom) financií.

§ 18

Zrušujú sa všetky ustanovenia doterajších predpisov o veciach upravených týmto zákonom.

§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a kultúry po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.