Vyhláška č. 74/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Čiastka 34/1957
Platnosť od 30.12.1957
Účinnosť od 14.01.1958
Uzavretie zmluvy 24.08.1956
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 Dohoda vstúpila do platnosti 4. decembra 1956.

74

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo 4. decembra 1957

o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva


Medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky bola v Berlíne 24. augusta 1956 dojednaná Dohoda o spolupráci a o vzájomnej pomoci v odbore colníctva.

Vláda schválila Dohodu 14. novembra 1956. Schválenie Dohody vládou Nemeckej demokratickej republiky bolo notifikované 2. októbra 1956 a schválenie Dohody vládou Československej republiky bolo notifikované 4. decembra 1956.

Podľa svojho článku 17 Dohoda vstúpila do platnosti 4. decembra 1956.

České znenie tejto Dohody sa vyhlasuje v Prílohe zbierky zákonov.*)

David v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci a o vzájomnej pomoci v odbore colníctva

V snahe, aby úzke a trvalé priateľstvo medzi obidvoma ľudovodemokratickými štátmi budujúcimi socializmus a bojujúcimi o zachovanie svetového mieru, bolo posilnené aj spoluprácou colných orgánov, rozhodli sa vláda Československej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky, že uzavrú Dohodu o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej republiky

pána Stanislava Saura, vedúceho Ústrednej colnej správy Ministerstva zahraničného obchodu,

vláda Nemeckej demokratickej republiky pána Antona Ruha, vedúceho Úradu pre clo a kontrolu obehu tovaru.

Splnomocnenci, vymenivší si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili v poriadku a v náležitej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Colné správy Zmluvných strán vykonávajú za účelom podpory mierových obchodných vzťahov oboch štátov kontrolu obehu tovaru a platidiel na spoločnej hranici oboch štátov v záujme vlastnej ochrany i ochrany Zmluvnej strany. Na zvýšenie účinnosti kontroly a na prehĺbenie priateľských vzťahov poskytnú si Zmluvné strany pri vykonávaní tejto kontroly vzájomne pomoc, aby zamedzili všetkému prestupu tovaru a platidiel, ktorý by bol v rozpore s právnymi predpismi a tým by ohrozoval hospodárske a iné záujmy Zmluvných strán.

Článok 2

1. Na účinné dosiahnutie týchto cieľov osvoja si colné orgány Zmluvných strán, konajúce službu na spoločných hraniciach, v dostatočnej miere všetky právne predpisy, ktorých zachovávanie a kontrola prislúcha colným orgánom Zmluvnej strany.

2. Colné správy Zmluvných strán si vymenia najneskoršie do štvrť roka po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody právne predpisy, ktorých zachovávanie majú colné orgány Zmluvných strán toho času kontrolovať.

3. Colné správy oboch Zmluvných strán si navzájom vymenia služobné predpisy týkajúce sa otázok upravených touto Dohodou.

4. Všetky zmeny alebo zrušenia jednotlivých právnych i služobných predpisov, ktoré sa uskutočnia neskoršie, si colné správy Zmluvných strán bez meškania oznámia.

5. Táto výmena bude základom sústavného školenia pracovníkov colných správ o právnych a služobných predpisoch, ktoré sú podkladom práce colných orgánov Zmluvnej strany pri vykonávaní tejto Dohody.

Článok 3

1. Cestovný styk, ako i preprava tovaru cez spoločné štátne hranice Zmluvných strán sa smie vykonávať len na prechodoch určených vzájomnou dohodou.

2. Colné správy oboch Zmluvných strán určia spoločnou dohodou úradné hodiny colných orgánov uvedených v odseku 1. V zásade platí pre hraničné prechody 24-hodinový čas otvorenia, a to i v dňoch pracovného pokoja.

Článok 4

Tovar, ktorý prestupuje spoločné štátne hranice a podlieha colnému konaniu, musí byť sprevádzaný dokladom o colnom prejednaní a predpísanými medzinárodnými dokladmi.

Článok 5

Prevážaný tovar podlieha spravidla len vonkajšej colnej prehliadke, pokiaľ z dôvodov bezpečnostných, zdravotných alebo iných dôležitých dôvodov nie je potrebná vnútorná prehliadka.

Článok 6

1. Colné orgány Zmluvných strán uznávajú colné uzávery dané colnými orgánmi Zmluvnej strany, pokiaľ vlastné kontrolné opatrenia nevyžadujú, aby colné uzávery sa dali dole. To však nevylučuje, aby pripojili ešte svoje vlastné colné uzávery. Colné orgány Zmluvných strán uznávajú vzájomne potvrdenia, odtlačky pečiatok a pečate.

2. Colné orgány Zmluvných strán uznávajú vzájomne úradné značky, ktoré na dopravných prostriedkoch a prepravných zariadeniach označujú obsah, nosnosť, váhu alebo iné údaje.

Článok 7

1. Tovar alebo platidlá podliehajúce colnej kontrole prejednávajú colné orgány len vtedy, ak boli prejednané pri vstupe colnými orgánmi Zmluvnej strany.

2. Ak zistia colné orgány jednej Zmluvnej strany, že tovar alebo platidlá prihlásené u nich na colné prejednanie neboli pri vstupe z územia druhej zmluvnej strany colne prejednané, zadrží táto tovar alebo platidlá. O tom upovedomí colné orgány Zmluvnej strany. S tovarom alebo platidlami potom naloží podľa návrhu orgánu tejto Zmluvnej strany.

Článok 8

1. Ak odmietnu colné orgány prejednať tovar pre nedostatok potrebného povolenia, uvedú dôvod odmietnutia na prepravnom doklade a na žiadosť colného orgánu Zmluvnej strany vydajú o tom potvrdenie.

2. Colné orgány Zmluvných strán v týchto prípadoch na dožiadanie potvrdia, že tovar opäť vstúpil na ich územie.

Článok 9

1. Colné správy Zmluvných strán vykonajú v rámci právnych predpisov platných v oboch štátoch všetky opatrenia, ktorými možno vo vzájomnom styku urýchliť obeh dopravných prostriedkov.

Za tým účelom vypracujú colné správy Zmluvných strán v záujme urýchleného prejednávania na hraniciach a na uľahčenie prepravy osôb a tovaru spoločné návrhy pri zachovaní právnych predpisov oboch štátov.

2. V prípadoch, kde je žiadúce, aby colné správy Zmluvných strán v záujme uľahčenia prepravy a skrátenia kontrolných časov v osobnej a nákladnej preprave zriadili spoločné služby na území tej alebo onej Zmluvnej strany, môže byť toto dojednané colnými správami oboch Zmluvných strán po predchádzajúcom súhlase bezpečnostných orgánov Zmluvných strán.

Článok 10

Colné správy Zmluvných strán si poskytnú vzájomne pomoc pri boji proti colným a devízovým deliktom.

Článok 11

1. S tovarom alebo platidlami, ktoré boli podludne prepravené z územia jednej Zmluvnej strany na územie druhej Zmluvnej strany, bude naložené zásadne podľa predpisov Zmluvnej strany, na území ktorej sa tieto pašované predmety nachádzajú.

2. Tovar alebo platidlá, s ktorými sa naložilo podľa odseku 1 tohto článku, budú na žiadosť kompetentných orgánov druhej Zmluvnej strany tejto Strane vrátené po skončení colného alebo trestného konania, ak bol na tomto tovare alebo platidlách spáchaný na území druhej Zmluvnej strany delikt proti vlastníctvu.

Článok 12

Colné správy Zmluvných strán si oznámia po ukončenom konaní colné a devízové delikty, na ktorých mali účasť štátni občania alebo stáli obyvatelia územia druhej Zmluvnej strany.

Článok 13

1. Colné správy Zmluvných strán konajú spolu priamo o otázkach týkajúcich sa spolupráce a vzájomnej pomoci v rámci tejto Dohody.

2. Colné správy Zmluvných strán budú konať podľa potreby spoločné porady za účelom výmeny skúseností a zlepšenia vykonávania tejto Dohody. O týchto poradách vyhotovia spoločné Protokoly.

Článok 14

1. Colné tlačivá používané colnými správami Zmluvných strán budú vydávané za účelom zjednodušenia a urýchlenia prepravy osôb a tovaru pokiaľ možno jednotne a najmenej dvojjazyčne (česko-nemecky).

Ak medzinárodné dohody uznané Zmluvnými stranami predpokladajú iné pravidlo, platí toto.

2. Colné správy Zmluvných strán vypracujú návrhy smerujúce k tomu, aby sa dosiahlo všestranné zjednodušenie a uľahčenie colných formalít s inými štátmi.

Článok 15

1. V písomnom styku vyplývajúcom z tejto Dohody sa používa jazyk Zmluvnej strany, ktorá robí oznámenie, alebo jazyk ruský.

2. Všetky takéto písomnosti musia mať odtlačok úradnej pečiatky a podpis.

Článok 16

Údaje a informácie oznámené na základe tejto Dohody sa použijú ako dôverné tak, aby sa zaručilo plnenie tejto Dohody vo všetkých častiach.

Článok 17

Táto Dohoda vyžaduje schválenie podľa vnútroštátnych predpisov Zmluvných strán. Vstúpi do platnosti dňom výmeny nót o jej schválení.

Táto Dohoda sa uzaviera na dobu päť rokov. Predlžuje sa vždy o ďalších päť rokov, ak nebude rok pred uplynutím tejto lehoty jednou zo Zmluvných strán vypovedaná.

Spísané v Berlíne 24. augusta 1956 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a nemeckom, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Československej republiky
Saur

Za vládu
Nemeckej demokratickej republiky
Ruh

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 35.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.