Nariadenie vlády č. 7/1957 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov

Čiastka 6/1957
Platnosť od 11.03.1957 do30.06.1958
Účinnosť od 01.01.1957 do30.06.1958
Zrušený 33/1958 Zb. (nepriamo)

7

Vládne nariadenie

z 22. februára 1957,

ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 33 zákona č. 13/1954 Zb. o národných výboroch:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 23/1954 Zb. o organizácii výkonných orgánov národných výborov sa mení a doplňuje takto:

1. § 8 znie:

(1) Ústredné a krajské národné výbory vytvárajú spravidla tieto odbory a správy:

správu poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,

správu miestneho hospodárstva,

správu dopravy,

správu obchodu,

odbor finančný,

odbor školstva a kultúry,

odbor zdravotnícky,

odbor sociálneho zabezpečenia,

odbor výkupu pôdohospodárskych výrobkov,

odbor pre vnútorné veci,

odbor pracovných síl,

odbor pre výstavbu,

odbor vodného hospodárstva,

odbor priemyslový,

odbor pre cirkevné veci.

(2) Ústredné a krajské národné výbory môžu so súhlasom vlády zriadiť podľa potrieb hospodárskej a kultúrnej výstavby svojho územia aj iné odbory (správy), prípadne môžu upustiť od zriadenia niektorého odboru (správy).

(3) Ako vlastný aparát rady zriaďujú ústredné a krajské národné výbory spravidla odbor organizačný a kontrolný a odbor kádrový; ďalej zriadia plánovaciu komisiu (oddiel 3) a podľa osobitných predpisov štáb civilnej obrany.”

2. § 9 znie:

(1) Okresné národné výbory, mestské národné výbory a obvodné národné výbory v Prahe a v Bratislave vytvárajú spravidla tieto odbory:

odbor poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,

odbor miestneho hospodárstva,

odbor dopravy a priemyslu,

odbor obchodu,

odbor finančný,

odbor školstva a kultúry,

odbor zdravotnícky,

odbor sociálneho zabezpečenia,

odbor výkupu pôdohospodárskych výrobkov,

odbor pre vnútorné veci,

odbor pracovných síl,

odbor pre výstavbu.

(2) Okresné, mestské a obvodné národné výbory v Prahe a v Bratislave môžu so súhlasom krajského (ústredného) národného výboru zriadiť podľa potrieb hospodárskej a kultúrnej výstavby svojho územia aj iné odbory, prípadne môžu upustiť od zriadenia niektorého odboru.

(3) Ako vlastný aparát rady zriaďujú okresné, mestské a obvodné národné výbory v Prahe a v Bratislave spravidla všeobecný odbor; ďalej zriadia plánovaciu komisiu (oddiel 3) a okresné a mestské národné výbory zriadia podľa osobitných predpisov štáb civilnej obrany.”

3. § 13 znie:

(1) Národné výbory organizujú jednotlivé odbory (správy) v súlade s pôsobnosťou kompetentných ústredných úradov.

(2) Vnútornú organizáciu svojich odborov (správ) určí rada národného výboru v medziach zásad schválených vládou a v rámci základných systemizačných ukazovateľov.”


Čl. II

Nedotknuté ostáva vládne nariadenie č. 27/1956 Zb. o mestských národných výboroch v západočeských kúpeľoch.

Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1957; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.