Vyhláška č. 67/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v okruhu zmluvných strán viazaných Protokolom o doložkách o rozhodcovi

Čiastka 32/1957
Platnosť od 09.12.1957
Účinnosť od 24.12.1957
Uzavretie zmluvy 24.09.1923
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol pre Írsko účinnosť 11. apríla 1957.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené