65

Vládne nariadenie

z 11. októbra 1957

o trestnej právomoci miestnych národných výborov

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 7 ods. 2 zákona č. 89/1950 Zb. o trestnom konaní správnom (trestný poriadok správny):


§ 1

(1) Miestne národné výbory stíhajú v prvej stolici priestupky uvedené v týchto ustanoveniach trestného zákona správneho č. 88/1950 Zb., pozmeneného a doplneného zákonmi č. 102/1953 Zb. a č. 14/1957 Zb. (ďalej len „trestný zákon správny“)

§ 52 (zabezpečenie zberu surovín),

§ 55 (poľný a lesný priestupok),

§ 58 (ochrana rybárstva),

§ 59 (ochrana vtáctva a zvierat užitočných pre pôdohospodárstvo),

§ 60 (ochrana zvierat proti týraniu),

§ 93 (nesplnenie oznamovacej povinnosti),

§ 96 (poškodzovanie verejných vyhlášok),

§ 122 (ochrana vyučovania),

§ 129 (ochrana verejných zábav),

§ 131 (rušenie rozhlasového príjmu) a

§ 136 (prekročenie zatváracej hodiny).

(2) Okrem priestupkov uvedených v odseku 1 stíhajú miestne národné výbory v prvej stolici podľa príslušných ustanovení trestného zákona správneho aj priestupky proti ustanoveniam všeobecne záväzných nariadení a iných všeobecných právnych predpisov miestnych národných výborov a ich výkonných orgánov.

§ 2

Rada krajského národného výboru určí, ktoré miestne národné výbory stíhajú v prvej stolici okrem priestupkov uvedených v § 1 ďalšie z priestupkov uvedených v týchto ustanoveniach trestného zákona správneho:

§ 35a (rozkrádanie a poškodzovanie majetku v socialistickom vlastníctve),

§ 43 (ochrana stavebníctva),

§ 46 (priestupky v inom podnikaní),

§ 79 (zabezpečenie spravodlivého rozdelenia bytov),

§ 85 (boj proti alkoholizmu),

§ 87 (čierny obchod),

§ 88 (priestupky v odbore výživy a zásobovania),

§ 89 (cenové priestupky),

§ 127 (ochrana občianskeho spolužitia - všeobecné ustanovenie),

§ 137 (hazardné hry),

§ 137a (poškodzovanie osobného a súkromného majetku).

§ 3

(1) Trestnú právomoc miestnych národných výborov, v ktorých sú zriadené odbory, vykonávajú tieto odbory vo svojej pôsobnosti, a pokiaľ ide o stíhanie závažnejších priestupkov, trojčlenné trestné komisie zriadené podľa § 90 trestného poriadku správneho. Len trestnej komisii náleží ukladať tieto tresty: nápravné opatrenie, verejné pokarhanie, pokutu prevyšujúcu 500 Kčs a zákaz činnosti.

(2) Trestnú právomoc miestnych národných výborov, v ktorých nie sú zriadené odbory, vykonávajú trojčlenné trestné komisie.

§ 4

Pre konanie o priestupkoch podľa predchádzajúcich ustanovení, vykonávané trestnými komisiami a ostatnými výkonnými orgánmi miestnych národných výborov, platia ustanovenia trestného poriadku správneho. Trestné komisie a ostatné výkonné orgány miestnych národných výborov však nesmú vykonávať opatrenia podľa §§ 12 až 20 trestného poriadku správneho (o zadržaní osoby, väzbe, iných obmedzeniach a o prehľadaní domu a osoby).

§ 5

Priestupky, o ktorých sa konanie začalo pred účinnosťou tohto nariadenia, prejednajú kompetentné orgány podľa doterajších predpisov.


§ 6

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 78/1951 Zb. o trestnej právomoci miestnych národných výborov.

§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1958. Vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Barák v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.