Nariadenie vlády č. 64/1957 Zb.Nariadenie o miestnej bezpečnosti

Čiastka 31/1957
Platnosť od 02.12.1957 do31.07.1965
Účinnosť od 01.01.1958 do31.07.1965
Zrušený 70/1965 Zb.

64

Vládne nariadenie

z 30. novembra 1957

o miestnej bezpečnosti

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 33 ods. 1 zákona č. 13/1954 Zb. o národných výboroch, a podľa § 1 zákona č. 143/1949 Zb. o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1

Národné výbory ako miestne orgány štátnej moci spolupôsobia pri ochrane mierovej budovateľskej starostlivosti aj tým, že vo svojich obvodoch zaisťujú miestne záležitosti verejného poriadku a bezpečnosti osôb a majetku (miestna bezpečnosť).

§ 2

Národné výbory zaisťujú miestnu bezpečnosť prostredníctvom svojich výkonných orgánov a orgánov verejnej bezpečnosti.

§ 3

Pri plnení úloh miestnej bezpečnosti národné výbory, ich výkonné orgány a orgány verejnej bezpečnosti sú povinné zvyšovať výchovnú úlohu štátu a súčasne sa starať o rast socialistického uvedomenia občanov, sústavne a trpezlivo vytvárať také spoločenské ovzdušie, aby občania porušujúci pravidlá socialistického spolužitia pociťovali morálne odsúdenie zo strany svojich spoluobčanov a celej spoločnosti.

§ 4

(1) Pri zaisťovaní miestnej bezpečnosti národné výbory najmä

a) prejednávajú na svojich zasadaniach otázky miestnej bezpečnosti, ustanovujú smernice pre plnenie úloh na tomto úseku a ich plnenie kontrolujú,

b) vydávajú všeobecne záväzné nariadenia vo veciach miestnej bezpečnosti,

c) získavajú občanov pre spoluprácu na úseku miestnej bezpečnosti, najmä pre pomocnú službu u verejnej bezpečnosti.

(2) Národný výbor zvolí stálu komisiu pre miestnu bezpečnosť.

§ 5

Rada národného výboru riadi na základe zákonov a iných právnych predpisov a podľa smerníc svojho národného výboru, národných výborov vyšších stupňov, ich rád a vlády plnenie úloh v odbore miestnej bezpečnosti.

§ 6

(1) Orgány verejnej bezpečnosti sú pri plnení úloh miestnej bezpečnosti zodpovedné tak kompetentným národným výborom a ich radám, ako i svojim náčelníkom. Vo veciach výkonu služby sú zodpovedné a podriadené len svojim náčelníkom a v najvyššom stupni ministrovi vnútra.

(2) Ak ukladá národný výbor alebo jeho rada plnenie úloh miestnej bezpečnosti orgánom verejnej bezpečnosti, robí tak prostredníctvom kompetentného náčelníka verejnej bezpečnosti.

§ 7

Podrobné predpisy na vykonanie tohto nariadenia vydá minister vnútra.


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1958; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Barák v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.