Nariadenie vlády č. 62/1957 Zb.Nariadenie o novej organizácii rozhlasu a televízie

Čiastka 31/1957
Platnosť od 02.12.1957 do30.09.1959
Účinnosť od 02.12.1957 do30.09.1959
Zrušený 63/1959 Zb.

62

Vládne nariadenie

z 29. novembra 1957

o novej organizácii rozhlasu a televízie

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

So zreteľom na stále vzrastajúci význam rozhlasu a televízie ako informačného prostriedku a ako nástroja na mobilizáciu pracujúcich pre riešenie úloh socialistickej výstavby zriaďujú sa Československý výbor pre rozhlas a televíziu (ďalej len „výbor“), ako ústredný orgán štátnej správy v odbore rozhlasu a televízie, a Slovenský výbor pre rozhlas a televíziu (ďalej len „Slovenský výbor“), ako orgán štátnej správy v odbore rozhlasu a televízie pre Slovensko.

§ 2

(1) Výbor sa skladá z predsedu, jeho námestníkov a ďalších členov.

(2) Predsedu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra školstva a kultúry; námestníkov predsedu a členov výboru vymenúva a odvoláva minister školstva a kultúry na návrh predsedu výboru.

§ 3

Za činnosť výboru zodpovedá predseda výboru ministrovi školstva a kultúry.

§ 4

(1) Z doterajšej organizácie Československý rozhlas sa zriaďujú organizácie Československý rozhlas a Československá televízia, ktoré sú právnickými osobami podriadenými výboru.

(2) Organizáciu, pôsobnosť, zásady hospodárenia a financovania týchto organizácií upravia ich organizačné poriadky, ktoré vydá predseda výboru po dohode s Ministerstvom financií.

§ 5

Výbor organizuje, riadi, koordinuje a kontroluje činnosť podriadených organizácií po stránke ideovopolitickej, umeleckej a kultúrnej, technickej a hospodárskej a obstaráva ich spoločné veci.

§ 6

Podrobné vymedzenie úloh a právomoci výboru, najmä tiež vzájomné vzťahy medzi výborom a Slovenským výborom, upraví štatút, ktorý na návrh ministra školstva a kultúry vydá vláda.

§ 7

(1) Slovenský výbor sa skladá z predsedu, jeho námestníkov a ďalších členov. Predsedu vymenúva a odvoláva Zbor povereníkov na návrh povereníka školstva a kultúry; námestníkov predsedu a členov výboru vymenúva a odvoláva povereník školstva a kultúry na návrh predsedu Slovenského výboru.

(2) Predseda Slovenského výboru zodpovedá za činnosť výboru povereníkovi školstva a kultúry.

§ 8

(1) Organizácie Československý rozhlas a Československá televízia majú na Slovensku oblastné riaditeľstvá, ktoré sú vo svojej činnosti podriadené Slovenskému výboru.

(2) Slovenský výbor organizuje, riadi, koordinuje a kontroluje činnosť oblastných riaditeľstiev po stránke ideovopolitickej, umeleckej a kultúrnej, technickej a hospodárskej a obstaráva ich spoločné veci.

§ 9

Podrobné vymedzenie úloh a právomoci Slovenského výboru upraví štatút, ktorý na návrh povereníka školstva a kultúry vydá Zbor povereníkov.

§ 10

Majetok a záväzky Československého rozhlasu prevedie výbor po dohode s Ministerstvom financií na novozriadené organizácie.


§ 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembrom 1957; vykoná ho minister školstva a kultúry po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.