Vyhláška č. 60/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky

(v znení č. 33/1973 Zb., 42/1987 Zb.)

Čiastka 30/1957
Platnosť od 28.11.1957 do30.06.2002
Účinnosť od 01.03.1987 do30.06.2002
Uzavretie zmluvy 25.01.1957
Ratifikácia zmluvy 21.06.1957
Zrušený 377/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol účinnosť 1. augusta 1957.

60

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 2. septembra 1957

o Dohovore medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky

Medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou bol v Prahe 25. januára 1957 dojednaný Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky so Záverečným protokolom.

Národné zhromaždenie prejavilo s Dohovorom a jeho Záverečným protokolom súhlas 18. apríla 1957 a prezident republiky ho ratifikoval 21. júna 1957. Ratifikačné listiny boli vymenené v Sofii 24. júla 1957.

Podľa svojho článku 17 nadobúda Dohovor účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po výmene ratifikačných listín, t. j. 1. augustom 1957.

České znenie tohto Dohovoru sa vyhlasuje v Prílohe zbierky zákonov.*)

Dňom, keď tento Dohovor nadobúda účinnosť, t. j. 1. augustom 1957, zrušuje sa podľa jeho článku 17 platnosť doterajšieho Dohovoru o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 11. septembra 1948 a Dohovoru o sociálnom poistení z 1. apríla 1949 s výnimkou uvedenou v článku III Záverečného protokolu k tomuto Dohovoru.

David v. r.

DOHOVOR

medzi

Československou republikou

a

Bulharskou ľudovou republikou

o spolupráci na poli sociálnej politiky

Prezident Československej republiky a prezídium Ľudového zhromaždenia Bulharskej ľudovej republiky, vedení prianím ďalej prehľbiť a rozšíriť vzájomný styk na poli sociálnej politiky v duchu priateľstva a spolupráce medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou, rozhodli sa uzavrieť na tento cieľ nový Dohovor.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

predsedu Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia

Evžena Erbana,

PREZÍDIUM ĽUDOVÉHO ZHROMAŽDENIA BULHARSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY

vedúceho Správy dôchodkov a sociálnej starostlivosti Ministerstva ľudového zdravia a sociálnej starostlivosti

Marina Dimitrova Geškova

a vedúceho Správy štátneho sociálneho poistenia Ústrednej rady odborov

Ivana Cvetkova Laleva,

ktorí vymenivší si svoje plnomocenstvá a zistivší ich v poriadku a náležitej forme, sa dohodli na týchto ustanoveniach:

I. Základné ustanovenia

Článok 1

Rozsah platnosti Dohovoru

(1) Obidve Zmluvné strany budú spolupracovať vo všetkých otázkach a na všetkých úsekoch sociálnej politiky, najmä na rozšírení a prehľbení sociálneho pokroku tak vo svojich vlastných krajinách, ako i na poli medzinárodnom.

(2) Za tým cieľom obe Zmluvné strany budú podporovať na poli sociálnej politiky výmenu skúseností, všestranné vzájomné poznávanie, ako i spoluprácu medzi kompetentnými úradmi, inštitúciami, odborovými a inými organizáciami.

(3) Obe Zmluvné strany budú podporovať vzájomné návštevy organizované úradmi, inštitúciami, odborovými a inými organizáciami na poli sociálnej politiky.

(4) Obe Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú zotavnú starostlivosť o deti, o mladistvých a o pracujúcich, vykonávanú štátom, odborovými alebo inými organizáciami. Podrobnosti sa určia dohodou kompetentných ústredných úradov a orgánov oboch Zmluvných strán.

(5) Obe Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú navzájom spolupracovať na úlohách medzinárodnej sociálnej služby, týkajúcej sa občanov oboch štátov, napr. pri pátraní po nezvestných, pri obstarávaní dokladov a podávaní správ, pri riešení jednotlivých otázok z oblasti osobných a rodinných pomerov atď.

(6) Tento Dohovor upravuje taktiež vzájomné vzťahy medzi obidvoma Zmluvnými stranami vo všetkých odvetviach sociálneho poistenia, ktoré sú alebo budú zavedené v niektorom z oboch štátov. Pokiaľ z tohto Dohovoru neplynie inak, platia jeho ustanovenia i pre penzijné nadlepšenie upravené osobitnými predpismi alebo zaručené zmluvne v súvislosti s pracovným pomerom. Ustanovenia tohto Dohovoru platia tiež pre dôchodky poskytované v Československej republike vojnovým a vojenským invalidom a obetiam vojny a fašistickej perzekúcie, ako i pre národné dôchodky a vojenské invalidné a občianske invalidné dôchodky poskytované v Bulharskej ľudovej republike.

Článok 2

Zásada rovnakého posudzovania

(1) Občania jedného štátu zamestnaní na území štátu druhého a ich rodiny sa budú posudzovať z hľadiska pracovnoprávnych predpisov, ako i na všetkých ostatných úsekoch sociálnej politiky, čítajúc do toho sociálne poistenie, rovnako ako vlastní občania, pokiaľ sa týmto Dohovorom neustanovuje inak. Majú rovnaké práva a povinnosti ako vlastní občania.

(2) Zásada rovnakého posudzovania uvedená v odseku 1 neplatí pre nároky občanov druhého štátu, ktoré získali z poistenia na základe dôb zamestnania a dôb im naroveň postavených strávených na území tretieho štátu, alebo na základe pracovného úrazu (nemoci z povolania), utrpeného na území tretieho štátu, pokiaľ dohodou kompetentných ústredných úradov alebo orgánov oboch Zmluvných strán sa neustanoví inak.

II. Sociálne poistenie

Článok 3

Vykonávanie poistenia

(1) Pri vykonávaní sociálneho poistenia sa použijú právne predpisy štátu, na území ktorého sa vykonáva zamestnanie, pokiaľ nejde o poskytovanie dôchodkov a ostatných dávok, pre ktoré platia ustanovenia článkov 4 a 5.

(2) Podľa právnych predpisov štátu, kde sa vykonáva zamestnanie, sa posudzuje najmä poistná povinnosť, začiatok a zánik poistenia, vyňatie z poistenia, získanie náhradných dôb, za ktoré sa neplatí poistné a ktoré sa kladú naroveň dobám poistenia.

(3) Pre vykonávanie poistenia podľa predchádzajúcich odsekov sú kompetentnými orgánmi štátu, kde sa vykonáva zamestnanie.

Článok 4

Poskytovanie dávok dôchodkového zabezpečenia

(1) Dávky dôchodkového zabezpečenia priznáva podľa svojich právnych predpisov príslušný orgán dôchodkového zabezpečenia zmluvnej strany, na území ktorej má oprávnený trvalé bydlisko v čase vzniku nároku na dávku. Pritom prihliadne aj na doby zamestnania a na doby im na roveň postavené, získané na území druhej zmluvnej strany podľa jej právnych predpisov, a to v rozsahu potvrdenom jej príslušným orgánom. Ak sa doba zamestnania kryje s inou započítateľnou dobou, prihliada sa iba na dobu zamestnania.

(2) Orgán príslušný podľa odseku 1 určí najskôr dávku tak, akoby sa celková doba zamestnania získala podľa jeho právnych predpisov. Potom určí pomerné časti dávky pripadajúce na doby zamestnania na území každej z oboch zmluvných strán. Oprávnenému vypláca plnú dávku, pričom pomernú časť dávky pripadajúcu na doby zamestnania získané na území druhej zmluvnej strany poskytuje na účet orgánu dôchodkového zabezpečenia tejto druhej zmluvnej strany.

(3) Ak je doba zamestnania, získaná podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany, kratšia než šesť mesiacov, nie je nárok na dávku voči orgánu dôchodkového zabezpečenia tejto zmluvnej strany. Túto dobu započíta orgán dôchodkového zabezpečenia druhej zmluvnej strany, ktorý poskytuje dávku.

(4) Dávky z titulu pracovného úrazu alebo choroby z povolania priznáva a vypláca orgán dôchodkového zabezpečenia príslušný podľa odseku 1 na účet tej zmluvnej strany, na území ktorej utrpel oprávnený pracovný úraz alebo pracoval naposledy v zamestnaní, ktoré malo za následok vznik choroby z povolania.

(5) Rozhodnutia o vzniku, druhu a trvaní invalidity vydané príslušnými orgánmi jednej zmluvnej strany sú záväzné pre príslušné orgány druhej zmluvnej strany.

(6) Úpravy dôchodkov, ktoré vykoná jedna zo zmluvných strán, s prihliadnutím na doby zamestnania, sa budú vzťahovať aj na čiastkové dávky za doby zamestnania získané na území druhej zmluvnej strany.

(7) Zvýšenie dávok podľa právnych predpisov zmluvnej strany, na území ktorej má oprávnený trvalé bydlisko, poskytuje na svoj účet táto zmluvná strana.

(8) Ak sa oprávnený presídli z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany, zastaví orgán dôchodkového zabezpečenia zmluvnej strany, ktorý vyplácal dávky podľa odseku 2, výplatu oboch dávok prvým dňom mesiaca nasledujúceho po presídlení. Orgán dôchodkového zabezpečenia zmluvnej strany, na územie ktorej sa oprávnený presídlil, pokračuje vo výplate dávok oprávnenému vo výške určenej orgánom dôchodkového zabezpečenia prvej zmluvnej strany. Ak sa oprávnený vráti späť na územie prvej zmluvnej strany, obnoví orgán dôchodkového zabezpečenia tejto zmluvnej strany výplatu dávok od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jeho návrate vo výške určenej pred presídlením, včítane úprav podľa ustanovení odsekov 6 a 7 tohto článku, pokiaľ k takým úpravám došlo na území tejto zmluvnej strany.

(9) Ak je pri presídlení oprávneného na územie druhej zmluvnej strany úhrn oboch pomerných dávok nižší než minimálna dávka dôchodkového zabezpečenia určená právnymi predpismi tejto druhej zmluvnej strany, prizná na svoj účet orgán dôchodkového zabezpečenia tejto zmluvnej strany oprávnenému doplnok vo výške rozdielu medzi uvedenou minimálnou dávkou a úhrnom pomerných dávok.

(10) Nárok na výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia pri ďalšom zamestnaní oprávneného sa spravuje právnymi predpismi zmluvnej strany, ktorej orgán dôchodkového zabezpečenia oprávnenému dávky vypláca. Zvýšenie dôchodku za ďalšie doby zamestnania získané po priznaní dôchodku poskytuje k svojmu čiastkovému dôchodku orgán tej zmluvnej strany, na území ktorej sa tieto doby získali.

(11) Ak sa dávky dôchodkového zabezpečenia určia zo zárobkov dosahovaných v období, keď oprávnený pracoval na území druhej zmluvnej strany, dávky sa vypočítajú zo zárobkov, ktoré by dosahovala v rozhodnom období rovnako kvalifikovaná osoba na území zmluvnej strany, ktorá dávky priznáva.

(12) Dávky dôchodkového zabezpečenia priznané orgánom jednej zmluvnej strany sa poskytujú občanom druhej zmluvnej strany, pokiaľ sa zdržiavajú na území tretieho štátu, za rovnakých podmienok ako vlastným občanom.

(13) Výchovné a iné prídavky, ako aj zvýšenie pre bezvládnosť, patriace k dávkam dôchodkového zabezpečenia podľa právnych predpisov zmluvnej strany uvedenej v odseku 1, priznáva a vypláca orgán dôchodkového zabezpečenia tejto zmluvnej strany.

(14) Orgány dôchodkového zabezpečenia oboch zmluvných strán robia raz ročne vzájomné vyúčtovanie dávok vyplácaných na účet orgánu dôchodkového zabezpečenia druhej zmluvnej strany. Rozdiel vyplývajúci z tohto vyúčtovania v prospech orgánu dôchodkového zabezpečenia jednej zmluvnej strany uhradí orgán dôchodkového zabezpečenia druhej zmluvnej strany v lehote dohodnutej orgánmi dôchodkového zabezpečenia oboch zmluvných strán.

Článok 5

Poskytovanie dávok nemocenského poistenia

(1) Liečebno-preventívnu starostlivosť (vecné dávky nemocenského poistenia) poskytuje na základe dohovoru medzi zmluvnými stranami o spolupráci v oblasti zdravotníctva podľa právnych predpisov preň platných a na svoj účet príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa zdržiava oprávnená osoba alebo oprávnený člen jej rodiny.

(2) Peňažné dávky nemocenského poistenia poskytuje podľa právnych predpisov preň platných a na svoj účet orgán, ktorý vykonával nemocenské poistenie oprávneného v čase vzniku nároku na tieto dávky, prípadne ktorý ich vykonával naposledy. Pritom prihliadne aj na dobu nemocenského poistenia na území druhej zmluvnej strany.

(3) Ak sa oprávnený v čase, keď má nárok na dávky podľa odseku 2, zdržiava na území druhej zmluvnej strany, môže orgán nemocenského poistenia, ktorý je povinný poskytovať dávku, poveriť výplatou dávky orgán nemocenského poistenia tejto druhej zmluvnej strany. Takto vykonané výplaty dávok nahradí orgán, ktorý je povinný ich poskytovať, orgánu, ktorý výplaty vykonal.

(4) Pri úraze, ku ktorému došlo pri ceste z územia jednej zmluvnej strany za účelom nastúpenia na území druhej zmluvnej strany na základe pracovnej zmluvy, poskytne dávku príslušný orgán nemocenského poistenia zmluvnej strany, na území ktorej oprávnený cestuje, za podmienky, že cestuje za objektívnych podmienok bez zbytočného prerušenia a najkratšou cestou; obdobne sa postupuje pri úraze utrpenom pri ceste z pracoviska do miesta trvalého bydliska vykonávanej bezprostredne po skončení pracovného pomeru.

(5) Prídavky na deti poskytuje podľa právnych predpisov preň platných a na svoj účet príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej oprávnený pracuje, bez ohľadu na miesto pobytu detí za predpokladu, že druhý manžel nepoberá prídavky na deti alebo výchovné k dôchodku od zmluvnej strany, na území ktorej býva.

(6) Dôchodcovi, ktorému náleží výchovné od jednej zmluvnej strany a ktorý pracuje na území druhej zmluvnej strany, poskytuje prídavky na deti podľa predchádzajúceho odseku len príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej dôchodca pracuje.

Článok 6

Osobitné ustanovenia pre niektoré skupiny osôb

(1) Na poistenie zamestnancov diplomatických a konzulárnych zastupiteľstiev a iných úradov a orgánov štátnej správy (úradov colných, pasových atď.) jedného štátu, ktoré majú svoje sídlo v druhom štáte, sa použijú právne predpisy vysielajúceho štátu, ak sú títo zamestnanci občanmi tohto štátu. To isté platí pre poistenie osôb zamestnaných u zamestnancov vymenovaných úradov alebo orgánov.

(2) Na poistenie zamestnancov

a) podnikov verejnej dopravy pozemnej, riečnej a leteckej jedného štátu, ktorí sú vysielaní na prechodný alebo trvalý výkon zamestnania na územie druhého štátu,

b) vysielaných iným podnikom (zamestnávateľom), než je uvedené pod písm. a), ktorý má sídlo v jednom štáte, na prechodný výkon zamestnania na územie druhého štátu,

sa použijú právne predpisy toho štátu, v ktorom má sídlo správa podniku (zamestnávateľ), ktorej títo zamestnanci podliehajú vo svojich osobných veciach s výnimkou poskytovania vecných dávok nemocenského poistenia, pre ktoré platí ustanovenie článku 5 odseku 1.

(3) V prípadoch uvedených v predchádzajúcich odsekoch sú tak pre vykonávanie poistenia, ako i pre poskytovanie dávok kompetentné orgány štátu vysielajúceho.

(4) Kompetentné ústredné úrady a orgány oboch Zmluvných strán môžu vzájomnou dohodou dojednať iné výnimky alebo tiež zmluviť, že výnimky uvedené v predchádzajúcich odsekoch nebudú zachovávané buď vôbec alebo v určitých prípadoch.

Článok 7

Vykonávanie vzájomných platieb

Vzájomné platby a poukazy podľa tejto Dohody sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami o neobchodných platbách, ktoré budú v platnosti medzi oboma zmluvnými stranami v čase poukázania peňazí.

III. Pomoc a starostlivosť nepoisteným osobám

Článok 8

(1) Občanom jedného štátu zdržujúcim sa na území druhého štátu, ktorí nemajú nároky z poistenia vlastného alebo ako rodinní príslušníci poistenca, zaručí štát miesta pobytu nevyhnutnú pomoc a starostlivosť, ak ju budú potrebovať, a to v takom rozsahu a za takých podmienok, ako svojim vlastným občanom.

(2) Pomoc a starostlivosť budú záležať buď v pomoci hmotnej, alebo v pomoci a starostlivosti liečebnej, v umiestení vo verejných ústavoch, v domovoch dôchodcov a pod. Podľa okolností a skutočnej potreby možno poskytovať viac druhov pomoci a starostlivosti súčasne.

(3) Poskytnutá pomoc a starostlivosť podľa predchádzajúcich odsekov nebude dôvodom, aby bola požadovaná náhrada výdavkov od druhého štátu. Tým nie je dotknutá možnosť požadovať náhradu od osoby, ktorej pomoc alebo starostlivosť bola poskytovaná, alebo od osôb povinných na alimentáciu.

(4) Starostlivosť a pomoc podľa ustanovení predchádzajúcich odsekov bude v prípade potreby poskytnutá tiež občanom druhého štátu, ktorí požívajú dôchodok podľa tohto Dohovoru.

IV. Spoločné ustanovenia

Článok 9

Vzájomná právna pomoc

(1) Nositelia poistenia, úrady, súdy a iné orgány zúčastnené na vykonávaní sociálnej politiky oboch Zmluvných strán poskytnú si navzájom právnu pomoc v tom istom rozsahu, ako by šlo o vykonávanie sociálnej politiky vo vlastnom štáte. Nositeľ poistenia jedného štátu poskytne nositeľovi poistenia druhého štátu najmä potrebné informácie o okolnostiach rozhodných pre priznanie dávky. Za tým účelom je povinný vykonať potrebné opatrenia na zistenie týchto okolností.

(2) Styk nositeľov poistenia, úradov, súdov i iných orgánov oboch štátov pri vykonávaní tohto Dohovoru je priamy.

(3) Doklady, potvrdenia aj iné spisy vydávané podľa tohto Dohovoru netreba overovať úradmi diplomatickými alebo konzulárnymi.

Článok 10

Používanie jazyka druhého štátu

Návrhy, žiadosti, žaloby a iné podania vo veciach sociálneho poistenia občanov jedného štátu podané u nositeľov poistenia, úradov, súdov a iných orgánov druhého štátu sa nebudú odmietavať z dôvodu, že sú napísané v úradnom jazyku prvého štátu.

Článok 11

Zachovanie lehôt

Návrhy, žiadosti, žaloby a iné podania, ktoré sa musia podať v určitej lehote nositeľom poistenia, úradom, súdom alebo iným orgánom jedného z oboch štátov, sa budú považovať za včas podané, ak boli podané v predpísanej lehote nositeľmi poistenia, úradu, súdu alebo inému orgánu druhého štátu. V týchto prípadoch treba podanie bez meškania zaslať buď kompetentnému ústrednému úradu alebo orgánu, alebo priamo kompetentnému nositeľovi poistenia, úradu, súdu alebo inému kompetentnému orgánu druhého štátu.

Článok 12

Zastupovanie občanov druhého štátu

Konzulom oboch Zmluvných strán prislúcha právo zastupovať (osobne alebo osobou na to splnomocnenou) občanov svojho štátu vo všetkých záležitostiach vyplývajúcich z tohto Dohovoru pred nositeľmi poistenia, úradmi, súdmi i ostatnými orgánmi druhého štátu.

Článok 13

Ústredné úrady a orgány vykonávajúce Dohovor

(1) Tento Dohovor budú vykonávať v oboch štátoch ústredné úrady a orgány kompetentné podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Tieto úrady a orgány budú v trvalom priamom styku a podľa potreby budú uskutočňované schôdzky ich predstaviteľov za účelom prejednania jednotlivých otázok súvisiacich s vykonávaním Dohovoru a za účelom organizovania vzájomnej výmeny skúseností na poli sociálnej politiky.

(2) Obe Zmluvné strany si ihneď po nadobudnutí účinnosti tohto Dohovoru oznámia, ktoré ústredné úrady a orgány sú kompetentné na vykonávanie tohto Dohovoru, a budú si bez meškania oznamovať všetky zmeny, ktoré v budúcnosti v tom smere nastanú.

Článok 14

Spolupráca s odborovými organizáciami

Tento Dohovor sa bude vykonávať v úzkej spolupráci s odborovými organizáciami v oboch štátoch.

Článok 15

Vykonávacie predpisy

(1) V oboch štátoch môžu sa vydať samostatne právne predpisy na vykonanie tohto Dohovoru, ktorými sa upraví najmä spôsob výpočtu dôchodkov, dávok pri dočasnej pracovnej neschopnosti, spôsob určenia započitateľnej doby zamestnania a i. Takéto predpisy sa budú vždy oznamovať kompetentnému ústrednému úradu alebo orgánu druhej Zmluvnej strany.

(2) Ústredné úrady a orgány oboch Zmluvných strán budú si vzájomne bez meškania oznamovať zmeny, ktoré nastali vo vnútroštátnom zákonodarstve v odbore sociálnej politiky.

(3) Ak nastanú pri vykonávaní tohto Dohovoru nejasnosti v dôsledku nepredvídaných okolností alebo zmien právnych predpisov alebo ak dôjde pri jeho vykonávaní k rozdielnym názorom na jeho výklad, dohodnú sa ústredné úrady a orgány oboch Zmluvných strán o spôsobe použitia ustanovení tohto Dohovoru.

V. Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 16

(1) Pri poskytovaní dôchodkov a ostatných dávok zo sociálneho poistenia sa prihliada k dobám zamestnania získaným pred účinnosťou tohto Dohovoru v jednom i druhom štáte.

(2) Ustanovenie článku 4 tohto Dohovoru platí odo dňa začiatku jeho účinnosti i pre prípady, v ktorých vznikol nárok na dávku pred týmto dňom.

Článok 17

(1) Dohovor sa bude ratifikovať v čase čo najkratšom. Po vykonaní ratifikácie sa bezodkladne vymenia v Sofii ratifikačné listiny. Dohovor nadobudne účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po výmene ratifikačných listín.

(2) Dňom začiatku účinnosti tohto Dohovoru sa zrušuje platnosť doterajšieho Dohovoru medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 11. septembra 1948 a Dohovoru o sociálnom poistení z 1. apríla 1949 s výnimkou uvedenou v článku III. Záverečného protokolu k tomuto Dohovoru.

(3) Každá z oboch Zmluvných strán môže vypovedať tento Dohovor ku koncu kalendárneho roku aspoň 6 mesiacov vopred. Nároky získané podľa tohto Dohovoru nezanikajú jeho výpoveďou; ich ďalšie trvanie sa spravuje vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Tento Dohovor sa uzavrel v Prahe 25. januára 1957 a spísal vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a bulharskom. Obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho podpísali splnomocnenci na to určení tento Dohovor a svojou pečiatkou ho opatrili.

ZA ČESKOSLOVENSKÚ REPUBLIKU:

Evžen Erban

ZA BULHARSKÚ ĽUDOVÚ REPUBLIKU:

Marin Dimitrov Geškov

Ivan Cvetkov Lalev

Záverečný protokol

Pri podpise Dohovoru o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou sa dohodli obe Zmluvné strany na tomto:

I

K článku 1 ods. 2

Výmena skúseností a všestranné vzájomné poznávanie na poli sociálnej politiky sa budú uskutočňovať najmä:

a) organizovaním výmeny odborných kníh, časopisov a iných publikácií medzi kompetentnými úradmi, ústavmi, organizáciami a inými inštitúciami oboch Zmluvných strán;

b) uskutočňovaním výmeny legislatívneho, štatistického a iného materiálu;

c) vhodným informovaním verejnosti o vývoji a výsledkoch sociálnej politiky druhej Zmluvnej strany;

d) výmenou odborníkov v odbore sociálneho poistenia, dôchodkového zabezpečenia, sociálnej starostlivosti a i.

II

K článku 2 ods. 1

Pracovnoprávnymi predpismi sa rozumejú predpisy o pracovnej zmluve, o pracovnom čase a dovolenke, predpisy o mzdách a platoch, o ochrane života a zdravia včítane ochrany mladistvých a žien.

III

K článku 5 ods. 3

Pokiaľ ide o podrobnosti a najmä rozsah poskytovaných vecných dávok v prípade nemoci, úrazu a materstva občanom jedného štátu zdržujúcim sa na území druhého štátu, zostáva až do dojednania Dohovoru medzi oboma štátmi o zdravotníckej spolupráci v platnosti úprava vyplývajúca z doterajšieho Dohovoru o sociálnom poistení z 1. apríla 1949, prípadne z Dohovoru o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 11. septembra 1948, ako i z opatrení dohodnutých medzi oboma Zmluvnými stranami na podklade týchto Dohovorov.

IV

K článku 16 ods. 2

Do jedného mesiaca od ratifikácie Dohovoru odovzdajú si obe Zmluvné strany navzájom zoznamy dôchodkov, priznaných podľa vlastných predpisov alebo podľa doterajšieho Dohovoru o sociálnom poistení z 1. apríla 1949 a vyplácaných pred účinnosťou Dohovoru do druhého štátu vlastným občanom a občanom druhého štátu. Takto prevzaté dôchodky bude preberajúci štát vyplácať i naďalej v doterajšej výške, ak bol doterajší dôchodok vyšší, než by bol dôchodok určený podľa článku 4 Dohovoru.

V

Ustanovenia Dohovoru neplatia pre dôchodky poskytované za mimoriadne zásluhy.

Tento Záverečný protokol tvorí nedielnu súčasť Dohovoru medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a bol spísaný vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a bulharskom. Obe znenia majú rovnakú platnosť.

V Prahe 25. januára 1957

ZA ČESKOSLOVENSKÚ REPUBLIKU:

Evžen Erban

ZA BULHARSKÚ ĽUDOVÚ REPUBLIKU:

Marin Dimitrov Geškov

I. Cvetkov Lalev

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 23.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.