Zákon č. 57/1957 Zb.Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a juhoslovanskými občanmi

Čiastka 29/1957
Platnosť od 16.11.1957
Účinnosť od 16.11.1957

57

Zákon

z 31. októbra 1957

o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a juhoslávskymi občanmi

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Týmto zákonom sa vykonáva Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o vyrovnaní otvorených majetkových otázok vyhlásená vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 31/1957 Zb. v Prílohe Zbierky zákonov (ďalej len „Dohoda“).

§ 2

(1) Nároky československého štátu a československých právnických i fyzických osôb voči juhoslávskemu štátu a juhoslávskym právnickým a fyzickým osobám, pokiaľ sa na ne vzťahuje Dohoda, zanikajú 11. februárom 1956.

(2) Vláda sa splnomocňuje stanoviť zásady, v ktorých prípadoch, najmä za ktoré druhy zaniknutých nárokov (odsek 1) štát poskytne náhradu. Ministerstvo financií určí podrobnosti, najmä v akej výške a za akých podmienok sa náhrada poskytne, ako aj o zániku nároku na náhradu.

(3) Rozhodovať vo veciach, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie odseku 2, prislúcha Ministerstvu financií alebo orgánu ním poverenému; o konaní v týchto veciach platí vládne nariadenie č. 20/1955 Zb. o konaní vo veciach správnych (správny poriadok).

§ 3

(1) Nároky juhoslávskeho štátu a juhoslávskych právnických a fyzických osôb voči československému štátu a československým právnickým a fyzickým osobám, pokiaľ sa na ne vzťahuje Dohoda, prechádzajú 11. februárom 1956 na československý štát.

(2) Dlžníci sú prechodom nárokov podľa ustanovenia odseku 1 oslobodení plniť svoje záväzky doterajším veriteľom a sú povinní ich plniť československému štátu. Vláda môže určiť, ktoré záväzky zo závažných dôvodov sa nemajú vymáhať.

(3) Rozhodovať v občianskoprávnych veciach, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2, prislúcha výlučne československým súdom, v ostatných veciach orgánom štátnej správy. Ak vznikne pochybnosť o tom, ktorý z orgánov štátnej správy je kompetentný, rozhodne o kompetencii Ministerstvo financií po dohode so zúčastnenými ministerstvami.

§ 4

Ministerstvo financií v rámci zásad stanovených vládou upraví podmienky, za ktorých československý štát prevezme od československých osôb juhoslávske cenné papiere uvedené v čl. 3 Dohody.

§ 5

Ministerstvo financií a ostatné zúčastnené ministerstva vykonajú vo svojej pôsobnosti ďalšie potrebné opatrenia na vykonanie Dohody.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

aj namiesto prezidenta republiky podľa § 72 ods. 2 ústavy

Fierlinger v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.